مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2004 شاخ 2 ...

2004 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینوسیله نقلیه
[-0.0016,0.002,-0.0047,0.0017,-0.0031,0.0051,-0.003,0.0022,-0.0059,0.0135,-0.0505,0.0615,-0.081,0.152,-0.1739,0.2143,-0.229,0.215,-0.2285,0.1879,-0.2015,0.2111,-0.1989,0.224,-0.1996,0.2271,-0.1973,0.2314,-0.203,0.2319,-0.2015,0.2323,-0.2003,0.2314,-0.1911,0.2146,-0.145,0.1269,-0.0716,0.0811,-0.0762,0.0839,-0.0687,0.0633,-0.0398,0.0442,-0.0299,0.0269,-0.0206,0.0226,-0.0142,0.0157,-0.0119,0.0126,-0.0076,0.007,-0.0066,0.0047,-0.0043,0.0075,-0.0069,0.006,-0.0051,0.0065,-0.0037,0.0032,-0.0048,0.0051,-0.0034,0.0041,-0.0132,0.0094,-0.0646,0.064,-0.1029,0.1531,-0.1713,0.2123,-0.2231,0.1965,-0.219,0.2,-0.2001,0.2196,-0.2007,0.2301,-0.1916,0.2383,-0.1945,0.2358,-0.1955,0.2368,-0.19,0.2117,-0.1537,0.1331,-0.0896,0.0785,-0.0762,0.0788,-0.0631,0.0712,-0.0427,0.0448,-0.0289,0.0315,-0.0205,0.021,-0.0167,0.0142,-0.0103,0.0113,-0.0077,0.0076,-0.0081,0.0061,-0.006,0.0051,-0.0053,0.0081,-0.005,0.008,-0.0044,0.0038,-0.0023,0.0031,-0.0029,0.0029,-0.0012,0.0016,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0015,0.0001,-0.0012,0.0031,-0.003,0.0036,-0.0029,0.0011,-0.0045,0.0064,-0.0499,0.0322,-0.0778,0.1177,-0.1676,0.2167,-0.2179,0.2232,-0.2246,0.1916,-0.1999,0.2092,-0.1944,0.223,-0.1966,0.2292,-0.193,0.2368,-0.1984,0.2345,-0.1972,0.236,-0.2009,0.2384,-0.1985,0.2408,-0.2024,0.2377,-0.1873,0.1875,-0.1254,0.0934,-0.0853,0.08,-0.0852,0.0782,-0.0624,0.0546,-0.0398,0.0338,-0.0247,0.0256,-0.0222,0.0185,-0.0129,0.016,-0.0105,0.0105,-0.0063,0.0064,-0.0068,0.0054,-0.0054,0.0068,-0.0053,0.0082,-0.0044,0.0034,-0.0036,0.0045,-0.004,0.0038,-0.0037,0.0041,-0.0302,0.0253,-0.0756,0.0861,-0.1194,0.1853,-0.1978,0.2186,-0.2206,0.2013,-0.2152,0.2148,-0.1961,0.2225,-0.1914,0.2292,-0.1918,0.2348,-0.1907,0.236,-0.1956,0.2376,-0.1932,0.2348,-0.1968,0.2399,-0.1953,0.2375,-0.1962,0.2386,-0.1974,0.2399,-0.1827,0.1872,-0.1206,0.0951,-0.0844,0.0729,-0.0837,0.0733,-0.0576,0.0551,-0.0379,0.0353,-0.0257,0.0264,-0.0191,0.0217,-0.0167,0.0141,-0.0089,0.0101,-0.0099,0.0063,-0.0076,0.0088,-0.0069,0.0078,-0.0045,0.0076,-0.005,0.004,-0.0043,0.0022,-0.0023,0.0023,-0.0012,0.002,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0003,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0014,-0.0026,0.0012,-0.004,0.0034,-0.0033,0.0036,-0.0018,0.0042,-0.0183,0.0077,-0.0637,0.0654,-0.1074,0.1599,-0.1968,0.2341,-0.2304,0.2278,-0.2222,0.2359,-0.2018,0.2525,-0.194,0.2564,-0.1944,0.2648,-0.1844,0.266,-0.1914,0.2615,-0.1937,0.262,-0.1956,0.2644,-0.1963,0.263,-0.1979,0.257,-0.1792,0.1906,-0.1116,0.1057,-0.0674,0.0642,-0.0662,0.0636,-0.0541,0.0468,-0.0389,0.0377,-0.0198,0.0317,-0.0167,0.0185,-0.0096,0.0195,-0.0081,0.0099,-0.0102,0.0097,-0.0088,0.0092,-0.0051,0.0088,-0.0058,0.0035,-0.0029,0.0048,-0.004,0.005,-0.006,0.0049,-0.0037,0.0064,-0.0071,0.0062,-0.0487,0.0358,-0.0787,0.1147,-0.1732,0.2248,-0.2153,0.2357,-0.2334,0.2263,-0.2104,0.2423,-0.2006,0.2537,-0.1951,0.2655,-0.2001,0.2698,-0.2016,0.2682,-0.2053,0.2657,-0.2057,0.2656,-0.2005,0.2681,-0.2034,0.2635,-0.2066,0.2646,-0.2029,0.266,-0.207,0.2607,-0.2036,0.2586,-0.1764,0.1876,-0.0883,0.0852,-0.0683,0.0637,-0.0664,0.0608,-0.0515,0.0418,-0.0316,0.039,-0.0193,0.0331,-0.0157,0.0205,-0.0126,0.0129,-0.0077,0.0083,-0.0094,0.0057,-0.0055,0.0075,-0.0054,0.0076,-0.0034,0.0056,-0.0054,0.0042,-0.0065,0.0052,-0.0056,0.0034,-0.0032,0.004,-0.0025,0.0042,-0.002,0.0022,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2004 جیپ Wrangler - دو شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری