مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای صور اسرافیل

صدای صور اسرافیل کد (گ1) israfil alarm
دسته بندی: اخطار
مدت زمان: ۰:۰۹
نوع: 441kHz, 320bit
تعداد دانلود: ۲۷ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: گرامافون
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0.0374,-0.0287,0.0502,-0.0315,0.0558,-0.0496,0.0592,-0.0438,0.0497,-0.049,0.0534,-0.051,0.0381,-0.0448,0.0388,-0.0549,0.0421,-0.0624,0.0474,-0.0741,0.0383,-0.0745,0.064,-0.0712,0.0519,-0.0648,0.0432,-0.0621,0.049,-0.0574,0.0514,-0.0593,0.059,-0.0611,0.0752,-0.0483,0.07,-0.0503,0.0829,-0.0398,0.0654,-0.0427,0.0595,-0.0479,0.051,-0.0432,0.0548,-0.0601,0.0775,-0.0709,0.1006,-0.0506,0.0832,-0.0594,0.0497,-0.0597,0.0719,-0.0787,0.0834,-0.0869,0.0668,-0.0508,0.0693,-0.0599,0.0483,-0.0495,0.0301,-0.0549,0.0376,-0.0568,0.0343,-0.0524,0.0454,-0.0486,0.0602,-0.0695,0.0869,-0.0964,0.1066,-0.1026,0.074,-0.1243,0.0715,-0.0727,0.0938,-0.0688,0.0796,-0.0585,0.0779,-0.0743,0.064,-0.0831,0.0758,-0.0566,0.1034,-0.0692,0.0528,-0.0556,0.0336,-0.0398,0.0429,-0.0486,0.0652,-0.0594,0.0608,-0.0619,0.0631,-0.0707,0.0678,-0.0727,0.057,-0.0889,0.084,-0.0576,0.0843,-0.0755,0.0685,-0.0534,0.0509,-0.053,0.0808,-0.0587,0.0556,-0.0931,0.0598,-0.1252,0.0699,-0.1359,0.0696,-0.1082,0.1073,-0.096,0.1235,-0.1152,0.1224,-0.1213,0.1201,-0.1534,0.1243,-0.1527,0.0838,-0.1085,0.1129,-0.1316,0.1177,-0.1388,0.1154,-0.1188,0.1547,-0.1263,0.1258,-0.1052,0.0676,-0.0288,0.0655,-0.0238,0.0331,-0.0621,0.0756,-0.0722,0.05,-0.073,0.0612,-0.0737,0.1079,-0.109,0.095,-0.0844,0.079,-0.0657,0.067,-0.0798,0.1295,-0.086,0.1255,-0.0819,0.0788,-0.1816,0.0872,-0.1606,0.118,-0.1984,0.1053,-0.1768,0.1348,-0.2027,0.1433,-0.1576,0.1876,-0.1373,0.135,-0.1672,0.1325,-0.1269,0.1168,-0.1252,0.1471,-0.1195,0.0882,-0.0992,0.1032,-0.085,0.1088,-0.0884,0.0976,-0.1064,0.1224,-0.1556,0.1565,-0.1248,0.1614,-0.1548,0.1455,-0.1863,0.1506,-0.2505,0.1736,-0.2323,0.1431,-0.1906,0.1682,-0.2055,0.1481,-0.158,0.1686,-0.1526,0.1328,-0.1041,0.1213,-0.1245,0.2099,-0.117,0.171,-0.1352,0.1482,-0.1331,0.1375,-0.1272,0.1386,-0.1215,0.1736,-0.1799,0.1529,-0.1296,0.1539,-0.1185,0.0955,-0.1353,0.1044,-0.1149,0.0728,-0.1671,0.2199,-0.1462,0.1788,-0.1695,0.2068,-0.1554,0.2331,-0.1783,0.1645,-0.1175,0.1981,-0.253,0.1408,-0.1835,0.1005,-0.1631,0.0961,-0.1595,0.1926,-0.1309,0.2245,-0.0963,0.1643,-0.1045,0.1446,-0.0465,0.1629,-0.1334,0.1147,-0.1425,0.107,-0.1451,0.1835,-0.1656,0.2107,-0.1483,0.1577,-0.1971,0.1482,-0.1774,0.1718,-0.1075,0.2416,-0.1729,0.2579,-0.2156,0.2515,-0.2236,0.199,-0.1689,0.1957,-0.1492,0.1749,-0.2086,0.1436,-0.2098,0.2147,-0.2123,0.1874,-0.1505,0.2045,-0.1962,0.1893,-0.2925,0.2286,-0.1672,0.2344,-0.2234,0.3064,-0.2155,0.2993,-0.234,0.2995,-0.1744,0.2532,-0.2777,0.2302,-0.2763,0.2716,-0.213,0.2564,-0.1852,0.2063,-0.1761,0.1455,-0.2032,0.216,-0.1695,0.2094,-0.1978,0.2151,-0.17,0.29,-0.1615,0.2848,-0.1581,0.2515,-0.1564,0.1959,-0.1386,0.2234,-0.1201,0.2109,-0.1588,0.2157,-0.2036,0.2915,-0.1146,0.1998,-0.1581,0.3258,-0.2234,0.2866,-0.2174,0.3262,-0.201,0.1928,-0.1727,0.0988,-0.2465,0.3089,-0.1633,0.1953,-0.1551,0.2503,-0.2572,0.2806,-0.3146,0.2514,-0.2265,0.1938,-0.2672,0.2263,-0.1673,0.2832,-0.3001,0.2073,-0.2205,0.2092,-0.1837,0.1678,-0.2507,0.1681,-0.1592,0.161,-0.2465,0.1077,-0.2256,0.1571,-0.2552,0.2524,-0.2814,0.2417,-0.2524,0.2797,-0.1964,0.3653,-0.281,0.3171,-0.2488,0.1776,-0.1879,0.2883,-0.2038,0.1888,-0.166,0.1791,-0.144,0.1642,-0.1796,0.265,-0.2962,0.2703,-0.2471,0.2516,-0.1726,0.2686,-0.2409,0.2626,-0.2185,0.3245,-0.2364,0.3179,-0.2249,0.3197,-0.2599,0.1858,-0.2794,0.2892,-0.2215,0.3127,-0.3034,0.3065,-0.3429,0.2934,-0.2174,0.2368,-0.2777,0.3094,-0.2947,0.2685,-0.3171,0.2541,-0.2361,0.2551,-0.2543,0.3268,-0.2928,0.2954,-0.1787,0.1914,-0.1805,0.2718,-0.1798,0.2379,-0.222,0.3957,-0.1842,0.2378,-0.2846,0.2872,-0.3394,0.2701,-0.2919,0.2674,-0.261,0.2284,-0.2798,0.2243,-0.3203,0.2144,-0.3145,0.2138,-0.3313,0.2184,-0.3272,0.2739,-0.328,0.2384,-0.2474,0.2218,-0.242,0.1749,-0.2094,0.1922,-0.202,0.275,-0.2125,0.1364,-0.1526,0.214,-0.1882,0.2039,-0.217,0.2581,-0.1493,0.1702,-0.2239,0.2462,-0.1844,0.301,-0.223,0.2021,-0.1568,0.309,-0.264,0.2518,-0.2346,0.2875,-0.1788,0.1784,-0.2782,0.2057,-0.2842,0.2416,-0.2542,0.2069,-0.2558,0.2327,-0.2011,0.2348,-0.2263,0.1917,-0.208,0.2548,-0.2697,0.2161,-0.2277,0.2084,-0.2994,0.2167,-0.3399,0.168,-0.3049,0.3579,-0.2995,0.3264,-0.4235,0.3379,-0.4301,0.2228,-0.292,0.3219,-0.3239,0.3169,-0.2858,0.2502,-0.3107,0.2317,-0.2296,0.2356,-0.2224,0.2904,-0.2112,0.3574,-0.2395,0.2894,-0.2098,0.2987,-0.1368,0.3838,-0.4088,0.385,-0.435,0.2611,-0.3958,0.3571,-0.4188,0.3483,-0.3706,0.392,-0.3732,0.3758,-0.3048,0.3313,-0.3744,0.3637,-0.3314,0.2488,-0.2211,0.1299,-0.1278,0.1473,-0.0725,0.2139,-0.1328,0.2586,-0.2618,0.3504,-0.3453,0.3408,-0.4409,0.3241,-0.4161,0.3911,-0.3265,0.4337,-0.3913,0.3675,-0.332,0.3968,-0.4205,0.3046,-0.4456,0.2585,-0.279,0.2783,-0.2285,0.3449,-0.2395,0.1897,-0.1734,0.226,-0.1896,0.1929,-0.2493,0.2673,-0.2805,0.2625,-0.2915,0.1846,-0.2402,0.2608,-0.3323,0.284,-0.393,0.3387,-0.3302,0.3973,-0.4029,0.2906,-0.3445,0.2691,-0.3625,0.3119,-0.3237,0.3838,-0.4137,0.3115,-0.4247,0.4374,-0.4543,0.4485,-0.415,0.2993,-0.3182,0.4111,-0.3038,0.3379,-0.3182,0.4039,-0.3508,0.4158,-0.3358,0.3548,-0.3173,0.318,-0.265,0.3433,-0.2817,0.3297,-0.2455,0.3737,-0.2936,0.4206,-0.3318,0.4539,-0.3468,0.4407,-0.4331,0.3815,-0.4025,0.4149,-0.3857,0.4021,-0.4232,0.358,-0.4569,0.3291,-0.4022,0.3237,-0.3805,0.3362,-0.3729,0.3662,-0.2973,0.3119,-0.3692,0.3156,-0.3132,0.3254,-0.3151,0.2999,-0.3472,0.3516,-0.3928,0.3099,-0.4096,0.3072,-0.3719,0.3006,-0.3845,0.269,-0.3808,0.2553,-0.3246,0.2329,-0.3833,0.2659,-0.3577,0.21,-0.306,0.2641,-0.2053,0.1744,-0.1882,0.2015,-0.2214,0.2581,-0.1694,0.2683,-0.2794,0.2192,-0.2908,0.288,-0.3108,0.2676,-0.319,0.3171,-0.2693,0.337,-0.3718,0.3715,-0.3318,0.2744,-0.2675,0.2708,-0.3401,0.2699,-0.2026,0.315,-0.3015,0.3196,-0.312,0.3324,-0.2788,0.2829,-0.2894,0.341,-0.2979,0.3181,-0.3445,0.2405,-0.3138,0.3583,-0.3333,0.3081,-0.3459,0.2387,-0.38,0.4151,-0.4201,0.2995,-0.4321,0.4214,-0.4401,0.3948,-0.414,0.4546,-0.3789,0.4579,-0.3482,0.4154,-0.273,0.4488,-0.2495,0.4006,-0.2334,0.3982,-0.3164,0.4465,-0.3163,0.4157,-0.3262,0.3177,-0.3379,0.3832,-0.4025,0.3419,-0.4433,0.3825,-0.3976,0.2949,-0.3612,0.2878,-0.3534,0.3215,-0.3522,0.3392,-0.3494,0.3807,-0.3657,0.354,-0.3233,0.3809,-0.4322,0.3526,-0.3599,0.3322,-0.4248,0.3639,-0.3046,0.3614,-0.3763,0.3552,-0.3082,0.3146,-0.3381,0.3697,-0.2764,0.2838,-0.2939,0.3766,-0.2904,0.3662,-0.2972,0.2682,-0.368,0.4606,-0.3254,0.29,-0.3888,0.2994,-0.4067,0.3254,-0.375,0.3713,-0.4464,0.2826,-0.2551,0.2776,-0.332,0.305,-0.3669,0.3025,-0.2066,0.3794,-0.2178,0.3353,-0.2806,0.2988,-0.2472,0.2337,-0.2537,0.2521,-0.3025,0.266,-0.4244,0.2727,-0.2345,0.3168,-0.2976,0.3166,-0.2825,0.4533,-0.1908,0.3611,-0.196,0.2185,-0.288,0.2917,-0.1968,0.2322,-0.2364,0.339,-0.1725,0.2715,-0.127,0.3677,-0.2707,0.3121,-0.1958,0.2783,-0.1749,0.2691,-0.2927,0.2969,-0.2662,0.2674,-0.2772,0.3022,-0.2344,0.2003,-0.3348,0.3332,-0.2393,0.1625,-0.1953,0.3168,-0.1473,0.2574,-0.3113,0.2255,-0.1916,0.1526,-0.1953,0.2789,-0.2409,0.2822,-0.2477,0.3362,-0.3949,0.3306,-0.3553,0.363,-0.3279,0.368,-0.3821,0.4248,-0.3386,0.2878,-0.3677,0.284,-0.3088,0.272,-0.3271,0.3345,-0.2796,0.237,-0.3725,0.3432,-0.3455,0.3077,-0.2682,0.3826,-0.2812,0.4193,-0.2763,0.33,-0.3011,0.3578,-0.3266,0.2619,-0.2691,0.277,-0.2466,0.2836,-0.272,0.2884,-0.369,0.3283,-0.3697,0.3165,-0.3905,0.2467,-0.4304,0.2951,-0.3571,0.2633,-0.3741,0.3063,-0.3079,0.2817,-0.3192,0.2923,-0.2511,0.2945,-0.2942,0.4007,-0.2331,0.2582,-0.2924,0.3236,-0.302,0.2841,-0.2746,0.333,-0.3379,0.2688,-0.2613,0.3106,-0.284,0.3437,-0.2789,0.3609,-0.3026,0.3363,-0.3225,0.3402,-0.2859,0.3161,-0.3324,0.2124,-0.2905,0.2823,-0.3239,0.2905,-0.1777,0.3045,-0.3275,0.3376,-0.1577,0.2256,-0.2904,0.2086,-0.2773,0.3017,-0.19,0.2174,-0.3666,0.262,-0.2166,0.242,-0.4229,0.2516,-0.3941,0.234,-0.3682,0.2245,-0.3649,0.2843,-0.2918,0.1783,-0.2779,0.2175,-0.1534,0.2297,-0.2094,0.2346,-0.1977,0.198,-0.1888,0.3206,-0.176,0.1989,-0.2066,0.2687,-0.2011,0.1295,-0.2198,0.1243,-0.1827,0.2612,-0.3504,0.2283,-0.2153,0.2152,-0.1707,0.3167,-0.2408,0.3183,-0.1805,0.3324,-0.2821,0.3134,-0.1838,0.1849,-0.2709,0.3038,-0.2429,0.357,-0.2242,0.227,-0.2186,0.382,-0.233,0.2467,-0.2154,0.3244,-0.2283,0.3451,-0.2077,0.2618,-0.3297,0.3551,-0.2922,0.2115,-0.2798,0.2618,-0.2496,0.3071,-0.2414,0.2815,-0.2217,0.3108,-0.2075,0.273,-0.2188,0.3277,-0.3119,0.341,-0.3189,0.3409,-0.288,0.326,-0.2654,0.2916,-0.249,0.2693,-0.3255,0.2763,-0.1695,0.2653,-0.3245,0.2191,-0.3598,0.2494,-0.252,0.2014,-0.3024,0.3308,-0.2168,0.289,-0.248,0.2896,-0.2357,0.3088,-0.2916,0.2745,-0.2968,0.2551,-0.2534,0.3469,-0.3001,0.2096,-0.2795,0.3255,-0.2842,0.2815,-0.3482,0.2186,-0.3429,0.2589,-0.2878,0.2206,-0.2772,0.2417,-0.2211,0.258,-0.2664,0.1809,-0.3232,0.2021,-0.2586,0.1924,-0.3442,0.1609,-0.2064,0.173,-0.2204,0.1646,-0.133,0.2151,-0.1111,0.241,-0.3431,0.2741,-0.2181,0.2281,-0.1789,0.2268,-0.1682,0.1537,-0.2327,0.1476,-0.221,0.2008,-0.2066,0.1356,-0.2565,0.2536,-0.2619,0.3312,-0.2495,0.2849,-0.2659,0.2365,-0.324,0.2925,-0.2753,0.2921,-0.2936,0.2854,-0.269,0.2632,-0.2721,0.32,-0.313,0.2441,-0.3171,0.2403,-0.289,0.282,-0.2539,0.2318,-0.2655,0.3197,-0.2826,0.2462,-0.2556,0.2696,-0.3156,0.2156,-0.2371,0.2556,-0.3036,0.2864,-0.2945,0.2499,-0.2836,0.2828,-0.237,0.3035,-0.2283,0.2981,-0.199,0.2646,-0.2293,0.2617,-0.2729,0.2189,-0.2227,0.2182,-0.1797,0.1796,-0.2299,0.1723,-0.1969,0.1574,-0.3103,0.1604,-0.2483,0.163,-0.2117,0.2103,-0.2106,0.1992,-0.2052,0.1765,-0.2337,0.2448,-0.2318,0.2576,-0.2035,0.2813,-0.1797,0.2588,-0.1901,0.1902,-0.2571,0.1678,-0.2181,0.1837,-0.2263,0.1767,-0.1686,0.1738,-0.2441,0.167,-0.2834,0.2087,-0.2038,0.2688,-0.2528,0.2475,-0.1981,0.2178,-0.2384,0.2295,-0.2266,0.2347,-0.2467,0.2732,-0.2634,0.2276,-0.2507,0.2237,-0.1907,0.2038,-0.2101,0.2589,-0.1575,0.1669,-0.1452,0.2131,-0.128,0.0779,-0.1288,0.082,-0.1156,0.1099,-0.1471,0.1474,-0.243,0.2092,-0.1402,0.1715,-0.2441,0.2708,-0.1049,0.2662,-0.1343,0.1728,-0.1689,0.1689,-0.1135,0.2088,-0.1364,0.18,-0.1221,0.1455,-0.1812,0.1747,-0.1628,0.1865,-0.2107,0.1321,-0.2061,0.1749,-0.1859,0.2601,-0.1788,0.1439,-0.1751,0.1004,-0.1639,0.1582,-0.1391,0.1403,-0.1618,0.1908,-0.2076,0.2232,-0.1422,0.1408,-0.1559,0.1579,-0.1291,0.1126,-0.1247,0.1262,-0.1776,0.1594,-0.1144,0.1035,-0.1411,0.1544,-0.1748,0.1275,-0.1426,0.1119,-0.2076,0.142,-0.1145,0.1422,-0.1162,0.1373,-0.1047,0.1515,-0.1066,0.0988,-0.1155,0.1977,-0.1096,0.1911,-0.1019,0.1862,-0.0995,0.2219,-0.1592,0.1794,-0.1373,0.1503,-0.1091,0.1873,-0.178,0.116,-0.1423,0.1525,-0.1446,0.0932,-0.1317,0.1581,-0.164,0.1611,-0.1073,0.1883,-0.1348,0.1634,-0.1534,0.1412,-0.1317,0.1554,-0.1358,0.1619,-0.134,0.1886,-0.1379,0.1996,-0.1622,0.1558,-0.1715,0.127,-0.183,0.1151,-0.1305,0.0992,-0.1111,0.1291,-0.1058,0.1375,-0.0963,0.1066,-0.101,0.0622,-0.1042,0.0935,-0.0944,0.1606,-0.0731,0.0985,-0.0783,0.0897,-0.0627,0.1326,-0.0856,0.0662,-0.074,0.0548,-0.087,0.0956,-0.1223,0.1549,-0.1361,0.0994,-0.1109,0.1186,-0.111,0.1526,-0.1314,0.1505,-0.1006,0.1213,-0.089,0.0976,-0.0759,0.067,-0.0596,0.0715,-0.0553,0.1213,-0.0906,0.0732,-0.1017,0.076,-0.1071,0.1038,-0.0903,0.1123,-0.0618,0.0401,-0.0649,0.0412,-0.0519,0.049,-0.1072,0.088,-0.1108,0.1013,-0.1159,0.0667,-0.0651,0.0768,-0.0703,0.0688,-0.051,0.0807,-0.0573,0.0655,-0.0706,0.079,-0.1158,0.0839,-0.1201,0.0487,-0.0493,0.0721,-0.0955,0.0711,-0.0687,0.0853,-0.0911,0.0632,-0.0979,0.0747,-0.0551,0.0813,-0.0457,0.0766,-0.0502,0.0482,-0.049,0.0471,-0.0516,0.0616,-0.0571,0.0861,-0.1017,0.0725,-0.0725,0.0581,-0.0862,0.0537,-0.0842,0.0341,-0.0616,0.0514,-0.0489,0.0709,-0.061,0.0725,-0.0635,0.0674,-0.0522,0.0373,-0.0443,0.0306,-0.0264,0.0439,-0.0609,0.0241,-0.0429,0.0501,-0.0505,0.072,-0.0287,0.0703,-0.0499,0.0476,-0.0515,0.042,-0.0641,0.0432,-0.0597,0.032,-0.0346,0.0208,-0.0218,0.0228,-0.0325,0.034,-0.0287,0.0497,-0.037,0.0323,-0.026,0.0243,-0.0219,0.0221,-0.0233,0.0215,-0.0266,0.0164,-0.0191,0.0134,-0.0185,0.0177,-0.025,0.0322,-0.0305,0.0318,-0.0273,0.0263,-0.0277,0.017,-0.0175,0.0221,-0.0266,0.0169,-0.0215,0.0154,-0.0201,0.0081,-0.0195,0.0082,-0.0083,0.0116,-0.0169,0.0078,-0.0109,0.0091,-0.0103,0.0107,-0.0101,0.0074,-0.0072,0.0044,-0.0052,0.004,-0.0034,0.0032,-0.0019,0.0012,-0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:09
صدای صور اسرافیل کد (گ1) israfil alarm
نوع فایل
audio/mpeg, 441kHz, 320bit
تولید کننده
گرامافون
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم