مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2004 شاخ L ...

2004 Jeep Wrangler - long horn بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها beepingماشینوسیله نقلیه
[-0.0129,0.0063,-0.0044,0.0131,-0.0384,0.042,-0.1087,0.1171,-0.1513,0.1968,-0.179,0.2696,-0.1958,0.2718,-0.1818,0.2606,-0.1407,0.2519,-0.1387,0.2483,-0.1321,0.2533,-0.1485,0.2567,-0.1431,0.2544,-0.1462,0.2611,-0.146,0.2603,-0.1403,0.2661,-0.1504,0.255,-0.1453,0.2628,-0.1444,0.2619,-0.1425,0.2636,-0.1393,0.256,-0.1503,0.2641,-0.1395,0.2519,-0.1518,0.2681,-0.1481,0.2604,-0.1409,0.2581,-0.1467,0.2507,-0.147,0.2554,-0.1459,0.2604,-0.143,0.251,-0.1393,0.2543,-0.1429,0.2514,-0.1427,0.2515,-0.1395,0.2545,-0.1454,0.2514,-0.1449,0.2537,-0.1472,0.2547,-0.138,0.2545,-0.1405,0.2528,-0.1342,0.2514,-0.14,0.2476,-0.1444,0.2608,-0.1401,0.2538,-0.1377,0.2582,-0.132,0.263,-0.1338,0.256,-0.1344,0.256,-0.1357,0.2576,-0.133,0.263,-0.1396,0.2512,-0.1403,0.2593,-0.1337,0.2536,-0.1365,0.2566,-0.1319,0.2536,-0.1395,0.2493,-0.1331,0.252,-0.1338,0.2476,-0.1347,0.2517,-0.1355,0.2479,-0.133,0.2477,-0.1277,0.2478,-0.134,0.2422,-0.1336,0.2526,-0.1348,0.246,-0.1293,0.2494,-0.1285,0.2386,-0.1306,0.2385,-0.1315,0.2461,-0.1249,0.2449,-0.1339,0.2447,-0.13,0.2432,-0.127,0.2425,-0.131,0.2381,-0.1238,0.2508,-0.1328,0.2435,-0.1281,0.2498,-0.13,0.2426,-0.1295,0.2465,-0.1317,0.2428,-0.1263,0.2447,-0.1356,0.2473,-0.1301,0.237,-0.126,0.2441,-0.1358,0.2448,-0.1241,0.2388,-0.1337,0.2393,-0.1254,0.2455,-0.1346,0.2491,-0.124,0.2396,-0.1331,0.2503,-0.1282,0.2393,-0.131,0.238,-0.1278,0.2397,-0.1293,0.2401,-0.1341,0.2403,-0.1241,0.2429,-0.1349,0.2417,-0.1295,0.2379,-0.1341,0.2395,-0.1362,0.2376,-0.1318,0.2355,-0.1382,0.2364,-0.1331,0.2364,-0.1359,0.2346,-0.1347,0.2347,-0.1421,0.2286,-0.1325,0.2303,-0.1422,0.2326,-0.1404,0.2359,-0.1431,0.2426,-0.143,0.2305,-0.1425,0.2354,-0.141,0.2362,-0.1394,0.2318,-0.1478,0.2362,-0.1415,0.2307,-0.1416,0.2328,-0.1428,0.238,-0.1387,0.2382,-0.1451,0.23,-0.1371,0.2317,-0.1428,0.2319,-0.1469,0.2322,-0.1371,0.2319,-0.1508,0.239,-0.142,0.2415,-0.1427,0.2364,-0.1401,0.2373,-0.1429,0.2304,-0.1406,0.2373,-0.1486,0.2369,-0.1439,0.2343,-0.1502,0.2381,-0.1436,0.2445,-0.1443,0.2351,-0.1457,0.2317,-0.1863,0.2426,-0.1352,0.1669,-0.051,0.0482,-0.0504,0.0557,-0.0301,0.0354,-0.019,0.0275,-0.0174,0.021,-0.0153,0.0165,-0.0076,0.0112,-0.0041,0.01,-0.0077,0.0072,-0.007,0.0055,-0.0039,0.005,-0.0024,0.0032,-0.003,0.0022,-0.0019,0.0027,-0.002,0.0025,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0016,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0056,0.0034,-0.0056,0.0054,-0.006,0.0114,-0.0546,0.0639,-0.1249,0.1174,-0.151,0.2354,-0.1862,0.2543,-0.1986,0.2458,-0.1824,0.2409,-0.1443,0.2313,-0.1492,0.2156,-0.1549,0.2221,-0.1572,0.2304,-0.1518,0.2175,-0.1641,0.2238,-0.1549,0.2178,-0.1591,0.222,-0.1512,0.2173,-0.167,0.223,-0.1562,0.2187,-0.1651,0.2124,-0.1612,0.2159,-0.1639,0.2262,-0.1618,0.2074,-0.16,0.2187,-0.164,0.2251,-0.171,0.2215,-0.1582,0.2087,-0.1671,0.2128,-0.1607,0.2156,-0.1683,0.2115,-0.1598,0.2173,-0.1629,0.2111,-0.164,0.2184,-0.1593,0.21,-0.1571,0.2164,-0.1552,0.2168,-0.1612,0.2108,-0.163,0.2129,-0.1617,0.2141,-0.1622,0.2141,-0.1601,0.2187,-0.1596,0.2151,-0.1598,0.2162,-0.1571,0.2156,-0.159,0.2135,-0.1638,0.2126,-0.1646,0.2138,-0.1587,0.2114,-0.1633,0.2177,-0.1596,0.2196,-0.1641,0.2132,-0.1574,0.2174,-0.162,0.2172,-0.1627,0.2157,-0.1629,0.2171,-0.1637,0.2198,-0.159,0.2162,-0.1625,0.22,-0.1633,0.223,-0.1605,0.2165,-0.1668,0.2204,-0.163,0.2155,-0.1642,0.216,-0.1653,0.2194,-0.1673,0.2215,-0.1598,0.2162,-0.1671,0.2161,-0.1646,0.2133,-0.1606,0.2174,-0.1678,0.2111,-0.1601,0.2142,-0.173,0.2223,-0.1637,0.2113,-0.1645,0.214,-0.164,0.2116,-0.1606,0.2093,-0.1629,0.2087,-0.1603,0.2154,-0.1565,0.218,-0.1649,0.2179,-0.159,0.218,-0.1589,0.218,-0.1558,0.2166,-0.1574,0.2144,-0.1544,0.2162,-0.1605,0.2145,-0.1551,0.2196,-0.1607,0.2151,-0.1595,0.2211,-0.1603,0.2142,-0.1635,0.2223,-0.1642,0.2208,-0.16,0.2093,-0.1568,0.2221,-0.158,0.2125,-0.1581,0.2119,-0.1632,0.2161,-0.1634,0.2097,-0.1567,0.2178,-0.1618,0.214,-0.1571,0.2149,-0.162,0.2153,-0.1644,0.2146,-0.16,0.2164,-0.1621,0.2195,-0.167,0.2164,-0.1629,0.2138,-0.1614,0.211,-0.1643,0.2118,-0.1627,0.2152,-0.1669,0.211,-0.1662,0.2142,-0.1586,0.2145,-0.1595,0.2175,-0.1624,0.2146,-0.1609,0.2163,-0.1564,0.2191,-0.1608,0.2152,-0.1651,0.2179,-0.1598,0.2203,-0.1667,0.2216,-0.1674,0.2211,-0.1654,0.2142,-0.1589,0.2151,-0.168,0.2217,-0.162,0.218,-0.1746,0.22,-0.1678,0.2111,-0.1644,0.2102,-0.172,0.2243,-0.1675,0.2128,-0.1705,0.2125,-0.1657,0.2177,-0.169,0.2209,-0.1687,0.2142,-0.1573,0.2186,-0.1858,0.2156,-0.1488,0.1284,-0.0706,0.0636,-0.0437,0.0542,-0.0338,0.0305,-0.0136,0.0252,-0.0105,0.0209,-0.012,0.0088,-0.0116,0.0073,-0.0064,0.0069,-0.0065,0.0053,-0.0061,0.0072,-0.0062,0.0041,-0.0043,0.0047,-0.0041,0.0043,-0.0024,0.0026,-0.002,0.0022,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0035,-0.007,0.0064,-0.0089,0.006,-0.0537,0.0606,-0.1418,0.1265,-0.1606,0.2283,-0.2089,0.2486,-0.207,0.2405,-0.1837,0.2282,-0.147,0.2192,-0.1555,0.2049,-0.1591,0.2081,-0.1499,0.212,-0.1497,0.2114,-0.1522,0.2115,-0.1513,0.207,-0.1605,0.2076,-0.1497,0.2134,-0.1597,0.2102,-0.1537,0.2021,-0.1531,0.2146,-0.152,0.2122,-0.1604,0.2069,-0.155,0.202,-0.1599,0.2028,-0.1527,0.2025,-0.1619,0.2065,-0.152,0.2012,-0.159,0.2049,-0.1545,0.2042,-0.1663,0.2049,-0.158,0.2017,-0.156,0.2003,-0.1586,0.1984,-0.1509,0.2053,-0.1631,0.2029,-0.1554,0.2092,-0.1579,0.2009,-0.156,0.2018,-0.153,0.2066,-0.1589,0.2056,-0.1581,0.2063,-0.1555,0.2003,-0.1512,0.2106,-0.1538,0.2097,-0.1544,0.2068,-0.1523,0.2073,-0.1528,0.2026,-0.1561,0.2107,-0.1484,0.2057,-0.1503,0.2048,-0.1519,0.2074,-0.1513,0.2055,-0.1527,0.2072,-0.1564,0.2038,-0.146,0.2093,-0.1554,0.2102,-0.1528,0.2146,-0.1647,0.2108,-0.1553,0.2026,-0.1507,0.2071,-0.1621,0.208,-0.1561,0.2086,-0.1588,0.2049,-0.1596,0.2091,-0.1579,0.2094,-0.1604,0.2019,-0.1614,0.2088,-0.1602,0.2117,-0.1596,0.2065,-0.16,0.2063,-0.165,0.211,-0.1613,0.2065,-0.159,0.2115,-0.165,0.2073,-0.1586,0.2117,-0.1628,0.2108,-0.1623,0.2147,-0.1588,0.2106,-0.1638,0.2063,-0.1741,0.2047,-0.1706,0.2151,-0.1621,0.2146,-0.1676,0.2068,-0.1631,0.2118,-0.1638,0.2082,-0.1628,0.2173,-0.1679,0.2135,-0.1676,0.2086,-0.1689,0.2086,-0.1647,0.2117,-0.1687,0.211,-0.1703,0.2036,-0.1702,0.2087,-0.1669,0.2096,-0.1702,0.2118,-0.1687,0.2104,-0.1731,0.2116,-0.1707,0.2197,-0.171,0.2141,-0.1663,0.2087,-0.1637,0.2085,-0.1684,0.2144,-0.1666,0.2107,-0.1684,0.212,-0.1633,0.2137,-0.1686,0.2157,-0.1752,0.2195,-0.1651,0.2176,-0.1657,0.2073,-0.1768,0.2158,-0.1458,0.1284,-0.0564,0.05,-0.0507,0.0652,-0.0361,0.0374,-0.0288,0.023,-0.0143,0.0147,-0.0105,0.0071,-0.0082,0.007,-0.0071,0.0059,-0.0043,0.0063,-0.005,0.0055,-0.0031,0.0027,-0.0028,0.0019,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0014,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:11
2004 Jeep Wrangler - long horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری