مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای impacts processed 233 wav

Processed impact element (233), crashing metal with a rattle.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها سنگینضربضربهprocessedآوارrumbleخورد کردنطراحی شدهسختتخریب
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0018,0.0021,-0.0021,0.0031,-0.0025,0.0026,-0.0022,0.0018,-0.0021,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0009,0.0016,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0017,-0.0011,0.0012,-0.0023,0.0023,-0.0016,0.0027,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0007,0,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0027,0.0025,-0.0039,0.0041,-0.0058,0.005,-0.0038,0.0037,-0.0053,0.0067,-0.0055,0.0054,-0.0029,0.0044,-0.0044,0.003,-0.0016,0.0019,-0.0025,0.002,-0.0013,0.0019,-0.0031,0.0027,-0.0027,0.0015,-0.0018,0.0025,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0015,0.0007,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.4044,0.3085,-0.4187,0.4455,-0.3956,0.4397,-0.379,0.4182,-0.2748,0.3384,-0.4028,0.359,-0.4152,0.4387,-0.4252,0.4252,-0.3331,0.3604,-0.321,0.3115,-0.339,0.317,-0.3606,0.3155,-0.2066,0.2333,-0.3403,0.077,-0.1755,0.3164,-0.2316,0.3429,-0.4167,0.2749,-0.3939,0.424,-0.2839,0.4434,-0.437,0.3374,-0.4192,0.386,-0.2878,0.2533,-0.3286,0.3724,-0.4236,0.1314,0.0825,0.4271,-0.4006,0.2304,-0.3557,0.2521,-0.2624,0.2193,-0.1913,0.3358,-0.2372,0.4333,-0.4408,-0.1999,-0.4429,0.2813,0.1537,0.4337,-0.243,0.1974,-0.2951,0.1703,-0.2257,0.0546,-0.2962,0.0333,0.0324,0.4251,-0.2043,0.3976,-0.4377,-0.2006,-0.2261,0.4205,-0.3136,0.444,-0.4222,-0.0716,-0.1858,0.1774,-0.0834,0.1463,-0.0203,0.287,-0.1963,0.3322,-0.3201,-0.1391,-0.1956,0.1065,-0.0969,0.1284,-0.139,0.2453,0.1007,0.3583,-0.3211,0.2426,-0.3665,-0.0903,-0.1962,0.2272,-0.0975,0.2325,-0.1031,0.3009,0.0283,0.3504,-0.3231,0.1212,-0.3208,-0.0657,-0.1467,0.1894,0.0084,0.2129,-0.0484,0.1585,-0.0522,0.1787,-0.2489,0.063,-0.2838,-0.0351,-0.0617,0.2607,-0.0179,0.2179,-0.1619,0.1038,-0.1644,-0.007,-0.0661,0.1805,-0.1326,0.1527,-0.1723,-0.0017,-0.1332,0.1476,-0.0431,0.202,-0.0799,0.1036,-0.0645,0.1976,-0.2066,-0.0109,-0.1619,0.0933,-0.0872,0.1162,0.0516,0.2091,-0.0857,0.1728,-0.1443,0.0684,-0.1571,0.0638,-0.1686,0.001,-0.0636,0.2159,-0.0688,0.2659,-0.1247,0.0449,-0.0739,0.1009,-0.1442,0.0625,-0.1918,-0.0125,-0.118,0.2217,0.0085,0.2007,-0.1009,0.1359,-0.1467,0.061,-0.2098,-0.0375,-0.1219,0.0516,-0.0049,0.2072,0.0515,0.2314,-0.2204,0.0951,-0.27,-0.0882,-0.1427,0.0992,-0.0346,0.1408,0.0272,0.1661,-0.1079,0.1136,-0.1932,-0.0192,-0.099,0.0782,-0.0634,0.061,-0.0551,0.0863,0.0233,0.2154,-0.0708,0.1105,-0.2438,-0.0353,-0.2274,0.0803,0.0288,0.226,-0.1189,0.1979,-0.1528,0.0115,-0.0182,0.1128,-0.0926,0.087,-0.0821,0.0836,-0.0942,0.0956,-0.1631,-0.0237,-0.0456,0.2258,-0.0693,0.1895,-0.1742,-0.0209,-0.1228,0.0695,-0.1074,0.0459,-0.0718,0.17,-0.0091,0.1855,-0.0933,0.0741,-0.1613,-0.0437,-0.1725,0.0591,0.0445,0.2358,-0.0653,0.1963,-0.1526,-0.0246,-0.133,-0.0181,-0.0851,0.0983,0.0219,0.1289,-0.05,0.0536,-0.0381,0.0653,-0.1134,0.0443,-0.0662,0.0072,-0.0491,0.0514,-0.0145,0.0967,-0.0179,0.1221,-0.1123,0.0386,-0.1321,0.0162,-0.0364,0.0452,-0.0528,0.0585,0.0067,0.1373,-0.0887,0.0769,-0.1243,0.0242,-0.1324,-0.0345,-0.083,0.1689,0.0543,0.2502,-0.2198,0.0871,-0.2255,0.0863,0.0169,0.1574,-0.0455,0.1136,-0.0936,0.0751,-0.2107,-0.0326,-0.1395,0.1949,-0.082,0.2545,-0.1404,0.0159,-0.04,0.1168,-0.2007,0.0567,-0.1634,0.0656,0.0199,0.217,-0.0937,0.2231,-0.1956,-0.0576,-0.1556,0.0325,-0.0084,0.1302,0.0018,0.1013,-0.0161,0.0637,-0.0623,0.0814,-0.1325,-0.0482,-0.0861,0.0819,-0.0016,0.1234,-0.0604,0.0526,-0.0277,0.0536,-0.0601,0.0614,-0.083,0.0266,-0.0449,0.0237,-0.0412,0.0701,0.0096,0.091,-0.0822,0.0497,-0.0909,-0.0005,-0.0642,0.0216,-0.0292,0.0695,-0.049,0.039,-0.0584,0.0674,0.0112,0.1108,-0.0903,0.031,-0.0824,-0.0128,-0.0507,0.0652,-0.0054,0.0717,0.0112,0.068,-0.0859,0.0227,-0.1078,-0.0041,-0.0367,0.1042,-0.0326,0.0861,-0.0743,0.0061,-0.0635,0.0376,-0.026,0.0596,-0.0292,0.0305,-0.0628,0.0264,-0.0499,0.0254,-0.0524,0.0388,-0.0043,0.0646,-0.0102,0.0628,-0.0573,0.0408,-0.0984,-0.0241,-0.0535,0.0999,-0.0584,0.1323,-0.1148,0.0641,-0.0622,0.0843,-0.1304,0.0499,-0.1251,0.058,-0.0646,0.1571,-0.0665,0.1444,-0.187,-0.0297,-0.1375,0.123,0.0473,0.175,-0.1567,0.1121,-0.1048,0.0686,-0.1107,0.0986,-0.1148,0.0312,-0.0775,0.1436,-0.0048,0.2242,-0.1588,0.004,-0.1469,0.0093,-0.0571,0.0671,0.0225,0.2419,-0.2278,0.2197,-0.3359,-0.2032,-0.2091,0.2476,0.0892,0.3329,-0.112,0.0855,-0.1751,-0.0676,-0.1296,-0.018,-0.0317,0.1197,0.0732,0.1541,-0.1077,0.1036,-0.0945,0.0303,-0.1005,0.0365,-0.0921,0.0023,-0.0326,0.0935,-0.0359,0.074,-0.0188,0.1242,-0.0289,0.1321,-0.1866,-0.0255,-0.1722,-0.0182,-0.0198,0.1341,0.0933,0.1807,-0.0803,0.1398,-0.1567,-0.0778,-0.1493,0.0182,-0.0001,0.0851,0.0057,0.0944,-0.0963,0.0246,-0.084,0.0878,0.0775,0.1395,-0.1217,0.082,-0.1535,-0.1089,-0.1455,0.0552,0.0507,0.2077,0.0034,0.2061,-0.1492,0.0046,-0.1539,-0.0677,-0.0736,0.0009,0.0021,0.1331,0.0529,0.1493,-0.1234,0.0521,-0.1198,0.001,-0.0321,0.0183,-0.0704,0.001,-0.0108,0.1388,-0.0237,0.1324,-0.1187,-0.0132,-0.1132,-0.0015,-0.0029,0.0615,0.0058,0.0504,0.009,0.0426,-0.0723,0.0334,-0.1056,-0.0584,-0.0575,0.1359,0.0031,0.138,-0.0918,0.0056,-0.0737,0.0222,-0.0421,0.0266,-0.0476,0.0534,0.0363,0.1031,-0.0848,0.0366,-0.0789,0.0771,-0.0643,0.0876,-0.147,-0.0627,-0.0888,0.132,0.1016,0.1544,-0.06,0.102,-0.1628,-0.061,-0.1674,-0.0143,-0.014,0.201,0.0468,0.2052,-0.1349,0.0457,-0.1507,-0.0882,-0.0883,0.0012,0.0017,0.156,0.0762,0.1773,-0.1084,0.0754,-0.1624,-0.1051,-0.1319,0.0266,0.0273,0.0888,0.0666,0.0975,0.0227,0.0811,-0.0932,0.022,-0.1369,-0.0875,-0.0897,0.0155,0.0003,0.1013,0.0417,0.1263,0.0383,0.0892,-0.1911,0.0504,-0.1956,-0.0412,-0.0403,0.0972,-0.0053,0.108,-0.0223,0.1094,0.0224,0.1373,-0.2102,0.0215,-0.2071,0.0208,0.0214,0.1436,-0.0501,0.1125,-0.0508,0.0262,0.0262,0.0878,-0.0862,0.0582,-0.0886,-0.0314,-0.0312,0.0132,0.014,0.0375,0.0188,0.0301,0.0186,0.0494,-0.0716,0.0413,-0.0847,-0.0142,-0.0134,0.0453,-0.1017,-0.0049,-0.065,0.1834,-0.0521,0.1903,-0.179,-0.0531,-0.1252,0.0903,0.0099,0.0942,-0.0728,0.0091,-0.0592,0.0257,0.0195,0.0677,-0.0447,0.0192,-0.0316,0.0466,-0.02,0.0533,-0.1209,-0.0201,-0.1031,0.1364,-0.0414,0.1493,-0.1264,-0.0425,-0.0443,0.1153,-0.041,0.1154,-0.1037,-0.0417,-0.0795,0.0284,-0.0227,0.0879,-0.0549,0.0523,-0.0445,0.1085,-0.0643,0.1034,-0.1069,-0.0189,-0.083,0.0322,-0.0001,0.057,0.0157,0.0653,0.0137,0.0756,-0.1094,0.0204,-0.1132,0.0048,-0.0075,0.0548,-0.0127,0.0249,0.0054,0.0884,-0.093,0.0765,-0.1092,-0.0091,-0.0081,0.0775,-0.0955,0.057,-0.0962,0.0495,0.0504,0.1293,-0.0805,0.09,-0.0948,-0.0365,-0.0359,0.0182,0.0124,0.0232,0.019,0.0367,-0.0204,0.0299,-0.0541,-0.021,-0.0395,0.049,-0.0133,0.0515,-0.0696,-0.0135,-0.0608,0.0576,0.0391,0.0825,-0.0513,0.0387,-0.0511,-0.0028,-0.0289,0.0025,-0.0318,0.0199,0.0199,0.0655,-0.036,0.0523,-0.0442,0.0066,-0.0113,0.0297,-0.1025,-0.0117,-0.0878,0.1358,0.0301,0.1537,-0.1139,0.0294,-0.1136,-0.0322,-0.032,0.0736,0.0729,0.1077,-0.1047,0.0725,-0.1211,-0.0402,-0.0397,0.1059,0.0138,0.1078,-0.0988,0.0134,-0.099,0.0004,0.0007,0.0702,0.0226,0.0689,-0.0309,0.0224,-0.0875,-0.0312,-0.086,0.0394,0.0398,0.1127,-0.0587,0.0987,-0.0864,-0.0478,-0.0474,0.0257,0.0218,0.0266,0.017,0.0357,-0.0718,0.0169,-0.0738,0.0086,0.009,0.0857,-0.0223,0.0806,-0.0654,-0.0225,-0.0621,-0.008,-0.0078,0.0491,0.0419,0.0555,-0.0216,0.0419,-0.093,-0.0219,-0.0931,0.027,0.0273,0.102,-0.0273,0.0898,-0.0507,-0.0276,-0.0389,-0.0052,-0.0059,-0.0002,-0.0008,0.035,0.004,0.0362,-0.0181,0.0039,-0.0147,-0.0019,-0.0207,-0.0041,-0.02,0.0124,0.0125,0.0248,-0.0088,0.016,-0.0082,0.0169,-0.0008,0.0192,-0.039,-0.0009,-0.0404,-0.0069,-0.0068,0.0351,0.0063,0.0348,0.0063,0.0292,-0.0348,0.0293,-0.0718,-0.0351,-0.0594,0.043,0.0339,0.0593,-0.0172,0.0337,-0.0172,0.0117,-0.0144,0.0141,-0.0354,-0.0145,-0.0296,0.0111,0.0111,0.0195,0.0122,0.0196,0.0086,0.0231,-0.0366,0.0085,-0.0405,-0.0219,-0.0218,0.0205,0.0171,0.0242,0.0083,0.0172,0,0.0092,-0.0186,-0.0001,-0.0201,-0.0184,-0.0196,-0.0017,-0.0017,0.036,0.024,0.0422,-0.0366,0.0239,-0.043,-0.0258,-0.0257,0.0141,0.0143,0.0239,0.0019,0.0201,-0.0057,0.0023,-0.0118,-0.0057,-0.01,0.0068,-0.0069,0.0083,-0.0194,-0.007,-0.0137,0.0259,0.0251,0.0338,-0.0231,0.0249,-0.0448,-0.0232,-0.0427,0.0034,0.0036,0.0505,0.0195,0.0518,-0.0384,0.0195,-0.051,-0.0301,-0.0365,0.0125,0.0028,0.0362,0.0184,0.0372,-0.0108,0.0284,-0.0407,-0.0036,-0.04,-0.0115,-0.0124,0.0227,0.0147,0.0327,-0.0074,0.026,-0.02,-0.0037,-0.0183,-0.0055,-0.0117,-0.0019,-0.0041,0.0201,-0.0004,0.0204,-0.0108,0.0009,-0.009,0.0009,-0.0013,0.0068,-0.0031,0.0076,-0.0202,-0.0032,-0.0214,0.0076,0.005,0.0364,-0.0011,0.0368,-0.0362,-0.0013,-0.035,-0.0111,-0.0114,0.0268,0.0173,0.0309,-0.0151,0.0173,-0.0193,-0.0126,-0.0129,0.0035,0.0026,0.0068,-0.0025,0.0054,-0.0021,0.0051,0.0022,0.008,-0.0069,0.0027,-0.0081,-0.004,-0.0067,-0.0016,-0.0029,0.0085,0.005,0.0141,-0.0036,0.0126,-0.0141,-0.0016,-0.0145,-0.0057,-0.0063,0.0097,0.0088,0.0133,-0.0016,0.0104,-0.0055,-0.0007,-0.0087,-0.0021,-0.0102,-0.0049,-0.0052,0.0118,0.0113,0.0168,-0.0053,0.014,-0.0192,-0.0052,-0.0188,-0.0047,-0.0046,0.0168,0.0073,0.0178,-0.0074,0.0071,-0.0093,-0.0046,-0.0069,-0.003,-0.0044,0.0047,0.0039,0.0078,-0.0033,0.0039,-0.0028,0.0015,-0.0003,0.0014,0.0002,0.0024,-0.0105,0.0013,-0.0124,-0.0021,-0.0021,0.0188,0,0.0189,-0.0125,-0.0002,-0.012,-0.004,-0.004,0.0023,0.0023,0.0098,-0.002,0.0097,-0.0069,-0.0021,-0.005,0.0017,-0.0009,0.0016,-0.0009,0.0029,-0.0031,0.0031,-0.0057,-0.0028,-0.0029,0.0059,0.0028,0.0062,-0.0015,0.0029,-0.0074,-0.0015,-0.0078,-0.0018,-0.0018,0.0076,0.0042,0.0079,-0.0021,0.0043,-0.0076,-0.0021,-0.0078,-0.0011,-0.0011,0.0068,0.0011,0.0068,-0.0027,0.0011,-0.0027,-0.0011,-0.0016,0.0021,0.0003,0.003,-0.0053,0.0006,-0.005,0.002,0.0011,0.0053,0.0001,0.0051,-0.0048,0.0002,-0.0058,-0.0027,-0.0033,0.0045,0.0033,0.0055,-0.0016,0.0036,-0.003,-0.0014,-0.0031,-0.0022,-0.0023,0.0027,0.0028,0.0047,-0.0022,0.0039,-0.0043,-0.0022,-0.0039,0.0006,0.0006,0.0037,0.0003,0.0037,-0.0034,0.0003,-0.0034,0.0004,0.0004,0.0024,-0.0015,0.0021,-0.0022,-0.0009,-0.0013,0.0014,0.0013,0.002,-0.0011,0.0014,-0.0031,-0.0011,-0.0031,0.0007,0.0007,0.0037,0.0004,0.0037,-0.0031,0.0004,-0.0036,-0.0023,-0.0025,0.0025,0.0025,0.004,-0.0017,0.0031,-0.0025,-0.0016,-0.0016,0,0,0.0003,0.0002,0.0009,0.0003,0.0009,-0.0002,0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.001,-0.0006,-0.0009,0.0004,0.0004,0.0012,0.0001,0.0011,-0.0006,0.0001,-0.0006,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0004,0.0008,0.0008,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0013,-0.0007,-0.0011,0.0002,0.0002,0.0011,0.0002,0.001,-0.0008,0.0002,-0.0009,-0.0004,-0.0004,0.0003,0.0003,0.0006,0,0.0006,-0.0006,0,-0.0006,-0.0003,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0004,0,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0005,0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0008,-0.0002,-0.0008,-0.0003,-0.0003,0.0008,0.0006,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0003,0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,0,0.0001,0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
0:04
Processed impact element (233), crashing metal with a rattle.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۲۲ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم