مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای مسی پردازنده Startup من ...

مسی تراکتور پردازنده شروع, معطل ماندن, رانندگی, تغییر چرخ دنده ها و بستن لوله اگزوز...
دسته بندی: سایر حمل و نقل
مدت زمان: ۵:۰۰
نوع: 96kHz,24bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0115,0.0105,-0.3684,0.4951,-0.1476,0.1217,-0.1206,0.0919,-0.109,0.0916,-0.0764,0.0743,-0.099,0.0885,-0.1005,0.0802,-0.09,0.0821,-0.0969,0.0777,-0.0938,0.0821,-0.0913,0.082,-0.1606,0.1285,-0.1813,0.1285,-0.1217,0.0985,-0.1064,0.095,-0.1301,0.1078,-0.0961,0.0842,-0.1034,0.0997,-0.1084,0.0855,-0.0999,0.0923,-0.1077,0.0893,-0.1302,0.1021,-0.1057,0.0994,-0.1207,0.0914,-0.1225,0.0919,-0.1078,0.0976,-0.097,0.0924,-0.1174,0.1021,-0.0878,0.0916,-0.1045,0.0867,-0.1121,0.0851,-0.1185,0.0991,-0.1119,0.085,-0.1097,0.0871,-0.1095,0.0786,-0.1277,0.1009,-0.1042,0.0997,-0.1093,0.0823,-0.1066,0.0895,-0.118,0.092,-0.1185,0.0954,-0.1198,0.0967,-0.1076,0.0915,-0.1158,0.0892,-0.1136,0.0929,-0.1362,0.0929,-0.0885,0.0715,-0.1033,0.084,-0.0892,0.0841,-0.1045,0.1078,-0.2295,0.1261,-0.2255,0.1793,-0.3714,0.2025,-0.2899,0.2307,-0.2442,0.1687,-0.2918,0.1808,-0.2895,0.1983,-0.2413,0.1855,-0.1763,0.1419,-0.2769,0.1634,-0.288,0.1772,-0.1932,0.1495,-0.1408,0.1035,-0.0936,0.0766,-0.0854,0.0705,-0.0894,0.069,-0.1716,0.1116,-0.1609,0.1171,-0.0892,0.0745,-0.1473,0.0943,-0.2,0.1042,-0.2267,0.1432,-0.0845,0.0675,-0.0583,0.0548,-0.0559,0.0509,-0.0603,0.0539,-0.0544,0.052,-0.0443,0.0487,-0.0547,0.05,-0.048,0.0415,-0.0479,0.0429,-0.0521,0.0457,-0.0587,0.0576,-0.1154,0.107,-0.1547,0.1017,-0.2115,0.1653,-0.1673,0.1197,-0.175,0.1392,-0.1837,0.1245,-0.1066,0.0832,-0.0731,0.0623,-0.0789,0.0637,-0.1753,0.1245,-0.0965,0.0769,-0.0683,0.062,-0.0601,0.0475,-0.0699,0.0659,-0.0636,0.0507,-0.0631,0.0593,-0.053,0.0499,-0.0733,0.0545,-0.0545,0.0558,-0.0444,0.0461,-0.0539,0.0394,-0.0647,0.046,-0.0538,0.0522,-0.0641,0.0405,-0.0552,0.0466,-0.0765,0.051,-0.0564,0.0439,-0.0637,0.0533,-0.0635,0.0554,-0.0708,0.0568,-0.0594,0.0495,-0.0621,0.0538,-0.088,0.0753,-0.1141,0.0809,-0.0883,0.0623,-0.1132,0.0651,-0.1022,0.0651,-0.0951,0.063,-0.1034,0.0706,-0.1341,0.0768,-0.077,0.0569,-0.1264,0.0756,-0.1286,0.0991,-0.1099,0.0812,-0.138,0.0924,-0.1307,0.0922,-0.1412,0.1037,-0.1378,0.0865,-0.1092,0.1002,-0.1373,0.1162,-0.108,0.0856,-0.1136,0.089,-0.1243,0.09,-0.1244,0.0903,-0.1203,0.1232,-0.1209,0.0916,-0.1013,0.0774,-0.108,0.0894,-0.0998,0.0716,-0.0811,0.0604,-0.0945,0.0684,-0.1134,0.0863,-0.0764,0.0656,-0.0815,0.0534,-0.0758,0.0623,-0.0729,0.0579,-0.1443,0.1381,-0.0802,0.0709,-0.0907,0.0695,-0.1288,0.0796,-0.105,0.0911,-0.0905,0.0811,-0.088,0.07,-0.0829,0.0665,-0.0795,0.0667,-0.0945,0.0754,-0.0964,0.067,-0.0945,0.0717,-0.0958,0.0736,-0.0949,0.076,-0.0994,0.0767,-0.1129,0.0748,-0.0978,0.0883,-0.1429,0.0896,-0.1334,0.0791,-0.1117,0.0768,-0.114,0.0833,-0.1196,0.0918,-0.1084,0.0708,-0.124,0.0771,-0.1136,0.0897,-0.1168,0.0843,-0.161,0.0959,-0.1138,0.0863,-0.1193,0.0746,-0.1081,0.0866,-0.1005,0.0729,-0.0367,0.057,-0.0428,0.0377,-0.1406,0.0877,-0.1599,0.1216,-0.1644,0.1606,-0.111,0.0918,-0.1614,0.113,-0.1425,0.1109,-0.1567,0.0897,-0.1443,0.1302,-0.1286,0.1261,-0.1766,0.1131,-0.1333,0.1062,-0.1274,0.1081,-0.1138,0.1031,-0.1437,0.0995,-0.135,0.0962,-0.1612,0.1096,-0.1523,0.1393,-0.0885,0.1015,-0.083,0.0907,-0.0641,0.064,-0.1834,0.1507,-0.0803,0.0604,-0.0986,0.0754,-0.1678,0.126,-0.1604,0.1266,-0.147,0.1171,-0.1566,0.1467,-0.1381,0.1149,-0.1382,0.1208,-0.1154,0.125,-0.1047,0.0932,-0.1012,0.1013,-0.092,0.1116,-0.0691,0.0814,-0.0759,0.0646,-0.2587,0.2183,-0.2635,0.244,-0.2404,0.224,-0.1804,0.1631,-0.1844,0.1484,-0.2227,0.2144,-0.2395,0.2233,-0.1743,0.1622,-0.1639,0.1175,-0.1451,0.1107,-0.1299,0.1186,-0.1058,0.0907,-0.1231,0.0805,-0.1172,0.0816,-0.1028,0.0772,-0.1029,0.095,-0.1423,0.0981,-0.2128,0.166,-0.2316,0.16,-0.1556,0.1299,-0.1384,0.1315,-0.1304,0.1174,-0.1248,0.1216,-0.1534,0.0941,-0.1514,0.0955,-0.109,0.0808,-0.0939,0.0816,-0.093,0.1105,-0.0841,0.0676,-0.07,0.0673,-0.074,0.0638,-0.0732,0.0656,-0.0701,0.0672,-0.0953,0.0635,-0.088,0.0692,-0.0887,0.071,-0.0939,0.088,-0.0995,0.0869,-0.1,0.0794,-0.1205,0.096,-0.121,0.1054,-0.1374,0.1024,-0.1257,0.1051,-0.1271,0.1016,-0.1358,0.1046,-0.1253,0.1024,-0.1101,0.102,-0.1212,0.1071,-0.1079,0.0949,-0.1286,0.1044,-0.1282,0.0918,-0.1325,0.092,-0.1101,0.0815,-0.0752,0.0701,-0.0719,0.0656,-0.0987,0.0699,-0.1253,0.0834,-0.1088,0.0901,-0.1201,0.0911,-0.092,0.0758,-0.0596,0.0591,-0.0574,0.0454,-0.0777,0.0607,-0.0976,0.073,-0.1223,0.0835,-0.1524,0.0977,-0.0417,0.0507,-0.1679,0.1428,-0.0349,0.0421,-0.0332,0.05,-0.047,0.0574,-0.0374,0.0538,-0.0508,0.0487,-0.0758,0.0555,-0.0951,0.0628,-0.086,0.0636,-0.0938,0.0642,-0.0495,0.0432,-0.062,0.0489,-0.0597,0.0435,-0.0578,0.0571,-0.12,0.0758,-0.1081,0.0888,-0.1316,0.0995,-0.1534,0.1569,-0.1478,0.1091,-0.1613,0.1255,-0.161,0.1664,-0.184,0.1485,-0.1394,0.1285,-0.132,0.1224,-0.1632,0.1647,-0.1308,0.1203,-0.1149,0.1308,-0.1057,0.1069,-0.0875,0.0953,-0.0609,0.0732,-0.057,0.0449,-0.185,0.1377,-0.2061,0.1602,-0.2102,0.1695,-0.2054,0.1704,-0.2188,0.1789,-0.2016,0.1583,-0.1946,0.1841,-0.1277,0.1229,-0.1156,0.1011,-0.1163,0.0972,-0.1141,0.0972,-0.1535,0.1419,-0.1346,0.1294,-0.1275,0.1034,-0.1213,0.1024,-0.0999,0.1003,-0.1108,0.0795,-0.12,0.1025,-0.0962,0.0851,-0.0909,0.0877,-0.1018,0.0996,-0.118,0.0829,-0.1105,0.081,-0.1542,0.0862,-0.11,0.0989,-0.1089,0.0976,-0.1124,0.103,-0.1456,0.0972,-0.1249,0.0908,-0.1239,0.0978,-0.1121,0.0879,-0.0999,0.0991,-0.0878,0.1026,-0.118,0.0861,-0.1019,0.0765,-0.1035,0.0752,-0.0881,0.0889,-0.0899,0.0858,-0.1129,0.0872,-0.1026,0.09,-0.1168,0.0878,-0.0992,0.0918,-0.1075,0.0862,-0.1246,0.0874,-0.0992,0.106,-0.0956,0.0857,-0.1379,0.0822,-0.1064,0.0983,-0.1086,0.0924,-0.1162,0.0888,-0.1293,0.0899,-0.1087,0.113,-0.1171,0.096,-0.1113,0.0977,-0.1164,0.0978,-0.1011,0.0798,-0.0831,0.071,-0.0497,0.0559,-0.0374,0.049,-0.0311,0.0521,-0.0509,0.042,-0.106,0.0868,-0.1197,0.1054,-0.1045,0.0912,-0.121,0.0697,-0.1,0.0773,-0.1081,0.0747,-0.1272,0.1121,-0.1394,0.1039,-0.1594,0.1276,-0.1015,0.0759,-0.0922,0.0686,-0.0775,0.0682,-0.0587,0.0601,-0.0299,0.0448,-0.0369,0.0436,-0.0492,0.0421,-0.0524,0.0442,-0.0603,0.0536,-0.0352,0.0359,-0.0257,0.0396,-0.0297,0.0356,-0.0236,0.0317,-0.0292,0.0273,-0.043,0.0352,-0.0644,0.0449,-0.0854,0.0566,-0.097,0.062,-0.0916,0.0553,-0.0358,0.0307,-0.0284,0.0317,-0.0304,0.0382,-0.0239,0.0338,-0.0321,0.0348,-0.1281,0.0699,-0.1487,0.1058,-0.157,0.1532,-0.1714,0.1406,-0.1446,0.1024,-0.1151,0.0805,-0.1282,0.0913,-0.1309,0.0975,-0.0795,0.075,-0.0779,0.0701,-0.0853,0.064,-0.0694,0.0629,-0.0707,0.0652,-0.0669,0.0682,-0.0585,0.077,-0.0656,0.0644,-0.061,0.0698,-0.0634,0.0694,-0.0693,0.0565,-0.0464,0.0583,-0.0573,0.0632,-0.04,0.0563,-0.0323,0.0441,-0.031,0.0463,-0.0256,0.0364,-0.1736,0.0953,-0.1389,0.1019,-0.1747,0.1655,-0.1874,0.1658,-0.0844,0.0749,-0.0694,0.0695,-0.0614,0.0686,-0.0588,0.0652,-0.0424,0.0466,-0.0353,0.0448,-0.0285,0.0402,-0.0258,0.0365,-0.0317,0.0394,-0.0266,0.0343,-0.0239,0.0237,-0.0258,0.0227,-0.0365,0.0301,-0.0789,0.0624,-0.1291,0.1233,-0.1467,0.1375,-0.1186,0.0802,-0.2003,0.1358,-0.1631,0.1568,-0.1856,0.1597,-0.2065,0.1661,-0.1626,0.1375,-0.1679,0.1278,-0.1395,0.1431,-0.1333,0.0986,-0.0571,0.0628,-0.0526,0.0464,-0.1187,0.0882,-0.1892,0.1851,-0.2021,0.1914,-0.2218,0.2021,-0.2161,0.1823,-0.2143,0.1704,-0.1899,0.1583,-0.1304,0.1133,-0.1101,0.0998,-0.0965,0.089,-0.1074,0.0807,-0.1208,0.0891,-0.1211,0.0819,-0.098,0.0928,-0.0979,0.0723,-0.1028,0.0883,-0.1175,0.0899,-0.1217,0.114,-0.1294,0.1351,-0.1687,0.1441,-0.1299,0.1038,-0.1293,0.1124,-0.114,0.1022,-0.1264,0.0948,-0.1358,0.0885,-0.1164,0.0909,-0.1342,0.1147,-0.1114,0.1001,-0.1222,0.1083,-0.1395,0.1028,-0.1298,0.102,-0.1051,0.0949,-0.1458,0.1129,-0.1069,0.1078,-0.105,0.0946,-0.1085,0.1014,-0.1042,0.0987,-0.093,0.0859,-0.1014,0.0941,-0.1142,0.0836,-0.0979,0.0757,-0.0918,0.0916,-0.0739,0.0739,-0.0772,0.0743,-0.0713,0.0671,-0.0883,0.0716,-0.1031,0.086,-0.0954,0.0816,-0.0978,0.0763,-0.1155,0.0807,-0.1058,0.0809,-0.1015,0.0888,-0.0936,0.1037,-0.1472,0.0878,-0.1157,0.0956,-0.1335,0.1044,-0.1339,0.0956,-0.0889,0.075,-0.0834,0.0793,-0.0791,0.084,-0.0944,0.0801,-0.1059,0.0843,-0.0963,0.0831,-0.1028,0.0882,-0.1207,0.0942,-0.1004,0.0839,-0.1102,0.0801,-0.1183,0.0991,-0.1069,0.0967,-0.1124,0.1106,-0.1086,0.0923,-0.123,0.0831,-0.1104,0.0751,-0.0669,0.0737,-0.0652,0.077,-0.071,0.0639,-0.062,0.0702,-0.0469,0.0499,-0.045,0.0596,-0.0418,0.0553,-0.0418,0.0535,-0.0338,0.0542,-0.0421,0.0528,-0.0587,0.0545,-0.109,0.0907,-0.0993,0.0686,-0.0965,0.0709,-0.024,0.0395,-0.1556,0.1521,-0.0655,0.0527,-0.0438,0.0414,-0.0382,0.049,-0.0337,0.0477,-0.101,0.0732,-0.1152,0.0738,-0.1186,0.0711,-0.0815,0.062,-0.0587,0.0509,-0.0391,0.0424,-0.0271,0.0344,-0.0274,0.0283,-0.0298,0.0302,-0.0267,0.0251,-0.0302,0.0259,-0.0309,0.0301,-0.0315,0.0293,-0.0295,0.0278,-0.0408,0.0324,-0.0375,0.0362,-0.0403,0.0306,-0.0355,0.0326,-0.0355,0.0305,-0.0365,0.0314,-0.0337,0.0302,-0.033,0.0277,-0.0379,0.0309,-0.0324,0.0322,-0.0306,0.0329,-0.0333,0.031,-0.0349,0.0327,-0.0329,0.029,-0.0376,0.0294,-0.031,0.0303,-0.0376,0.0322,-0.0233,0.0187,-0.0092,0.0093,-0.0051,0.0054,-0.0025,0.0029,-0.0013,0.001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
5:00
مسی تراکتور پردازنده شروع, معطل ماندن, رانندگی, تغییر چرخ دنده ها و بستن لوله اگزوز...
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم