مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مسی پردازنده اندازی د ...

مسی تراکتور پردازنده رانندگی دنباله - راه اندازی و رانندگی در سرعت متوسط و سپس بستن...
دسته بندی: سایر حمل و نقل
مدت زمان: ۷:۵۰
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.3312,0.3036,-0.0697,0.0748,-0.0641,0.0686,-0.0737,0.0687,-0.081,0.0735,-0.0742,0.0756,-0.0673,0.0692,-0.0733,0.0689,-0.0717,0.0704,-0.074,0.0717,-0.0895,0.0819,-0.0664,0.0792,-0.076,0.0672,-0.0796,0.0717,-0.0858,0.0782,-0.0803,0.1003,-0.0986,0.0961,-0.0996,0.0849,-0.0815,0.0912,-0.0862,0.0916,-0.0948,0.0897,-0.0927,0.0847,-0.0852,0.0967,-0.0881,0.0879,-0.0889,0.105,-0.0868,0.0905,-0.1161,0.106,-0.092,0.1061,-0.1009,0.115,-0.1813,0.1814,-0.2512,0.2332,-0.2464,0.2542,-0.1424,0.1584,-0.2347,0.2113,-0.2694,0.2382,-0.2636,0.2348,-0.3355,0.2814,-0.2826,0.2602,-0.1792,0.1707,-0.1758,0.1546,-0.2326,0.2175,-0.1957,0.2139,-0.2278,0.2049,-0.2211,0.2398,-0.2106,0.2093,-0.2291,0.2174,-0.2764,0.257,-0.3144,0.3386,-0.3352,0.3642,-0.3114,0.3025,-0.2179,0.1723,-0.2903,0.3279,-0.3191,0.2796,-0.2921,0.3034,-0.296,0.2787,-0.322,0.3301,-0.3377,0.318,-0.3249,0.2854,-0.3077,0.2588,-0.2657,0.2474,-0.2135,0.2447,-0.1811,0.1733,-0.1309,0.1309,-0.1356,0.1305,-0.0984,0.122,-0.1079,0.0945,-0.0989,0.109,-0.0989,0.0978,-0.0922,0.1081,-0.0916,0.1023,-0.1156,0.1211,-0.1179,0.1262,-0.117,0.1653,-0.0977,0.0952,-0.1048,0.103,-0.0944,0.0969,-0.0885,0.0924,-0.133,0.1112,-0.134,0.1437,-0.1789,0.1925,-0.263,0.2582,-0.2554,0.3061,-0.1734,0.1741,-0.2124,0.2039,-0.3042,0.3504,-0.3196,0.335,-0.2138,0.2016,-0.2613,0.2408,-0.3022,0.3531,-0.3678,0.3699,-0.3012,0.3103,-0.1743,0.1814,-0.2306,0.2794,-0.2626,0.2582,-0.2511,0.2547,-0.2323,0.2684,-0.2598,0.2806,-0.2247,0.2353,-0.2142,0.2206,-0.2185,0.2377,-0.2071,0.2314,-0.2255,0.208,-0.1586,0.1687,-0.1199,0.1375,-0.1305,0.1444,-0.1594,0.1558,-0.1971,0.1866,-0.2498,0.218,-0.2514,0.2535,-0.2481,0.2663,-0.2367,0.2718,-0.2367,0.2464,-0.2373,0.252,-0.2867,0.3109,-0.2397,0.2718,-0.2354,0.2607,-0.2477,0.2489,-0.2237,0.2587,-0.2374,0.2865,-0.2212,0.2137,-0.2307,0.2561,-0.2553,0.2244,-0.2294,0.2632,-0.2888,0.2595,-0.2493,0.2379,-0.2332,0.2506,-0.2382,0.2247,-0.2315,0.2718,-0.2355,0.2492,-0.2357,0.2566,-0.2147,0.255,-0.2312,0.2388,-0.3094,0.2316,-0.256,0.2436,-0.2433,0.2474,-0.2525,0.2763,-0.2424,0.2359,-0.2519,0.2571,-0.2686,0.2401,-0.2777,0.2807,-0.2267,0.2653,-0.253,0.2529,-0.2402,0.2337,-0.2396,0.259,-0.2555,0.2491,-0.2647,0.2173,-0.2521,0.2532,-0.3405,0.3244,-0.2999,0.3223,-0.3025,0.3243,-0.3743,0.3008,-0.3745,0.2993,-0.3519,0.3214,-0.2779,0.3088,-0.2205,0.2252,-0.1929,0.1914,-0.1992,0.2034,-0.2009,0.1644,-0.1575,0.1332,-0.1098,0.1076,-0.1031,0.0939,-0.0965,0.0914,-0.0726,0.08,-0.0756,0.0728,-0.0912,0.0961,-0.1151,0.1284,-0.1683,0.1399,-0.1993,0.1832,-0.1444,0.135,-0.1309,0.1386,-0.1067,0.1261,-0.0844,0.1135,-0.0946,0.105,-0.0856,0.0907,-0.1133,0.1081,-0.1809,0.1482,-0.1781,0.1714,-0.2106,0.2621,-0.2248,0.2119,-0.1931,0.1968,-0.2101,0.2078,-0.204,0.2261,-0.2253,0.2029,-0.1845,0.1997,-0.1669,0.1832,-0.1745,0.1706,-0.1834,0.1899,-0.2838,0.2253,-0.2488,0.226,-0.2383,0.277,-0.1954,0.2251,-0.1817,0.1651,-0.2382,0.2244,-0.2919,0.2821,-0.2798,0.3474,-0.2573,0.2816,-0.3163,0.2736,-0.2724,0.2373,-0.3111,0.3171,-0.2626,0.2434,-0.3247,0.3391,-0.2827,0.274,-0.3039,0.2692,-0.2758,0.2677,-0.2859,0.2642,-0.3354,0.2645,-0.2692,0.3161,-0.2819,0.2625,-0.2877,0.2849,-0.2645,0.2993,-0.2569,0.236,-0.2732,0.2964,-0.2815,0.2598,-0.2809,0.2594,-0.2643,0.2731,-0.2972,0.2588,-0.2875,0.2546,-0.3009,0.2966,-0.3233,0.33,-0.2576,0.2432,-0.1844,0.1937,-0.1757,0.2243,-0.1944,0.1833,-0.1891,0.1639,-0.1693,0.1729,-0.1274,0.1241,-0.1208,0.114,-0.1,0.1004,-0.088,0.0966,-0.0862,0.1064,-0.0896,0.0828,-0.096,0.0931,-0.0817,0.0766,-0.0799,0.0769,-0.0824,0.0699,-0.0785,0.0858,-0.0972,0.0735,-0.0926,0.0847,-0.1077,0.1237,-0.158,0.1648,-0.249,0.2041,-0.2895,0.3109,-0.2302,0.2489,-0.1527,0.1321,-0.1852,0.1886,-0.2324,0.2091,-0.2916,0.3173,-0.3507,0.3305,-0.3226,0.2919,-0.3149,0.2929,-0.3522,0.2586,-0.3013,0.2898,-0.2905,0.2673,-0.2669,0.2958,-0.3052,0.2728,-0.3493,0.2892,-0.2936,0.3192,-0.3139,0.2885,-0.2769,0.3622,-0.3036,0.3443,-0.3385,0.3204,-0.2902,0.3282,-0.33,0.2873,-0.3119,0.3148,-0.2982,0.2726,-0.2968,0.2886,-0.308,0.3052,-0.3299,0.3302,-0.2964,0.3135,-0.3235,0.2835,-0.3223,0.3617,-0.373,0.317,-0.3223,0.3164,-0.3155,0.3152,-0.3299,0.2991,-0.3316,0.3178,-0.2507,0.266,-0.2396,0.2844,-0.2758,0.2866,-0.2586,0.3197,-0.2297,0.2653,-0.2611,0.2195,-0.3022,0.2704,-0.257,0.2853,-0.2561,0.2651,-0.2896,0.2809,-0.2738,0.301,-0.2935,0.2813,-0.2759,0.2571,-0.3226,0.3,-0.2927,0.2685,-0.3135,0.2892,-0.3521,0.3072,-0.3167,0.3615,-0.2765,0.3463,-0.2993,0.2782,-0.2929,0.293,-0.2849,0.2799,-0.3515,0.2832,-0.2871,0.2767,-0.3209,0.3161,-0.3238,0.2593,-0.3006,0.3472,-0.3009,0.3061,-0.3277,0.3414,-0.3103,0.2903,-0.3017,0.3139,-0.3363,0.2881,-0.3539,0.2867,-0.315,0.311,-0.2919,0.3382,-0.3289,0.3199,-0.3063,0.3083,-0.2876,0.3208,-0.3198,0.3922,-0.3188,0.3336,-0.3797,0.3157,-0.3307,0.3381,-0.2896,0.3098,-0.3084,0.3242,-0.2816,0.3262,-0.3043,0.3461,-0.2973,0.3062,-0.268,0.3353,-0.328,0.3303,-0.2934,0.3038,-0.3027,0.3499,-0.2919,0.2937,-0.2665,0.2635,-0.2338,0.2438,-0.2611,0.276,-0.288,0.2441,-0.265,0.2722,-0.299,0.36,-0.2839,0.2746,-0.2572,0.2774,-0.2923,0.3023,-0.2646,0.2798,-0.2425,0.2404,-0.2466,0.2397,-0.2468,0.2742,-0.2535,0.2674,-0.2874,0.263,-0.2555,0.2619,-0.2697,0.239,-0.276,0.2236,-0.2334,0.2281,-0.2218,0.2219,-0.2293,0.2461,-0.2365,0.2529,-0.2464,0.2265,-0.2533,0.245,-0.2762,0.298,-0.3036,0.2864,-0.2839,0.3098,-0.2947,0.2814,-0.2641,0.2801,-0.3142,0.2887,-0.3258,0.2532,-0.2769,0.2876,-0.3072,0.2846,-0.2827,0.2913,-0.2974,0.303,-0.2702,0.3039,-0.2967,0.3052,-0.2803,0.2897,-0.3136,0.2866,-0.2664,0.2948,-0.3453,0.2466,-0.2763,0.2833,-0.271,0.308,-0.307,0.2969,-0.2975,0.3118,-0.2628,0.2806,-0.3056,0.3004,-0.2666,0.3334,-0.3184,0.2757,-0.2817,0.2678,-0.282,0.2949,-0.2654,0.3033,-0.2985,0.2728,-0.2946,0.3423,-0.3244,0.3322,-0.3198,0.2743,-0.2756,0.271,-0.3288,0.2945,-0.2769,0.3113,-0.294,0.3057,-0.3284,0.34,-0.3476,0.3097,-0.2901,0.2672,-0.2504,0.2507,-0.253,0.2696,-0.2444,0.2678,-0.3188,0.2952,-0.3437,0.3042,-0.2821,0.3126,-0.2684,0.3483,-0.3244,0.2641,-0.2941,0.317,-0.3175,0.3223,-0.3634,0.3001,-0.3184,0.3604,-0.2855,0.3197,-0.2826,0.3117,-0.3098,0.3281,-0.3284,0.3322,-0.2996,0.3558,-0.3633,0.3388,-0.3072,0.3247,-0.2922,0.3367,-0.301,0.3155,-0.276,0.3347,-0.35,0.2705,-0.3146,0.3059,-0.3325,0.3421,-0.3408,0.3132,-0.2966,0.2962,-0.3072,0.3134,-0.3221,0.2714,-0.2852,0.2717,-0.34,0.3138,-0.293,0.3144,-0.3034,0.3378,-0.3679,0.3144,-0.3363,0.3164,-0.3207,0.3067,-0.31,0.3193,-0.3305,0.4175,-0.3153,0.3238,-0.2708,0.283,-0.2282,0.2674,-0.2266,0.3348,-0.2013,0.2124,-0.1781,0.1856,-0.1992,0.1784,-0.1889,0.1931,-0.2037,0.1864,-0.2209,0.2128,-0.2309,0.2075,-0.2479,0.2079,-0.1956,0.2161,-0.1774,0.1516,-0.1494,0.1359,-0.1134,0.1091,-0.106,0.0994,-0.0851,0.1001,-0.0867,0.0908,-0.0938,0.0943,-0.0957,0.0976,-0.1006,0.0935,-0.1005,0.1179,-0.0859,0.0906,-0.088,0.0965,-0.0972,0.0863,-0.0874,0.0827,-0.0766,0.082,-0.1041,0.0868,-0.0756,0.0927,-0.0834,0.078,-0.093,0.0753,-0.0861,0.0768,-0.078,0.09,-0.0899,0.0751,-0.0553,0.0535,-0.0393,0.0421,-0.006,0.007,-0.0009,0.0011,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001]
در حال بارگذاری
7:50
مسی تراکتور پردازنده رانندگی دنباله - راه اندازی و رانندگی در سرعت متوسط و سپس بستن...
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم