مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای فلز دامپستر ضربه 07

فلز دامپستر با صدا غذا خوردن - رزونانس clank. (7)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: فلز، آهن
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتظرفضربفلزخوردن دو جسم فلزی به همdumpsterskipزبالهresonantsmack
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0007,-0.0002,-0.0003,0,-0.0271,0.0212,-0.1737,0.104,-0.2607,0.1694,-0.1713,0.2579,-0.2457,0.2669,-0.1902,0.1589,-0.2776,0.2407,-0.1984,0.1781,-0.1867,0.2388,-0.1936,0.1373,-0.2185,0.2653,-0.1893,0.2103,-0.2729,0.1821,-0.1861,0.1266,-0.2972,0.2183,-0.1234,0.2974,-0.208,0.1626,-0.1725,0.3085,-0.1249,0.1437,-0.1633,0.3402,-0.2524,0.0629,-0.0783,0.2709,-0.2712,0.2782,-0.147,0.1861,-0.2727,-0.0158,-0.275,0.1787,-0.138,0.2418,-0.0484,0.185,-0.1489,0.0111,-0.061,0.1077,-0.1017,0.1188,-0.0608,0.1803,-0.1146,0.0629,-0.1032,0.1105,-0.1305,0.0968,-0.0627,0.0722,-0.1057,0.0955,-0.116,0.1925,-0.1132,0.0844,-0.0476,0.0996,-0.1086,0.0869,-0.1245,0.0409,-0.1153,0.1295,-0.0603,0.1058,-0.0659,0.0327,-0.1006,0.1097,-0.0979,0.0802,-0.0465,0.0663,-0.0489,0.1025,-0.082,0.1043,-0.0823,-0.0042,-0.1039,0.0683,-0.0235,0.1282,0.0174,0.0918,-0.1618,0.0661,-0.0695,0.0508,-0.0941,0.0691,-0.0356,0.1417,-0.1197,0.0071,-0.0509,0.0526,-0.0664,-0.0006,-0.0291,0.0599,-0.019,0.0434,-0.0737,0.0282,-0.0715,0.0272,-0.0656,0.0366,-0.0535,0.0726,-0.0328,0.0579,-0.0649,0.0738,-0.0804,0.057,-0.0789,0.0025,-0.0072,0.0512,-0.0333,0.0663,-0.0682,0.0556,-0.0625,0.0573,-0.075,0.0288,-0.0469,0.0491,-0.009,0.0994,-0.0722,0.0667,-0.0665,0.0028,-0.0647,0.0712,-0.0043,0.0756,-0.0049,0.0421,-0.0623,0.0061,-0.064,0.0127,-0.0141,0.0258,0.0002,0.0388,-0.0384,0.0559,-0.0405,0.0366,-0.0506,0.0195,-0.0323,0.0075,-0.0011,0.0692,-0.0133,0.018,0.0009,0.0262,-0.0549,0.003,-0.0553,0.0397,0.0139,0.0693,0.0005,0.0591,-0.0444,0.0297,-0.0325,0.0198,-0.0483,0.0021,-0.0407,0.0707,-0.0023,0.0666,-0.0476,0.0204,-0.0119,0.0152,-0.0601,0.0068,-0.0223,0.0358,0.0173,0.0506,-0.0354,0.0165,-0.0501,0.0081,-0.0277,0.0082,-0.0049,0.0383,-0.0151,0.0348,-0.0387,0.0149,-0.0413,0.0139,-0.0137,0.0177,0.0006,0.0272,-0.0286,0.0385,-0.0337,-0.003,-0.0223,0.013,-0.0244,0.0082,0.0093,0.0384,-0.0149,0.0279,-0.0311,-0.0047,-0.0228,0.0027,-0.0045,0.0285,-0.0044,0.0272,0.0038,0.0207,-0.0261,0.0037,-0.0202,0.0175,-0.0305,0.0078,-0.0002,0.0188,-0.0203,0.0086,-0.0177,0.0104,-0.0136,0.0099,-0.023,0.0278,-0.0101,0.0323,-0.0237,0.0114,-0.0147,0.0078,-0.0354,0.0078,0.0051,0.0338,-0.0123,0.0204,-0.0314,-0.0082,-0.0159,0.0237,0.0073,0.022,-0.0135,0.0155,-0.0175,0.0082,0.0077,0.0163,-0.0067,0.0084,-0.0226,-0.0051,-0.0176,0.0184,-0.0079,0.0197,-0.0129,0.0059,-0.0137,0.0003,-0.0051,0.0104,-0.0041,0.0105,-0.0065,0.0115,-0.0087,-0.0037,-0.0137,-0.0022,-0.0025,0.005,-0.0029,0.0058,0.0006,0.0142,-0.0097,0.0074,-0.0147,0.0007,-0.0098,0.0023,-0.0048,0.0137,-0.0061,0.0026,-0.0006,0.0058,-0.0121,-0.0009,-0.0038,0.0037,-0.0007,0.0112,-0.002,0.0112,-0.0076,0.0007,-0.0064,0.0033,-0.0025,0.006,-0.0037,0.0028,-0.0068,0.0048,-0.0008,0.0062,-0.0048,0.0045,-0.0082,-0.0012,-0.0033,0.007,-0.001,0.0147,-0.012,-0.0006,-0.0081,0.0046,-0.0072,0.008,-0.0015,0.0035,-0.0027,0.0021,-0.0034,0.0015,-0.0039,0.0014,-0.0006,0.0073,-0.0033,0.0045,-0.0005,0.0045,-0.0002,0.0029,-0.0086,-0.0004,-0.0043,0.0032,0.0002,0.0042,-0.0066,0.0041,-0.0087,0.0009,0.0011,0.007,-0.0021,0.0061,-0.0025,0.0047,-0.0041,-0.0013,-0.0033,0.0045,-0.0025,0.006,-0.003,0.0005,-0.003,0.0015,-0.0053,-0.0022,-0.0033,0.0026,0.0006,0.0027,-0.0018,0.0027,-0.0025,0.0051,-0.005,0.0002,-0.0029,-0.0007,-0.0017,0.0026,-0.0039,0.0019,-0.0015,0.0063,-0.0035,0.0063,-0.0045,-0.0005,-0.0027,0.0005,0.0001,0.0036,-0.0006,0.0014,-0.0018,0.0015,-0.0018,0.0015,-0.0032,-0.001,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0004,-0.0022,-0.0008,-0.002,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0015,0.0008,-0.0003,0.0011,-0.0012,0.004,-0.0011,0.0021,-0.0011,0.0023,-0.0018,0.0027,-0.004,-0.0012,-0.002,0.0032,-0.0037,0.0001,-0.0041,0.0009,0.001,0.0056,-0.0028,0.0058,-0.0063,-0.0013,-0.0012,0.0031,-0.0016,0.0018,-0.0029,-0.0016,-0.002,0.0014,-0.0024,0.0014,-0.0008,0.0021,-0.0019,0.0002,-0.0016,0.002,-0.0008,0.0012,-0.0017,0.0002,-0.0022,0.0036,-0.0037,0.0033,-0.0033,0.0026,-0.0027,0.0009,-0.0006,0.0033,-0.0006,0.0031,-0.0026,0.0005,-0.0029,0.0003,-0.0019,0.0025,-0.0026,0.0004,-0.0014,0.0003,-0.0003,0.0019,0.0002,0.0012,-0.0017,0.0001,-0.0016,0.0032,0,0.0032,-0.0015,0,-0.0016,0.0001,-0.0024,-0.001,-0.0011,-0.0001,0,0.0026,-0.0001,0.0007,-0.001,0.0001,-0.0018,0.0001,-0.0002,0.0013,-0.0002,0.0019,-0.002,0.0001,-0.0017,0.0007,-0.0018,0,-0.0017,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0012,0.0001,-0.0007,0.0012,-0.0011,0.0003,-0.0008,0,-0.0016,0.0022,-0.0012,0.0026,-0.0022,-0.0001,-0.0004,0.0019,-0.0003,0.0014,-0.0018,-0.0003,-0.0008,0.0016,0.0001,0.0015,-0.0013,0.0001,-0.0016,-0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0011,0.0002,0.0001,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0012,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0016,0,0,0.0009,-0.0014,0,-0.001,0.0002,-0.0015,-0.0007,-0.0008,0.0016,-0.0004,0.0017,-0.0011,-0.0004,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0016,0,-0.0002,0.0003,0,0.001,0.0002,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0019,0.0003,-0.0015,0.0015,-0.0007,0.0014,-0.0009,-0.0002,-0.0004,0.0001,0,0.001,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0012,-0.0003,-0.001,0.0012,-0.0002,0.0011,-0.0009,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0014,-0.0005,-0.0014,0.0001,-0.0001,0.0007,-0.0012,0.0007,-0.0013,-0.0001,-0.0001,0.0009,0.0001,0.0012,-0.0015,0.0002,-0.0013,0.0003,-0.0011,-0.0003,-0.001,-0.0005,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0003,0.0003,0.0011,-0.0002,0.0005,0.0002,0.0011,-0.0009,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.001,-0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0003,0.0003,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0004,0.0003,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0,0,0.0007,-0.0008,0.0003,-0.001,-0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0009,-0.0005,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0011,-0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0005,-0.0003,0,-0.0001,0.0004,0.0002,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0011,-0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0004,0.0002,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0013,0,0,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0009,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.001,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0008,0,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0004,0,-0.0009,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0008,-0.0001,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0005,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0004,0,0,0.0006,0.0002,0.0006,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.001,-0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0006,-0.0027,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0013,0.001,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0004,-0.0004,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0025,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0008,0.0015,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.001,0,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0007,-0.0002,-0.0005,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0008,0,-0.0007,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0004,0,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0012,0,-0.0019,0.002,-0.0018,0.0019,-0.0023,0.0015,-0.0013,0.0005,-0.001,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0007,-0.0003,-0.0007,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,0.0001,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0036,0.0045,-0.0029,0.0027,-0.002,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0004,-0.003,0.0027,-0.0027,0.0025,-0.0033,0.0025,-0.0016,0.0018,-0.0006,0.0014,-0.0005,0,-0.0005,0.0005,-0.0009,-0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0008,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0006,-0.0002,-0.0004,0,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0003,-0.0007,0,0,0.0007,0.0001,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,-0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,0,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0005,0.0003,0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,-0.0001,-0.0003,0,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0001,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0005,-0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0005,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0003,-0.0004,0,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0006,-0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0003,0,0,0.0003,0,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0005,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0002,-0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,0,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,0,0,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
فلز دامپستر با صدا غذا خوردن - رزونانس clank. (7)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم