مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2004 شاخ M ...

2004 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها beepingماشینوسیله نقلیه
[-0.005,0.0027,-0.0069,0.0116,-0.0066,0.005,-0.0045,0.0039,-0.0114,0.0133,-0.0327,0.0455,-0.0591,0.0841,-0.1066,0.0921,-0.1225,0.1391,-0.1143,0.1884,-0.136,0.1913,-0.1372,0.219,-0.1492,0.2148,-0.1426,0.2129,-0.1142,0.2052,-0.101,0.1935,-0.1084,0.1992,-0.1001,0.1988,-0.0918,0.2049,-0.0916,0.2004,-0.0921,0.2107,-0.0982,0.2068,-0.0899,0.2056,-0.0962,0.2033,-0.086,0.2149,-0.0931,0.2002,-0.0904,0.2062,-0.0957,0.2059,-0.1015,0.2036,-0.0974,0.1978,-0.0962,0.199,-0.1002,0.2019,-0.1035,0.2057,-0.1004,0.2,-0.1105,0.1866,-0.1001,0.1924,-0.09,0.2194,-0.0873,0.2172,-0.0907,0.2108,-0.091,0.2174,-0.0946,0.2099,-0.1292,0.2125,-0.1618,0.2324,-0.1423,0.2227,-0.0878,0.1299,-0.0656,0.0606,-0.0428,0.0363,-0.0357,0.0481,-0.036,0.0362,-0.0216,0.0285,-0.0209,0.0154,-0.0206,0.0132,-0.0115,0.02,-0.0186,0.0068,-0.0095,0.0156,-0.0112,0.0089,-0.0089,0.0075,-0.0048,0.0085,-0.0105,0.0039,-0.008,0.0093,-0.007,0.006,-0.0043,0.0051,-0.0042,0.0045,-0.0036,0.0035,-0.0031,0.0035,-0.0016,0.0032,-0.0053,0.0014,-0.0024,0.0033,-0.0025,0.0025,-0.0023,0.0019,-0.0009,0.0015,-0.0018,0.001,-0.0013,0.0024,-0.0019,0.0014,-0.0006,0.0013,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0025,0.0066,-0.0075,-0.0017,-0.0028,0.0087,-0.0051,0.0059,-0.0047,0.0017,-0.0063,0.0063,-0.0408,0.0291,-0.051,0.0741,-0.0816,0.0947,-0.1159,0.1055,-0.1326,0.2047,-0.1506,0.2051,-0.1564,0.2239,-0.1583,0.2092,-0.156,0.2204,-0.1488,0.2066,-0.12,0.2059,-0.1169,0.2008,-0.1213,0.2016,-0.1164,0.1914,-0.116,0.1885,-0.1174,0.1983,-0.1226,0.1993,-0.1142,0.1952,-0.1198,0.1967,-0.118,0.1996,-0.1222,0.2017,-0.1205,0.1957,-0.1176,0.1975,-0.1248,0.2049,-0.1207,0.2056,-0.1175,0.1973,-0.1206,0.2078,-0.1228,0.1989,-0.1238,0.1967,-0.1174,0.1991,-0.1186,0.2024,-0.1232,0.2015,-0.1252,0.2031,-0.1211,0.1993,-0.1264,0.1994,-0.1281,0.2002,-0.1256,0.2052,-0.1252,0.1967,-0.1302,0.2021,-0.1306,0.2048,-0.1257,0.2031,-0.1294,0.2072,-0.132,0.2075,-0.1319,0.197,-0.1266,0.1997,-0.1293,0.2013,-0.125,0.2072,-0.1304,0.206,-0.1291,0.2012,-0.1292,0.1986,-0.1271,0.2065,-0.1248,0.1859,-0.1519,0.2137,-0.1369,0.1912,-0.0703,0.1167,-0.046,0.0517,-0.0332,0.0439,-0.0317,0.0416,-0.0278,0.0467,-0.0308,0.022,-0.0197,0.0202,-0.019,0.0155,-0.016,0.0143,-0.0098,0.018,-0.0119,0.0101,-0.0121,0.0138,-0.0117,0.0071,-0.0082,0.0077,-0.0045,0.0052,-0.0043,0.0014,-0.0036,0.0072,-0.0079,0.0073,-0.0038,0.0051,-0.0037,0.0043,-0.0036,0.0016,-0.0024,0.0015,-0.0002,0.0021,-0.0017,0.0006,-0.0015,0.0019,-0.0009,0.0005,-0.0013,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0065,0.0005,-0.0034,0.0068,-0.0029,0.0013,-0.0032,0.0004,-0.0033,0.0022,-0.0026,0.0049,-0.0041,0.0039,-0.0266,0.0369,-0.052,0.0598,-0.0729,0.0893,-0.1174,0.1191,-0.1165,0.2121,-0.1343,0.2122,-0.1634,0.2248,-0.1572,0.2187,-0.1701,0.2157,-0.1561,0.2112,-0.1272,0.1969,-0.1352,0.2089,-0.1251,0.2066,-0.1241,0.1929,-0.1203,0.1889,-0.1237,0.1946,-0.1282,0.1976,-0.122,0.193,-0.1259,0.1932,-0.1317,0.1964,-0.1246,0.1996,-0.1331,0.1888,-0.1213,0.1998,-0.1374,0.2044,-0.1346,0.2075,-0.1255,0.1897,-0.1296,0.1971,-0.1203,0.2038,-0.136,0.1911,-0.1253,0.1969,-0.13,0.2006,-0.1346,0.1911,-0.1241,0.1954,-0.126,0.1874,-0.1293,0.1953,-0.132,0.1908,-0.1245,0.1974,-0.1321,0.1917,-0.1326,0.2012,-0.1311,0.2031,-0.1202,0.1971,-0.1281,0.1855,-0.1266,0.2003,-0.126,0.1957,-0.132,0.1877,-0.1221,0.2009,-0.1277,0.1952,-0.1245,0.1957,-0.1271,0.191,-0.1178,0.198,-0.1232,0.1992,-0.1324,0.187,-0.1143,0.2003,-0.1246,0.1913,-0.1242,0.1953,-0.1244,0.1951,-0.1145,0.194,-0.1286,0.1968,-0.13,0.2009,-0.1219,0.1871,-0.1169,0.2012,-0.1299,0.1864,-0.1121,0.2004,-0.1183,0.1947,-0.1244,0.1914,-0.1165,0.203,-0.1175,0.1903,-0.1174,0.2004,-0.1424,0.1999,-0.1381,0.2079,-0.107,0.1338,-0.0542,0.0436,-0.0318,0.0328,-0.028,0.0343,-0.0415,0.0288,-0.033,0.0278,-0.0171,0.0145,-0.0165,0.0148,-0.0112,0.0202,-0.0201,0.0166,-0.0198,0.0221,-0.0185,0.0123,-0.0058,0.0164,-0.0073,0.0099,-0.0155,0.0025,-0.0108,0.0154,-0.0116,0.0111,-0.0143,0.0078,-0.0094,0.0123,-0.0094,0.0092,-0.0114,0.0139,-0.0182,0.0119,-0.0061,0.0112,-0.0039,0.0058,-0.0056,0.0009,-0.0024,0.0037,-0.0013,0.0025,-0.0045,0.0008,-0.0022,0.0028,-0.0045,0.004,-0.0028,0.0026,-0.0017,0.0014,-0.0009,0.0023,-0.001,0.0014,-0.0046,0.0036,-0.0022,0.0048,-0.0008,0.0024,-0.0031,0.0009,0.0005,0.002,-0.0018,0.0013,-0.002,0.0014,-0.0007,0.0014,-0.001,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0024,-0.0008,-0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0012,-0.0012,0,-0.0001,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0029,0.0004,-0.0019,0.0015,-0.0011,0.001,-0.0055,0.0051,-0.0063,0.0016,-0.0014,0.0034,-0.0025,0.0023,-0.003,0.0015,-0.0018,0.0029,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0003,0.0014,-0.001,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2004 جیپ Wrangler - متوسط طول شاخ بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری