مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal hit small with ring out lamp shade 09 m wav

Metal lamp shade hit - small gong-like, ring out, tonal. (9)

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر اشیاء
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتضربزنگضربه آهستهفلزیtonalresonantلامپshadedecay
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0281,-0.4902,0.3577,-0.2668,0.2436,-0.1683,0.2154,-0.1484,0.2016,-0.1474,0.102,-0.0858,0.0931,-0.0811,0.0988,-0.0921,0.0913,-0.0801,0.0691,-0.0731,0.0887,-0.0698,0.0635,-0.0731,0.0637,-0.0542,0.0565,-0.036,0.0397,-0.0453,0.0434,-0.037,0.0313,-0.0558,0.0524,-0.0493,0.0446,-0.0366,0.0334,-0.028,0.0396,-0.0311,0.0263,-0.0211,0.032,-0.0252,0.0215,-0.0243,0.0272,-0.02,0.0262,-0.0257,0.0194,-0.0241,0.0159,-0.0211,0.015,-0.0167,0.0188,-0.0218,0.0208,-0.0191,0.0228,-0.0174,0.0179,-0.0136,0.0183,-0.0129,0.0182,-0.0125,0.0189,-0.013,0.0123,-0.0144,0.0154,-0.0173,0.0133,-0.0145,0.0184,-0.0152,0.0101,-0.0161,0.0124,-0.0148,0.0107,-0.0152,0.0118,-0.0158,0.0148,-0.0143,0.0154,-0.0103,0.0113,-0.0136,0.0128,-0.0105,0.0099,-0.011,0.0119,-0.0127,0.012,-0.012,0.0112,-0.0109,0.0128,-0.0084,0.0096,-0.0099,0.0117,-0.0115,0.0117,-0.0082,0.0111,-0.0124,0.011,-0.0107,0.0091,-0.0108,0.0101,-0.0106,0.007,-0.008,0.0093,-0.0119,0.0087,-0.0103,0.007,-0.0103,0.0082,-0.0076,0.0089,-0.0094,0.0083,-0.0086,0.0096,-0.0092,0.0079,-0.0089,0.0085,-0.0064,0.0072,-0.0076,0.0094,-0.0082,0.0072,-0.0077,0.008,-0.0091,0.008,-0.0076,0.0062,-0.0074,0.0079,-0.0063,0.0069,-0.0082,0.0068,-0.0081,0.0069,-0.0074,0.0069,-0.0079,0.0071,-0.0067,0.0058,-0.0067,0.0065,-0.0075,0.0055,-0.0072,0.006,-0.0073,0.0067,-0.0063,0.0057,-0.0067,0.0065,-0.0059,0.0062,-0.0066,0.0058,-0.0065,0.0061,-0.0057,0.006,-0.0066,0.0062,-0.0057,0.0054,-0.0057,0.006,-0.0063,0.0055,-0.0062,0.0053,-0.0058,0.0057,-0.0054,0.0054,-0.006,0.0057,-0.0058,0.0055,-0.0058,0.0054,-0.006,0.0054,-0.0051,0.0051,-0.0057,0.0057,-0.0055,0.0047,-0.0052,0.0052,-0.0058,0.005,-0.0055,0.0047,-0.0051,0.0055,-0.0046,0.0048,-0.0055,0.0051,-0.005,0.005,-0.0051,0.0049,-0.0052,0.0047,-0.0045,0.0048,-0.0051,0.0049,-0.005,0.0042,-0.005,0.0047,-0.0052,0.0044,-0.0048,0.0042,-0.0048,0.0047,-0.0044,0.0042,-0.0049,0.0044,-0.0046,0.0044,-0.0046,0.0045,-0.0046,0.0042,-0.0041,0.0043,-0.0046,0.0043,-0.0044,0.0039,-0.0046,0.0041,-0.0044,0.0041,-0.0043,0.004,-0.0042,0.0042,-0.004,0.0038,-0.0043,0.004,-0.0041,0.004,-0.004,0.004,-0.004,0.0039,-0.0038,0.0038,-0.004,0.0039,-0.004,0.0035,-0.0039,0.0037,-0.0036,0.0038,-0.0038,0.0036,-0.0038,0.0037,-0.0037,0.0035,-0.0039,0.0035,-0.0037,0.0035,-0.0036,0.0036,-0.0037,0.0034,-0.0035,0.0034,-0.0036,0.0034,-0.0036,0.0032,-0.0035,0.0034,-0.0034,0.0033,-0.0034,0.0033,-0.0035,0.0033,-0.0034,0.0032,-0.0034,0.0032,-0.0033,0.0031,-0.0033,0.0031,-0.0033,0.0031,-0.0032,0.003,-0.0033,0.0031,-0.0032,0.003,-0.0032,0.003,-0.0031,0.003,-0.0031,0.0029,-0.0031,0.0029,-0.003,0.0028,-0.003,0.0029,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0028,-0.003,0.0027,-0.0029,0.0026,-0.0029,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0025,-0.0028,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0025,-0.0026,0.0024,-0.0026,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0023,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0022,-0.0023,0.0022,-0.0022,0.0021,-0.0022,0.0021,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.0021,-0.0021,0.002,-0.0021,0.002,-0.0021,0.002,-0.0021,0.002,-0.0021,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.002,-0.002,0.0019,-0.002,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0017,0.0016,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.001,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.0011,0.001,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Metal lamp shade hit - small gong-like, ring out, tonal. (9)
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم