مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2004 شاخ 2 ...

2004 جیپ Wrangler - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینوسیله نقلیه
[-0.0026,0.0014,-0.0006,0.0026,-0.0047,0.0009,-0.0024,0.0033,-0.0058,0.0116,-0.049,0.0621,-0.0814,0.1544,-0.1989,0.2082,-0.2363,0.207,-0.1998,0.1377,-0.0793,0.0704,-0.0651,0.0767,-0.0561,0.0636,-0.0327,0.0376,-0.0204,0.0291,-0.0156,0.023,-0.0169,0.0132,-0.0096,0.012,-0.0086,0.005,-0.007,0.0051,-0.0047,0.0075,-0.0063,0.0058,-0.0039,0.0037,-0.0023,0.0054,-0.0064,0.0033,-0.004,0.0056,-0.0046,0.0046,-0.0043,0.0042,-0.004,0.0016,-0.0029,0.0054,-0.0038,0.0035,-0.0027,0.0056,-0.0071,0.0114,-0.0493,0.0603,-0.0805,0.1109,-0.1776,0.1793,-0.1945,0.1663,-0.1364,0.0978,-0.063,0.0745,-0.0546,0.0703,-0.0443,0.0395,-0.0179,0.0316,-0.0152,0.024,-0.0103,0.0135,-0.0081,0.0076,-0.0049,0.0038,-0.0025,0.0027,-0.0017,0.0019,-0.0004,0.0006,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.0006,-0.0035,0.0019,-0.004,0.004,-0.0014,0.0044,-0.0079,0.0043,-0.0484,0.0325,-0.0787,0.1091,-0.1799,0.2155,-0.2338,0.2149,-0.2299,0.1427,-0.1528,0.0837,-0.0785,0.0808,-0.0666,0.0847,-0.051,0.0555,-0.032,0.0327,-0.0198,0.027,-0.0146,0.0157,-0.012,0.0102,-0.0119,0.0067,-0.0046,0.0068,-0.0079,0.0078,-0.0048,0.0083,-0.0068,0.0036,-0.0029,0.0048,-0.0049,0.004,-0.0035,0.0039,-0.0022,0.0032,-0.0051,0.0056,-0.0151,0.0197,-0.064,0.0729,-0.1024,0.1537,-0.214,0.2115,-0.239,0.1975,-0.2158,0.1353,-0.1682,0.0733,-0.0777,0.0851,-0.0699,0.085,-0.0546,0.0536,-0.0351,0.0414,-0.0241,0.0281,-0.0175,0.0177,-0.0117,0.0148,-0.0112,0.0084,-0.0071,0.0069,-0.0058,0.0056,-0.0045,0.0043,-0.0018,0.0026,-0.0015,0.0015,-0.0006,0.0011,-0.0003,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0014,-0.0026,0.0026,-0.0015,0.0013,-0.0047,0.0033,-0.0019,0.0033,-0.0294,0.0255,-0.0676,0.0846,-0.1402,0.1806,-0.2363,0.2082,-0.2271,0.1531,-0.1621,0.0838,-0.0651,0.0767,-0.0608,0.0744,-0.04,0.0458,-0.0227,0.0326,-0.0204,0.0241,-0.0169,0.0178,-0.0128,0.012,-0.0086,0.0098,-0.007,0.0045,-0.0047,0.0073,-0.0063,0.0075,-0.0048,0.0051,-0.0039,0.0054,-0.0064,0.0048,-0.0034,0.0056,-0.0046,0.0029,-0.0003,0.0046,-0.0043,0.0022,-0.0029,0.0016,-0.003,0.0054,-0.0038,0.0054,-0.0042,0.0056,-0.0276,0.028,-0.0747,0.0782,-0.1399,0.1748,-0.1934,0.1793,-0.1945,0.1307,-0.0874,0.0806,-0.0594,0.0745,-0.0505,0.0585,-0.0338,0.035,-0.0149,0.0262,-0.0153,0.0163,-0.0098,0.0104,-0.0071,0.0039,-0.0028,0.0042,-0.0021,0.0033,-0.0024,0.0013,-0.0004,0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2004 جیپ Wrangler - دو کوتاه بوق بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری