مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای جیپ مخاصم 2004 شاخ S ...

2004 Jeep Wrangler - short horn بوق داخلی, چشم انداز.

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودروها
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها beepingماشینوسیله نقلیه
[-0.0126,0.0088,-0.0174,0.0165,-0.0143,0.0113,-0.0102,0.0129,-0.0257,0.0306,-0.052,0.0585,-0.0696,0.0928,-0.1031,0.0761,-0.1237,0.1634,-0.1422,0.2143,-0.1404,0.2397,-0.1587,0.2226,-0.1554,0.2265,-0.1454,0.22,-0.1112,0.2086,-0.1091,0.202,-0.1101,0.2099,-0.1157,0.2075,-0.1054,0.2039,-0.1019,0.2194,-0.1276,0.1999,-0.1047,0.2104,-0.1031,0.2102,-0.1084,0.2041,-0.1576,0.2165,-0.1281,0.2027,-0.1042,0.1087,-0.0474,0.0533,-0.0269,0.0551,-0.0343,0.0487,-0.0365,0.0425,-0.0244,0.0369,-0.0188,0.0154,-0.0177,0.0138,-0.0195,0.0207,-0.0177,0.0168,-0.0125,0.0124,-0.0146,0.0132,-0.0084,0.0141,-0.0134,0.0115,-0.0102,0.0048,-0.0046,0.0085,-0.0085,0.0072,-0.0097,0.0129,-0.0122,0.0082,-0.0099,0.0149,-0.0089,0.0068,-0.0068,0.005,-0.0047,0.011,-0.0092,0.0008,-0.0039,0.0087,-0.0043,0.0028,-0.0019,0.003,-0.0047,0.002,-0.0014,0.0045,-0.0032,0.001,-0.0038,0.0054,-0.004,0.0051,-0.0021,0.0008,-0.0007,0.0019,-0.001,0.0022,-0.0018,0.0001,-0.0003,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0028,0.0145,-0.0111,0.0125,-0.0053,0.0049,-0.0001,0.0089,-0.0179,0.0192,-0.0486,0.0568,-0.06,0.1004,-0.1112,0.0717,-0.1211,0.1691,-0.1206,0.213,-0.1432,0.2327,-0.1619,0.2417,-0.1685,0.2385,-0.1612,0.235,-0.1286,0.2144,-0.1096,0.2133,-0.1098,0.2167,-0.1125,0.2135,-0.1056,0.209,-0.1071,0.2211,-0.1226,0.2122,-0.1122,0.2217,-0.1123,0.2117,-0.1101,0.2219,-0.1222,0.2192,-0.1216,0.2193,-0.1189,0.2203,-0.1213,0.2213,-0.1206,0.2281,-0.1238,0.2139,-0.1202,0.2148,-0.1086,0.2029,-0.1456,0.2176,-0.1709,0.2129,-0.1123,0.1668,-0.0695,0.0874,-0.0418,0.0415,-0.0512,0.053,-0.0336,0.0501,-0.0264,0.0333,-0.0226,0.0154,-0.014,0.0107,-0.0168,0.0156,-0.0161,0.0158,-0.0173,0.0161,-0.018,0.0111,-0.0053,0.0185,-0.0145,0.0027,-0.0043,0.0082,-0.0089,0.0063,-0.0087,0.0137,-0.0114,0.0074,-0.0105,0.0072,-0.0114,0.0139,-0.0099,0.0117,-0.0125,0.003,-0.0055,0.0096,-0.0052,0.0069,-0.0057,0.0043,-0.003,0.0017,-0.0004,0.0044,-0.0038,0.0017,-0.0036,0.0018,-0.0007,0.002,-0.0028,0.0018,-0.0017,0.0018,-0.001,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0002,0.0005,0,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0108,-0.021,0.0159,-0.0022,0.0168,-0.0103,0.0049,-0.0107,0.01,-0.0422,0.0453,-0.0585,0.0921,-0.0947,0.1052,-0.119,0.1543,-0.1272,0.1865,-0.1326,0.2054,-0.1609,0.22,-0.1513,0.2211,-0.1594,0.2164,-0.1161,0.2161,-0.1112,0.1954,-0.1077,0.2142,-0.1118,0.2016,-0.1144,0.1948,-0.111,0.2055,-0.119,0.2072,-0.1152,0.2022,-0.1121,0.1929,-0.114,0.1958,-0.1155,0.2074,-0.1197,0.198,-0.1156,0.1994,-0.1165,0.2086,-0.1201,0.2026,-0.1166,0.207,-0.1169,0.1934,-0.1092,0.2186,-0.1503,0.2142,-0.1314,0.187,-0.0791,0.1176,-0.0431,0.0649,-0.0362,0.043,-0.0322,0.0549,-0.0332,0.0363,-0.0271,0.026,-0.0175,0.0138,-0.0137,0.0165,-0.018,0.0152,-0.0114,0.0185,-0.0143,0.0094,-0.0095,0.0141,-0.0107,0.0131,-0.0083,0.0075,-0.0056,0.0043,-0.0045,0.0044,-0.0052,0.0038,-0.0092,0.0078,-0.0077,0.0075,-0.0076,0.008,-0.0077,0.0079,-0.0065,0.008,-0.009,0.0062,-0.0052,0.0048,-0.0066,0.0082,-0.0071,0.0046,-0.0018,0.0025,-0.0032,0.0038,-0.0041,0.002,-0.0031,0.0028,-0.0018,0.0023,-0.0063,0.0056,-0.0087,0.0052,-0.0038,0.0043,-0.0015,0.0084,-0.0067,0.0018,-0.0028,0.0034,-0.0037,0.0076,-0.0092,0.0092,-0.0089,0.0006,-0.002,0.0049,-0.0025,0.0042,-0.0026,0.0042,-0.0018,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0004,0.0011,-0.0012,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0014,-0.0014,0.0003,0.0001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0015,-0.0002,0.0019,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0047,0,-0.0006,0.0079,-0.0066,0.0018,-0.001,0.0036,-0.0029,0.001,-0.0016,0.0033,-0.0034,0.0007,-0.0012,0.002,-0.0014,0.0005,-0.0006,0.0017,-0.001,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.001,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0011,0.0005,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0008,0,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:06
2004 Jeep Wrangler - short horn بوق داخلی, چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۲۸ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری