مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2004 شاخ M ...

2004 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها ماشینوسیله نقلیه
[-0.0014,0.0016,-0.0022,0.0026,-0.0017,0.0027,-0.0123,0.0051,-0.0496,0.0512,-0.0823,0.1285,-0.1632,0.2017,-0.1829,0.2016,-0.1906,0.1994,-0.167,0.2148,-0.1571,0.2201,-0.1558,0.2229,-0.1589,0.2265,-0.1612,0.2221,-0.1584,0.2229,-0.1597,0.2218,-0.1584,0.2209,-0.1586,0.2208,-0.161,0.223,-0.155,0.2241,-0.1583,0.2188,-0.1584,0.2238,-0.1561,0.2182,-0.1566,0.2231,-0.1582,0.2185,-0.1565,0.2222,-0.157,0.2193,-0.1537,0.2206,-0.154,0.2198,-0.1533,0.2195,-0.1522,0.2201,-0.1541,0.2202,-0.1563,0.2189,-0.1553,0.2198,-0.155,0.2217,-0.1541,0.2211,-0.1542,0.2196,-0.1536,0.2186,-0.1584,0.2158,-0.1362,0.144,-0.0794,0.0813,-0.0457,0.036,-0.0454,0.0387,-0.0359,0.0361,-0.0227,0.0287,-0.0109,0.0212,-0.009,0.0115,-0.0071,0.0096,-0.0061,0.0061,-0.0041,0.0054,-0.0038,0.0044,-0.0033,0.003,-0.0028,0.0023,-0.0011,0.0011,-0.0001,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0019,-0.0129,0.0193,-0.0547,0.0598,-0.0901,0.1414,-0.18,0.2135,-0.2035,0.2048,-0.1963,0.2004,-0.1764,0.215,-0.1766,0.2237,-0.1776,0.2254,-0.1791,0.2314,-0.1814,0.2276,-0.1824,0.2261,-0.1811,0.2245,-0.1803,0.2287,-0.1823,0.227,-0.1817,0.2291,-0.1832,0.2261,-0.1815,0.2277,-0.1813,0.2277,-0.1801,0.2277,-0.1787,0.2272,-0.1774,0.2254,-0.1766,0.2262,-0.1781,0.2249,-0.1768,0.2264,-0.1761,0.2267,-0.1766,0.2254,-0.176,0.2262,-0.1762,0.2268,-0.1753,0.226,-0.1735,0.2255,-0.1741,0.2243,-0.1743,0.2258,-0.1731,0.2259,-0.1741,0.2242,-0.172,0.226,-0.1718,0.2229,-0.1707,0.2278,-0.1724,0.2236,-0.1711,0.2243,-0.1711,0.2255,-0.1709,0.2249,-0.1718,0.2251,-0.1717,0.2262,-0.1711,0.2276,-0.1733,0.2291,-0.1748,0.2269,-0.1767,0.2169,-0.121,0.1363,-0.0566,0.056,-0.0628,0.0576,-0.057,0.0466,-0.0344,0.0396,-0.022,0.0346,-0.0134,0.0251,-0.0111,0.0167,-0.0092,0.0102,-0.0071,0.0072,-0.0076,0.0045,-0.006,0.0078,-0.0052,0.0058,-0.0045,0.0042,-0.0037,0.0032,-0.004,0.002,-0.0013,0.0043,-0.0029,0.0028,-0.0017,0.003,-0.0016,0.0012,-0.0028,0.0018,-0.0029,0.0021,-0.0014,0.0015,-0.0001,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0025,0.0005,-0.0053,0.011,-0.0468,0.0644,-0.0792,0.1581,-0.1762,0.2279,-0.2454,0.2442,-0.2399,0.222,-0.2063,0.2441,-0.2023,0.2479,-0.2028,0.2521,-0.202,0.2553,-0.2058,0.2514,-0.2031,0.2507,-0.2016,0.2478,-0.2024,0.2476,-0.2018,0.2504,-0.2041,0.2513,-0.2054,0.2468,-0.2051,0.2507,-0.2051,0.2504,-0.2057,0.2513,-0.2058,0.2487,-0.2054,0.252,-0.2047,0.252,-0.2055,0.2515,-0.2081,0.2533,-0.2092,0.2549,-0.2092,0.2506,-0.208,0.2526,-0.2099,0.2504,-0.2076,0.2534,-0.2087,0.2513,-0.2074,0.2509,-0.2101,0.2501,-0.2085,0.2509,-0.2103,0.2486,-0.2065,0.2513,-0.2068,0.2488,-0.2067,0.2495,-0.2029,0.25,-0.2097,0.249,-0.2064,0.2484,-0.2073,0.2465,-0.2072,0.2468,-0.1672,0.1796,-0.0912,0.0851,-0.0692,0.0618,-0.0656,0.0566,-0.0476,0.0457,-0.0293,0.0416,-0.0166,0.0324,-0.0137,0.0205,-0.0106,0.0138,-0.0118,0.0087,-0.0095,0.0064,-0.0038,0.0086,-0.0058,0.0068,-0.0045,0.0079,-0.0047,0.0032,-0.0056,0.0028,-0.0029,0.0049,-0.0026,0.0021,-0.002,0.0018,-0.0026,0.0029,-0.0011,0.0018,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2004 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۲۷ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری