مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ice crack medium iceberg break 05 wav

Iceberg cracking and breaking - deep organic ripping (2).

کیفیت: 192kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: اداره
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آواریخطراحی شدهخرده سنگدر حال شکستندر حال ترک خوردنیخچالicebergglaicial یخ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0008,0.0008,-0.001,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0018,0.002,-0.0036,0.0026,-0.003,0.0022,-0.0056,0.0025,-0.0052,-0.0015,-0.0774,0.0666,-0.017,0.02,-0.0003,0.0073,-0.0043,0.0029,-0.0044,0.0024,-0.0027,0.0042,-0.015,0.0048,-0.0135,0.0038,-0.004,0.0077,0.006,0.0105,-0.0307,0.028,-0.0862,0.0475,-0.1087,0.1263,-0.064,0.0499,-0.2459,0.2716,-0.0848,0.0474,-0.4791,0.401,-0.1203,0.1741,0.0396,0.1459,-0.0264,0.099,-0.063,0.0423,-0.0341,0.1602,0.0642,0.2061,-0.0767,0.093,-0.1107,0.0225,-0.4455,0.2762,-0.0768,0.1988,-0.0515,0.0599,-0.0468,-0.017,-0.0273,0.0245,0.0184,0.0438,-0.0225,0.0212,-0.0291,-0.0083,-0.0148,0.0152,0.0125,0.0281,-0.0022,0.025,-0.0301,0.0074,-0.0462,-0.0235,-0.0358,-0.0015,-0.0101,0.022,-0.009,0.0285,-0.0047,0.0197,-0.0096,0.0165,-0.0067,0.0193,-0.4457,0.4219,-0.0896,0.0595,-0.0202,0.0692,0.0012,0.0653,-0.0016,0.035,-0.48,0.3024,-0.0997,0.0107,-0.0126,0.0701,0.0647,0.0925,-0.0102,0.071,-0.0322,0.0178,-0.0582,-0.0256,-0.1328,0.006,-0.0407,0.0237,0.0238,0.0451,-0.0027,0.0397,-0.0209,-0.0011,-0.0189,0.0143,0.0077,0.0247,-0.0013,0.0191,-0.0056,0.0067,0.0017,0.0188,0.0049,0.0178,-0.0132,0.0093,-0.2229,0.2281,-0.203,0.2398,-0.0909,0.0708,-0.0153,0.0003,-0.0074,0.0194,-0.0094,0.0179,-0.0507,-0.008,-0.0513,-0.0146,-0.0159,0.0315,0.0137,0.035,-0.0101,0.0165,-0.0118,0.0055,0.0039,0.0225,0.0153,0.0236,0.001,0.0168,-0.0112,0.0035,-0.0148,-0.0049,-0.0114,-0.0059,-0.0113,-0.0038,-0.0124,-0.0029,-0.0086,0.0017,-0.0692,0.0728,-0.0135,0.0152,-0.0069,0.0067,-0.0013,0.0164,-0.0078,0.0363,-0.0317,0.0615,-0.0125,0.021,-0.0002,0.0309,-0.0425,0.0572,-0.0229,0.0242,-0.0425,-0.0139,-0.0993,0.026,-0.0328,0.0168,-0.0032,0.0305,-0.1432,0.2197,-0.0319,0.0119,-0.0023,0.0143,-0.001,0.0192,0.0039,0.0152,-0.0107,0.0334,-0.012,0.0231,-0.037,-0.0079,-0.187,0.1173,-0.0491,0.0108,-0.0061,0.0096,0.0006,0.0427,0.0233,0.0503,-0.0583,0.0313,-0.0694,-0.0326,-0.0334,0.0574,0.0456,0.0739,0.0006,0.0487,-0.0123,0.0111,-0.0139,-0.0043,-0.014,-0.0048,-0.0139,-0.0004,-0.0045,0.011,-0.0049,0.0128,-0.0314,0.0053,-0.03,-0.0055,-0.0209,-0.0067,-0.0148,0.002,-0.0072,0.0117,-0.0066,0.0131,-0.0247,0.0265,-0.0179,0.0305,-0.025,0.0598,-0.0029,0.0397,-0.0208,0.0551,-0.0068,0.0403,-0.0626,0.0377,-0.0645,-0.0288,-0.0302,0.0313,0.0164,0.0389,-0.01,0.0273,-0.0338,0.0114,-0.0139,-0.0027,-0.0222,-0.0011,-0.1699,0.1507,-0.0689,0.0695,-0.3483,0.4815,-0.0426,0.0257,-0.3065,0.3762,-0.0721,0.1227,-0.0332,0.1136,-0.1307,0.0658,-0.1169,-0.0278,-0.1829,0.0161,-0.0237,0.1842,0.1619,0.2145,0.0155,0.1764,-0.0835,0.0165,-0.0931,-0.0667,-0.0857,-0.0641,-0.1346,-0.0794,-0.422,0.1288,-0.1373,0.0183,0.0144,0.0855,0.0584,0.0893,0.0254,0.0769,-0.4312,0.4728,-0.1906,0.2152,-0.0514,-0.0109,-0.0615,-0.0334,-0.0966,-0.0081,-0.1674,0.1214,-0.0685,0.0571,0.0041,0.0344,-0.026,0.0063,-0.1211,0.0529,0.0032,0.0477,-0.1485,0.2384,-0.0133,0.0337,0.0012,0.0318,-0.0249,0.022,-0.088,0.0226,-0.0628,0.0086,0.0034,0.0619,0.0163,0.05,-0.0846,0.1048,-0.1081,0.0882,-0.0396,0.0195,-0.1331,0.1754,-0.075,-0.0063,-0.0648,-0.0149,-0.2514,0.1884,-0.0719,0.0876,-0.0564,0.0183,-0.2762,0.1485,-0.0385,0.0441,-0.0142,0.0452,-0.0959,-0.0092,-0.1487,-0.0672,-0.0834,-0.0201,-0.0245,0.0214,-0.028,0.0583,-0.0108,0.0243,-0.0102,0.0228,-0.0179,0.0148,-0.0143,0.0129,-0.0069,0.0303,-0.0006,0.0694,0.0281,0.0565,0.0112,0.0423,-0.0185,0.0133,-0.0275,-0.0161,-0.0286,-0.0196,-0.0246,-0.0137,-0.0198,-0.0073,-0.0114,0.0017,-0.0016,0.015,0.0106,0.0261,0.0078,0.0317,-0.0092,0.019,-0.0194,0.004,-0.0164,0.0175,-0.0026,0.0209,-0.0132,0.0269,-0.0002,0.0335,-0.0414,0.0811,-0.0025,0.0714,-0.0601,0.0091,-0.0653,-0.0443,-0.0518,-0.0056,-0.0404,-0.0081,-0.0881,0.0179,-0.0196,0.0522,0.0506,0.0654,0.0039,0.0673,0.0137,0.0648,-0.0381,0.2199,0.0186,0.1008,-0.1014,0.024,-0.1521,-0.0887,-0.1581,-0.0593,-0.1858,-0.0484,-0.0595,0.0259,0.017,0.0609,0.0343,0.0638,-0.0325,0.0728,-0.0297,0.0719,-0.007,0.0361,-0.0244,0.0082,-0.1289,0.0681,-0.1015,0.0414,-0.1153,0.094,-0.0636,0.0724,-0.0715,0.0609,-0.0974,0.0684,-0.0043,0.0769,0.0563,0.1257,-0.0354,0.2002,-0.0371,0.0214,-0.0401,-0.0043,-0.0093,0.046,-0.2648,0.3225,-0.153,0.1418,-0.0614,0.0318,-0.0544,0.0297,-0.0574,0.0165,-0.0527,0.0586,-0.0632,0.093,-0.2069,0.1192,-0.1099,-0.0006,-0.0523,0.0833,-0.0311,0.1342,-0.0136,0.068,-0.0634,0.0538,-0.1027,0.0405,-0.0284,0.0249,-0.051,0.0171,-0.0678,0.1056,-0.0595,0.0778,-0.0708,0.038,-0.0266,0.1386,0.0334,0.1296,-0.12,0.0386,-0.1655,-0.1152,-0.4823,0.4561,-0.106,0.1481,0.0286,0.107,0.0635,0.1159,0.0678,0.2416,0.0777,0.2973,-0.4588,0.3654,-0.4809,-0.212,-0.456,-0.0646,-0.0647,0.3767,0.1996,0.4021,-0.0358,0.2721,-0.1447,-0.0075,-0.149,-0.053,-0.057,0.0203,0.0037,0.0529,0.0101,0.07,-0.0788,0.1389,-0.0544,0.0161,-0.0915,0.0347,-0.097,0.0415,-0.0208,0.0121,-0.0369,0.0335,-0.0228,0.0437,-0.1143,0.1104,-0.0241,0.0338,-0.1548,0.1238,-0.0508,0.0541,-0.0524,0.0257,-0.2115,0.1278,-0.3719,0.2234,-0.1745,0.1252,-0.1203,0.1717,-0.0443,0.0179,-0.0129,0.0241,-0.0525,-0.0049,-0.0836,-0.0297,-0.0843,0.0308,0.0042,0.0556,-0.0117,0.066,-0.0344,0.0279,-0.0373,0.006,0.0015,0.0143,-0.0496,0.0803,-0.0116,-0.0019,-0.0083,0.0208,-0.2285,0.2013,-0.0458,0.0647,-0.109,0.0846,-0.031,0.0221,-0.0286,0.0135,-0.0426,0.0597,-0.1613,0.1979,-0.073,0.071,-0.1334,0.0854,-0.1038,0.0869,-0.0522,0.0507,-0.0406,0.0172,-0.0703,0.0912,-0.0464,0.0979,-0.0694,0.0977,-0.0624,0.0069,-0.3206,0.349,-0.4579,0.4594,-0.0649,0.093,-0.0396,0.0706,-0.0632,0.0301,-0.0798,0.0179,-0.0713,0.0276,-0.0256,0.0514,-0.0327,0.0222,-0.0391,0.0276,-0.0303,0.0374,-0.0199,0.0331,-0.0371,0.0579,-0.0504,0.0228,-0.4703,0.3868,-0.0987,0.0889,-0.0253,0.0458,-0.0155,0.0419,-0.0397,0.0335,-0.0782,0.1093,0.0195,0.0803,-0.158,0.0778,-0.1324,0.0906,-0.0438,0.0207,-0.0116,0.0513,-0.0525,0.0495,-0.0386,0.0298,-0.067,0.0587,-0.0762,0.0656,-0.0503,0.0332,-0.1164,0.049,-0.0246,0.0564,-0.0481,0.0229,-0.0387,0.0011,-0.0092,0.0246,-0.0152,0.0164,-0.044,-0.0033,-0.0914,0.0463,-0.0008,0.0336,0.006,0.0505,0.0053,0.044,-0.0316,0.014,-0.0725,0.0196,-0.0413,0.0411,0.0201,0.0549,-0.0459,0.1005,-0.0676,0.09,-0.0374,0.0076,-0.4446,0.333,-0.1503,0.0464,-0.0535,0.1068,-0.0557,0.0609,-0.1778,0.1094,-0.1395,0.035,-0.3039,0.3015,0.1805,0.2661,-0.0562,0.1885,-0.1413,-0.0516,-0.134,-0.0682,-0.0778,0.004,-0.0037,0.041,0.0277,0.0542,0.0012,0.0534,-0.0452,0.0141,-0.1099,0.0466,-0.0444,0.0121,0.0068,0.03,0.009,0.0292,-0.0121,0.0264,-0.005,0.0042,-0.0067,0.0052,-0.0076,0.0029,-0.0263,0.0172,-0.018,0.0006,-0.0291,0.0128,-0.0132,-0.001,-0.0124,-0.0008,-0.0099,0.0119,-0.0056,0.0101,-0.0454,0.0598,-0.0143,0.0212,-0.0063,0.0175,0.003,0.0172,0.0036,0.0147,0.001,0.014,-0.0032,0.0136,-0.0073,0.0099,-0.0525,0.0623,-0.0357,0.0301,-0.0624,0.0791,-0.2931,0.3657,-0.0227,0.0103,-0.0088,0.01,-0.0135,0.0063,-0.0013,0.0159,-0.0156,0.0143,-0.0289,-0.0073,-0.0189,0.0025,-0.0009,0.0165,0.0077,0.0189,0.0034,0.0117,-0.0049,0.0107,-0.0042,0.0034,-0.0056,0.0022,-0.0032,0.0041,-0.0021,0.0033,-0.0124,0.0024,-0.0115,-0.0039,-0.0131,-0.0028,-0.0142,0.0011,-0.0083,0.0017,-0.0057,0.0015,-0.005,0.002,-0.0009,0.0065,-0.0029,0.0096,-0.0092,0.0149,-0.0031,0.0135,0.0023,0.0218,0.002,0.0255,0.0054,0.0166,-0.0017,0.011,-0.0073,0.0071,-0.0114,-0.0018,-0.0127,-0.0061,-0.0108,-0.0005,-0.0302,0.0436,-0.0115,0.011,-0.0267,0.0046,-0.0197,0.0045,-0.0095,0.0021,-0.0063,0.0053,-0.0007,0.0084,0.0033,0.011,-0.0019,0.0085,-0.0173,0.019,-0.0136,0.0211,-0.0025,0.0161,-0.0076,0.0148,-0.0102,0.0184,0.0047,0.0229,-0.3413,0.2789,-0.3069,0.4627,-0.1246,0.074,-0.0774,0.0416,-0.0114,0.0266,-0.0249,0.0249,-0.0758,-0.0145,-0.0783,-0.0031,-0.0195,0.0744,0.0233,0.0751,-0.0377,0.0262,-0.0468,-0.008,-0.0212,0.0209,0.0089,0.0244,-0.1003,0.1049,-0.0892,0.0219,-0.0558,0.0392,-0.0472,0.0401,-0.0996,0.073,-0.2811,0.3444,-0.4511,0.2994,-0.0751,0.0208,-0.0184,0.0334,-0.3357,0.3244,-0.0382,0.087,-0.1737,0.0764,-0.0833,-0.031,-0.0534,0.1102,0.0031,0.1125,-0.1119,0.0109,-0.1056,0.0056,-0.0036,0.0858,-0.2025,0.1384,-0.1477,0.0822,-0.1139,0.0166,-0.0394,0.0547,-0.008,0.0427,-0.0779,0.0531,-0.1982,0.1209,-0.0748,0.0678,-0.4369,0.4617,-0.1209,0.1908,-0.1718,0.1292,-0.0676,0.0885,0.0135,0.0853,-0.1435,0.0358,-0.2369,-0.1389,-0.221,0.0374,0.0311,0.1897,0.0482,0.1888,-0.0681,0.0486,-0.073,-0.024,-0.0275,0.0277,-0.001,0.0315,-0.0975,0.0975,-0.0407,0.0265,-0.166,0.1598,-0.1171,0.1811,0.0102,0.068,0.0283,0.0604,0.0435,0.0969,0.0168,0.0963,-0.1527,0.0202,-0.1345,-0.0549,-0.4295,0.2917,-0.3125,0.2288,-0.2586,0.2707,-0.1126,0.1807,-0.22,-0.0471,-0.2322,-0.0793,-0.082,0.2344,0.1328,0.2915,-0.0449,0.136,-0.1177,-0.0267,-0.0746,0.0587,-0.0331,0.1169,-0.0416,0.0332,-0.4083,0.4241,-0.1468,0.006,-0.0655,-0.0081,-0.0268,0.0431,-0.0002,0.0388,-0.036,0.0163,-0.0469,0.012,-0.0135,0.0754,-0.043,0.086,-0.0059,0.0325,-0.0122,0.0371,-0.0095,0.0341,-0.0166,0.0201,-0.0124,0.0182,-0.013,0.0383,-0.016,0.0247,-0.0306,0.0171,-0.0363,0.008,-0.0297,0.0201,-0.0155,0.0114,-0.0358,0.0014,-0.0482,-0.011,-0.0305,0.0131,-0.0177,0.0412,-0.0369,-0.003,-0.0377,0.0145,-0.0075,0.0517,-0.0274,0.0635,-0.0364,0.004,-0.022,0.0161,0.0022,0.0408,-0.0007,0.0356,-0.0249,0.0323,-0.0366,-0.0059,-0.0867,0.0554,-0.0339,0.0236,-0.0846,0.1139,-0.0451,0.1003,-0.0342,0.0277,-0.1658,0.1205,-0.0278,0.0191,-0.0222,0.0294,-0.1125,0.0994,-0.093,0.1111,-0.0353,-0.0018,-0.0384,0.0195,0.0093,0.0394,-0.0009,0.0343,-0.0278,0.0073,-0.032,0.0117,-0.1256,0.0911,-0.0237,0.0377,-0.159,0.1743,-0.0665,0.0715,-0.08,0.0729,-0.0023,0.0417,-0.0174,0.0281,-0.0446,0.0126,-0.044,-0.0195,-0.0399,0.0126,0.0082,0.0604,-0.0014,0.0537,-0.1322,0.0683,-0.0666,0.0033,-0.0251,0.0141,0.0076,0.0236,-0.003,0.0178,-0.0102,0.011,-0.0121,0.0008,-0.018,0.0024,-0.0078,0.0123,-0.0046,0.0126,-0.0106,0.0065,-0.0189,0.0062,-0.0117,0.0038,-0.0052,0.004,-0.0073,0.0048,-0.0099,0.0071,-0.0071,0.0054,-0.0051,0.01,-0.0037,0.0106,-0.0059,0.0115,-0.0179,0.0173,-0.0126,0.0122,-0.0061,0.0072,-0.0068,0.007,-0.0094,0.0052,-0.016,0.0153,-0.0061,0.0027,-0.0139,0.0016,-0.1073,0.1099,-0.0306,0.0368,-0.0067,0.0215,-0.0079,0.0211,-0.0313,0.027,-0.0052,0.004,-0.0081,0.0075,-0.0098,0.0121,-0.0223,0.0184,-0.0127,0.0172,-0.017,0.0176,-0.0037,0.0027,-0.0294,0.0221,-0.0043,0.0044,-0.0024,0.0037,-0.0344,0.0462,-0.0075,0.0085,-0.0033,0.0034,-0.0056,0.0061,-0.0036,0.0057,-0.0058,0.0048,-0.0053,0.0064,-0.0039,0.0044,-0.0035,0.0029,-0.0112,0.0089,-0.0026,0.0028,-0.005,0.0055,-0.0029,0.0033,-0.003,0.0029,-0.0079,0.0076,-0.0039,0.0043,-0.0049,0.0059,-0.0024,0.0021,-0.0031,0.0037,-0.0033,0.0034,-0.0023,0.002,-0.0019,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.003,0.0017,-0.0026,0.0027,-0.0029,0.0026,-0.0025,0.0015,-0.0023,0.002,-0.0025,0.0022,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0015,-0.0026,0.0025,-0.0023,0.0012,-0.0067,0.0059,-0.0023,0.0027,-0.0024,0.0023,-0.0034,0.0035,-0.0017,0.002,-0.0016,0.0015,-0.0013,0.0007,-0.0032,0.0025,-0.0023,0.0026,-0.0025,0.0017,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0163,0.0145,-0.0034,0.0035,-0.0023,0.0025,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0036,0.0041,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0011,-0.0012,0.0015,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0019,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.001,-0.002,0.0016,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
Iceberg cracking and breaking - deep organic ripping (2).
نوع فایل
audio/mpeg
192kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم