مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای kitchen coffee mug water pour medium 2 wav

Kitchen Coffee Mug Water Pour, Medium 1.

کیفیت: 192kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها آشپزخانهقهوهباریدنلیوانcoffee mug
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0094,0.0102,-0.0071,0.0075,-0.0031,0.0033,-0.0016,0.0016,-0.0008,0.0007,-0.0018,0.0015,-0.0022,0.0018,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0006,-0.0066,0.0089,-0.021,0.0206,-0.011,0.0104,-0.029,0.0248,-0.0535,0.0562,-0.0065,0.0056,-0.0091,0.0064,-0.0132,0.0131,-0.0089,0.0085,-0.009,0.0096,-0.0326,0.0365,-0.035,0.033,-0.0619,0.0653,-0.0824,0.1129,-0.0368,0.0355,-0.0427,0.0441,-0.0297,0.0297,-0.0312,0.0344,-0.0386,0.0609,-0.116,0.1498,-0.0864,0.0961,-0.0352,0.0412,-0.0179,0.0163,-0.0258,0.0233,-0.043,0.0333,-0.1358,0.1371,-0.0762,0.0883,-0.0315,0.0323,-0.1197,0.1246,-0.0688,0.0633,-0.0595,0.0462,-0.0444,0.0429,-0.0269,0.0244,-0.0276,0.0249,-0.0243,0.0272,-0.0459,0.0615,-0.0436,0.046,-0.0927,0.0872,-0.0605,0.0504,-0.0845,0.0568,-0.0222,0.0263,-0.0499,0.036,-0.0318,0.031,-0.0635,0.061,-0.0921,0.0759,-0.1434,0.1301,-0.2094,0.1763,-0.0952,0.1139,-0.0365,0.0321,-0.069,0.0872,-0.071,0.063,-0.0104,0.0182,-0.0132,0.0146,-0.0488,0.0497,-0.0577,0.0558,-0.0161,0.0222,-0.0226,0.0204,-0.0184,0.0285,-0.0137,0.0104,-0.015,0.0145,-0.0272,0.0285,-0.0318,0.0226,-0.0734,0.0749,-0.049,0.0521,-0.0685,0.0537,-0.027,0.0204,-0.0352,0.0353,-0.03,0.0376,-0.0207,0.0115,-0.0258,0.0277,-0.0624,0.0895,-0.0235,0.0233,-0.0515,0.0548,-0.033,0.029,-0.0608,0.0633,-0.0503,0.0547,-0.0486,0.0419,-0.084,0.0542,-0.082,0.111,-0.1248,0.1338,-0.1323,0.1344,-0.0459,0.0519,-0.067,0.0639,-0.0358,0.0387,-0.0459,0.0528,-0.0297,0.0331,-0.0239,0.0238,-0.0309,0.0212,-0.0107,0.0139,-0.0197,0.0281,-0.0469,0.0469,-0.0347,0.035,-0.0439,0.0433,-0.0251,0.023,-0.0342,0.0359,-0.0179,0.021,-0.0278,0.024,-0.04,0.0374,-0.0319,0.0331,-0.0625,0.0577,-0.0476,0.0383,-0.0159,0.0171,-0.0271,0.0229,-0.026,0.0265,-0.022,0.0249,-0.0188,0.0213,-0.0196,0.0196,-0.0137,0.0104,-0.0302,0.0431,-0.0432,0.0387,-0.0285,0.0261,-0.0218,0.0239,-0.0483,0.0669,-0.0502,0.0484,-0.0208,0.0194,-0.0214,0.0284,-0.0374,0.0374,-0.0259,0.027,-0.0296,0.0313,-0.0238,0.0306,-0.0342,0.0611,-0.064,0.0863,-0.0291,0.0298,-0.0174,0.0255,-0.0206,0.032,-0.0254,0.0277,-0.0247,0.0288,-0.0298,0.0334,-0.05,0.0362,-0.0197,0.0155,-0.0153,0.0184,-0.017,0.0146,-0.0117,0.0122,-0.0131,0.0117,-0.0234,0.029,-0.0231,0.0233,-0.0164,0.0146,-0.02,0.037,-0.0372,0.0331,-0.0254,0.0308,-0.0435,0.0343,-0.0131,0.0134,-0.014,0.0159,-0.015,0.0126,-0.0177,0.0149,-0.0136,0.0291,-0.0091,0.014,-0.0218,0.0211,-0.0142,0.0193,-0.012,0.012,-0.0165,0.0136,-0.0106,0.0119,-0.015,0.0193,-0.0159,0.0125,-0.0116,0.0107,-0.015,0.0127,-0.0374,0.0268,-0.018,0.0236,-0.0091,0.0112,-0.0289,0.0222,-0.0126,0.0119,-0.0121,0.0139,-0.0144,0.013,-0.0161,0.0175,-0.0148,0.0141,-0.009,0.013,-0.0287,0.0374,-0.0226,0.0167,-0.0299,0.0276,-0.0409,0.0516,-0.0292,0.0304,-0.0224,0.0172,-0.0309,0.0326,-0.0239,0.0269,-0.0218,0.028,-0.0145,0.0156,-0.0147,0.0214,-0.0183,0.0192,-0.0166,0.0151,-0.0133,0.0145,-0.0181,0.0204,-0.0185,0.0175,-0.0374,0.0304,-0.0321,0.022,-0.0168,0.0141,-0.0141,0.0127,-0.0175,0.0186,-0.0258,0.0267,-0.0192,0.0155,-0.0213,0.0266,-0.0194,0.0156,-0.0303,0.018,-0.0225,0.0146,-0.0159,0.0259,-0.0196,0.0197,-0.0228,0.0148,-0.0214,0.0179,-0.0218,0.0214,-0.0142,0.0127,-0.0262,0.0278,-0.0199,0.0226,-0.0158,0.0227,-0.0148,0.0163,-0.0257,0.0266,-0.0183,0.0197,-0.0223,0.0186,-0.0201,0.0178,-0.018,0.0206,-0.0089,0.0128,-0.0123,0.0131,-0.0149,0.011,-0.0157,0.0171,-0.0185,0.0157,-0.0185,0.0308,-0.0132,0.0166,-0.0136,0.0143,-0.0065,0.0077,-0.0102,0.0116,-0.0113,0.0119,-0.0143,0.0134,-0.014,0.0245,-0.0093,0.0105,-0.0285,0.0259,-0.0134,0.0133,-0.0121,0.0108,-0.0146,0.014,-0.0137,0.0228,-0.009,0.0082,-0.0192,0.0293,-0.017,0.0167,-0.0153,0.014,-0.0178,0.0128,-0.032,0.0305,-0.028,0.0231,-0.0267,0.03,-0.0235,0.0202,-0.0274,0.0275,-0.0296,0.0309,-0.0269,0.0354,-0.0139,0.0147,-0.0124,0.0122,-0.016,0.0101,-0.0101,0.0119,-0.0526,0.0445,-0.0522,0.0584,-0.0153,0.0148,-0.0072,0.01,-0.0156,0.0158,-0.0095,0.0104,-0.0107,0.0099,-0.0113,0.01,-0.0077,0.0072,-0.0123,0.0163,-0.0102,0.0113,-0.0208,0.0294,-0.0257,0.0278,-0.0138,0.0171,-0.0113,0.0105,-0.0164,0.0156,-0.0189,0.0169,-0.0117,0.0105,-0.0303,0.0237,-0.0372,0.0341,-0.0246,0.0378,-0.0162,0.017,-0.014,0.0072,-0.0208,0.021,-0.0234,0.0243,-0.0159,0.0234,-0.0252,0.0279,-0.0165,0.0152,-0.0216,0.0283,-0.0235,0.023,-0.028,0.028,-0.0135,0.022,-0.018,0.0222,-0.0156,0.0132,-0.0078,0.0093,-0.0122,0.0135,-0.0126,0.0094,-0.0106,0.0128,-0.0101,0.01,-0.0065,0.0067,-0.0073,0.007,-0.0187,0.0139,-0.0224,0.0221,-0.0122,0.0145,-0.0076,0.0091,-0.0073,0.007,-0.007,0.0063,-0.0253,0.0277,-0.0113,0.0186,-0.0106,0.0159,-0.0113,0.0102,-0.029,0.0376,-0.014,0.0117,-0.0256,0.0303,-0.0134,0.0137,-0.0104,0.0083,-0.0154,0.0132,-0.0079,0.0101,-0.0068,0.0062,-0.0086,0.0069,-0.0062,0.0073,-0.0111,0.0145,-0.013,0.0132,-0.0224,0.0194,-0.0139,0.0151,-0.015,0.0177,-0.0069,0.0083,-0.0908,0.0798,-0.0513,0.0443,-0.0132,0.0119,-0.016,0.0126,-0.1595,0.1512,-0.0206,0.0211,-0.0313,0.0313,-0.0181,0.0181,-0.0578,0.0712,-0.0158,0.019,-0.0513,0.0851,-0.0481,0.0284,-0.0201,0.0188,-0.028,0.0272,-0.0593,0.0478,-0.049,0.0606,-0.0234,0.0233,-0.0142,0.0141,-0.0078,0.0079,-0.0155,0.0173,-0.0137,0.0149,-0.0203,0.0188,-0.0311,0.037,-0.012,0.0141,-0.0124,0.0179,-0.008,0.0225,-0.0313,0.0293,-0.0062,0.0107,-0.0275,0.0464,-0.0132,0.0171,-0.0256,0.0236,-0.0292,0.0308,-0.0246,0.0249,-0.0334,0.0424,-0.0319,0.0294,-0.0384,0.0286,-0.0389,0.0349,-0.0129,0.0116,-0.0249,0.0257,-0.0138,0.0149,-0.0093,0.0086,-0.0116,0.0102,-0.0159,0.0177,-0.0108,0.0127,-0.0115,0.0076,-0.067,0.0559,-0.0544,0.0609,-0.0155,0.0138,-0.0198,0.0245,-0.0973,0.0773,-0.0285,0.0266,-0.0239,0.0225,-0.0142,0.015,-0.0148,0.0131,-0.0073,0.0084,-0.0088,0.0085,-0.0224,0.0135,-0.0101,0.0143,-0.0088,0.0098,-0.0116,0.0089,-0.033,0.0452,-0.0276,0.0189,-0.0143,0.015,-0.0166,0.0164,-0.0122,0.0122,-0.0071,0.0061,-0.0102,0.0128,-0.0088,0.0072,-0.0872,0.0681,-0.0216,0.0262,-0.03,0.0278,-0.0139,0.017,-0.0192,0.0164,-0.0165,0.0183,-0.0143,0.0161,-0.0147,0.0156,-0.0051,0.0067,-0.0043,0.0051,-0.0052,0.0065,-0.004,0.003,-0.0056,0.0087,-0.0219,0.0154,-0.0094,0.0091,-0.0052,0.0056,-0.0063,0.0056,-0.009,0.006,-0.0131,0.0142,-0.0144,0.0088,-0.0166,0.0125,-0.0146,0.022,-0.0095,0.0119,-0.0061,0.0055,-0.0066,0.0071,-0.0075,0.0108,-0.0172,0.0169,-0.0206,0.0219,-0.0207,0.029,-0.0081,0.0079,-0.0108,0.0117,-0.0065,0.0036,-0.0228,0.0275,-0.006,0.006,-0.0069,0.0056,-0.006,0.0091,-0.0125,0.0104,-0.0094,0.0097,-0.0034,0.0031,-0.0082,0.0096,-0.007,0.0079,-0.0062,0.0071,-0.0094,0.009,-0.0066,0.0101,-0.0076,0.0071,-0.0092,0.011,-0.0186,0.0201,-0.0118,0.0089,-0.0127,0.0112,-0.0075,0.0081,-0.0083,0.006,-0.0072,0.007,-0.0133,0.0169,-0.0099,0.0087,-0.0082,0.0072,-0.0074,0.0084,-0.0137,0.0137,-0.0157,0.0109,-0.0052,0.007,-0.0051,0.0045,-0.0052,0.0057,-0.0096,0.0079,-0.0073,0.0064,-0.0162,0.0133,-0.0276,0.0297,-0.0101,0.0111,-0.0059,0.0066,-0.0085,0.0098,-0.0046,0.0045,-0.0054,0.0088,-0.006,0.0055,-0.0108,0.0075,-0.0382,0.0431,-0.0385,0.042,-0.0181,0.0168,-0.0076,0.0078,-0.0052,0.0063,-0.0066,0.0064,-0.0113,0.014,-0.004,0.0043,-0.0039,0.0042,-0.0457,0.0345,-0.0244,0.0246,-0.0137,0.0125,-0.0261,0.031,-0.0143,0.0179,-0.0153,0.0164,-0.0114,0.0132,-0.0069,0.009,-0.0118,0.0131,-0.0159,0.0155,-0.0112,0.0306,-0.0724,0.0613,-0.0298,0.0277,-0.0144,0.0126,-0.0253,0.0281,-0.0251,0.0304,-0.0338,0.032,-0.0219,0.0147,-0.0066,0.0059,-0.0083,0.007,-0.0077,0.0106,-0.0131,0.0133,-0.009,0.0114,-0.0105,0.0167,-0.0715,0.0579,-0.0287,0.0337,-0.0112,0.0129,-0.0073,0.0084,-0.0087,0.0086,-0.0056,0.0049,-0.0099,0.0111,-0.0052,0.0037,-0.0136,0.0114,-0.0355,0.0461,-0.0353,0.0322,-0.023,0.024,-0.0152,0.0194,-0.0202,0.0197,-0.0275,0.0228,-0.0173,0.0142,-0.0134,0.0124,-0.0646,0.0648,-0.0234,0.0256,-0.0262,0.0285,-0.0098,0.0149,-0.0304,0.0322,-0.0104,0.011,-0.0381,0.0354,-0.0098,0.0095,-0.0268,0.0207,-0.0223,0.0289,-0.0138,0.0131,-0.0307,0.0306,-0.0213,0.0205,-0.0095,0.0091,-0.0144,0.0106,-0.0096,0.0072,-0.0061,0.0108,-0.0098,0.0083,-0.0069,0.0065,-0.0057,0.0061,-0.0207,0.0224,-0.0258,0.0301,-0.0925,0.0714,-0.0598,0.0458,-0.0474,0.0395,-0.0409,0.0374,-0.0557,0.0464,-0.0168,0.0205,-0.0119,0.0154,-0.0105,0.0167,-0.0108,0.013,-0.0039,0.004,-0.0277,0.0255,-0.0204,0.0249,-0.0135,0.0119,-0.005,0.0064,-0.0347,0.0255,-0.0457,0.05,-0.0087,0.0101,-0.0103,0.0096,-0.0079,0.007,-0.0052,0.0051,-0.0074,0.0064,-0.038,0.0383,-0.0135,0.0164,-0.0224,0.0244,-0.0055,0.0057,-0.0042,0.0033,-0.0075,0.0063,-0.0046,0.0056,-0.0328,0.0426,-0.0164,0.0206,-0.0273,0.0242,-0.0153,0.0131,-0.0171,0.012,-0.0092,0.0105,-0.0241,0.0245,-0.0137,0.0137,-0.0072,0.0069,-0.0116,0.0113,-0.0318,0.024,-0.0102,0.0084,-0.0092,0.0105,-0.0101,0.0096,-0.0092,0.008,-0.0098,0.0119,-0.0063,0.0058,-0.0163,0.0135,-0.0061,0.0047,-0.0061,0.0072,-0.0137,0.0146,-0.0068,0.0061,-0.0401,0.0389,-0.024,0.022,-0.0281,0.0302,-0.0605,0.0651,-0.0245,0.0263,-0.0195,0.0166,-0.027,0.0296,-0.051,0.0504,-0.0423,0.0442,-0.0248,0.0314,-0.036,0.0273,-0.0089,0.0094,-0.0146,0.0197,-0.0081,0.0074,-0.0351,0.0316,-0.0252,0.0321,-0.0258,0.032,-0.0374,0.0315,-0.0082,0.0113,-0.0093,0.0094,-0.0125,0.01,-0.0137,0.014,-0.0272,0.0286,-0.0102,0.0128,-0.0049,0.006,-0.0239,0.04,-0.0231,0.0246,-0.031,0.034,-0.0112,0.006,-0.0092,0.0085,-0.0164,0.0154,-0.0137,0.0152,-0.0071,0.0071,-0.008,0.011,-0.0121,0.0131,-0.0187,0.0204,-0.0546,0.0637,-0.0221,0.0229,-0.0107,0.0106,-0.0154,0.0051,-0.0602,0.0801,-0.0303,0.02,-0.0185,0.0164,-0.0082,0.0069,-0.0303,0.0254,-0.0299,0.0324,-0.0212,0.0237,-0.0224,0.031,-0.009,0.0098,-0.0096,0.0096,-0.0094,0.0081,-0.0132,0.0105,-0.0206,0.0203,-0.0178,0.0209,-0.0149,0.0173,-0.0081,0.0079,-0.0087,0.0115,-0.0237,0.0226,-0.0269,0.0259,-0.0159,0.0159,-0.0084,0.0069,-0.0156,0.0122,-0.0147,0.0152,-0.0084,0.0087,-0.0083,0.0066,-0.0053,0.0036,-0.0159,0.0219,-0.0217,0.0222,-0.015,0.0182,-0.009,0.0085,-0.0137,0.0121,-0.0089,0.0071,-0.0224,0.0221,-0.0162,0.024,-0.0216,0.0226,-0.0206,0.0173,-0.0092,0.0103,-0.0257,0.025,-0.0112,0.0096,-0.0596,0.0628,-0.0458,0.0438,-0.0347,0.0287,-0.0409,0.0331,-0.017,0.0166,-0.0167,0.0146,-0.0178,0.0172,-0.0133,0.0123,-0.0056,0.0052,-0.0073,0.0137,-0.0063,0.0031,-0.0083,0.0075,-0.0079,0.0073,-0.0024,0.0029,-0.0088,0.0043,-0.0096,0.0098,-0.0051,0.0051,-0.0039,0.0053,-0.0038,0.0036,-0.0035,0.0034,-0.0049,0.0056,-0.0217,0.0193,-0.0102,0.0102,-0.0047,0.0095,-0.0062,0.007,-0.0032,0.0031,-0.0341,0.0389,-0.0065,0.0084,-0.0079,0.0065,-0.0025,0.0048,-0.0028,0.0031,-0.0041,0.0042,-0.015,0.0132,-0.0096,0.01,-0.0103,0.007,-0.0065,0.0053,-0.0033,0.0031,-0.0022,0.0025,-0.0129,0.0118,-0.0155,0.0154,-0.0066,0.0079,-0.007,0.0066,-0.0125,0.0121,-0.0081,0.0071,-0.0092,0.0082,-0.0031,0.0027,-0.0034,0.0045,-0.0048,0.0043,-0.0034,0.0043,-0.0034,0.0026,-0.0014,0.0018,-0.0045,0.0115,-0.0135,0.0145,-0.0058,0.0071,-0.0022,0.0031,-0.0127,0.0169,-0.0067,0.0057,-0.0056,0.0047,-0.0062,0.0046,-0.0025,0.0037,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.002,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0012,0.0012,-0.001,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0038,0.004,-0.0031,0.0035,-0.0015,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.001,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0019,0.0024,-0.0019,0.002,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.001,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:08
Kitchen Coffee Mug Water Pour, Medium 1.
نوع فایل
audio/mpeg
192kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم