مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای زنگ موبایل ۲

آلارم گوشی موبایل /بیدار شدن از خواب /زنگ خور تلفن همراه

کیفیت: 441kHz, 128bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: سایر موزیک ها
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها موزیکالصدای صفیر های مختلف برای تلفن های موبایل توسط whooshingزنگ موبایلساعت زنگدارزنگ موبایل، تلفنساعت سازیاموسیقی زنگیclassic alarmزنگ تلفن همراهmobile alarmalarm loopحلقه. حلقه موسیقیmobile ring toneموسیقی زنگهشدار سازیاموسیقی زنگی
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0011,-0.0016,0.0034,-0.0032,0.01,-0.0122,0.0115,-0.014,0.0266,-0.0174,0.031,-0.031,0.029,-0.0362,0.036,-0.0291,0.0336,-0.0291,0.0327,-0.03,0.0357,-0.0284,0.0296,-0.0292,0.0261,-0.0219,0.0318,-0.0233,0.0266,-0.0213,0.0272,-0.0188,0.0295,-0.022,0.0207,-0.0183,0.0256,-0.0207,0.0242,-0.0195,0.0194,-0.0205,0.0418,-0.0265,0.0305,-0.0192,0.0272,-0.0293,0.0226,-0.0307,0.0003,-0.0002,0.0106,-0.0289,0.0397,-0.026,0.0338,-0.0232,0.037,-0.0208,0.0323,-0.0191,0.037,-0.0219,0.0254,-0.0253,0.0319,-0.0229,0.0237,-0.0179,0.019,-0.0123,0.0287,-0.0265,0.0253,-0.0244,0.0213,-0.0193,0.0172,-0.0163,0.021,-0.0098,0.0212,-0.0158,0.015,-0.0125,0.0145,-0.0225,0.0239,-0.0158,0.0392,-0.0334,0.0324,-0.0361,0.0371,-0.0339,0.0488,-0.0411,0.0289,-0.039,0.0335,-0.0414,0.0416,-0.0335,0.0288,-0.0295,0.0387,-0.0266,0.0193,-0.0284,0.0234,-0.0261,0.0357,-0.0268,0.0322,-0.0174,0.0274,-0.0244,0.025,-0.0275,0.025,-0.022,0.0344,-0.0311,0.0476,-0.0171,0.0508,-0.0314,0.0418,-0.0282,0.0299,-0.031,0.0312,-0.0288,0.0264,-0.0192,0.0448,-0.027,0.0415,-0.0222,0.0249,-0.0193,0.0323,-0.0303,0.0235,-0.0155,0.0353,-0.0168,0.027,-0.0278,0.0221,-0.0225,0.0222,-0.0227,0.0285,-0.0112,0.0233,-0.0149,0.0205,-0.0197,0.0243,-0.0214,0.0625,-0.0558,0.0382,-0.0404,0.0488,-0.0327,0.0395,-0.062,0.0391,-0.0576,0.0588,-0.0496,0.0596,-0.0624,0.0487,-0.0668,0.0523,-0.0804,0.0482,-0.0639,0.0503,-0.0788,0.0638,-0.0694,0.0448,-0.0631,0.0558,-0.0696,0.0396,-0.0596,0.0545,-0.0629,0.0486,-0.0697,0.0487,-0.0577,0.0517,-0.0493,0.0446,-0.0592,0.0609,-0.0525,0.0497,-0.042,0.0594,-0.0855,0.0911,-0.0559,0.0649,-0.0558,0.0583,-0.0792,0.0777,-0.0532,0.0714,-0.0534,0.0517,-0.0819,0.0791,-0.0621,0.065,-0.0556,0.073,-0.0682,0.0623,-0.0491,0.0544,-0.0666,0.0702,-0.0694,0.054,-0.0488,0.0594,-0.0649,0.0719,-0.0484,0.0738,-0.0497,0.0756,-0.063,0.0438,-0.0459,0.0591,-0.0483,0.0367,-0.043,0.0508,-0.0485,0.0431,-0.0631,0.043,-0.0662,0.0494,-0.0582,0.0405,-0.0768,0.0544,-0.0608,0.0496,-0.0777,0.0535,-0.0738,0.0604,-0.0689,0.0436,-0.0649,0.0567,-0.0635,0.0523,-0.0733,0.0526,-0.0638,0.0498,-0.0591,0.0658,-0.0526,0.0661,-0.0749,0.0727,-0.0485,0.0632,-0.0688,0.0402,-0.072,0.0495,-0.0603,0.0575,-0.0573,0.0569,-0.0674,0.0552,-0.0605,0.0394,-0.0498,0.0523,-0.0591,0.032,-0.0459,0.0348,-0.0397,0.0204,-0.0327,0.0275,-0.0366,0.0198,-0.0332,0.0217,-0.0284,0.0114,-0.0173,0.0162,-0.0122,0.0113,-0.0191,0.0175,-0.0142,0.0233,-0.026,0.0333,-0.028,0.037,-0.0221,0.0355,-0.0354,0.0397,-0.0298,0.0394,-0.0239,0.0338,-0.0371,0.0331,-0.0213,0.0424,-0.0243,0.0242,-0.0344,0.0313,-0.0231,0.0402,-0.0227,0.0201,-0.0246,0.0378,-0.0216,0.0318,-0.0269,0.0362,-0.02,0.0178,-0.0275,0.02,-0.0256,0.0326,-0.0382,0.0201,-0.028,0.0477,-0.0434,0.0321,-0.0344,0.0151,-0.0351,0.0454,-0.0392,0.069,-0.0331,0.1119,-0.0857,0.0458,-0.0465,0.056,-0.0357,0.0455,-0.0278,0.038,-0.0759,0.046,-0.0644,0.0549,-0.0545,0.0405,-0.0416,0.0353,-0.0861,0.0308,-0.0283,0.0275,-0.0349,0.0497,-0.0315,0.0391,-0.0338,0.0467,-0.0369,0.0344,-0.0539,0.0631,-0.0606,0.0636,-0.0448,0.0567,-0.0449,0.0488,-0.0637,0.0531,-0.0348,0.0615,-0.0433,0.0839,-0.0857,0.102,-0.0636,0.0575,-0.0839,0.0685,-0.0483,0.0701,-0.0492,0.0622,-0.0337,0.0445,-0.0284,0.0491,-0.04,0.0294,-0.0397,0.0479,-0.0373,0.0305,-0.0361,0.0471,-0.0547,0.0471,-0.0521,0.0346,-0.0368,0.0423,-0.0423,0.0522,-0.0291,0.0537,-0.0347,0.0379,-0.0305,0.0486,-0.0299,0.0426,-0.034,0.0469,-0.0251,0.0513,-0.036,0.0556,-0.0517,0.0552,-0.0974,0.079,-0.0996,0.0455,-0.0741,0.0706,-0.0468,0.0726,-0.0697,0.0454,-0.0414,0.0499,-0.0238,0.0523,-0.0848,0.0223,-0.0228,0.0484,-0.0267,0.0579,-0.0485,0.0668,-0.0853,0.031,-0.065,0.0385,-0.0628,0.0303,-0.0264,0.0721,-0.0474,0.0478,-0.0456,0.0358,-0.0364,0.0302,-0.0402,0.0364,-0.0455,0.0453,-0.0508,0.0467,-0.0573,0.0236,-0.046,0.0296,-0.0507,0.0183,-0.0306,0.054,-0.0214,0.0526,-0.0399,0.0339,-0.056,0.0289,-0.0623,0.0369,-0.0326,0.0393,-0.0373,0.0426,-0.0473,0.0666,-0.0762,0.0475,-0.0693,0.0523,-0.0393,0.0324,-0.0447,0.0469,-0.0376,0.0757,-0.0778,0.0699,-0.0333,0.0348,-0.0288,0.0424,-0.0274,0.0425,-0.0288,0.0518,-0.0654,0.0395,-0.0404,0.0429,-0.0281,0.0832,-0.0618,0.0551,-0.0421,0.0253,-0.032,0.0471,-0.0294,0.0179,-0.0317,0.0345,-0.0465,0.0206,-0.05,0.0239,-0.0296,0.0412,-0.0358,0.0288,-0.008,0.0288,-0.0346,0.0172,-0.0269,0.0271,-0.0382,0.0255,-0.0213,0.0279,-0.0283,0.0277,-0.0167,0.0142,-0.0382,0.0375,-0.0271,0.02,-0.0305,0.054,-0.011,0.018,-0.0268,0.0531,-0.0485,0.0549,-0.0499,0.045,-0.0245,0.0313,-0.0298,0.0552,-0.0262,0.0283,-0.048,0.0571,-0.0374,0.0337,-0.0281,0.0476,-0.0176,0.0439,-0.0316,0.0407,-0.035,0.0324,-0.034,0.0262,-0.0104,0.0201,-0.0186,0.0242,-0.0195,0.0176,-0.0191,0.0136,-0.0132,0.0147,-0.0188,0.0209,-0.0174,0.021,-0.0232,0.0211,-0.0324,0.0272,-0.0207,0.0167,-0.0247,0.0249,-0.0237,0.0234,-0.0242,0.0182,-0.0261,0.0251,-0.0226,0.0229,-0.0256,0.0154,-0.0217,0.0211,-0.0212,0.0179,-0.0217,0.0176,-0.0175,0.0227,-0.0199,0.0196,-0.0146,0.0146,-0.017,0.0197,-0.025,0.0233,-0.0184,0.032,-0.0259,0.0181,-0.0186,0.0435,-0.026,0.0376,-0.0257,0.0285,-0.0162,0.0257,-0.0146,0.0213,-0.0178,0.0323,-0.0176,0.0391,-0.0344,0.0363,-0.0199,0.0149,-0.0162,0.0354,-0.0248,0.0262,-0.0278,0.0367,-0.023,0.0201,-0.0192,0.0115,-0.013,0.0216,-0.025,0.0235,-0.017,0.0148,-0.0164,0.0098,-0.0178,0.0192,-0.034,0.0277,-0.0278,0.0426,-0.0281,0.0375,-0.0383,0.0346,-0.0443,0.0402,-0.051,0.0503,-0.0494,0.0472,-0.0282,0.0358,-0.0415,0.0365,-0.0482,0.048,-0.0402,0.0483,-0.0408,0.0307,-0.0329,0.0325,-0.0416,0.0504,-0.0459,0.0362,-0.0153,0.0339,-0.0271,0.0355,-0.0315,0.051,-0.0525,0.0371,-0.0456,0.0352,-0.0286,0.0329,-0.0357,0.0594,-0.0385,0.0527,-0.0351,0.0226,-0.0257,0.0399,-0.0207,0.041,-0.0375,0.0575,-0.0347,0.0412,-0.0275,0.0268,-0.0148,0.0387,-0.0293,0.0468,-0.0341,0.0354,-0.0312,0.0309,-0.0305,0.0254,-0.0214,0.0279,-0.0191,0.0331,-0.0233,0.019,-0.0272,0.0193,-0.0258,0.03,-0.0407,0.0372,-0.0426,0.0418,-0.0522,0.0317,-0.0356,0.0321,-0.0407,0.0601,-0.0503,0.0361,-0.0641,0.0326,-0.0482,0.0328,-0.0515,0.036,-0.0563,0.0441,-0.0701,0.0515,-0.056,0.0336,-0.0654,0.0299,-0.0547,0.0467,-0.0682,0.0494,-0.0538,0.0471,-0.0474,0.0346,-0.0627,0.0399,-0.0518,0.0667,-0.0635,0.0701,-0.0699,0.104,-0.0728,0.0909,-0.0963,0.1192,-0.0671,0.1311,-0.1215,0.1004,-0.0955,0.0995,-0.0886,0.1273,-0.1022,0.0895,-0.0822,0.1041,-0.0964,0.1268,-0.0738,0.0947,-0.0732,0.0996,-0.0785,0.0771,-0.0644,0.0864,-0.0639,0.0926,-0.0834,0.0638,-0.0538,0.0797,-0.0629,0.0553,-0.0367,0.0799,-0.0515,0.0785,-0.0455,0.0576,-0.0622,0.0715,-0.0686,0.0496,-0.0649,0.0685,-0.0705,0.0466,-0.0653,0.0618,-0.0618,0.0725,-0.0472,0.0584,-0.0552,0.0864,-0.0701,0.0578,-0.0511,0.0653,-0.0464,0.0682,-0.0667,0.0714,-0.0557,0.055,-0.0635,0.0723,-0.0568,0.0829,-0.0586,0.0534,-0.0698,0.0833,-0.0717,0.0616,-0.0631,0.0826,-0.071,0.0664,-0.0858,0.0937,-0.086,0.0674,-0.0942,0.1081,-0.0775,0.0545,-0.0755,0.096,-0.0958,0.0819,-0.0837,0.0781,-0.0842,0.0924,-0.0904,0.0923,-0.0816,0.1003,-0.0672,0.0512,-0.0404,0.0593,-0.0509,0.0449,-0.0313,0.0421,-0.0348,0.055,-0.1239,0.0753,-0.0885,0.0914,-0.0681,0.1283,-0.0766,0.085,-0.0602,0.0858,-0.0973,0.0995,-0.0934,0.1005,-0.0676,0.0954,-0.0906,0.0767,-0.1118,0.116,-0.0791,0.1018,-0.0759,0.0552,-0.0604,0.082,-0.091,0.0833,-0.079,0.0461,-0.0568,0.0759,-0.0754,0.0545,-0.0536,0.0531,-0.0572,0.0734,-0.0532,0.0296,-0.0496,0.066,-0.0745,0.0516,-0.0755,0.0797,-0.0492,0.1194,-0.0617,0.0679,-0.0843,0.0769,-0.0429,0.0451,-0.0748,0.095,-0.0731,0.086,-0.0801,0.0918,-0.08,0.058,-0.0657,0.0923,-0.0707,0.0849,-0.1011,0.0756,-0.0642,0.0816,-0.0677,0.0441,-0.0229,0.0692,-0.0704,0.0708,-0.0558,0.0554,-0.0355,0.0606,-0.0407,0.0486,-0.0546,0.0601,-0.0568,0.0931,-0.0641,0.0652,-0.0836,0.0805,-0.094,0.0487,-0.0671,0.1054,-0.0877,0.0878,-0.059,0.0581,-0.0657,0.0604,-0.0928,0.082,-0.0634,0.0809,-0.0611,0.0549,-0.0596,0.0711,-0.0645,0.0756,-0.069,0.0546,-0.0417,0.0555,-0.0474,0.0672,-0.0773,0.0837,-0.0923,0.0645,-0.0834,0.0605,-0.0471,0.0854,-0.054,0.1038,-0.0899,0.0717,-0.1033,0.0504,-0.0715,0.0706,-0.0796,0.0973,-0.0776,0.0789,-0.0906,0.066,-0.0729,0.0703,-0.048,0.0639,-0.0609,0.0899,-0.0703,0.0776,-0.0491,0.0597,-0.0522,0.0559,-0.0386,0.0625,-0.0532,0.0546,-0.0589,0.0382,-0.042,0.0439,-0.0394,0.0519,-0.0496,0.0673,-0.0649,0.0793,-0.0513,0.0347,-0.0553,0.0476,-0.0465,0.0513,-0.0648,0.0394,-0.0443,0.0338,-0.0261,0.0323,-0.0358,0.045,-0.0357,0.0572,-0.0529,0.061,-0.0161,0.0419,-0.0513,0.0434,-0.0653,0.0575,-0.0689,0.0539,-0.0392,0.0456,-0.0464,0.1088,-0.0282,0.0889,-0.1039,0.1099,-0.1119,0.0907,-0.1202,0.1385,-0.1192,0.1234,-0.0958,0.1062,-0.1469,0.0953,-0.1705,0.1317,-0.1006,0.0919,-0.1178,0.0978,-0.0979,0.1218,-0.0996,0.106,-0.0834,0.076,-0.0876,0.107,-0.1074,0.0676,-0.0717,0.1172,-0.0823,0.0783,-0.1006,0.0872,-0.0754,0.0836,-0.0924,0.0908,-0.0602,0.057,-0.07,0.0469,-0.073,0.0506,-0.0677,0.0783,-0.0415,0.0805,-0.0404,0.0696,-0.0467,0.0335,-0.0753,0.0552,-0.072,0.0404,-0.0519,0.044,-0.0305,0.037,-0.0371,0.0363,-0.0593,0.0526,-0.0611,0.04,-0.0405,0.0417,-0.053,0.0273,-0.0386,0.0224,-0.0588,0.0901,-0.1003,0.0576,-0.02,0.0882,-0.036,0.0599,-0.0591,0.0669,-0.0623,0.0531,-0.0745,0.0788,-0.0215,0.0556,-0.075,0.0854,-0.0699,0.0849,-0.0608,0.0684,-0.052,0.0491,-0.0394,0.0876,-0.0597,0.0524,-0.0517,0.0487,-0.0258,0.032,-0.0592,0.0345,-0.022,0.0474,-0.0535,0.0444,-0.0834,0.0785,-0.0393,0.0516,-0.0672,0.0618,-0.0552,0.0964,-0.0673,0.107,-0.0744,0.0966,-0.0984,0.0947,-0.0785,0.0611,-0.0784,0.1047,-0.0862,0.0735,-0.0806,0.109,-0.0715,0.0534,-0.082,0.0739,-0.0795,0.0553,-0.0791,0.1037,-0.0612,0.0835,-0.0772,0.0675,-0.0762,0.0413,-0.0815,0.0579,-0.0446,0.0962,-0.1194,0.0858,-0.0643,0.0812,-0.0849,0.0274,-0.0523,0.0586,-0.0778,0.0856,-0.0817,0.0749,-0.0748,0.0888,-0.0801,0.0215,-0.0519,0.0748,-0.0696,0.0408,-0.076,0.0768,-0.0813,0.0435,-0.0864,0.0449,-0.0606,0.0552,-0.0592,0.0452,-0.0375,0.0617,-0.0729,0.044,-0.0538,0.0494,-0.0609,0.0373,-0.0332,0.0362,-0.0339,0.0458,-0.0617,0.0491,-0.0627,0.032,-0.0611,0.0391,-0.0339,0.0325,-0.0564,0.0734,-0.0589,0.068,-0.095,0.0452,-0.0507,0.0508,-0.0387,0.0256,-0.0175,0.0576,-0.0478,0.0412,-0.0628,0.0505,-0.0724,0.0412,-0.0487,0.0212,-0.008,0.0253,-0.0153,0.0154,-0.0585,0.0502,-0.0586,0.047,-0.0562,0.0408,-0.0096,0.0353,-0.0385,0.0762,-0.0721,0.0334,-0.0458,0.044,-0.056,0.0615,-0.0282,0.0551,-0.033,0.0531,-0.0503,0.0439,-0.0327,0.0481,-0.0686,0.0742,-0.0386,0.0523,-0.0327,0.0373,-0.0473,0.0237,-0.0385,0.048,-0.0548,0.0494,-0.0239,0.0334,-0.0281,0.0758,-0.0886,0.0438,-0.0455,0.1378,-0.054,0.0706,-0.0576,0.1079,-0.0465,0.0942,-0.0719,0.0427,-0.0973,0.0543,-0.114,0.0913,-0.0898,0.068,-0.0938,0.0827,-0.0762,0.1041,-0.0812,0.1058,-0.0808,0.0947,-0.07,0.1004,-0.0728,0.1075,-0.0849,0.0382,-0.0794,0.0741,-0.0919,0.0796,-0.0799,0.1015,-0.0835,0.0764,-0.0755,0.0991,-0.0861,0.1086,-0.0711,0.0821,-0.0638,0.0791,-0.094,0.1015,-0.0499,0.0836,-0.1133,0.0592,-0.0526,0.076,-0.0738,0.0784,-0.0487,0.0693,-0.0872,0.0819,-0.0706,0.054,-0.0586,0.0629,-0.0673,0.0649,-0.0682,0.0801,-0.0785,0.047,-0.0654,0.0494,-0.087,0.0975,-0.0858,0.0666,-0.0553,0.0649,-0.0663,0.0903,-0.0742,0.0607,-0.074,0.09,-0.0942,0.0675,-0.0442,0.0682,-0.0699,0.0505,-0.0827,0.0666,-0.0665,0.0941,-0.0668,0.0617,-0.0677,0.1078,-0.0617,0.116,-0.0548,0.083,-0.0616,0.0738,-0.1038,0.1102,-0.0584,0.0696,-0.0905,0.0863,-0.0922,0.0771,-0.0681,0.0774,-0.0777,0.094,-0.0983,0.0613,-0.0421,0.078,-0.0581,0.0486,-0.0715,0.0442,-0.0788,0.0595,-0.0338,0.0765,-0.048,0.0441,-0.0641,0.0787,-0.0595,0.0589,-0.0488,0.0569,-0.0489,0.0453,-0.0453,0.0627,-0.0236,0.0366,-0.0423,0.0585,-0.0551,0.0622,-0.0456,0.0295,-0.0377,0.0426,-0.0337,0.0212,-0.0368,0.055,-0.0498,0.058,-0.0751,0.0643,-0.0529,0.0632,-0.0705,0.0723,-0.0672,0.0646,-0.0712,0.0634,-0.0697,0.0781,-0.0691,0.0582,-0.0697,0.0685,-0.079,0.0606,-0.094,0.0618,-0.0886,0.0619,-0.0439,0.0596,-0.0513,0.0369,-0.0476,0.0373,-0.0807,0.048,-0.069,0.0648,-0.0638,0.0524,-0.0484,0.0374,-0.0271,0.0413,-0.0408,0.0492,-0.0519,0.0529,-0.0698,0.0503,-0.0613,0.0434,-0.04,0.0392,-0.049,0.0536,-0.058,0.0522,-0.0657,0.0683,-0.0692,0.0448,-0.048,0.0422,-0.0377,0.0206,-0.0461,0.0614,-0.0595,0.0374,-0.0623,0.0373,-0.0595,0.0229,-0.0303,0.0355,-0.0215,0.0528,-0.0482,0.0314,-0.038,0.0504,-0.0797,0.0432,-0.0364,0.0603,-0.0454,0.0586,-0.0538,0.0401,-0.0299,0.0596,-0.0401,0.0467,-0.0354,0.051,-0.026,0.0457,-0.0451,0.0673,-0.0831,0.048,-0.0716,0.0727,-0.0797,0.0608,-0.0703,0.0407,-0.0552,0.0292,-0.087,0.0368,-0.0808,0.0519,-0.1046,0.0609,-0.0528,0.0373,-0.0362,0.074,-0.0682,0.0335,-0.0377,0.0913,-0.053,0.091,-0.0464,0.0249,-0.0504,0.089,-0.053,0.0508,-0.0526,0.0314,-0.0265,0.0684,-0.0654,0.0702,-0.0377,0.0318,-0.064,0.0429,-0.0711,0.0668,-0.0746,0.0687,-0.074,0.0688,-0.0331,0.0479,-0.0414,0.0768,-0.046,0.0281,-0.0496,0.03,-0.0545,0.0702,-0.0786,0.091,-0.0555,0.1342,-0.0621,0.0531,-0.0844,0.0566,-0.0522,0.0592,-0.0587,0.0824,-0.0535,0.0405,-0.1117,0.0659,-0.1002,0.0632,-0.0566,0.0996,-0.0299,0.071,-0.074,0.0841,-0.0492,0.0667,-0.0717,0.064,-0.0583,0.0976,-0.1062,0.0863,-0.0388,0.0851,-0.1408,0.1382,-0.1118,0.0588,-0.1105,0.0878,-0.019,0.0571,-0.04,0.0705,-0.0851,0.0603,-0.0637,0.0455,-0.0535,0.0917,-0.062,0.0677,-0.0894,0.0662,-0.1083,0.0848,-0.0647,0.0528,-0.0865,0.0459,-0.0349,0.0629,-0.0726,0.1038,-0.0584,0.0506,-0.0953,0.0284,-0.0475,0.0678,-0.0269,0.0591,-0.0361,0.0354,-0.0513,0.0586,-0.0554,0.0626,-0.0718,0.0593,-0.0325,0.0418,-0.0397,0.037,-0.0513,0.0344,-0.059,0.0518,-0.0559,0.0311,-0.013,0.0897,-0.0375,0.0522,-0.0547,0.0512,-0.0624,0.0386,-0.0637,0.0313,-0.0281,0.0448,-0.0263,0.0584,-0.0436,0.053,-0.0645,0.0416,-0.0433,0.033,-0.0212,0.0482,-0.0193,0.0276,-0.0334,0.0558,-0.084,0.0624,-0.0604,0.0319,-0.0221,0.0559,-0.0341,0.0411,-0.0532,0.0695,-0.0952,0.0603,-0.0396,0.0564,-0.0245,0.0484,-0.0433,0.0548,-0.051,0.0467,-0.0632,0.0381,-0.0338,0.0638,-0.0651,0.0414,-0.0401,0.0363,-0.0403,0.0231,-0.0396,0.0531,-0.0275,0.0406,-0.0461,0.0352,-0.0325,0.0635,-0.0669,0.0495,-0.0606,0.0576,-0.0539,0.0596,-0.0642,0.0616,-0.0308,0.0666,-0.0477,0.043,-0.0533,0.0716,-0.062,0.0682,-0.0486,0.0706,-0.0337,0.0505,-0.0519,0.0473,-0.0644,0.0507,-0.0642,0.0393,-0.059,0.0498,-0.0438,0.032,-0.0346,0.0408,-0.0542,0.0459,-0.0526,0.0604,-0.0552,0.0595,-0.0655,0.0591,-0.0504,0.0485,-0.0595,0.096,-0.0534,0.0737,-0.0478,0.0697,-0.087,0.0413,-0.0409,0.0617,-0.0532,0.0734,-0.0718,0.0643,-0.0391,0.0833,-0.0598,0.0542,-0.0468,0.0737,-0.0454,0.0412,-0.0384,0.064,-0.0481,0.0585,-0.0675,0.0497,-0.0593,0.062,-0.051,0.0217,-0.0513]
در حال بارگذاری
0:51
آلارم گوشی موبایل /بیدار شدن از خواب /زنگ خور تلفن همراه
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم