مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فلز جامع آمار 06

فلز دامپستر با صدا غذا خوردن - رزونانس clank. (6)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: فلز، آهن
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتظرفضربفلزخوردن دو جسم فلزی به همآشغال دانیپرشزباله هاresonantsmack
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0007,0,-0.0006,0.0003,-0.0007,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0101,0.0024,-0.2162,0.2779,-0.3512,0.2991,-0.1814,0.3414,-0.3463,0.0602,-0.3254,0.2978,-0.2117,0.2363,-0.2505,0.3451,-0.3312,0.2122,-0.2701,0.2984,-0.2284,0.2807,-0.3634,0.1962,-0.2413,0.3504,-0.2653,0.2147,-0.321,0.1948,-0.1954,0.3305,-0.3189,0.2812,-0.2482,0.3012,-0.257,0.3615,-0.2276,0.2676,-0.3482,0.303,-0.3729,0.2339,-0.3433,0.2555,-0.3486,0.3186,-0.3345,0.1363,-0.3801,0.3784,-0.1541,0.3136,-0.3555,0.2592,-0.2505,0.2445,-0.166,0.2473,-0.2611,0.3528,-0.2955,0.2797,-0.3041,0.2781,-0.2711,0.28,-0.0717,0.2631,-0.1754,0.2441,-0.2458,0.042,-0.1836,0.1994,-0.2493,0.2225,-0.2016,0.2195,-0.1959,0.0799,-0.2621,0.301,-0.1108,0.2219,-0.1495,0.167,-0.3178,0.362,-0.3003,0.1778,-0.1451,0.2014,-0.1763,0.2456,-0.1765,0.2191,-0.1369,0.111,-0.2067,0.1124,-0.1302,0.1059,-0.104,0.1765,-0.1165,0.132,-0.1481,0.1717,-0.0985,0.1701,-0.1822,0.164,-0.2332,0.1682,-0.2857,0.1758,-0.1927,0.295,-0.1689,0.0545,-0.1362,0.1756,-0.1393,0.1098,-0.0693,0.0281,-0.1578,0.07,-0.0696,0.1381,-0.1192,0.0791,-0.1746,0.1534,-0.215,0.0949,-0.2135,0.0969,-0.241,0.1178,-0.0982,0.1327,-0.0276,0.1824,-0.0511,0.1567,-0.1392,0.0789,-0.1603,0.0252,-0.0358,0.0692,-0.1474,0.0374,0.0199,0.0583,-0.1039,0.0448,-0.0365,0.1254,-0.0451,0.1214,-0.1744,0.1384,-0.1373,0.0023,-0.0676,0.0826,-0.0799,0.1147,-0.0283,0.0464,-0.0407,0.0756,-0.1632,0.0527,-0.1078,0.1581,-0.0694,0.0864,-0.0485,0.0952,-0.0549,0.0685,-0.0771,0.0743,-0.0825,0.1625,-0.0865,0.169,-0.1192,0.1119,-0.1171,0.1218,-0.0823,0.1227,-0.0634,0.0737,-0.1335,0.0257,-0.011,0.1462,-0.0248,0.0646,-0.0844,0.0424,-0.0358,0.0877,-0.0805,0.085,-0.061,0.0644,-0.0982,0.0646,0.0067,0.0725,-0.0995,0.0477,0.0006,0.091,-0.0522,0.0486,-0.0764,-0.0041,-0.0317,0.0712,-0.0445,0.0758,-0.0491,0.0697,-0.0434,0.014,-0.0352,0.0724,-0.104,0.0529,-0.0387,0.0464,-0.0483,0.0662,-0.061,0.0352,-0.0205,0.0583,-0.0149,0.0474,-0.0853,0.0587,-0.09,0.0756,-0.0821,0.08,-0.0491,0.0743,-0.0893,0.0317,-0.0228,0.0643,-0.0748,0.0337,-0.0058,0.0502,-0.0359,0.0242,-0.0397,0.0308,-0.0562,0.0332,-0.0186,0.0632,-0.0276,0.0182,-0.0621,-0.0067,-0.0412,0.0557,-0.0437,0.0259,-0.0032,0.0335,-0.0599,0.0143,-0.0091,0.039,-0.0529,0.034,-0.0464,0.0285,-0.0385,0.0277,-0.0452,0.0393,-0.0144,0.0618,-0.0197,0.0094,-0.0708,0.0677,-0.0713,0.035,-0.0493,0.0656,-0.0304,0.0116,-0.014,0.0482,-0.0271,0.0372,-0.0329,0.0631,-0.0333,0.0028,-0.0432,0.0292,-0.0292,0.0349,-0.0001,0.0386,-0.0488,0.0341,-0.044,0.0537,-0.033,0.018,-0.017,0.0532,-0.0201,0.0154,-0.0361,0.0456,-0.0349,0.0056,-0.0305,0.0026,-0.0113,0.021,-0.0124,0.0176,-0.0339,0.0183,-0.0239,0.0495,-0.0009,0.0483,-0.0418,0.0019,-0.0051,0.0156,-0.0122,0.0114,-0.0184,0.0205,-0.0039,0.0189,-0.0061,0.0336,-0.0375,0.0333,-0.0296,0.0173,-0.0367,0.0198,-0.0335,0.0242,-0.0225,0.0073,-0.0188,0.0255,-0.0229,0.0099,-0.013,0.015,-0.0502,0.0431,-0.039,0.0431,-0.0253,0.0193,-0.0223,0.0115,-0.0121,0.039,-0.0216,0.013,-0.0098,0.013,-0.0102,0.0177,-0.0078,0.0206,-0.0181,0.0165,-0.0159,0.0063,-0.0018,0.025,-0.0219,0.0065,-0.0054,0.019,-0.0171,0.0064,-0.0265,0.0161,-0.0137,0.0117,-0.0192,0.0111,-0.0139,0.0153,-0.016,0.0064,0.0004,0.0095,-0.0282,0.0186,-0.0128,0.0144,-0.01,0.0184,-0.0327,0.0196,-0.0359,0.0101,-0.0133,0.0144,-0.0222,0.0134,-0.0164,0.0132,-0.0151,0.0295,-0.0034,0.0144,-0.0286,0.0116,-0.0286,0.0286,-0.027,0.0149,-0.0248,0.0266,-0.0165,0.0113,-0.0166,0.0227,-0.015,0.0224,-0.0227,0.0114,-0.0084,0.0307,-0.0351,0.0238,-0.0206,0.0347,-0.0261,0.0079,-0.0005,0.0224,-0.0211,0.0059,-0.017,0.0185,-0.0207,0.0273,-0.0092,0.0166,-0.0045,0.0078,-0.0139,0.0002,-0.0132,0.0135,-0.0143,0.0046,-0.0089,0.017,-0.0122,0.0041,-0.0151,0.0058,-0.013,0.023,-0.0134,0.0021,-0.0026,0.0156,-0.0142,0.0043,-0.0098,0.0122,-0.0218,0.013,-0.007,0.0136,-0.0107,0.0117,-0.0059,0.0118,-0.0099,0.0157,-0.014,0.0047,-0.0122,0.0094,-0.0082,0.0189,-0.0098,0.0233,-0.0099,0.0086,-0.0093,0.0022,-0.0068,0.023,-0.0182,0.0034,-0.0014,0.0047,-0.0081,0.0032,0.0016,0.0089,-0.0098,0.0035,-0.0126,0.0037,-0.0075,0.0143,-0.0126,0.0062,-0.0083,0.0089,-0.0074,0.0085,-0.0095,0.0069,-0.0094,0.0033,-0.0096,0.003,-0.0028,0.0055,-0.0034,0.0039,-0.0068,0.0012,-0.0079,0.0098,-0.0065,0.0119,-0.0126,0.0016,0.0018,0.0115,-0.0071,0.0072,-0.0166,0.0052,0,0.0066,-0.0015,0.0034,-0.008,0.0006,-0.0067,0.0046,-0.0043,0.0115,-0.0056,0.0038,-0.0058,-0.0013,-0.0092,0.0101,-0.0057,0.0082,-0.0068,0.0018,-0.0004,0.0079,-0.0108,0.0098,-0.0111,0.0058,-0.0033,0.007,-0.0033,0.0074,-0.0108,0.0056,-0.0046,0.0076,-0.0027,0.0015,-0.0014,0.0041,-0.0065,0.0006,-0.0075,0.0049,-0.0042,0.0061,-0.0137,0.0051,-0.0051,0.0148,-0.0069,0.0037,-0.0074,0.0083,-0.0078,0.0084,-0.0071,0.0099,-0.0068,0.0027,-0.0035,0.0021,-0.002,0.0036,-0.0018,0.0042,-0.0067,0.0042,-0.0074,0.0104,-0.015,0.0121,-0.0154,0.0086,-0.0037,0.0086,-0.0025,0.0078,-0.0073,0.0004,-0.0047,0.0052,-0.0065,0.0038,-0.0058,0.0039,-0.004,0.0031,-0.0065,0.0023,-0.0021,0.0104,-0.0147,0.0056,-0.0062,0.0096,-0.0061,0.0022,-0.0039,0.0062,-0.0049,0.0074,-0.0068,0.0067,-0.0047,0.0074,-0.0101,0.0039,-0.0012,0.0047,-0.0038,0.0071,-0.0064,0.0085,-0.0103,0.007,-0.0056,0.0072,-0.0063,0.0022,-0.002,0.002,-0.003,0.0045,-0.0051,0.0018,-0.0047,0.0046,-0.0061,0.0026,-0.0006,0.0026,-0.0004,0.0063,-0.0059,0.0031,-0.0049,0.007,-0.0033,0.0032,-0.0029,-0.0002,-0.0025,0.0013,-0.0027,-0.0001,-0.0024,0.0043,-0.0064,0.0031,-0.0052,0.0063,-0.0045,0.0045,-0.0024,0.002,-0.0047,0.0011,0.0001,0.006,-0.0027,0.0009,-0.0022,0.0017,-0.0027,0.0023,-0.0021,0.0007,-0.002,0.0029,-0.0058,0.0019,0.0006,0.0083,-0.0058,0.0004,-0.0026,0.0032,0.0002,0.0031,-0.0022,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0005,0.0019,-0.0039,0.0028,-0.0042,0.0036,-0.0044,0.0033,-0.0047,0.0055,-0.0054,0.0047,-0.0049,0.0039,-0.0006,0.0037,-0.0014,0.0011,-0.0023,0,-0.0014,0.0031,-0.0042,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.001,0.0037,-0.0065,0.0016,-0.0029,0.0036,-0.0031,0.0017,0.0014,0.0033,-0.0021,0.0016,-0.002,0.0022,-0.0019,0.0014,-0.008,0.0014,-0.0048,0.0043,-0.0014,0.0019,-0.0041,0.0034,-0.0061,0.0048,-0.0047,0.0048,-0.0048,0.0014,-0.0021,0.0014,-0.001,0.0019,-0.003,0.0032,-0.0034,0.0046,-0.0056,0.0036,-0.0044,0.0051,-0.0044,0.0014,-0.0019,0.0017,-0.0015,0.0036,-0.0014,0.002,-0.0019,0.0025,-0.0031,0.0013,-0.0023,0.001,-0.0023,0.0021,-0.0036,0.0019,-0.0022,0.0044,-0.0026,0.0041,-0.002,-0.0005,-0.0016,0.0019,-0.0012,0.0024,-0.0013,0.0011,-0.0028,0.0006,-0.0017,0.002,-0.0025,0.0014,-0.0009,0.0031,-0.0027,0.0016,-0.0012,0.0031,-0.0032,0.0006,-0.0004,0.0008,0.0001,0.0011,-0.0017,0.0008,-0.0014,0.0014,-0.002,0.0003,-0.0006,0.0017,-0.0018,0.0003,-0.0014,0.0004,-0.0018,0.0014,-0.0017,0.0013,-0.002,0.0019,-0.0001,0.0016,0,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0022,-0.0003,-0.0016,0.0023,-0.002,0.0025,-0.0021,0.0011,-0.0009,0.0007,0.0002,0.0018,-0.003,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0003,0.0018,-0.002,0.0002,-0.0001,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0017,-0.0012,0.0016,-0.0012,0.001,-0.0022,0,-0.0013,0.0007,-0.0018,0.0007,-0.0014,0.0027,-0.0016,0,-0.0006,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0012,-0.0018,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0011,0.0004,-0.0019,0.0005,-0.0018,0.002,-0.0015,0.0019,-0.0012,0.0008,-0.0017,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0027,0.0009,-0.002,0.0019,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0018,0.0011,-0.0023,0.0003,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0013,-0.0013,0.0003,-0.0011,0.0014,-0.0023,0.0016,-0.001,0.002,-0.0017,0.0014,-0.0005,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0021,0.0001,-0.0013,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0012,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.0015,-0.0016,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0007,0,-0.0015,-0.0004,-0.0017,0,0.0001,0.0012,0,0.001,-0.0006,0,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0002,0,0.0007,-0.0005,0.0004,0,0.0011,-0.0009,0.001,-0.001,-0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0011,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0011,0.0002,-0.0015,0.0004,0,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0015,0.0002,-0.0015,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0001,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0001,-0.0014,0.0001,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0008,-0.0013,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0019,0.0008,-0.0002,0.001,-0.0011,0,-0.0008,-0.0001,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0007,-0.0008,0,-0.0012,0.0002,-0.0012,0.0011,-0.0003,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0001,0,0.0005,0,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0007,0,-0.0003,0,-0.0009,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0007,0.0002,0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0005,0.0004,0.0002,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0007,-0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0002,0.0001,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0002,0,0.0004,-0.0008,0,-0.0005,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0005,-0.0004,0,-0.0003,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,0.0002,0,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,0,0,0.0003,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
فلز دامپستر با صدا غذا خوردن - رزونانس clank. (6)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم