مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فلز جامع آمار 02

فلز دامپستر با صدا غذا خوردن - رزونانس clank. (2)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: فلز، آهن
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتظرفضربفلزخوردن دو جسم فلزی به همdumpsterskipزبالهresonantsmack
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0,0,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0008,0,-0.0011,-0.0002,-0.0006,0,-0.0003,0.0003,0.0002,0.0006,0,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0212,0.0139,-0.1418,0.0667,-0.2757,0.2452,-0.2121,0.2411,-0.2405,0.223,-0.2257,0.2243,-0.177,0.2457,-0.179,0.0898,-0.2024,0.2596,-0.2795,0.1282,-0.2332,0.2151,-0.1678,0.2962,-0.2939,0.1189,-0.1877,0.2281,-0.221,0.2075,-0.2857,0.2656,-0.1959,0.2496,-0.2684,0.2453,-0.261,0.1967,-0.237,0.2748,-0.3037,0.1451,-0.0275,0.2386,-0.2711,0.0976,-0.1005,0.2655,-0.2642,0.2069,-0.2085,0.2128,-0.2714,0.2053,-0.2432,0.1732,-0.2257,0.1889,-0.1303,0.1688,-0.1592,0.1195,-0.1943,0.2897,-0.2573,0.0332,-0.1061,0.2559,-0.2271,0.0847,-0.1296,0.2254,-0.1407,0.1731,-0.2074,0.1836,-0.0669,0.1823,-0.1485,0.2107,-0.2666,0.2032,-0.1639,0.1599,-0.192,0.1661,-0.1382,0.1985,-0.0896,0.1199,-0.1493,0.1255,-0.1159,0.1406,-0.2319,0.1468,-0.1936,0.2326,-0.2018,0.1788,-0.0605,0.1617,-0.1031,0.0825,-0.1227,0.1358,-0.0745,0.0506,-0.1343,0.217,-0.3015,0.0757,-0.0668,0.1205,-0.1156,0.1474,-0.0885,0.1005,-0.1287,0.0463,-0.0593,0.1912,-0.187,0.1523,-0.076,0.1244,-0.1027,0.1138,-0.1405,0.0904,-0.0528,0.1004,-0.0951,0.1443,-0.0718,0.1004,-0.119,0.1164,-0.0287,0.0431,-0.0722,0.0829,-0.0986,0.0894,-0.1135,0.1032,-0.0419,0.119,-0.0919,0.1421,-0.0622,0.1365,-0.034,0.0304,-0.0567,0.1022,-0.1039,0.0999,-0.0121,0.0542,-0.1079,0.0637,-0.0604,0.0696,-0.0763,0.0634,-0.0618,0.0461,-0.063,0.0433,-0.0732,0.0806,-0.0727,0.0379,-0.0395,0.0428,-0.09,0.0661,-0.0638,0.1087,-0.0856,0.0506,-0.0538,0.061,-0.1029,0.0877,-0.0919,0.0525,-0.062,0.0724,-0.0629,0.0728,-0.0707,0.0268,-0.0259,0.0947,-0.0709,0.0439,-0.0536,0.0957,-0.1167,0.0904,-0.0803,0.0812,-0.0419,0.0431,-0.0813,0.027,-0.0284,0.0719,-0.054,0.0518,-0.0552,0.0721,-0.0772,0.06,-0.0455,0.0851,-0.0381,0.0486,-0.0586,0.0376,-0.033,0.0243,-0.0299,0.0484,-0.0295,0.0422,-0.0443,0.0596,-0.0605,0.0346,-0.0254,0.0902,-0.0437,0.0051,-0.0592,0.0556,-0.0628,0.0191,-0.0148,0.036,-0.0294,0.0393,-0.0545,0.0517,-0.0585,0.0297,-0.0223,0.0398,-0.0227,0.0182,-0.034,0.0625,-0.0256,0.0544,-0.0442,0.0184,-0.0083,0.0546,-0.0496,0.0167,-0.0091,0.0272,-0.0376,0.0275,-0.0268,0.0697,-0.0392,0.0387,-0.0273,0.0493,-0.0396,0.0474,-0.0381,0.0515,-0.0424,0.0216,-0.0283,0.0122,-0.0206,0.0177,-0.0225,0.0328,-0.0546,0.0179,-0.0063,0.0263,-0.0418,0.0345,-0.0199,0.0238,-0.023,0.0171,-0.0362,0.0408,-0.0232,0.0261,-0.0174,0.0177,-0.0323,0.0404,-0.0372,0.0315,-0.0225,0.0163,-0.009,0.0241,-0.0231,0.0169,-0.0237,0.0381,-0.028,0.0369,-0.03,0.0234,-0.034,0.0312,-0.0269,0.0185,-0.0091,0.0103,-0.0273,0.0051,-0.0176,0.0275,-0.02,0.019,-0.0111,0.0085,-0.0166,0.0324,-0.0238,0.0207,-0.0136,0.0221,-0.0099,0.0152,-0.0092,0.0159,-0.0152,0.028,-0.0359,0.02,-0.0243,0.0293,-0.0223,0.0132,-0.0208,0.0271,-0.0222,0.0199,-0.032,0.0149,-0.0351,0.0155,-0.0119,0.0269,-0.0248,0.0038,-0.0138,0.0207,-0.007,0.0128,-0.0381,0.0264,-0.0098,0.0244,-0.0177,0.0208,-0.011,0.0204,-0.0174,0.0078,-0.0146,0.0164,-0.0184,0.0197,-0.0139,0.0221,-0.0193,0.0324,-0.0105,0.0133,-0.0225,0.004,-0.0105,0.0195,-0.0279,0.0191,-0.0103,0.0149,-0.0191,0.0044,-0.0185,0.0337,-0.0212,0.0038,-0.0027,0.0226,-0.0238,0.0188,-0.016,0.0081,-0.0159,0.0047,-0.0088,0.0183,-0.0158,-0.0028,-0.0071,0.0229,-0.0188,0.005,-0.0111,0.0113,-0.0155,0.0105,-0.0125,0.0205,-0.0125,0.0211,-0.0223,0.023,-0.0127,0.0232,-0.0126,0.0106,-0.0113,0.0112,-0.013,0.0095,-0.0111,0.0035,-0.0155,0.0098,-0.0045,0.0227,-0.0269,0.001,-0.0061,0.0149,-0.018,0.0058,-0.0009,0.0095,-0.0181,0.0011,0.0009,0.0153,-0.0201,0.0066,-0.0225,0.0211,-0.0134,0.0125,-0.008,0.0105,-0.0059,0.0088,-0.0083,0.0063,-0.0092,0.0094,-0.0078,0.0094,-0.0097,0.0076,-0.0074,0.017,-0.0116,0.0109,-0.0097,0.0096,-0.0129,0.0137,-0.0125,0.0033,-0.002,0.0081,-0.0137,0.0015,-0.0042,0.015,-0.0129,0.0027,-0.0058,0.0078,-0.0043,0.0054,-0.004,0.0043,-0.0069,0.0084,-0.0084,0.0061,-0.0068,0.0045,-0.0034,0.0141,-0.0103,0.0024,-0.0052,0.0112,-0.0117,0.0115,-0.0119,0.0084,-0.0098,0.0072,-0.0135,0.008,-0.0065,0.0168,-0.0099,0.0012,-0.0032,0.0102,-0.0101,0.0019,-0.0056,0.0059,-0.0033,0.0064,-0.0055,0.0077,-0.0073,0.0057,-0.0056,0.004,-0.0018,0.0043,-0.0053,0.0032,-0.0057,0.008,-0.0054,0.0084,-0.0054,0.0028,-0.0013,0.0084,-0.0088,0.0023,-0.0036,0.0059,-0.0049,0.0052,-0.0048,0.0044,-0.0051,0.0043,-0.0044,0.0068,-0.0054,0.0046,-0.0098,0.0056,-0.004,0.0032,-0.0014,0.0032,-0.0059,0.0033,-0.0084,0.0074,-0.0067,0.006,-0.005,0.0047,-0.0025,0.0041,-0.005,0.0019,-0.0052,0.0081,-0.0086,0.0082,-0.0035,0.0044,-0.0032,0.0064,-0.006,-0.0012,-0.0013,0.0069,-0.007,0.0009,-0.0063,0.0069,-0.0051,0.0057,-0.005,0.0029,-0.0034,0.0072,-0.0083,0.0028,0.0003,0.0065,-0.0056,0.0018,-0.0034,0.002,-0.0016,0.0056,-0.0059,0.0014,-0.0022,0.0065,-0.0033,0.0023,-0.0033,0.0006,-0.0016,0.005,-0.005,0.0018,-0.0005,0.0051,-0.0063,0.002,-0.0004,0.004,-0.0058,0.0044,-0.0044,0.0033,-0.0009,0.0038,-0.0034,0.0002,-0.0026,0.0017,-0.0037,0.0027,-0.004,0.0007,-0.0017,0.0031,-0.0042,0.0003,-0.0013,0.0045,-0.0049,0.0038,-0.0049,0.0049,-0.0047,0.0049,-0.0057,0.0009,-0.0004,0.0047,-0.0038,0.0021,-0.0013,0.0036,-0.0036,0.0028,-0.003,0.0038,-0.003,0.0032,-0.0027,0.0018,-0.0014,0.0023,-0.0024,0.0012,-0.0037,0.0027,-0.0015,0.0046,-0.0038,0.0008,0.0002,0.0031,-0.0051,0.0005,-0.0025,0.0054,-0.0038,0.0022,-0.0036,0.0026,-0.0018,0.0035,-0.0033,0.0005,-0.0014,0.0039,-0.0018,0.0005,-0.0025,0.002,-0.0006,0.0029,-0.0033,0.0004,-0.0013,0.0036,-0.0026,0.0016,-0.0025,0.0017,-0.0016,0.0033,-0.0042,-0.0004,-0.0004,0.0021,-0.0032,0.0005,-0.0012,0.0023,-0.0021,0.0013,-0.0029,0.0014,-0.0009,0.0029,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.002,-0.0019,0.001,-0.0027,0.0004,-0.0019,0.0033,-0.0025,0.0004,-0.0006,0.0015,-0.0027,0.0016,-0.0008,0.0025,-0.0018,0.0022,-0.0016,0.0016,-0.001,0.0004,-0.0028,0.0011,-0.0028,0.002,-0.0008,0.0024,-0.0019,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.002,0.0003,-0.0007,0.0012,-0.0024,0.0011,-0.0024,0.0006,-0.0013,0.0012,-0.0022,-0.0003,-0.0002,0.0031,-0.0018,0.002,-0.001,0.0014,-0.0007,0.0013,-0.0004,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0016,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.0014,0.0007,-0.0005,0.0018,-0.0021,0.0002,-0.0004,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.0006,0.0014,-0.0019,0.0004,-0.0015,0.001,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0003,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.001,-0.0006,0.0012,-0.0014,0.0002,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0009,-0.002,-0.0004,-0.0006,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0006,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0011,0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.001,-0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0009,-0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0006,0.0002,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0008,0,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0012,-0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0009,0,-0.0005,0.0004,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0006,0,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0007,0,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0005,-0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0007,0,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0007,0,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,0,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0007,0,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0006,-0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0006,0,-0.0006,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,-0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
فلز دامپستر با صدا غذا خوردن - رزونانس clank. (2)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم