مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای mazda 3 2011 interior pov start welcome tone idle long off

Mazda 3 2011 starting car with welcome tone and long idle.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 4 بار
برچسب ها موتورidleشروع کردنوقت تلف کردنمزداشروعignitionمزدا 3 2011ماشین در حال اجرا
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.1287,0.1393,-0.0293,0.0202,-0.026,0.0178,-0.0445,0.0404,-0.0442,0.0423,-0.0316,0.0348,-0.0685,0.0715,-0.0421,0.0405,-0.0139,0.0138,-0.0285,0.0285,-0.0498,0.05,-0.0426,0.0425,-0.014,0.0155,-0.0461,0.0432,-0.037,0.0403,-0.0158,0.0179,-0.0166,0.0124,-0.0128,0.0116,-0.0143,0.0139,-0.013,0.0157,-0.0086,0.0112,-0.0075,0.0083,-0.0049,0.0079,-0.0075,0.0093,-0.0102,0.0107,-0.0096,0.0109,-0.0066,0.0075,-0.0066,0.0087,-0.006,0.0066,-0.0086,0.0083,-0.0075,0.0074,-0.0078,0.0063,-0.0073,0.007,-0.0056,0.0062,-0.0055,0.0053,-0.0058,0.0067,-0.0066,0.006,-0.0067,0.0076,-0.0076,0.0076,-0.0073,0.008,-0.0063,0.0085,-0.0065,0.0092,-0.0055,0.0084,-0.0069,0.0056,-0.009,0.0068,-0.0068,0.0072,-0.0074,0.0094,-0.0066,0.0064,-0.0059,0.0071,-0.0065,0.0067,-0.0073,0.0083,-0.007,0.0073,-0.0062,0.0099,-0.0064,0.0079,-0.0074,0.008,-0.007,0.0082,-0.008,0.0074,-0.0074,0.0065,-0.0071,0.0071,-0.0061,0.0074,-0.0081,0.0069,-0.0071,0.0067,-0.0073,0.0067,-0.0063,0.0099,-0.006,0.0078,-0.0064,0.008,-0.0068,0.0068,-0.007,0.0067,-0.0072,0.0069,-0.0071,0.0079,-0.0074,0.0064,-0.0073,0.0063,-0.0087,0.0079,-0.0075,0.0074,-0.0061,0.007,-0.0061,0.0083,-0.0065,0.0072,-0.0072,0.0084,-0.0054,0.0081,-0.0063,0.0074,-0.0068,0.0078,-0.0066,0.008,-0.0061,0.0067,-0.0063,0.0076,-0.0064,0.0078,-0.0088,0.0079,-0.0071,0.0075,-0.0068,0.0082,-0.0056,0.0065,-0.0068,0.0071,-0.006,0.0066,-0.0059,0.0076,-0.006,0.0066,-0.0069,0.0078,-0.0067,0.0067,-0.0063,0.0071,-0.0067,0.0072,-0.0065,0.0068,-0.0067,0.0064,-0.0083,0.0072,-0.0072,0.0079,-0.0071,0.0068,-0.0066,0.0074,-0.0062,0.007,-0.0071,0.007,-0.0069,0.0079,-0.0058,0.0063,-0.0072,0.0071,-0.0052,0.0066,-0.0072,0.0071,-0.0062,0.0067,-0.0057,0.0075,-0.0069,0.0072,-0.0057,0.0067,-0.0058,0.0071,-0.0064,0.0063,-0.0067,0.0073,-0.0066,0.007,-0.0048,0.0087,-0.0064,0.0071,-0.0065,0.006,-0.0056,0.006,-0.0058,0.0067,-0.0062,0.0066,-0.005,0.006,-0.0073,0.0063,-0.0063,0.0058,-0.0055,0.0066,-0.0067,0.0085,-0.0055,0.0068,-0.0051,0.0072,-0.0075,0.0067,-0.0067,0.0069,-0.0069,0.0063,-0.0078,0.0061,-0.0078,0.0069,-0.0074,0.0073,-0.0072,0.0064,-0.0076,0.0068,-0.0051,0.0077,-0.0065,0.0059,-0.0076,0.0069,-0.0072,0.007,-0.0067,0.0075,-0.0069,0.0071,-0.0074,0.0088,-0.0071,0.0078,-0.0071,0.0069,-0.006,0.0095,-0.0082,0.0072,-0.0071,0.0071,-0.0067,0.0087,-0.0068,0.0064,-0.0073,0.0075,-0.0065,0.0075,-0.0063,0.0071,-0.006,0.0089,-0.0063,0.007,-0.0063,0.0082,-0.0079,0.0067,-0.007,0.0065,-0.0063,0.0063,-0.0074,0.0071,-0.0073,0.0058,-0.0073,0.0068,-0.0068,0.0083,-0.0062,0.0064,-0.0068,0.0063,-0.0072,0.0071,-0.0076,0.0072,-0.0067,0.0065,-0.0069,0.0076,-0.0064,0.007,-0.0069,0.0069,-0.0073,0.0066,-0.0062,0.0065,-0.0069,0.0061,-0.0063,0.0079,-0.0067,0.0072,-0.0061,0.0065,-0.0047,0.0064,-0.0071,0.0071,-0.0075,0.0083,-0.0072,0.0067,-0.0075,0.0057,-0.0068,0.0066,-0.0049,0.0062,-0.0069,0.0062,-0.0074,0.0071,-0.0063,0.0067,-0.0067,0.0065,-0.006,0.0066,-0.0064,0.0069,-0.0074,0.0064,-0.0074,0.0062,-0.0067,0.0078,-0.0078,0.0072,-0.009,0.0067,-0.0064,0.0068,-0.0066,0.0072,-0.0069,0.0068,-0.0062,0.0071,-0.0053,0.006,-0.0061,0.0064,-0.0063,0.0065,-0.0069,0.0069,-0.0068,0.0068,-0.0063,0.0074,-0.007,0.0069,-0.0065,0.0077,-0.0079,0.0076,-0.0066,0.0067,-0.0063,0.0079,-0.0056,0.0072,-0.0065,0.007,-0.0078,0.007,-0.0082,0.0056,-0.0083,0.0059,-0.0079,0.0071,-0.0078,0.0066,-0.0085,0.0066,-0.0064,0.0065,-0.0061,0.007,-0.0062,0.0067,-0.0059,0.0069,-0.0076,0.0067,-0.0061,0.0066,-0.0061,0.0077,-0.0056,0.0073,-0.0056,0.007,-0.0073,0.0058,-0.006,0.0066,-0.0065,0.0077,-0.0062,0.0058,-0.0059,0.0074,-0.0055,0.0074,-0.0069,0.0071,-0.0069,0.0079,-0.0064,0.0066,-0.0063,0.0079,-0.0063,0.007,-0.0062,0.0078,-0.0077,0.007,-0.0065,0.0068,-0.0059,0.0074,-0.0067,0.0075,-0.0054,0.0083,-0.0062,0.0067,-0.0066,0.0062,-0.0072,0.0076,-0.0054,0.0061,-0.0059,0.0074,-0.0056,0.0079,-0.0054,0.0067,-0.0071,0.0064,-0.0057,0.0061,-0.0057,0.0064,-0.0069,0.006,-0.0061,0.0063,-0.0062,0.0072,-0.0072,0.0072,-0.0076,0.0064,-0.0069,0.0075,-0.0062,0.0072,-0.0073,0.0068,-0.0055,0.006,-0.005,0.0085,-0.0053,0.006,-0.0054,0.0071,-0.0074,0.0075,-0.006,0.007,-0.0069,0.0073,-0.0061,0.0075,-0.0069,0.0069,-0.0061,0.0063,-0.0068,0.0065,-0.0064,0.0081,-0.007,0.0066,-0.0071,0.007,-0.0061,0.0064,-0.0067,0.0057,-0.0063,0.0067,-0.0059,0.0058,-0.0061,0.0062,-0.0064,0.0077,-0.0056,0.0088,-0.0052,0.0078,-0.0057,0.0063,-0.0071,0.0075,-0.0056,0.0079,-0.0052,0.0075,-0.0055,0.0067,-0.0074,0.0062,-0.0069,0.0067,-0.0057,0.0078,-0.0052,0.0064,-0.0057,0.0067,-0.0081,0.0068,-0.0056,0.0078,-0.0068,0.0069,-0.0056,0.0069,-0.0056,0.0063,-0.0082,0.0063,-0.0067,0.006,-0.0068,0.006,-0.008,0.0076,-0.0061,0.0066,-0.0067,0.0072,-0.0061,0.0073,-0.0066,0.0069,-0.0073,0.0067,-0.0059,0.0078,-0.0065,0.0073,-0.0053,0.0065,-0.0055,0.008,-0.0054,0.0068,-0.006,0.0065,-0.0072,0.0079,-0.0062,0.0083,-0.0069,0.0072,-0.0073,0.008,-0.0058,0.006,-0.006,0.0091,-0.0067,0.0066,-0.0059,0.0056,-0.0063,0.008,-0.0058,0.0075,-0.0053,0.0074,-0.0066,0.0069,-0.0067,0.0062,-0.006,0.0072,-0.0065,0.0063,-0.0065,0.0078,-0.0054,0.006,-0.0057,0.0064,-0.0059,0.0072,-0.006,0.0078,-0.0065,0.0073,-0.0069,0.0101,-0.0072,0.0061,-0.0077,0.0085,-0.008,0.0078,-0.0065,0.0061,-0.0063,0.0067,-0.0075,0.0076,-0.0067,0.0062,-0.0063,0.0062,-0.0073,0.0083,-0.0077,0.0075,-0.0052,0.0081,-0.0063,0.0088,-0.006,0.0074,-0.0069,0.0067,-0.0067,0.0068,-0.0063,0.0066,-0.0057,0.0072,-0.006,0.0082,-0.006,0.0076,-0.0076,0.0075,-0.0065,0.0081,-0.0066,0.006,-0.007,0.0069,-0.0081,0.0081,-0.0056,0.0067,-0.0065,0.0085,-0.0061,0.0071,-0.006,0.0068,-0.0058,0.0076,-0.0072,0.0078,-0.0069,0.0069,-0.0063,0.0067,-0.0068,0.0068,-0.0061,0.0078,-0.0077,0.0075,-0.0085,0.0078,-0.0063,0.0069,-0.0079,0.007,-0.007,0.007,-0.0077,0.007,-0.0064,0.0073,-0.0083,0.0069,-0.0077,0.0081,-0.0081,0.007,-0.0078,0.0066,-0.0071,0.008,-0.0072,0.006,-0.0064,0.0082,-0.0067,0.007,-0.0054,0.0085,-0.0061,0.0091,-0.0069,0.0097,-0.0064,0.0064,-0.0081,0.0076,-0.0074,0.0064,-0.0069,0.0068,-0.009,0.0078,-0.0067,0.0081,-0.0073,0.0072,-0.0066,0.0058,-0.0061,0.0068,-0.0068,0.007,-0.0069,0.0073,-0.0056,0.0074,-0.006,0.0061,-0.0064,0.009,-0.0057,0.0081,-0.006,0.0067,-0.0089,0.0081,-0.0062,0.0071,-0.0081,0.0071,-0.007,0.0074,-0.0084,0.0082,-0.0077,0.0086,-0.0075,0.0074,-0.0076,0.007,-0.0087,0.009,-0.0078,0.0076,-0.0069,0.0067,-0.0073,0.0067,-0.0076,0.0062,-0.0078,0.0067,-0.0076,0.0076,-0.007,0.0085,-0.0061,0.0075,-0.0056,0.0077,-0.0069,0.0067,-0.0065,0.0071,-0.0063,0.0083,-0.0076,0.008,-0.0072,0.0084,-0.0081,0.0076,-0.0068,0.0075,-0.0067,0.0081,-0.0073,0.0063,-0.0074,0.0079,-0.0069,0.0073,-0.0076,0.0066,-0.0071,0.0084,-0.0077,0.0079,-0.0069,0.0071,-0.0058,0.0074,-0.0085,0.0084,-0.0071,0.0082,-0.0074,0.0078,-0.0072,0.0085,-0.0072,0.0074,-0.0075,0.0083,-0.0059,0.0078,-0.0067,0.0072,-0.0068,0.0079,-0.0061,0.0063,-0.0054,0.0064,-0.0067,0.0071,-0.0064,0.0072,-0.0058,0.0067,-0.0061,0.0078,-0.0065,0.0075,-0.0072,0.0072,-0.0073,0.0065,-0.0072,0.0074,-0.0064,0.0078,-0.0091,0.0068,-0.0068,0.0062,-0.0085,0.0065,-0.0074,0.0063,-0.0068,0.0089,-0.0058,0.0075,-0.0073,0.0072,-0.0061,0.0081,-0.0075,0.0088,-0.0065,0.0073,-0.0065,0.0067,-0.0069,0.0077,-0.0064,0.0077,-0.007,0.0074,-0.0063,0.0066,-0.0064,0.0072,-0.0068,0.0078,-0.0068,0.0074,-0.007,0.0083,-0.0064,0.0079,-0.0068,0.008,-0.0069,0.0072,-0.0096,0.0088,-0.0065,0.0077,-0.0076,0.0067,-0.0072,0.0073,-0.0072,0.006,-0.0084,0.0086,-0.0076,0.0063,-0.0077,0.007,-0.0074,0.0076,-0.0067,0.0081,-0.0066,0.0087,-0.0085,0.0073,-0.006,0.0073,-0.0066,0.0075,-0.0072,0.0076,-0.0067,0.0066,-0.0074,0.0069,-0.0072,0.0068,-0.007,0.008,-0.0061,0.0073,-0.007,0.0096,-0.0062,0.0072,-0.0079,0.0068,-0.0071,0.0078,-0.0073,0.0074,-0.0063,0.0077,-0.0083,0.0077,-0.007,0.009,-0.0076,0.0083,-0.0083,0.0067,-0.0078,0.0072,-0.0074,0.0072,-0.008,0.0076,-0.0076,0.0077,-0.0071,0.008,-0.008,0.007,-0.0067,0.008,-0.0067,0.0077,-0.0078,0.0069,-0.0076,0.0076,-0.0073,0.0079,-0.0081,0.0071,-0.0079,0.0079,-0.0072,0.0078,-0.0075,0.0079,-0.0073,0.0065,-0.0073,0.0077,-0.0085,0.0073,-0.0078,0.0071,-0.0082,0.0074,-0.0083,0.0083,-0.0088,0.0082,-0.0086,0.0083,-0.0069,0.0078,-0.0072,0.0069,-0.0075,0.0067,-0.0076,0.0078,-0.0072,0.0067,-0.0061,0.0074,-0.0074,0.0078,-0.0083,0.0074,-0.0071,0.0072,-0.0089,0.0087,-0.0088,0.0094,-0.0079,0.0088,-0.0067,0.0065,-0.0068,0.0081,-0.007,0.008,-0.0077,0.0075,-0.0073,0.0076,-0.0075,0.0073,-0.0076,0.0074,-0.0061,0.0076,-0.0062,0.0078,-0.0067,0.0075,-0.0067,0.0083,-0.0074,0.007,-0.0066,0.008,-0.0074,0.0077,-0.0069,0.0087,-0.0074,0.0065,-0.0072,0.0074,-0.0061,0.0078,-0.0068,0.0085,-0.0063,0.0081,-0.0071,0.0078,-0.0072,0.0085,-0.0069,0.0073,-0.0072,0.0069,-0.0081,0.0068,-0.0076,0.0079,-0.0074,0.0071,-0.0077,0.0081,-0.007,0.0078,-0.0075,0.008,-0.0086,0.0088,-0.0087,0.0068,-0.009,0.007,-0.0089,0.0088,-0.0072,0.0076,-0.0061,0.0071,-0.0061,0.0087,-0.0069,0.0079,-0.0067,0.0071,-0.0087,0.0079,-0.0076,0.0081,-0.0067,0.0078,-0.007,0.0074,-0.008,0.0081,-0.0083,0.0073,-0.0064,0.0078,-0.0073,0.008,-0.0076,0.0075,-0.0083,0.0066,-0.0073,0.0074,-0.0068,0.0076,-0.008,0.0076,-0.0069,0.0067,-0.0078,0.0064,-0.0077,0.0061,-0.0084,0.008,-0.0083,0.0085,-0.0077,0.0077,-0.0073,0.0067,-0.0073,0.0081,-0.0075,0.007,-0.0062,0.009,-0.0073,0.0083,-0.0072,0.0076,-0.0076,0.0088,-0.0068,0.0083,-0.0081,0.0087,-0.0058,0.0079,-0.0073,0.0075,-0.007,0.007,-0.0074,0.0069,-0.0093,0.0073,-0.0064,0.0069,-0.0071,0.0082,-0.0075,0.0074,-0.0069,0.0065,-0.0064,0.0076,-0.0071,0.0065,-0.0071,0.0081,-0.0083,0.0075,-0.0078,0.0075,-0.0084,0.0078,-0.0081,0.0069,-0.0081,0.0072,-0.0072,0.0078,-0.0084,0.007,-0.0068,0.0065,-0.0075,0.0062,-0.007,0.0067,-0.0077,0.0073,-0.0065,0.0079,-0.0066,0.0072,-0.0072,0.0065,-0.007,0.0074,-0.0065,0.007,-0.0073,0.0072,-0.0076,0.0065,-0.0068,0.0067,-0.0083,0.0066,-0.0072,0.0067,-0.0074,0.0076,-0.0089,0.0083,-0.0078,0.007,-0.0079,0.0079,-0.0075,0.0071,-0.0076,0.0076,-0.0074,0.0073,-0.0075,0.0072,-0.0079,0.0079,-0.009,0.0077,-0.0076,0.0074,-0.0079,0.0074,-0.0066,0.0078,-0.0076,0.0074,-0.0076,0.0075,-0.0082,0.008,-0.0082,0.0091,-0.0073,0.0087,-0.007,0.0076,-0.0079,0.007,-0.0071,0.008,-0.0081,0.0069,-0.0063,0.0092,-0.0076,0.0067,-0.0061,0.0076,-0.007,0.0066,-0.0074,0.0076,-0.0078,0.0073,-0.007,0.0061,-0.0075,0.0085,-0.0076,0.0085,-0.0062,0.0077,-0.0072,0.0067,-0.0078,0.0072,-0.0082,0.0073,-0.0075,0.0078,-0.0083,0.0081,-0.0078,0.0078,-0.0074,0.0073,-0.009,0.0075,-0.0093,0.0075,-0.0081,0.0068,-0.008,0.0073,-0.0085,0.0078,-0.0069,0.0074,-0.0084,0.0082,-0.0067,0.0077,-0.007,0.0079,-0.0083,0.0099,-0.008,0.0086,-0.0069,0.0067,-0.0083,0.0084,-0.0079,0.0073,-0.0087,0.0073,-0.0074,0.0068,-0.0087,0.0081,-0.0065,0.0069,-0.0076,0.0079,-0.0079,0.0082,-0.0068,0.0075,-0.0071,0.0079,-0.0069,0.0075,-0.007,0.0065,-0.0066,0.0091,-0.0067,0.0073,-0.0076,0.007,-0.0067,0.0069,-0.0076,0.0075,-0.0073,0.0069,-0.0093,0.0082,-0.0068,0.0076,-0.0082,0.0076,-0.0076,0.0071,-0.0081,0.0078,-0.007,0.0081,-0.0073,0.0077,-0.007,0.0071,-0.008,0.0068,-0.0079,0.0063,-0.0076,0.0063,-0.0071,0.0082,-0.0083,0.007,-0.0078,0.0073,-0.0082,0.0073,-0.007,0.0083,-0.0072,0.0076,-0.0074,0.0081,-0.0066,0.0071,-0.0085,0.0081,-0.0098,0.0076,-0.0092,0.0102,-0.0254,0.0166,-0.0157,0.0099,-0.0085,0.0073,-0.0079,0.0095,-0.1569,0.1403,-0.2068,0.2027,-0.0066,0.0072,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0018,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0001]
در حال بارگذاری
4:10
Mazda 3 2011 starting car with welcome tone and long idle.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم