مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal low mid impact strike w verb 02 wav

Metal strike - low/mid impact, tonal resonance, medium reverb tail. (2)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتضربضربهReverbtonalطنین اندازخوردن دو جسم فلزی به همdecay
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.2428,0.3227,-0.37,0.311,-0.313,0.2477,-0.2645,0.3006,-0.3707,0.3585,-0.3238,0.3753,-0.3353,0.2623,-0.2291,0.3268,-0.33,0.3291,-0.3426,0.2734,-0.3489,0.2759,-0.3358,0.3231,-0.338,0.3081,-0.2224,0.2649,-0.3603,0.2312,-0.2993,0.3622,-0.189,0.2476,-0.1685,0.2538,-0.2065,0.2666,-0.1895,0.2899,-0.2296,0.2124,-0.1309,0.1612,-0.1432,0.1428,-0.1368,0.1135,-0.1549,0.1364,-0.1714,0.1146,-0.1174,0.1178,-0.1055,0.1038,-0.1349,0.1252,-0.1686,0.1184,-0.1088,0.0737,-0.1057,0.1022,-0.1246,0.0853,-0.0883,0.0994,-0.0799,0.0955,-0.071,0.1186,-0.0993,0.0937,-0.0627,0.0718,-0.1111,0.0702,-0.0732,0.0854,-0.0737,0.0586,-0.0704,0.0849,-0.1093,0.0733,-0.08,0.0563,-0.095,0.0646,-0.0654,0.0823,-0.0645,0.0499,-0.0726,0.1154,-0.0693,0.0709,-0.066,0.0668,-0.0744,0.0632,-0.0795,0.0691,-0.0615,0.0634,-0.0824,0.0578,-0.0858,0.0646,-0.0517,0.0629,-0.0572,0.0473,-0.0494,0.0754,-0.0502,0.064,-0.0464,0.0498,-0.0683,0.0467,-0.055,0.0429,-0.0462,0.0456,-0.0554,0.0528,-0.0425,0.0533,-0.0333,0.0395,-0.033,0.0428,-0.0379,0.0435,-0.0356,0.0385,-0.032,0.0294,-0.0395,0.0304,-0.0262,0.0333,-0.0299,0.0435,-0.0276,0.0348,-0.0232,0.0266,-0.0347,0.0216,-0.0299,0.0257,-0.0266,0.0242,-0.0224,0.0263,-0.0251,0.0248,-0.0268,0.0187,-0.021,0.024,-0.0259,0.0268,-0.0242,0.0195,-0.0273,0.0248,-0.0252,0.0188,-0.021,0.018,-0.0179,0.0169,-0.0204,0.0193,-0.0184,0.0225,-0.0165,0.0167,-0.0154,0.0206,-0.0219,0.0156,-0.0178,0.0128,-0.0146,0.0164,-0.0194,0.0161,-0.0157,0.0184,-0.0126,0.0177,-0.0137,0.0151,-0.0118,0.0133,-0.0142,0.012,-0.012,0.008,-0.0118,0.0126,-0.014,0.0132,-0.0137,0.012,-0.0102,0.0098,-0.0076,0.0084,-0.0083,0.0135,-0.0094,0.0141,-0.0107,0.0077,-0.0098,0.0083,-0.0109,0.0122,-0.0056,0.0127,-0.0075,0.0124,-0.0094,0.0114,-0.0108,0.0102,-0.0084,0.0108,-0.008,0.0093,-0.0114,0.0102,-0.0075,0.0078,-0.0104,0.0099,-0.0096,0.0098,-0.0078,0.0059,-0.0066,0.0087,-0.0102,0.0061,-0.0073,0.0078,-0.0101,0.0056,-0.0077,0.0099,-0.0097,0.009,-0.0091,0.0091,-0.0088,0.0078,-0.0058,0.0085,-0.008,0.0078,-0.0091,0.0109,-0.0078,0.0085,-0.0093,0.0088,-0.0108,0.0072,-0.0077,0.0091,-0.0076,0.0089,-0.008,0.0094,-0.0121,0.0085,-0.008,0.0094,-0.0099,0.0084,-0.0117,0.0109,-0.0053,0.0095,-0.0118,0.0114,-0.0092,0.0098,-0.0052,0.0092,-0.0084,0.011,-0.0089,0.0091,-0.0074,0.0073,-0.0104,0.0069,-0.0086,0.009,-0.0075,0.0097,-0.0074,0.0088,-0.0078,0.0069,-0.0085,0.0057,-0.0075,0.0068,-0.0089,0.0079,-0.0063,0.0052,-0.0047,0.0088,-0.0072,0.0111,-0.0071,0.0079,-0.0069,0.0058,-0.0083,0.0059,-0.0081,0.0084,-0.0062,0.0051,-0.0056,0.0076,-0.0049,0.0087,-0.0079,0.0056,-0.0078,0.0072,-0.0056,0.0053,-0.0059,0.0032,-0.0077,0.0064,-0.0052,0.005,-0.0031,0.0047,-0.0054,0.0047,-0.006,0.0057,-0.0038,0.0055,-0.0052,0.0046,-0.0059,0.0041,-0.0047,0.0061,-0.0046,0.0051,-0.004,0.005,-0.0035,0.005,-0.0058,0.004,-0.0063,0.0049,-0.0052,0.0044,-0.0049,0.005,-0.0056,0.0071,-0.0045,0.0041,-0.0042,0.0056,-0.006,0.0062,-0.0041,0.0046,-0.0054,0.0045,-0.0049,0.0053,-0.0045,0.0051,-0.0041,0.0054,-0.0042,0.0066,-0.0051,0.0049,-0.0041,0.0037,-0.0055,0.0044,-0.0048,0.0049,-0.0049,0.0043,-0.004,0.0055,-0.0052,0.0042,-0.0046,0.0044,-0.0049,0.0048,-0.0044,0.005,-0.0043,0.0031,-0.0047,0.0039,-0.0045,0.0038,-0.0039,0.0039,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0043,-0.0024,0.0045,-0.0036,0.0023,-0.0039,0.0026,-0.0029,0.0028,-0.0035,0.0035,-0.0041,0.0035,-0.003,0.0034,-0.0023,0.0027,-0.0026,0.0035,-0.0029,0.0035,-0.002,0.0022,-0.0036,0.0035,-0.0034,0.0023,-0.0015,0.0029,-0.0027,0.003,-0.0024,0.0033,-0.0013,0.0028,-0.0036,0.0024,-0.0028,0.0026,-0.0022,0.0027,-0.0029,0.0029,-0.0019,0.0025,-0.0026,0.0019,-0.0022,0.002,-0.0021,0.0026,-0.0027,0.0015,-0.0016,0.0024,-0.0022,0.0025,-0.0017,0.0015,-0.0025,0.0029,-0.0021,0.0025,-0.0023,0.0019,-0.0034,0.002,-0.0025,0.0022,-0.0022,0.0033,-0.0019,0.0028,-0.003,0.0028,-0.0023,0.0034,-0.0027,0.0029,-0.0029,0.0027,-0.0022,0.0028,-0.0032,0.0017,-0.003,0.0023,-0.0028,0.0021,-0.0018,0.0027,-0.0025,0.003,-0.0018,0.0024,-0.0018,0.0021,-0.0027,0.0018,-0.0019,0.0016,-0.0018,0.0025,-0.0013,0.0026,-0.0018,0.0023,-0.0013,0.0019,-0.0024,0.002,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0011,-0.0019,0.0021,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0015,-0.0012,0.0019,-0.0013,0.0019,-0.0019,0.0014,-0.0012,0.001,-0.0017,0.001,-0.0015,0.0016,-0.0009,0.0016,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Metal strike - low/mid impact, tonal resonance, medium reverb tail. (2)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم