مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal belt buckle rattling playfully 2

Metal belt buckle rattling playfully 2

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها سر و صداخس خس کردنفلزفولادآهنلرزشدر حال لرزش
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0132,0.0108,-0.0077,0.0087,-0.0087,0.0095,-0.0087,0.0059,-0.0109,0.01,-0.0086,0.0087,-0.03,0.0288,-0.0302,0.0226,-0.023,0.0214,-0.0289,0.03,-0.0202,0.0197,-0.0194,0.0219,-0.0203,0.0196,-0.023,0.0265,-0.0228,0.0239,-0.0183,0.0176,-0.0179,0.0124,-0.0112,0.0085,-0.0057,0.0059,-0.0028,0.0034,-0.0028,0.0019,-0.0013,0.0008,-0.001,0.0009,-0.001,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0016,0.0018,-0.0028,0.0026,-0.0533,0.0608,-0.0686,0.0595,-0.0936,0.0593,-0.0526,0.057,-0.0408,0.0401,-0.0284,0.028,-0.0353,0.0356,-0.0276,0.0294,-0.0236,0.0308,-0.0211,0.0296,-0.0173,0.0145,-0.0133,0.0146,-0.0164,0.0146,-0.0225,0.0191,-0.0236,0.0275,-0.0222,0.0212,-0.0123,0.0157,-0.0197,0.0291,-0.026,0.03,-0.0231,0.0259,-0.0303,0.0225,-0.0187,0.0205,-0.0183,0.018,-0.0174,0.019,-0.0181,0.0232,-0.0141,0.012,-0.0094,0.0099,-0.0067,0.0068,-0.0054,0.0051,-0.0023,0.0022,-0.002,0.0019,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0092,0.0113,-0.0138,0.0113,-0.0139,0.0147,-0.008,0.0089,-0.009,0.009,-0.0047,0.0062,-0.0055,0.0048,-0.0047,0.0054,-0.0033,0.0033,-0.0042,0.0034,-0.0038,0.003,-0.0039,0.0025,-0.008,0.0065,-0.0214,0.017,-0.0213,0.0216,-0.0137,0.0153,-0.0132,0.0129,-0.0105,0.0097,-0.0117,0.0126,-0.0109,0.0126,-0.0115,0.0104,-0.0109,0.0104,-0.009,0.0088,-0.0044,0.0046,-0.0055,0.0052,-0.0055,0.0062,-0.0058,0.0048,-0.004,0.0043,-0.0239,0.0285,-0.0271,0.0242,-0.0251,0.025,-0.0561,0.0423,-0.0368,0.033,-0.0371,0.034,-0.0372,0.0351,-0.0267,0.0245,-0.0146,0.0175,-0.0096,0.009,-0.0061,0.0056,-0.0028,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0277,0.0181,-0.0307,0.0229,-0.0297,0.0283,-0.0139,0.0176,-0.015,0.0174,-0.0128,0.019,-0.0074,0.0098,-0.0056,0.0066,-0.0038,0.0036,-0.0036,0.0024,-0.0031,0.0017,-0.0026,0.0015,-0.002,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0012,0.0019,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0018,0.0015,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0006,-0.0001,-0.0023,0.002,-0.0015,0.0016,-0.0033,0.0032,-0.0021,0.0029,-0.0014,0.0021,-0.0008,0.0007,-0.0016,0.0018,-0.0025,0.0018,-0.0025,0.0015,-0.0022,0.0023,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0004,-0.0013,0.0012,-0.0023,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0019,0.0008,-0.0039,0.004,-0.0041,0.0035,-0.0049,0.0029,-0.0026,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0195,0.0211,-0.0567,0.0422,-0.0414,0.0346,-0.0334,0.032,-0.0255,0.0286,-0.0159,0.0164,-0.004,0.0059,-0.0025,0.0029,-0.0029,0.0033,-0.0022,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0003,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0023,0.0006,-0.0016,0.0007,-0.001,0.0002,-0.0009,0,-0.0011,-0.0005,-0.001,-0.0001,-0.0011,-0.0001,-0.0014,-0.0003,-0.002,-0.001,-0.0113,0.0082,-0.0132,0.0094,-0.0166,0.0147,-0.0189,0.0155,-0.0168,0.0163,-0.0147,0.0106,-0.0065,0.0074,-0.0023,0.002,-0.0014,0.0017,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0005,0.0002,0.0007,0.0003,0.0007,0.0001,0.0007,0,0.0006,0.0002,0.0011,0.0002,0.0007,0.0002,0.001,0.0007,0.0012,0.0007,0.0013,0.0009,0.0013,0.0011,0.0014,0.0011,0.0015,0.0006,0.0015,0.0008,0.0016,0.0012,0.0019,0.0011,0.0018,-0.0004,0.0031,-0.0014,0.0029,-0.0052,0.0069,-0.0025,0.0039,-0.0026,0.004,-0.0039,0.0052,-0.0042,0.0044,-0.0041,0.0043,-0.0034,0.0038,-0.0075,0.0081,-0.0067,0.0071,-0.0063,0.0063,-0.0072,0.0079,-0.0065,0.006,-0.0108,0.0088,-0.0126,0.0097,-0.0057,0.0044,-0.0027,0.0025,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0003,-0.0014,0.0001,-0.0012,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0007,0,-0.0007,-0.0001,-0.0018,0.0005,-0.0027,0.0014,-0.0022,0.002,-0.0015,0.0017,-0.0446,0.05,-0.0281,0.0303,-0.0403,0.0527,-0.0478,0.0334,-0.0279,0.0242,-0.0172,0.0182,-0.0143,0.0125,-0.0089,0.007,-0.0064,0.0059,-0.0046,0.0037,-0.004,0.0032,-0.0121,0.0104,-0.0083,0.0127,-0.0143,0.0118,-0.0067,0.0052,-0.0066,0.0038,-0.0051,0.0035,-0.0036,0.0028,-0.0031,0.0021,-0.0027,0.0023,-0.0024,0.0025,-0.0024,0.0016,-0.0024,0.0022,-0.0022,0.0015,-0.0025,0.0015,-0.0022,0.0015,-0.0021,0.0013,-0.0017,0.0008,-0.0021,0.0018,-0.0023,0.0018,-0.0019,0.0016,-0.0016,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0005,0,0.0005,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0036,0.0026,-0.0039,0.0036,-0.0042,0.0039,-0.0048,0.0039,-0.0047,0.0052,-0.0044,0.0034,-0.004,0.0024,-0.0034,0.0029,-0.0042,0.0047,-0.0057,0.0056,-0.0063,0.0054,-0.0077,0.0074,-0.0174,0.0113,-0.0604,0.0454,-0.0486,0.0452,-0.0571,0.0456,-0.0576,0.0475,-0.0343,0.0438,-0.0337,0.0408,-0.0299,0.0226,-0.0217,0.0222,-0.013,0.0158,-0.0047,0.0065,-0.003,0.0022,-0.0015,0.0021,-0.0016,0.0021,-0.0017,0.0022,-0.0023,0.0038,-0.002,0.002,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0019,-0.0074,0.0096,-0.0088,0.0092,-0.0104,0.0091,-0.0088,0.0052,-0.0061,0.0069,-0.0101,0.0101,-0.0023,0.0023,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0018,0.0018,-0.0017,0.0019,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0007,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0007,-0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0,-0.0006,-0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0,-0.0023,0.0019,-0.0019,0.0016,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0211,0.0193,-0.0229,0.0223,-0.0319,0.0289,-0.0203,0.0209,-0.015,0.0162,-0.0113,0.0098,-0.0049,0.0059,-0.0028,0.0031,-0.0029,0.0029,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0014,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0006,0,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,0,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0011,0.0012,-0.0027,0.0025,-0.0015,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0022,0.0018,-0.002,0.0018,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0003,-0.0039,0.0034,-0.0036,0.0034,-0.0034,0.0034,-0.0014,0.0015,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0005,0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0005,-0.0007,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0005,-0.0009,-0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0006,-0.0002,-0.0008,-0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,0.0003,0.0004,0.0001,0.0003,0.0001,0.0005,0.0004,0.0005,0.0003,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0005,0.0004,0.0007,0.0005,0.0007,0.0006,0.0008,0.0007,0.0009,0.0008,0.0009,0.0007,0.0009,0.0007,0.0009,0.0007,0.001,0.0006,0.001,0.0006,0.0008,0.0008,0.001,0.0007,0.001,0.0006,0.0007,0.0005,0.0008,0.0005,0.0008,0.0004,0.0006,0.0003,0.0005,0.0004,0.0006,0.0002,0.0005,0.0002,0.0004,0.0002,0.0004,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Metal belt buckle rattling playfully 2
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم