مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2004 شاخ L ...

2004 Jeep Wrangler - long horn بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینوسیله نقلیه
[-0.0023,0.0018,-0.002,0.003,-0.0416,0.0541,-0.1526,0.2096,-0.211,0.2068,-0.1829,0.2319,-0.1756,0.2402,-0.1747,0.236,-0.175,0.2327,-0.1765,0.2337,-0.1737,0.2307,-0.1744,0.2318,-0.1747,0.2324,-0.1755,0.2321,-0.175,0.231,-0.176,0.2316,-0.1777,0.2311,-0.1775,0.2329,-0.1775,0.2323,-0.1771,0.2318,-0.1765,0.2326,-0.1752,0.2334,-0.1748,0.2315,-0.1795,0.2366,-0.1786,0.2343,-0.1789,0.2342,-0.1767,0.2337,-0.1786,0.2344,-0.1785,0.2339,-0.1788,0.2333,-0.1772,0.2317,-0.1767,0.2322,-0.1748,0.2298,-0.1759,0.2308,-0.1786,0.2332,-0.1766,0.2331,-0.1807,0.2353,-0.1799,0.2347,-0.182,0.233,-0.1801,0.2343,-0.1809,0.2323,-0.1833,0.234,-0.1799,0.2331,-0.177,0.2329,-0.1776,0.2329,-0.1767,0.2328,-0.1803,0.2326,-0.1798,0.2358,-0.1815,0.2369,-0.1787,0.2334,-0.1809,0.2348,-0.183,0.2365,-0.1813,0.2328,-0.1832,0.2345,-0.1821,0.236,-0.1836,0.2366,-0.1822,0.2354,-0.1837,0.235,-0.1829,0.233,-0.1861,0.2353,-0.1858,0.2319,-0.186,0.2329,-0.1862,0.23,-0.1857,0.2304,-0.1849,0.229,-0.1855,0.2288,-0.1846,0.2306,-0.1856,0.23,-0.1853,0.2285,-0.1864,0.2312,-0.1885,0.2288,-0.189,0.2302,-0.1884,0.2307,-0.1876,0.2295,-0.1872,0.2294,-0.1888,0.23,-0.1904,0.2285,-0.1879,0.231,-0.1889,0.2299,-0.1889,0.2309,-0.193,0.2314,-0.1962,0.2331,-0.1933,0.2307,-0.1958,0.2306,-0.1946,0.2301,-0.1917,0.2282,-0.1945,0.2287,-0.1935,0.2293,-0.1949,0.2287,-0.1933,0.23,-0.1938,0.2273,-0.1897,0.2269,-0.1905,0.2275,-0.1895,0.2282,-0.1881,0.2286,-0.1891,0.2291,-0.1871,0.2283,-0.1867,0.2289,-0.1892,0.2308,-0.1862,0.2323,-0.1864,0.232,-0.1868,0.2351,-0.1885,0.235,-0.1869,0.2352,-0.1877,0.2339,-0.1892,0.2374,-0.1892,0.2367,-0.1867,0.2325,-0.1872,0.2299,-0.188,0.2328,-0.1856,0.2311,-0.1855,0.2289,-0.1872,0.2288,-0.1878,0.23,-0.1888,0.2286,-0.1914,0.2341,-0.1897,0.2293,-0.1873,0.2303,-0.1871,0.229,-0.1844,0.2294,-0.187,0.2307,-0.1843,0.2304,-0.1855,0.2277,-0.1845,0.2299,-0.1865,0.2294,-0.184,0.2296,-0.1855,0.2299,-0.183,0.2298,-0.1832,0.2285,-0.1817,0.2284,-0.1817,0.2285,-0.1835,0.2303,-0.182,0.23,-0.1803,0.2287,-0.1819,0.2325,-0.1854,0.2309,-0.1827,0.2314,-0.1821,0.23,-0.1817,0.229,-0.182,0.2287,-0.1816,0.2303,-0.1811,0.2295,-0.1833,0.2312,-0.1796,0.2287,-0.1802,0.2299,-0.1815,0.2291,-0.1801,0.2324,-0.1794,0.231,-0.1789,0.2313,-0.1761,0.2314,-0.1416,0.1604,-0.0491,0.0428,-0.0336,0.0383,-0.0129,0.0315,-0.0101,0.0115,-0.0091,0.0101,-0.0056,0.0068,-0.0058,0.0049,-0.0041,0.0035,-0.0049,0.0044,-0.0031,0.004,-0.005,0.0038,-0.0022,0.0016,-0.0008,0.0008,-0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0011,0.0017,-0.0022,0.0022,-0.0358,0.0502,-0.1375,0.1808,-0.1817,0.1928,-0.1591,0.2206,-0.1571,0.2301,-0.1598,0.2264,-0.1578,0.2224,-0.1577,0.2231,-0.1584,0.2219,-0.157,0.2238,-0.1571,0.2231,-0.1572,0.2217,-0.1564,0.2243,-0.1573,0.225,-0.1581,0.2248,-0.1572,0.2251,-0.1562,0.2239,-0.1575,0.2233,-0.1577,0.2243,-0.157,0.2241,-0.1594,0.2251,-0.1602,0.2244,-0.1603,0.224,-0.1599,0.2238,-0.1607,0.224,-0.1619,0.2247,-0.1609,0.2241,-0.1618,0.2243,-0.1603,0.224,-0.1603,0.2228,-0.1601,0.2223,-0.1609,0.2237,-0.1585,0.2208,-0.155,0.2216,-0.1563,0.2224,-0.1555,0.224,-0.1578,0.2218,-0.1548,0.2206,-0.1545,0.221,-0.1546,0.2209,-0.1546,0.2203,-0.1547,0.2205,-0.1539,0.2197,-0.1564,0.2189,-0.1543,0.2176,-0.1532,0.2169,-0.1547,0.2194,-0.1554,0.2177,-0.1577,0.2207,-0.1578,0.2207,-0.1574,0.2207,-0.1593,0.2219,-0.159,0.2201,-0.1573,0.221,-0.1583,0.2198,-0.1577,0.2207,-0.1602,0.2234,-0.1609,0.2225,-0.1611,0.224,-0.1593,0.2232,-0.1595,0.2206,-0.1596,0.2211,-0.1575,0.223,-0.1567,0.221,-0.1591,0.2205,-0.1594,0.2219,-0.1608,0.2226,-0.1595,0.2209,-0.1631,0.2235,-0.162,0.2229,-0.1606,0.2244,-0.1627,0.2222,-0.1608,0.2187,-0.1599,0.2181,-0.1611,0.2179,-0.1595,0.2167,-0.1597,0.2161,-0.1592,0.2149,-0.1595,0.2181,-0.159,0.2162,-0.1583,0.2155,-0.1581,0.2145,-0.1572,0.2164,-0.1577,0.2168,-0.1582,0.2157,-0.1559,0.2171,-0.1551,0.2175,-0.1565,0.2162,-0.1566,0.2182,-0.1545,0.2178,-0.1553,0.2192,-0.1549,0.2165,-0.1549,0.2164,-0.1565,0.2183,-0.1571,0.2164,-0.1565,0.2173,-0.1578,0.2188,-0.1585,0.2193,-0.1581,0.2197,-0.16,0.2197,-0.1589,0.2191,-0.1601,0.2196,-0.1649,0.2224,-0.1623,0.2235,-0.1638,0.2236,-0.1661,0.2259,-0.1658,0.2268,-0.1647,0.2253,-0.1655,0.2262,-0.1663,0.228,-0.165,0.2269,-0.1647,0.227,-0.1653,0.2267,-0.1637,0.2272,-0.1657,0.2284,-0.1654,0.2273,-0.1649,0.2288,-0.1622,0.2253,-0.1615,0.2272,-0.1618,0.2262,-0.159,0.2263,-0.1601,0.227,-0.1603,0.227,-0.1609,0.2284,-0.1593,0.2271,-0.161,0.228,-0.1628,0.2281,-0.1608,0.2252,-0.1615,0.2175,-0.0506,0.0574,-0.0417,0.0376,-0.0201,0.0298,-0.0106,0.0119,-0.0058,0.0066,-0.0055,0.006,-0.0044,0.0038,-0.0045,0.004,-0.0026,0.0021,-0.0034,0.0036,-0.001,0.001,-0.0004,0.0006,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0025,0.0024,-0.0029,0.0013,-0.0353,0.0493,-0.1448,0.1798,-0.19,0.2037,-0.1674,0.237,-0.1657,0.2432,-0.1692,0.242,-0.1667,0.2416,-0.1686,0.2413,-0.1663,0.2402,-0.1656,0.2439,-0.1671,0.2413,-0.1652,0.2402,-0.1642,0.2405,-0.1631,0.2396,-0.1664,0.2404,-0.1652,0.2406,-0.1666,0.2409,-0.1675,0.2407,-0.1683,0.2421,-0.1686,0.2425,-0.1703,0.2427,-0.1707,0.2427,-0.1709,0.2433,-0.1696,0.2444,-0.1689,0.2444,-0.171,0.2431,-0.172,0.2447,-0.1681,0.2436,-0.1691,0.2441,-0.168,0.2444,-0.1697,0.2434,-0.1687,0.245,-0.1691,0.245,-0.1685,0.2451,-0.1684,0.2445,-0.1651,0.2452,-0.1632,0.2412,-0.1633,0.2419,-0.1631,0.2416,-0.1641,0.2428,-0.1646,0.2418,-0.1651,0.2401,-0.1652,0.2394,-0.1648,0.2381,-0.1658,0.2381,-0.1638,0.2355,-0.1658,0.2363,-0.1679,0.237,-0.1653,0.2363,-0.1661,0.236,-0.1666,0.2368,-0.165,0.2373,-0.165,0.2375,-0.1671,0.2357,-0.1663,0.2353,-0.1665,0.2386,-0.1647,0.2364,-0.1663,0.2359,-0.1683,0.2375,-0.166,0.2364,-0.1667,0.2364,-0.1687,0.2386,-0.1718,0.2407,-0.1726,0.2397,-0.1715,0.2374,-0.1726,0.2356,-0.173,0.2358,-0.1721,0.2357,-0.1713,0.2356,-0.1716,0.2348,-0.17,0.2323,-0.1693,0.2346,-0.1721,0.236,-0.1711,0.2346,-0.1697,0.2342,-0.1686,0.2354,-0.1719,0.2371,-0.1723,0.2408,-0.1676,0.2347,-0.1696,0.2364,-0.1681,0.2349,-0.1692,0.2378,-0.1682,0.2369,-0.1679,0.2374,-0.1669,0.238,-0.1645,0.2378,-0.1636,0.2387,-0.1638,0.2405,-0.1651,0.2413,-0.1643,0.244,-0.1624,0.2419,-0.1606,0.2421,-0.1622,0.2446,-0.1637,0.2449,-0.164,0.2459,-0.1647,0.2462,-0.1644,0.2457,-0.1651,0.2445,-0.162,0.2428,-0.1616,0.2426,-0.1604,0.2436,-0.1625,0.2432,-0.1626,0.2441,-0.1629,0.2432,-0.1617,0.244,-0.1596,0.2397,-0.1599,0.2406,-0.1596,0.2413,-0.1608,0.2408,-0.1613,0.2411,-0.1592,0.2401,-0.1607,0.2401,-0.1599,0.2393,-0.1568,0.2376,-0.1576,0.2389,-0.157,0.2379,-0.1591,0.2413,-0.1602,0.2419,-0.1616,0.2418,-0.1592,0.2406,-0.1618,0.2415,-0.1596,0.2422,-0.1588,0.2402,-0.1561,0.2421,-0.1026,0.113,-0.0447,0.0457,-0.0323,0.035,-0.012,0.0177,-0.0077,0.0074,-0.0045,0.0067,-0.005,0.0048,-0.0036,0.0049,-0.0031,0.0048,-0.0016,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
2004 Jeep Wrangler - long horn بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری