مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2004 شاخ 2 ...

2004 جیپ Wrangler - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها beepingماشینوسیله نقلیه
[-0.0227,0.0098,-0.0083,0.006,-0.0062,0.0054,-0.0057,0.0103,-0.0171,0.0407,-0.0549,0.0528,-0.0665,0.0882,-0.0913,0.071,-0.1154,0.1593,-0.1236,0.198,-0.1358,0.2293,-0.1584,0.2146,-0.151,0.2136,-0.1491,0.2056,-0.1268,0.1988,-0.1147,0.1965,-0.1154,0.196,-0.122,0.1924,-0.1183,0.1952,-0.1235,0.2045,-0.122,0.2032,-0.1277,0.199,-0.1175,0.1973,-0.1165,0.1987,-0.1199,0.2023,-0.1391,0.2024,-0.1397,0.2017,-0.118,0.1375,-0.0628,0.0838,-0.0393,0.047,-0.0365,0.0488,-0.0281,0.0504,-0.0319,0.0403,-0.0192,0.023,-0.0092,0.016,-0.0163,0.0152,-0.0145,0.0204,-0.0148,0.0182,-0.0185,0.0094,-0.0089,0.017,-0.0124,0.0143,-0.0121,0.0049,-0.0128,0.0062,-0.0376,0.0512,-0.0554,0.0902,-0.0931,0.0679,-0.122,0.1542,-0.1247,0.1971,-0.148,0.2168,-0.1604,0.2217,-0.1503,0.2179,-0.1431,0.2121,-0.1178,0.2051,-0.1148,0.1974,-0.1168,0.2018,-0.1181,0.1849,-0.1141,0.1912,-0.1195,0.1956,-0.1213,0.1974,-0.1195,0.1925,-0.1225,0.1952,-0.1295,0.1964,-0.1277,0.2027,-0.1194,0.1839,-0.1341,0.1999,-0.127,0.1971,-0.1077,0.1475,-0.06,0.0728,-0.0331,0.0349,-0.028,0.044,-0.0324,0.0387,-0.0302,0.043,-0.0294,0.0175,-0.0121,0.0122,-0.0109,0.0131,-0.0151,0.0188,-0.0177,0.0188,-0.0108,0.0126,-0.0116,0.0117,-0.008,0.0158,-0.0152,0.0074,-0.0052,0.0084,-0.008,0.006,-0.0043,0.005,-0.0052,0.0029,-0.0028,0.0082,-0.0089,0.0053,-0.0056,0.0085,-0.0089,0.0023,-0.0029,0.0053,-0.0029,0.0042,-0.0084,0.0022,-0.0011,0.0101,-0.0063,0.0014,-0.0063,0.0057,-0.0085,0.008,-0.0062,0.008,-0.0036,0.0051,-0.0038,0.0025,-0.0003,0.0023,-0.0025,0.001,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0003,0.0008,-0.0005,0,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0085,0.0174,-0.0067,0.0119,-0.0082,0.0045,-0.0051,0.0076,-0.0113,0.0145,-0.0433,0.0448,-0.0513,0.0861,-0.0926,0.065,-0.1011,0.1636,-0.1112,0.1994,-0.1244,0.2138,-0.1504,0.2245,-0.1483,0.2224,-0.1331,0.2119,-0.1166,0.1979,-0.0917,0.1995,-0.108,0.1951,-0.0966,0.2011,-0.1029,0.1898,-0.1049,0.1922,-0.1201,0.1983,-0.1366,0.2061,-0.1199,0.1711,-0.0814,0.0954,-0.0385,0.0455,-0.0293,0.0382,-0.0347,0.0423,-0.037,0.0347,-0.0253,0.0251,-0.0148,0.0193,-0.0168,0.0134,-0.0171,0.0201,-0.0207,0.0095,-0.0111,0.0138,-0.0061,0.0156,-0.0171,0.0139,-0.0126,0.0154,-0.0098,0.0051,-0.0255,0.0325,-0.0143,0.028,-0.009,0.0113,-0.0483,0.0285,-0.0462,0.073,-0.0624,0.0835,-0.0934,0.1148,-0.114,0.2126,-0.1387,0.2113,-0.1467,0.2297,-0.1528,0.2091,-0.1438,0.2177,-0.1311,0.2099,-0.1058,0.1922,-0.1116,0.1998,-0.1111,0.1982,-0.1093,0.1902,-0.1103,0.1903,-0.1163,0.1995,-0.118,0.1957,-0.1102,0.1989,-0.1071,0.1851,-0.1063,0.1967,-0.116,0.1894,-0.1084,0.1865,-0.1135,0.1876,-0.1159,0.1886,-0.1068,0.1876,-0.1403,0.1925,-0.1463,0.1876,-0.1023,0.1259,-0.0588,0.0634,-0.0327,0.0354,-0.0277,0.0456,-0.0296,0.0449,-0.0269,0.0325,-0.0179,0.0189,-0.0185,0.0207,-0.0186,0.0195,-0.0151,0.0124,-0.0128,0.012,-0.0122,0.0147,-0.0075,0.0152,-0.0111,0.0073,-0.0055,0.0069,-0.0027,0.0044,-0.0051,0.002,-0.0038,0.0038,-0.0065,0.0067,-0.0061,0.0109,-0.0122,0.0075,-0.0023,0.0076,-0.0048,0.0056,-0.0043,0.0034,-0.0032,0.003,-0.0024,0.003,-0.0021,0.0024,-0.0013,0.0025,-0.0017,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0001,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0031,0.0084,-0.0088,0.0016,-0.0002,0.0029,-0.0044,0.0053,-0.0111,0.0069,-0.0332,0.0359,-0.0552,0.0811,-0.0912,0.0909,-0.1041,0.1535,-0.1106,0.193,-0.1194,0.2116,-0.1522,0.2286,-0.1489,0.2176,-0.1571,0.2118,-0.1088,0.2114,-0.142,0.2131,-0.1539,0.1976,-0.1178,0.1467,-0.0823,0.0695,-0.0388,0.0328,-0.0329,0.042,-0.0371,0.0424,-0.0261,0.0395,-0.0179,0.0236,-0.0164,0.0111,-0.0092,0.0112,-0.0145,0.0122,-0.0128,0.0128,-0.0112,0.0109,-0.006,0.0119,-0.0118,0.0079,-0.0083,0.0105,-0.0103,0.0059,-0.0034,0.0052,-0.0108,0.0054,-0.0071,0.011,-0.0268,0.0296,-0.0395,0.0256,-0.0201,0.0149,-0.0217,0.0116,-0.0226,0.0465,-0.0585,0.0678,-0.0522,0.0927,-0.0902,0.1084,-0.1021,0.1918,-0.1215,0.1993,-0.1383,0.2282,-0.1426,0.2233,-0.1407,0.2086,-0.1309,0.2173,-0.1149,0.1983,-0.1045,0.195,-0.1012,0.1978,-0.101,0.1939,-0.0992,0.1974,-0.1093,0.1905,-0.1038,0.2008,-0.1091,0.1928,-0.1098,0.19,-0.105,0.1945,-0.1136,0.1897,-0.11,0.1921,-0.1398,0.1982,-0.1295,0.1844,-0.1091,0.1199,-0.0628,0.0605,-0.04,0.0292,-0.0267,0.0405,-0.0268,0.0434,-0.0263,0.0288,-0.0164,0.0182,-0.0115,0.014,-0.0085,0.0145,-0.0184,0.006,-0.0109,0.0163,-0.0107,0.0133,-0.0107,0.0122,-0.0108,0.0102,-0.0093,0.0077,-0.0063,0.0052,-0.0064,0.0061,-0.0043,0.0078,-0.0069,0.0057,-0.0056,0.0056,-0.003,0.0052,-0.0041,0.002,-0.0015,0.0081,-0.0123,0.0012,-0.0043,0.0105,-0.0051,0.0045,-0.0011,0.0047,-0.0057,0.0031,-0.0032,0.0034,-0.0014,0.003,-0.0014,0.0005,-0.0012,0.0022,-0.0024,0.0024,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2004 جیپ Wrangler - دو کوتاه بوق بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری