مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مسی فولی درب بسته شدن Ext

مسی تراکتور بسته شدن درب بیرونی چشم انداز.
دسته بندی: سایر حمل و نقل
مدت زمان: ۰:۰۴
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0011,0.0005,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0006,-0.0027,0.0047,-0.0035,0.0037,-0.0046,0.0039,-0.0013,0.0066,-0.1639,0.304,-0.0954,0.0891,-0.0447,0.0432,-0.029,0.0496,-0.0513,0.0343,-0.2457,0.3866,-0.1572,0.0904,-0.052,0.0535,-0.005,0.0746,-0.0234,0.051,-0.098,0.0378,-0.1867,0.0484,-0.2076,0.2695,-0.1946,0.214,-0.0755,0.1437,-0.098,0.0073,-0.0413,0.004,-0.0427,0.0991,-0.0088,0.0497,-0.0274,0.0428,-0.0854,0.0486,-0.0862,0.0094,-0.0183,0.0162,-0.0024,0.0424,-0.0158,0.0268,-0.009,0.0213,-0.0364,0.0157,-0.0281,0.0088,-0.0139,-0.0003,-0.0024,0.0096,0.0061,0.0212,-0.0052,0.0215,-0.0102,0.0039,-0.0195,-0.0095,-0.014,0.0035,0.0008,0.0112,0.004,0.0098,-0.0075,0.0117,-0.01,-0.0045,-0.0092,-0.0044,-0.0053,0.0043,0.0008,0.0081,0.0039,0.0073,-0.0032,0.0062,-0.005,-0.0003,-0.0053,-0.0026,-0.0038,0.0033,0.0021,0.004,0.0004,0.0033,-0.004,0.0008,-0.0045,-0.0018,-0.0045,0.0027,0.0011,0.0026,0.0005,0.0039,-0.0029,0.0005,-0.0035,-0.0014,-0.0028,-0.0011,-0.0019,0.0024,0.0015,0.0028,-0.0004,0.0028,-0.0024,-0.0002,-0.0035,-0.0019,-0.0023,0.0016,0.0002,0.0031,0.0018,0.0032,-0.0009,0.0022,-0.0021,0.0002,-0.0021,-0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0013,-0.0005,0.0012,-0.0012,0,-0.0012,-0.0002,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.0003,0.001,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0015,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0012,-0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0005,0.0002,0.0015,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0011,-0.0008,-0.0009,0.0001,-0.0001,0.0013,0.0002,0.0016,-0.0001,0.0005,-0.0014,0.0002,-0.0015,-0.0003,-0.0003,0.0004,0.0003,0.0013,-0.0004,0.0012,-0.001,-0.0001,-0.0012,-0.0007,-0.0008,0.0007,0.0005,0.0008,0.0006,0.0013,0.0002,0.0007,-0.0014,0.0003,-0.0013,-0.0008,-0.0008,0.0007,0.0006,0.0012,0.0003,0.0011,-0.0003,0.0005,-0.0009,-0.0002,-0.001,-0.0004,-0.0005,0.0007,0.0004,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0009,0,-0.0009,-0.0003,-0.0006,0.0003,0.0002,0.0006,0,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0007,-0.0001,-0.0006,0,-0.0001,0.0007,0.0004,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0005,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0014,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0041,0.0045,-0.0042,0.0006,-0.0029,0.0041,-0.0008,0.0049,-0.213,0.3283,-0.0965,0.1176,-0.0614,0.0467,-0.0352,0.0526,-0.0407,0.0229,-0.0355,0.025,-0.3261,0.4115,-0.2324,0.2131,-0.0625,0.0731,-0.0553,0.0696,-0.0238,0.037,-0.1243,0.063,-0.1601,0.1621,-0.1679,0.1674,-0.1065,0.0972,-0.0744,0.0073,-0.0325,0.0408,-0.0275,0.0831,-0.0192,0.033,-0.0234,0.0211,-0.066,0.0298,-0.0706,0.0185,-0.0092,0.0044,-0.0112,0.0435,-0.021,0.0359,-0.0047,0.0172,-0.0311,0.0022,-0.0161,0.002,-0.0012,0.0076,-0.0013,0.0097,0.0047,0.0174,-0.0078,0.008,-0.0093,-0.0036,-0.0096,-0.0055,-0.0075,0.0074,0.0036,0.0129,0.0005,0.0087,-0.0094,0.0023,-0.0503,0.0173,-0.0102,0.012,-0.0074,0.0137,-0.0049,0.0126,-0.0024,0.0069,-0.0055,0.0053,-0.006,0.0006,-0.0034,0.001,-0.0024,0.006,-0.0018,0.006,-0.0035,0.001,-0.0056,-0.0017,-0.0028,0.0021,-0.0014,0.0049,0.0011,0.0031,-0.0015,0.0019,-0.0042,-0.0009,-0.0042,-0.0005,-0.0006,0.0018,0.0011,0.004,0.0014,0.0048,-0.0017,0.0015,-0.003,-0.0016,-0.0031,-0.0014,-0.0014,0.0033,0.0008,0.0031,-0.001,0.0028,-0.0019,0.0002,-0.0019,-0.0007,-0.0015,0.0008,-0.0001,0.0016,0.0007,0.0026,-0.0018,0.001,-0.0023,-0.0004,-0.0017,0.0001,-0.0001,0.0021,0,0.0019,-0.0004,0.0005,-0.0018,-0.0003,-0.0013,0,-0.0002,0.0006,0.0005,0.002,-0.0002,0.0013,-0.0015,0.0001,-0.002,-0.001,-0.001,0.0006,0.0004,0.0014,0.0009,0.0021,0.0003,0.0009,-0.0017,0.0004,-0.0019,-0.0008,-0.0009,0.0003,0.0002,0.0015,0.0005,0.0018,-0.0002,0.0007,-0.0015,0,-0.0015,-0.0003,-0.0005,0.0001,0,0.0014,0,0.0011,-0.0009,0.0003,-0.0016,-0.0008,-0.001,0.0004,0.0003,0.0007,0.0001,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0013,-0.0001,-0.0013,-0.0003,-0.0005,0.001,0.0009,0.0014,0.0001,0.0013,-0.0006,0.0004,-0.001,-0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0006,0,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0002,0.0007,0.0006,0.001,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0007,-0.0004,-0.0005,0.0001,0,0.0005,0.0002,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0005,0.0005,0.0006,0.0002,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0005,0,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0.0022,-0.0015,0.0007,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0012,-0.0005,0.0014,-0.0022,0.0012,-0.0016,0.0017,-0.0057,0.0067,-0.0079,0.0099,-0.1594,0.2987,-0.141,0.1532,-0.0617,0.0775,-0.1693,0.2004,-0.2455,0.2123,-0.119,0.1787,-0.0677,0.3737,-0.1862,0.1289,-0.1555,0.0192,-0.0786,0.1136,-0.0932,0.1084,-0.019,0.2267,-0.1813,0.1111,-0.0745,0.1175,-0.0735,0.0242,-0.0374,0.0626,-0.0291,0.0967,-0.0432,0.0157,-0.0517,0.0273,-0.0331,0.0262,-0.0375,0.0281,-0.0185,0.0249,-0.0077,0.0276,-0.0222,0.0033,-0.0159,0.0162,-0.0198,0.0049,-0.0057,0.0164,-0.0046,0.0162,-0.0078,0.0138,-0.0046,0.0091,-0.0102,0.0082,-0.0122,0.0004,-0.007,0.0053,-0.0019,0.0091,0.0025,0.0145,-0.0113,0.0148,-0.0151,0.0045,-0.0146,0.0027,-0.0049,0.0051,0.0036,0.0091,0.0012,0.005,-0.0045,0.0014,-0.0057,0.0016,-0.0068,0.0031,-0.0011,0.0031,0.0015,0.0034,-0.0011,0.0034,-0.0043,0.0027,-0.0034,-0.0003,-0.0035,-0.0003,-0.0023,0.0051,-0.0001,0.0034,-0.0005,0.0019,-0.0055,0.0006,-0.0018,0.0011,-0.0014,0.0006,-0.0007,0.0025,0.0009,0.0027,-0.0009,0.0012,-0.0041,-0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.0035,0.0003,0.0027,-0.0009,0.0022,-0.0023,-0.0006,-0.0025,-0.0012,-0.0012,0.0005,-0.0003,0.0026,0.0008,0.0021,-0.0014,0.0018,-0.0019,0.0001,-0.0013,0,-0.0014,0.0014,0.0002,0.0015,0,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0016,0,-0.0012,0.0001,0.0001,0.0012,-0.0003,0.0013,-0.001,0.0006,-0.0017,-0.0005,-0.0006,0.0006,0.0003,0.0008,0.0002,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0013,0.0002,0,0.0005,0.0002,0.0011,-0.0002,0.0012,-0.0007,-0.0001,-0.0009,-0.0002,-0.001,0.0004,-0.0004,0.0004,0,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0008,0,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
مسی تراکتور بسته شدن درب بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg, 96kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم