مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مجله انداختن و برداشتن از یک جدول در یک سری در یک شیوه ای بی تفاوت

مجله انداختن و برداشتن از یک جدول در یک سری در یک شیوه ای بی تفاوت
دسته بندی: سایر اشیاء
مدت زمان: ۰:۲۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0022,0.0024,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0016,0.0011,-0.0533,0.0399,-0.0741,0.1362,-0.0531,0.0573,-0.01,0.0095,-0.0048,0.0057,-0.0023,0.0023,-0.0014,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0019,0.0017,-0.0017,0.0023,-0.0023,0.0023,-0.0022,0.0022,-0.0026,0.0026,-0.0032,0.0032,-0.0037,0.004,-0.0044,0.004,-0.0034,0.0041,-0.0037,0.0038,-0.0034,0.003,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0016,0.0027,-0.0048,0.0059,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0129,0.0109,-0.1609,0.1331,-0.1758,0.2387,-0.0128,0.0124,-0.0067,0.0065,-0.0033,0.0025,-0.0016,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0035,0.0041,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0016,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0015,0.0024,-0.0018,0.0015,-0.0043,0.0037,-0.0058,0.0052,-0.004,0.0057,-0.0046,0.0037,-0.0016,0.0014,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0013,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0021,0.001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0004,0.0006,-0.0035,0.004,-0.0056,0.0056,-0.0046,0.0048,-0.0041,0.0051,-0.0495,0.0282,-0.0072,0.0057,-0.0017,0.0023,-0.0036,0.0029,-0.002,0.0019,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0016,0.0014,-0.0025,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0052,0.0055,-0.0061,0.0044,-0.0056,0.0054,-0.0732,0.0593,-0.003,0.0028,-0.0018,0.0017,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:23
مجله انداختن و برداشتن از یک جدول در یک سری در یک شیوه ای بی تفاوت
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم