مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal crash drop on wood surface blastwavefx 14309

Metal crash, drop on wood surface

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها چوبانداختنفلزخورد کردنرها کردنsurfaceThe Drop
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.2677,0.2048,-0.3208,0.2068,-0.3942,0.2973,-0.4219,0.176,-0.3442,0.3565,-0.4127,0.2809,-0.3423,0.3702,-0.1789,0.4402,-0.4081,0.4012,-0.4185,0.1922,-0.4067,0.2518,-0.3108,0.4508,-0.2425,0.4273,-0.3297,0.3213,-0.4281,0.1465,-0.3044,0.299,-0.2048,0.4156,-0.1939,0.4161,-0.4426,0.1144,-0.2968,0.3029,-0.3143,0.3477,-0.2195,0.4599,-0.2843,0.2503,-0.431,0.0511,-0.24,0.2516,-0.1868,0.2999,-0.1106,0.3375,-0.3103,0.2047,-0.2814,0.1118,-0.2352,0.1716,-0.142,0.4142,-0.1899,0.2033,-0.3026,0.123,-0.3068,0.2544,-0.231,0.2468,-0.1449,0.2709,-0.2952,0.2718,-0.2342,0.1806,-0.131,0.2099,-0.0883,0.275,-0.1822,0.1837,-0.2033,0.1192,-0.1511,0.1258,-0.0682,0.2945,-0.2277,0.3395,-0.2085,0.3708,-0.2536,0.1153,-0.1476,0.2588,-0.1278,0.1375,-0.2339,0.1603,-0.2435,0.0817,-0.351,0.3271,-0.2936,0.3412,-0.2685,0.3213,-0.239,0.2131,-0.3746,0.2727,-0.1141,0.3265,-0.2875,0.097,-0.1523,0.1619,-0.1315,0.1939,-0.2349,0.2546,-0.1847,0.3141,-0.1738,0.1354,-0.148,0.1702,-0.1646,0.2225,-0.1357,0.1883,-0.1769,0.2332,-0.1739,0.1474,-0.1401,0.1457,-0.132,0.1442,-0.2634,0.2267,-0.1138,0.3249,-0.2987,0.1148,-0.1937,0.2049,-0.2209,0.1625,-0.037,0.3611,-0.3832,0.2548,-0.218,0.1452,-0.2352,0.0255,-0.1339,0.2535,-0.1281,0.2436,-0.1662,0.1991,-0.2828,0.0101,-0.1801,0.1886,-0.0878,0.2724,-0.0717,0.1623,-0.2239,0.1591,-0.2028,0.1263,-0.1655,0.2788,-0.0951,0.2449,-0.2239,0.1817,-0.2294,0.02,-0.1791,0.1068,-0.0845,0.1898,-0.1109,0.1543,-0.11,0.0647,-0.1556,0.0995,-0.2559,0.2281,-0.0315,0.1983,-0.1265,0.1682,-0.1375,0.1313,-0.1378,0.062,-0.0602,0.1333,-0.0428,0.1465,-0.1774,0.0662,-0.239,0.1386,-0.0844,0.2695,-0.1887,0.1451,-0.1397,0.1879,-0.1506,0.1879,-0.1079,0.2346,-0.2028,0.2181,-0.1354,0.1161,-0.154,0.1113,-0.0882,0.1222,-0.1107,0.1299,-0.1828,0.0924,-0.1747,0.0721,-0.085,0.1452,-0.1391,0.1327,-0.0497,0.0697,-0.084,0.0688,-0.0859,0.0516,-0.0473,0.0786,-0.0757,0.1202,-0.0732,0.08,-0.0866,0.0473,-0.0401,0.0362,-0.0872,0.0833,-0.0231,0.0614,-0.0836,0.0597,-0.1168,0.09,-0.0759,0.0537,-0.0533,0.0705,-0.0981,0.0649,-0.0511,0.1348,-0.0717,0.0273,-0.053,0.0371,-0.0435,0.0203,-0.015,0.0775,-0.0371,0.0496,-0.0541,0.0311,-0.0608,0.0122,-0.026,0.027,-0.0156,0.0596,-0.0522,0.0378,-0.0432,0.0238,-0.0372,0.0197,-0.0241,0.0378,-0.0242,0.0473,-0.0235,0.0201,-0.0501,0.0308,-0.0588,0.036,-0.0377,0.0361,-0.0602,0.1214,-0.0626,0.0331,-0.0566,0.0378,-0.0474,0.0387,-0.0207,0.0341,-0.0464,0.0585,-0.0713,0.0344,-0.0413,0.0098,-0.0457,0.0481,-0.0191,0.0544,-0.0227,0.0239,-0.03,0.0123,-0.0237,0.0422,-0.0349,0.035,-0.0275,0.0256,-0.1071,0.1178,-0.1013,0.0942,-0.0689,0.0866,-0.0974,0.0542,-0.0429,0.0597,-0.0671,0.0461,-0.0673,0.0665,-0.0443,0.086,-0.0793,0.0509,-0.0511,0.0625,-0.0414,0.0479,-0.0765,0.0361,-0.0348,0.0645,-0.0508,0.0417,-0.0518,0.0479,-0.0493,0.0483,-0.0537,0.0503,-0.0581,0.0696,-0.1207,0.1338,-0.1242,0.1109,-0.1023,0.0912,-0.0927,0.1349,-0.0738,0.0901,-0.0815,0.0438,-0.0615,0.0572,-0.0527,0.0612,-0.0551,0.0586,-0.0477,0.0372,-0.0585,0.0394,-0.0311,0.0373,-0.0403,0.0365,-0.0329,0.0381,-0.0322,0.0365,-0.0551,0.0267,-0.0492,0.0421,-0.0334,0.0443,-0.0338,0.0381,-0.0518,0.0596,-0.044,0.0308,-0.0466,0.0424,-0.0365,0.0338,-0.021,0.0645,-0.0331,0.0409,-0.0366,0.0347,-0.0464,0.0384,-0.0453,0.0363,-0.0307,0.0488,-0.0415,0.048,-0.0483,0.0409,-0.0393,0.0414,-0.038,0.0304,-0.0365,0.0367,-0.0302,0.054,-0.0571,0.0279,-0.0268,0.0295,-0.0269,0.026,-0.0303,0.0374,-0.0156,0.0286,-0.0242,0.0317,-0.0513,0.0505,-0.0415,0.0507,-0.039,0.0429,-0.0364,0.0472,-0.0311,0.0426,-0.0347,0.0346,-0.0389,0.0186,-0.1383,0.171,-0.2071,0.1913,-0.173,0.1566,-0.1693,0.1396,-0.1318,0.1111,-0.1156,0.1396,-0.1355,0.1666,-0.1293,0.138,-0.1157,0.0731,-0.1241,0.0927,-0.1053,0.1451,-0.0735,0.1182,-0.0888,0.105,-0.0788,0.0746,-0.1078,0.1041,-0.099,0.09,-0.0883,0.0845,-0.0783,0.0771,-0.0858,0.0693,-0.0855,0.0725,-0.0861,0.1035,-0.1102,0.097,-0.0639,0.0986,-0.0694,0.082,-0.075,0.0811,-0.0997,0.0736,-0.0873,0.0826,-0.1152,0.065,-0.0803,0.0684,-0.0784,0.0741,-0.0621,0.0561,-0.0656,0.0606,-0.0455,0.0657,-0.0427,0.0412,-0.0406,0.0382,-0.0467,0.0494,-0.0392,0.0565,-0.0408,0.0462,-0.0609,0.0421,-0.0546,0.0251,-0.0641,0.0627,-0.0485,0.0574,-0.04,0.0403,-0.0724,0.042,-0.0563,0.0524,-0.0496,0.0571,-0.0574,0.0495,-0.0463,0.0348,-0.0336,0.0409,-0.033,0.0334,-0.0374,0.0451,-0.0418,0.0474,-0.0385,0.0387,-0.0404,0.0507,-0.049,0.0372,-0.026,0.0347,-0.0357,0.0303,-0.0301,0.0492,-0.0376,0.0294,-0.0317,0.0323,-0.0432,0.0423,-0.0323,0.0458,-0.0345,0.027,-0.0306,0.0247,-0.0252,0.0217,-0.0291,0.0216,-0.0271,0.0266,-0.0269,0.0249,-0.0289,0.0246,-0.0221,0.026,-0.0226,0.0211,-0.0259,0.0205,-0.0616,0.0513,-0.0687,0.0838,-0.0572,0.0549,-0.0583,0.0439,-0.047,0.042,-0.0462,0.0416,-0.0374,0.0409,-0.0448,0.0428,-0.0463,0.0477,-0.0377,0.0352,-0.0439,0.0383,-0.0405,0.0347,-0.0332,0.0315,-0.0351,0.0317,-0.0416,0.0269,-0.0267,0.0286,-0.0203,0.0297,-0.0201,0.0218,-0.0348,0.0336,-0.0195,0.0179,-0.0232,0.0177,-0.0165,0.021,-0.0184,0.0188,-0.0202,0.0176,-0.0198,0.0199,-0.0173,0.029,-0.0202,0.0156,-0.0165,0.0197,-0.0164,0.0153,-0.0187,0.0147,-0.0127,0.0203,-0.0092,0.0132,-0.0093,0.0129,-0.0106,0.0098,-0.0121,0.0098,-0.0112,0.0117,-0.0116,0.0122,-0.0081,0.0107,-0.0131,0.0115,-0.0123,0.0111,-0.0165,0.0108,-0.1517,0.1407,-0.0758,0.1291,-0.0672,0.0969,-0.0775,0.1106,-0.0761,0.0936,-0.0914,0.077,-0.055,0.0775,-0.0835,0.0603,-0.0519,0.07,-0.0499,0.0599,-0.041,0.0487,-0.0597,0.0671,-0.0451,0.0375,-0.0394,0.0567,-0.0384,0.0392,-0.0294,0.0423,-0.0359,0.0318,-0.0697,0.0616,-0.0529,0.0524,-0.0808,0.0695,-0.0556,0.0722,-0.0638,0.0843,-0.0533,0.0344,-0.0391,0.0445,-0.0569,0.0346,-0.0409,0.0482,-0.0452,0.0389,-0.0334,0.0531,-0.0437,0.0317,-0.0258,0.0438,-0.0349,0.0384,-0.0357,0.0294,-0.0666,0.0444,-0.0482,0.0402,-0.0403,0.0465,-0.0299,0.0393,-0.0413,0.0339,-0.0381,0.0409,-0.0321,0.0377,-0.0263,0.0271,-0.0303,0.0323,-0.0268,0.0254,-0.0179,0.0244,-0.0157,0.0256,-0.0222,0.0213,-0.0257,0.0259,-0.0247,0.0201,-0.0184,0.0158,-0.0125,0.0162,-0.015,0.0105,-0.0196,0.0214,-0.0175,0.0158,-0.008,0.0131,-0.0083,0.0073,-0.0093,0.0115,-0.0116,0.0074,-0.0105,0.0075,-0.0096,0.0076,-0.0078,0.0083,-0.0095,0.0104,-0.0075,0.0074,-0.0044,0.0064,-0.0051,0.0048,-0.0042,0.0049,-0.0034,0.0042,-0.0027,0.0031,-0.0024,0.0036,-0.0026,0.0033,-0.0045,0.0029,-0.0031,0.0022,-0.0016,0.0031,-0.003,0.0027,-0.0025,0.002,-0.0022,0.0011,-0.0021,0.0024,-0.0016,0.0024,-0.0013,0.0031,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0003,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0019,0.0005,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0019,-0.0014,0.0021,-0.001,0.0017,-0.0019,0.0008,-0.0017,0.0019,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.001,0.001,-0.0011,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0012,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Metal crash, drop on wood surface
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۹ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم