مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای metal low mid impact strike w verb 03 wav

Metal strike - low/mid impact, tonal resonance, medium reverb tail. (3)

کیفیت: 96kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها اصابتضربضربهReverbtonalطنین اندازخوردن دو جسم فلزی به همdecay
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1968,0.2093,-0.3022,0.3714,-0.2816,0.1677,-0.3092,0.3378,-0.2862,0.2947,-0.2779,0.2379,-0.3459,0.3439,-0.205,0.2838,-0.2914,0.2595,-0.3418,0.3236,-0.3057,0.3015,-0.2394,0.2401,-0.2978,0.3775,-0.2743,0.1998,-0.2908,0.2489,-0.2277,0.2681,-0.3449,0.2581,-0.2343,0.2465,-0.2003,0.1602,-0.2329,0.1945,-0.2132,0.2529,-0.1751,0.1774,-0.1874,0.2303,-0.1622,0.1774,-0.1618,0.1532,-0.1857,0.1962,-0.1344,0.1303,-0.1348,0.1177,-0.1665,0.1516,-0.1481,0.1334,-0.1149,0.102,-0.1344,0.1748,-0.1114,0.1227,-0.0616,0.0697,-0.1553,0.1148,-0.1498,0.1421,-0.0985,0.1055,-0.1243,0.1113,-0.105,0.1228,-0.107,0.1357,-0.1088,0.1067,-0.1019,0.1219,-0.0898,0.082,-0.1075,0.1185,-0.104,0.0919,-0.089,0.1176,-0.088,0.0947,-0.0969,0.1131,-0.1158,0.0741,-0.083,0.068,-0.0699,0.0698,-0.1041,0.0804,-0.0782,0.0676,-0.0731,0.0877,-0.0824,0.0681,-0.0683,0.057,-0.08,0.0799,-0.0707,0.0568,-0.057,0.0529,-0.061,0.0728,-0.0786,0.0515,-0.0554,0.0623,-0.0562,0.0477,-0.0571,0.0512,-0.0703,0.0515,-0.0526,0.0463,-0.0531,0.0494,-0.0426,0.046,-0.0338,0.0506,-0.0491,0.0466,-0.0308,0.0359,-0.0483,0.0443,-0.0453,0.044,-0.0408,0.0424,-0.0292,0.0325,-0.0349,0.0274,-0.0329,0.0367,-0.0239,0.0386,-0.0327,0.0365,-0.0254,0.036,-0.0335,0.0213,-0.0296,0.0356,-0.0318,0.0223,-0.0137,0.024,-0.0348,0.0254,-0.0339,0.0277,-0.0176,0.0187,-0.0281,0.0199,-0.0168,0.0266,-0.0155,0.0201,-0.0151,0.0177,-0.0225,0.0158,-0.0185,0.0172,-0.0175,0.0162,-0.0269,0.0259,-0.0197,0.0161,-0.0245,0.0144,-0.023,0.0228,-0.0233,0.02,-0.0113,0.0212,-0.0233,0.0191,-0.0247,0.023,-0.0218,0.0172,-0.0148,0.0159,-0.02,0.0194,-0.0195,0.0104,-0.0251,0.0188,-0.0166,0.0178,-0.0195,0.0121,-0.0141,0.0148,-0.017,0.0139,-0.0154,0.0145,-0.014,0.0137,-0.0151,0.0164,-0.0135,0.0157,-0.0159,0.0152,-0.0164,0.0119,-0.0172,0.0164,-0.0187,0.0191,-0.0137,0.0162,-0.0138,0.0143,-0.0135,0.0159,-0.0143,0.0189,-0.0123,0.011,-0.0098,0.012,-0.0094,0.0128,-0.0121,0.0086,-0.0112,0.0075,-0.0147,0.0095,-0.0087,0.009,-0.0069,0.0119,-0.0101,0.0077,-0.0079,0.0075,-0.0095,0.0084,-0.0099,0.0072,-0.0069,0.0107,-0.0108,0.0132,-0.0083,0.0088,-0.0091,0.0081,-0.0095,0.0097,-0.0072,0.0106,-0.0104,0.0092,-0.0073,0.0095,-0.0067,0.0048,-0.0098,0.0116,-0.0067,0.0092,-0.0078,0.0072,-0.0083,0.0082,-0.0083,0.0071,-0.0067,0.0057,-0.0051,0.0062,-0.005,0.0045,-0.0059,0.0063,-0.0067,0.0054,-0.007,0.0053,-0.0057,0.0081,-0.0048,0.0085,-0.0076,0.0064,-0.006,0.009,-0.0054,0.0033,-0.0048,0.0087,-0.0083,0.0065,-0.004,0.0073,-0.0062,0.0064,-0.0057,0.0087,-0.0047,0.0061,-0.0048,0.0057,-0.0045,0.0051,-0.0047,0.0048,-0.0048,0.0041,-0.0044,0.004,-0.0038,0.004,-0.0029,0.004,-0.0036,0.003,-0.0036,0.0028,-0.0046,0.0038,-0.0036,0.0058,-0.0051,0.0037,-0.0036,0.0045,-0.0036,0.0048,-0.006,0.0034,-0.0039,0.0042,-0.0027,0.0045,-0.0043,0.0039,-0.0034,0.0042,-0.0031,0.0027,-0.0037,0.0031,-0.0038,0.0033,-0.0028,0.002,-0.0044,0.0027,-0.0025,0.0019,-0.003,0.0018,-0.0025,0.003,-0.0039,0.0028,-0.002,0.0032,-0.0034,0.0029,-0.0039,0.0036,-0.0036,0.0023,-0.0039,0.0029,-0.0031,0.0029,-0.0036,0.0025,-0.0031,0.0027,-0.0033,0.0021,-0.0024,0.0022,-0.003,0.0028,-0.0031,0.0028,-0.0029,0.0022,-0.0024,0.0022,-0.0023,0.0019,-0.0022,0.0021,-0.0022,0.0016,-0.0018,0.0021,-0.0033,0.0025,-0.0024,0.0022,-0.0021,0.0021,-0.0027,0.0031,-0.0029,0.0018,-0.0024,0.0026,-0.0035,0.0028,-0.0014,0.0023,-0.0022,0.0021,-0.0037,0.0032,-0.0022,0.0024,-0.0018,0.0019,-0.0032,0.0034,-0.0022,0.0032,-0.0026,0.0015,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0025,-0.0017,0.0019,-0.0014,0.0028,-0.0035,0.0023,-0.0022,0.0021,-0.0019,0.0026,-0.0027,0.0029,-0.0029,0.003,-0.0018,0.0019,-0.0027,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0022,-0.002,0.0018,-0.0015,0.0026,-0.0016,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0014,0.0014,-0.0014,0.0018,-0.001,0.0011,-0.0016,0.0014,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0015,-0.0018,0.0013,-0.002,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0018,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.0008,0.0013,-0.0008,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0007,0.0013,-0.0016,0.0014,-0.0018,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0016,-0.0019,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0015,0.0011,-0.0012,0.001,-0.0011,0.001,-0.0015,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.001,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0005,0.001,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Metal strike - low/mid impact, tonal resonance, medium reverb tail. (3)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم