مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای mb metal solid case open close 03

Opening and closing small metal case or box, pop and seal.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها کوچکبسته شدنlidبستنموردmetal lid
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0018,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0031,0.0029,-0.0024,0.0032,-0.0037,0.0024,-0.0032,0.0036,-0.0034,0.0042,-0.0046,0.0059,-0.0047,0.0041,-0.0066,0.0052,-0.0043,0.0078,-0.032,0.076,-0.0297,0.0224,-0.0163,0.015,-0.0118,0.0118,-0.2286,0.0544,-0.182,0.2112,-0.0996,0.073,-0.0514,0.206,-0.2596,0.1128,-0.1273,0.1253,-0.097,0.121,-0.0273,0.0519,-0.024,0.0888,-0.0276,0.0104,-0.0404,0.0092,-0.0362,0.0139,-0.0013,0.0104,-0.0082,0.0137,-0.0048,0.0089,-0.0015,0.0057,-0.0015,0.0057,-0.0031,0.0058,-0.0075,0.0006,-0.0076,0.004,-0.0078,0.0023,-0.0023,0.0014,-0.0003,0.0057,-0.0001,0.0057,-0.0061,-0.0002,-0.0019,0.0045,-0.004,0.002,-0.0019,0.005,-0.0053,0.0007,-0.0019,0.0014,-0.0035,0.0013,0.0009,0.0026,-0.002,0.0015,-0.0006,0.0016,-0.0037,0.0006,-0.0007,0.0037,-0.002,0.0012,0.0003,0.0023,-0.0012,0.0003,-0.0014,0.0019,-0.0016,-0.0003,-0.0005,0.0019,-0.0018,0.0007,-0.0009,0.0019,-0.0018,-0.0002,-0.0003,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0007,0,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0009,0,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,0,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0007,-0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,0.0002,0.0006,0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0014,0.0002,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0005,0.0004,0.0008,0.0005,0.0008,0.0002,0.0007,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0008,-0.0004,-0.0015,-0.0008,-0.0017,-0.0013,-0.0017,-0.001,-0.0011,-0.0004,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0003,0.0001,0.0008,0.0008,0.0014,0.0012,0.0016,0.0015,0.0019,0.0018,0.0021,0.0015,0.002,0.0007,0.0017,0,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0007,0,-0.0013,-0.0003,-0.0015,-0.0009,-0.0023,-0.0001,-0.0014,-0.0002,-0.001,0,-0.001,0.0002,-0.0007,0.001,-0.001,0.002,-0.2257,0.2101,-0.2246,0.1334,-0.147,0.1157,-0.0829,0.068,-0.0495,0.0482,-0.0358,0.0251,-0.0279,0.0232,-0.0242,0.0197,-0.0147,0.0103,-0.0126,0.0121,-0.0127,0.0096,-0.0207,0.013,-0.0235,0.0195,-0.0125,0.0133,-0.0156,0.0133,-0.0107,0.0151,-0.0104,0.0172,-0.2528,0.2184,-0.2784,0.2354,-0.1171,0.0853,-0.0433,0.047,-0.0317,0.0208,-0.0134,0.0182,-0.0156,0.0157,-0.0124,0.0118,-0.0098,0.0118,-0.0095,0.0085,-0.0079,0.0087,-0.0078,0.0079,-0.0078,0.0113,-0.0077,0.0063,-0.0079,0.0092,-0.0052,0.0087,-0.0061,0.0042,-0.0036,0.0031,-0.0041,0.0039,-0.0034,0.0056,-0.0043,0.0034,-0.0044,0.0037,-0.004,0.0023,-0.0023,0.0023,-0.0042,0.0033,-0.1711,0.0901,-0.1216,0.1921,-0.0626,0.0413,-0.0372,0.0302,-0.0167,0.0151,-0.0114,0.0071,-0.0043,0.0085,-0.0075,0.0086,-0.0064,0.0046,-0.0038,0.0058,-0.0026,0.0048,-0.004,0.0041,-0.0042,0.0034,-0.0024,0.003,-0.0032,0.0012,-0.0014,0.003,-0.0025,0.0016,-0.0023,0.0016,-0.0008,0.0021,-0.0036,0.0038,-0.0038,0.0024,-0.0031,0.0021,-0.0038,0.0034,-0.0043,0.0037,-0.0037,0.0025,-0.0042,0.003,-0.0049,0.0062,-0.0036,0.0046,-0.0071,0.009,-0.0053,0.0059,-0.0114,0.0059,0.0006,0.0077,-0.0099,0.0059,-0.0054,-0.0006,-0.003,0.0004,-0.0014,0.0022,0.0008,0.0034,0.0004,0.0016,-0.002,0.0022,-0.0008,0.0005,-0.0019,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0019,0.002,-0.0012,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0005,0.0001,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,-0.0003,-0.0005,0.0004,0.0001,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0025,0.0057,-0.0249,0.0296,-0.008,0.0083,-0.002,0.003,-0.001,0.0032,-0.0007,0.0022,-0.0016,0.0019,-0.002,0.0001,-0.0014,0.0004,-0.0008,0.0011,-0.0015,0.0013,-0.0018,0.0012,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0026,-0.0018,0.0011,-0.0025,0.0093,-0.0038,-0.0019,-0.0023,0.0006,0.0002,0.002,0.0002,0.002,-0.0008,0.0006,-0.0008,0,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.004,0.0015,0.0002,0.0021,-0.001,0.0005,-0.0009,-0.0004,-0.0007,0,-0.0003,0.0003,0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0015,0.0003,-0.0004,0.0011,-0.0003,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0036,0.0007,-0.0188,0.0011,-0.1237,0.1899,-0.0611,0.2403,-0.2821,0.0608,-0.1854,0.0378,0.0271,0.0855,0.001,0.0378,-0.0232,0.0232,-0.0238,0.0199,-0.0219,0.0203,-0.0226,0.0071,-0.0122,0.0023,-0.0117,0.008,-0.0084,0.0066,-0.0112,0.0015,-0.0011,0.0087,-0.0045,0.007,-0.0033,0.0027,-0.0028,0.002,-0.0022,0.0027,-0.0078,-0.0013,-0.0027,0.0068,-0.0034,0.0069,-0.0056,-0.0018,-0.0022,0.0046,-0.0017,0.0029,-0.0034,0.0022,-0.0041,0.004,-0.0047,0.0039,-0.0048,0.0002,-0.0002,0.0031,-0.0007,0.0015,-0.002,-0.0003,-0.0022,0.0026,-0.0022,0.0032,-0.003,0.0021,-0.0005,0.0023,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0018,0.0005,0.0003,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0018,0.0004,-0.0021,0.0012,-0.0005,0.002,-0.0009,-0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,0.0001,0.001,0,0.0009,-0.0011,0,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,0,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0015,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0014,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0003,0,0.0005,0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0004]
در حال بارگذاری
0:02
Opening and closing small metal case or box, pop and seal.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۶ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم