مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مسی فولی باز کردن درب داخلی

مسی تراکتور باز کردن درب بیرونی چشم انداز.
دسته بندی: سایر حمل و نقل
مدت زمان: ۰:۰۴
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱
برچسب ها
[0,0,0,0.0001,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0023,0,-0.0058,0.0057,-0.0011,0.0023,-0.0004,0.0018,-0.0005,0.0017,-0.0001,0.0115,-0.0236,0.0187,-0.3621,0.4021,-0.2443,0.1906,-0.0626,0.1422,-0.0833,0.1019,-0.063,0.0477,-0.0534,0.0334,-0.0463,0.0283,-0.0376,0.0319,-0.0383,0.0303,-0.0193,0.0301,-0.0137,0.0267,-0.0593,0.0337,-0.0332,0.0229,-0.0181,0.015,-0.0043,0.0195,-0.0049,0.0185,-0.0154,0.0134,-0.0157,0.0106,-0.0158,0.0025,-0.0106,0.0067,-0.0013,0.0109,-0.003,0.0088,-0.0041,0.004,-0.0083,0.0022,-0.0035,0.0031,-0.0009,0.0036,-0.0024,0.0028,-0.0021,0.0037,-0.0019,0.0014,-0.0029,0.0009,-0.0018,0.0023,-0.0027,0.0034,-0.0018,0.0029,-0.0045,0.0014,-0.0026,0.002,-0.0007,0.0026,-0.0008,0.0014,-0.0013,0.0027,-0.0016,0.0003,-0.0023,-0.0005,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0016,-0.0002,0.0018,0.0001,0.0015,-0.0012,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0023,0.0039,-0.0039,0.0007,-0.0031,0.002,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0032,-0.0041,0.0048,-0.002,0.002,-0.0024,0.0016,-0.0011,0.003,-0.002,0.0019,-0.0071,0.0078,-0.0051,0.0067,-0.0037,0.0045,-0.0033,0.0017,-0.0034,0.0017,-0.0012,0.0023,-0.0004,0.0029,-0.0014,0.0014,-0.0021,0.0008,-0.0018,0.0004,-0.0012,0.0008,-0.0071,0.0081,-0.0107,0.0096,-0.007,0.0079,-0.0042,0.0085,-0.0031,0.0039,-0.0038,0.0048,-0.0036,0.002,-0.0022,0.002,-0.0015,0.0035,-0.0021,0.0007,-0.0023,0.0025,-0.0015,0.0028,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0007,-0.0018,0.0003,-0.0016,0.0005,-0.0004,0.0012,-0.0002,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0017,0.001,-0.0015,0.0012,-0.0345,0.0253,-0.0538,0.0441,-0.0139,0.0161,-0.0098,0.0112,-0.0047,0.0094,-0.0028,0.0054,-0.0053,0.0051,-0.0037,0.0061,-0.0045,0.0031,-0.0035,0.0019,-0.0034,0.0004,-0.0031,0.0018,0.0001,0.003,-0.0008,0.0027,-0.0012,0.0016,-0.002,-0.0006,-0.0014,0.0005,-0.0009,0.0015,-0.0007,0.0015,-0.0008,0.001,0,0.0009,0,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.001,-0.0002,-0.0011,0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,0.0002,0.0006,0,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0005,0.0004,0.0006,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0006,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0003,0.0003,0.0006,0.0004,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0.0002,0.0004,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0027,-0.0056,0.0187,-0.3875,0.3923,-0.3797,0.2918,-0.0818,0.0865,-0.0631,0.0827,-0.0696,0.0431,-0.0466,0.0249,-0.0237,0.0328,-0.0335,0.0421,-0.0297,0.0262,-0.0525,0.0543,-0.0398,0.0171,-0.013,0.0149,-0.0188,0.0098,-0.0124,0.0111,-0.0048,0.0112,-0.0105,0.0131,-0.0074,0.0078,-0.0093,0.0046,-0.0058,0.0102,-0.0042,0.0083,-0.0019,0.0082,-0.004,0.0044,-0.0062,0.0014,-0.0061,0.0022,-0.0014,0.0051,-0.0034,0.004,-0.0035,0.0015,-0.0036,0.0011,-0.0021,0.0015,-0.0005,0.0031,-0.0005,0.002,-0.0024,0.0022,-0.0024,0.0002,-0.0023,0.0007,-0.0038,0.007,-0.0054,0.0076,-0.0032,0.0058,-0.0038,0.0034,-0.013,0.0098,-0.0082,0.0048,-0.0047,0.0037,-0.0033,0.0039,-0.0171,0.017,-0.0555,0.036,-0.0208,0.0365,-0.0147,0.0145,-0.0231,0.0929,-0.123,0.0523,-0.0526,0.0519,-0.0163,0.024,-0.0203,0.0147,-0.0123,0.0121,-0.0083,0.009,-0.0027,0.0062,-0.0096,0.0052,-0.0076,0.0045,-0.0039,0.0049,-0.0039,0.0024,-0.0024,0.0028,-0.0018,0.0012,-0.0018,0.0016,-0.0026,0.003,-0.0018,0.0015,-0.0006,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0011,-0.0005,0.0004,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0004,0,0.0008,0,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0013,0.001,0.023,-0.1068,0.3718,-0.3672,0.3992,-0.1096,0.12,-0.0442,0.1378,-0.0687,0.0515,-0.048,0.0467,-0.0496,0.0269,-0.0445,0.027,-0.0333,0.0344,-0.024,0.0319,-0.0141,0.0186,-0.0518,0.0407,-0.0381,0.0264,-0.0172,0.0186,-0.0059,0.0192,-0.0082,0.0125,-0.0064,0.0155,-0.0154,0.0047,-0.0132,0.0018,-0.008,0.0032,-0.0049,0.0116,-0.002,0.0071,-0.0056,0.0028,-0.0069,0.0008,-0.0045,0.0044,-0.0009,0.0046,-0.0017,0.0035,-0.003,0.0029,-0.003,0.0018,-0.0031,0.0018,-0.0026,0.0031,-0.0016,0.0035,-0.0015,0.0032,-0.0023,0.001,-0.0022,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0007,0.0016,-0.0004,0.002,-0.002,0.0002,-0.0018,0.0004,-0.0013,0.0011,-0.0006,0.0012,-0.0003,0.0015,-0.0005,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0028,0.0031,-0.0015,0.0024,-0.0017,0.002,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0011,-0.0038,0.0073,-0.0032,0.0043,-0.0021,0.0025,-0.0015,0.0018,-0.0035,0.0042,-0.0023,0.0031,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.001,-0.001,0.0014,-0.0031,0.0085,-0.0329,0.0272,-0.0157,0.0255,-0.011,0.0077,-0.0099,0.0105,-0.0049,0.009,-0.0052,0.0038,-0.0048,0.0031,-0.0018,0.0019,-0.0027,0.0027,-0.0015,0.0018,-0.0006,0.0024,-0.0001,0.0326,-0.0582,0.0387,-0.0297,0.0241,-0.014,0.0194,-0.0232,0.0195,-0.0125,0.0201,-0.0076,0.0073,-0.0083,0.0047,-0.0082,0.0037,-0.0026,0.002,-0.0029,0.0018,-0.0017,0.0023,-0.0016,0.0031,-0.0023,0.0013,-0.0012,0.0006,-0.002,0.0012,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0011,-0.0015,0.0003,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0008,-0.0001,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.0009,0,-0.0009,-0.0003,-0.0008,-0.0001,-0.0003,0.0006,0,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
مسی تراکتور باز کردن درب بیرونی چشم انداز.
نوع فایل
audio/mpeg, 96kHz,24bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم