مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای زنگ اس ام اس موبایل ۱

زنگ SMS ,پیامک تلفن همراه

کیفیت: 441kHz, 130bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: موزیکال
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها صدایموزیکالموبایلتلفن همراهآگاهسازیزنگ موبایلفضای fxsound fxپیامک، sms، اس ام اساس ام اس صداپیام هشداراس ام اس هشدارتلفن همراه پیامزنگ نمونهزنگ پیام
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0017,0,0.0019,0,0.0016,0,0.0012,0,0.001,0,0.0007,-0.0001,0,-0.0004,0.0002,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0007,0.0001,-0.0004,0,-0.0009,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0009,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0,-0.0011,0,-0.0014,0.0002,-0.0013,0,-0.0026,0.0085,-0.0045,0.0091,-0.0095,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0063,0.008,-0.0131,0.0149,-0.0186,0.0218,-0.0286,0.0072,-0.015,0.0129,-0.0154,0.0121,-0.0153,0.0066,-0.01,0.0067,-0.0093,0.0317,-0.0629,0.022,-0.0205,0.0221,-0.0229,0.0294,-0.0138,0.0266,-0.0178,0.0306,-0.0184,0.0209,-0.0238,0.0234,-0.0151,0.0215,-0.013,0.0215,-0.0088,0.0191,-0.0128,0.0184,-0.0169,0.0172,-0.0063,0.0141,-0.0192,0.0172,-0.0162,0.0183,-0.0108,0.0221,-0.0093,0.0204,-0.0082,0.0147,-0.0131,0.02,-0.014,0.0107,-0.0208,0.0166,-0.0114,0.0147,-0.0128,0.0106,-0.0134,0.0165,-0.0126,0.0079,-0.0207,0.0105,-0.0137,0.0093,-0.0114,0.0147,-0.0163,0.0175,-0.0066,0.0088,-0.0134,0.0115,-0.0121,0.0104,-0.0091,0.011,-0.0143,0.0135,-0.0089,0.0085,-0.0128,0.0071,-0.0133,0.0098,-0.0461,0.0132,-0.022,0.0054,-0.0164,0.0065,-0.0136,0.0039,-0.0134,0.0086,-0.0125,0.0048,-0.018,0.0074,-0.0189,0.0062,-0.0159,0.009,-0.0169,0.0101,-0.021,0.0122,-0.0155,0.0147,-0.0127,0.0117,-0.0133,0.0194,-0.0093,0.0141,-0.0141,0.0124,-0.0097,0.0131,-0.0115,0.0166,-0.0121,0.0231,-0.0085,0.0154,-0.0146,0.0257,-0.0096,0.0209,-0.0133,0.0207,-0.0076,0.0201,-0.0109,0.069,-0.0531,0.033,-0.0274,0.0249,-0.0284,0.0296,-0.0446,0,-0.0248,0.0043,-0.0422,0.0055,-0.0398,0.0211,-0.0309,0.0276,-0.0385,0.0171,-0.0288,0.0378,0,0.0462,-0.0026,0.0395,0,0.0397,0,0.0348,0,0.0282,0,0.0317,-0.0011,0.0356,-0.0162,0.0183,-0.0113,0.0125,-0.0228,0.0187,-0.0368,0.005,-0.0365,0,-0.0492,0,-0.0462,0,-0.0382,0,-0.0396,0.0033,-0.0247,0.0203,-0.0225,0.022,-0.011,0.0335,0,0.0411,0,0.0358,0,0.0319,0,0.0282,-0.0177,0.0177,-0.0271,0.0106,-0.028,0,-0.0317,0,-0.04,0,-0.0431,0,-0.0416,0.0028,-0.0447,0.004,-0.0305,0.0202,-0.0241,0.0304,-0.0064,0.0372,0,0.0433,0,0.0387,0,0.0369,0,0.0412,0,0.0411,0,0.0412,0,0.0408,0,0.0225,-0.0086,0.0132,-0.0229,0.0071,-0.0301,0,-0.0315,0,-0.0298,0,-0.0278,0.0034,-0.0272,0.0104,-0.0179,0.0263,-0.0026,0.0314,-0.0039,0.034,0,0.0372,0,0.0365,0,0.0333,0,0.0345,-0.0052,0.0196,-0.0172,0.01,-0.0293,0.0016,-0.0331,0,-0.031,0,-0.0368,0,-0.0359,0,-0.0362,0.0001,-0.0325,0.0126,-0.0208,0.0245,-0.0157,0.0253,-0.0081,0.018,-0.0216,0.0249,0,0.0306,0,0.0243,0,0.031,0,0.022,0,0.0178,-0.0161,0.0144,-0.023,0,-0.0264,0,-0.0392,0,-0.0387,0,-0.0354,0,-0.0396,0,-0.0304,0.0106,-0.0305,0.0172,-0.0207,0.0225,-0.0089,0.0345,0,0.0239,0,0.0339,0,0.0308,0,0.0229,-0.0091,0.0204,-0.016,0.012,-0.0171,0,-0.0298,0,-0.0285,0,-0.0276,0,-0.0325,0.0094,-0.0185,0.016,-0.0161,0.0202,-0.0082,0.0084,-0.0175,0.0215,-0.0073,0.029,-0.0021,0.0262,0,0.0335,0,0.0336,0,0.029,0,0.0328,-0.0032,0.0162,-0.0146,0.0099,-0.0225,0.001,-0.0293,0,-0.024,0,-0.0272,0,-0.0253,0,-0.0277,0.0083,-0.0202,0.0162,-0.0129,0.0289,-0.005,0.0273,0,0.0288,0,0.0337,0,0.0251,0,0.0273,0,0.0216,-0.0046,0.0106,-0.0184,0.0094,-0.0245,0,-0.023,0,-0.0264,0,-0.0243,0,-0.0252,0,-0.0204,0,-0.0226,0,-0.0158,0.0207,-0.0138,0.0225,0,0.021,0,0.0188,0,0.0168,-0.0061,0.0094,-0.0136,0.005,-0.0164,0,-0.0199,0,-0.0231,0,-0.0268,0,-0.022,0.0114,-0.0239,0.0162,-0.0154,0.0254,-0.0106,0.1409,-0.1347,0.195,-0.146,0.1534,-0.1229,0.1243,-0.1193,0.1268,-0.1219,0.1291,-0.0985,0.0882,-0.1067,0.0822,-0.1207,0.105,-0.1312,0.1078,-0.151,0.2066,-0.2173,0.0911,-0.1202,0.112,-0.0925,0.1042,-0.1336,0.1015,-0.0901,0.1175,-0.0862,0.0821,-0.0867,0.1128,-0.1123,0.1082,-0.0897,0.1098,-0.0928,0.0999,-0.0685,0.1223,-0.1014,0.1629,-0.1112,0.0937,-0.1204,0.0791,-0.1211,0.0734,-0.0921,0.0748,-0.1123,0.1796,-0.1944,0.1456,-0.171,0.0971,-0.1452,0.1116,-0.1372,0.1547,-0.1683,0.1376,-0.1175,0.1674,-0.106,0.1234,-0.0995,0.1557,-0.1437,0.1348,-0.1022,0.1306,-0.1098,0.1105,-0.077,0.0926,-0.0869,0.1119,-0.1153,0.0908,-0.1007,0.1069,-0.1327,0.0848,-0.0813,0.1113,-0.0934,0.1044,-0.103,0.0906,-0.1101,0.0846,-0.0975,0.0867,-0.0803,0.1138,-0.0873,0.0794,-0.0688,0.0762,-0.0597,0.0705,-0.0629,0.071,-0.0694,0.1038,-0.0798,0.0682,-0.0623,0.0531,-0.0781,0.0326,-0.0821,0.0431,-0.0873,0.0384,-0.0717,0.0309,-0.0649,0.0383,-0.0568,0.0449,-0.0623,0.0616,-0.078,0.0415,-0.0611,0.0285,-0.0272,0.0471,-0.0363,0.0649,-0.0443,0.0711,-0.0392,0.0401,-0.0369,0.0324,-0.0408,0.0476,-0.0644,0.0424,-0.0569,0.0382,-0.0508,0.0142,-0.0384,0.0223,-0.052,0.032,-0.0729,0.0296,-0.0473,0.0149,-0.0292,0.0284,-0.0296,0.0484,-0.051,0.0334,-0.0476,0.0385,-0.0203,0.0441,-0.0215,0.0576,-0.0145,0.0641,-0.0168,0.0477,-0.0106,0.0426,-0.0086,0.038,-0.0298,0.0438,-0.0346,0.0507,-0.0244,0.0209,-0.0254,0.0213,-0.0312,0.0227,-0.045,0.0372,-0.0512,0.034,-0.0317,0.024,-0.0233,0.0486,-0.0203,0.0424,-0.0307,0.0401,-0.0198,0.0367,-0.0004,0.0273,-0.0064,0.0348,-0.0103,0.0328,-0.0322,0.026,-0.0311,0.013,-0.0206,0.0064,-0.0263,0.0206,-0.0468,0.0138,-0.0316,0.0059,-0.0307,0.0092,-0.0468,0.0053,-0.0448,0.0097,-0.0258,0.0143,-0.0282,0.0248,-0.0202,0.0254,-0.0171,0.0331,-0.0268,0.0274,-0.0139,0.0171,-0.0066,0.0279,-0.01,0.0313,-0.0162,0.0256,-0.0267,0.023,-0.0251,0.0123,-0.021,0.0149,-0.0292,0.0101,-0.0355,0.0106,-0.0275,0.0094,-0.02,0.0034,-0.0211,0.0173,-0.0211,0.0227,-0.0174,0.0247,-0.0164,0.0251,-0.004,0.0268,-0.0094,0.0223,-0.011,0.0199,-0.0088,0.0081,-0.0205,0.0129,-0.0155,0.0146,-0.0297,0.0089,-0.0143,0.0053,-0.0142,0.0045,-0.0203,0.0202,-0.0286,0.008,-0.0243,0.0052,-0.0192,0.0076,-0.0144,0.0122,-0.0131,0.0214,-0.0102,0.0205,-0.0154,0.0207,-0.0018,0.0192,-0.0017,0.0209,-0.006,0.0197,-0.0017,0.0182,-0.0099,0.0136,-0.0076,0.0082,-0.009,0.0071,-0.0189,0.0079,-0.0144,0.0064,-0.0148,0.0153,-0.0124,0.0211,-0.0143,0.0172,-0.0088,0.0231,-0.0018,0.0241,0,0.026,0,0.0314,0,0.0318,0,0.0209,0,0.0219,-0.0062,0.022,-0.0122,0.0211,-0.0043,0.0119,-0.0098,0.0125,-0.0144,0.0048,-0.0202,0,-0.0206,0,-0.0217,0,-0.0204,0,-0.0237,0,-0.0184,0.0003,-0.0137,0.0092,-0.0118,0.0054,-0.0128,0.012,-0.008,0.013,-0.0082,0.008,-0.0011,0.0118,-0.0062,0.0107,-0.0133,0.0066,-0.0151,0.0057,-0.0121,0,-0.0184,0,-0.0188,0,-0.0238,0,-0.0232,0,-0.0189,0.0002,-0.021,0.0009,-0.0121,0.0141,-0.0097,0.0097,-0.0085,0.0147,-0.003,0.014,0,0.0166,-0.0022,0.0178,-0.0019,0.0147,0,0.0179,0,0.0138,-0.0025,0.0121,-0.0053,0.0072,-0.0064,0.0046,-0.0125,0.0029,-0.0117,0.0015,-0.0138,0.0046,-0.0178,0.0017,-0.0075,0.0143,-0.0077,0.0138,-0.0073,0.0195,-0.007,0.0202,0,0.0127,0,0.0172,0,0.0209,-0.0025,0.0189,-0.0027,0.0083,-0.0072,0.0049,-0.0036,0.0092,-0.0104,0.0101,-0.0081,0.0073,-0.0128,0.0002,-0.0097,0,-0.011,0.0019,-0.0113,0.0039,-0.0153,0.0142,-0.0056,0.0058,-0.004,0.0115,-0.0042,0.0085,-0.0057,0.0079,-0.0043,0.0058,-0.0019,0.0125,-0.0031,0.0109,-0.0103,0.0115,-0.0081,0.0064,-0.0048,0.0047,-0.0048,0.0038,-0.0109,0.0058,-0.0088,0.0067,-0.0081,0.0044,-0.0057,0.0046,-0.0052,0.0105,-0.0034,0.012,-0.0066,0.0152,-0.006,0.0139,0,0.0114,0,0.0127,0,0.0119,-0.0017,0.0136,-0.0032,0.0088,-0.0095,0.0072,-0.0052,0.0013,-0.011,0,-0.0098,0.0033,-0.015,0,-0.012,0,-0.0137,0.0004,-0.008,0.0049,-0.008,0.0083,-0.0058,0.0023,-0.0089,0.0084,-0.0042,0.0091,-0.0042,0.0113,-0.0041,0.0063,-0.001,0.0077,-0.0015,0.0026,-0.0071,0.0083,-0.0079,0.0035,-0.0146,0,-0.0109,0,-0.0118,0,-0.0116,0,-0.0159,0.0005,-0.016,0.0009,-0.0122,0.0007,-0.0096,0.0053,-0.0105,0.0073,-0.0082,0.0084,-0.0072,0.0082,-0.0011,0.0078,0,0.0109,-0.0036,0.0103,-0.0049,0.009,-0.0076,0.0061,-0.006,0.0012,-0.0065,0.0022,-0.0121,0.0011,-0.0122,0,-0.0085,0.0003,-0.0104,0.0024,-0.0091,0.0024,-0.0149,0.0051,-0.0086,0.004,-0.0039,0.0084,-0.0037,0.0078,-0.0024,0.0133,0,0.0114,0,0.0135,0,0.0126,0,0.0166,-0.0009,0.0106,0,0.0116,0,0.0057,-0.0021,0.0053,-0.0023,0.0064,-0.0047,0.0045,-0.003,0.0046,-0.0043,0.008,-0.0025,0.0073,-0.0034,0.0083,-0.0025,0.0083,-0.0031,0.0082,0,0.0081,-0.0004,0.0077,-0.002,0.0063,-0.0024,0.0066,-0.0048,0.004,-0.0053,0.0039,-0.0069,0.0007,-0.0089,0.0016,-0.0071,0.0017,-0.0089,0.0022,-0.009,0.0005,-0.0053,0.001,-0.0076,0.0039,-0.0047,0.0065,-0.0058,0.0084,-0.0018,0.0063,-0.0002,0.0084,-0.0025,0.0069,-0.0007,0.0067,-0.0008,0.0035,-0.0031,0.0045,-0.0033,0.0032,-0.0075,0.0026,-0.008,0,-0.0112,0,-0.0115,0,-0.0127,0,-0.0117,0,-0.0132,0,-0.0095,0,-0.0089,0.0033,-0.0079,0.0009,-0.0093,0.0033,-0.0052,0.0025,-0.0026,0.0042,-0.0037,0.0038,-0.0048,0.0053,-0.0059,0.0026,-0.0048,0.0012,-0.0045,0.0009,-0.0061,0.0054,-0.0037,0.001,-0.0056,0.0012,-0.0047,0.002,-0.0058,0.0015,-0.0057,0.0019,-0.0038,0.0037,-0.0049,0.004,-0.0027,0.0072,-0.0011,0.007,0,0.0086,0,0.0085,0,0.0103,0,0.0108,0,0.009,0,0.0094,0,0.0084,0,0.0084,0,0.007,0,0.0049,-0.0002,0.004,0,0.0066,-0.0031,0.0051,-0.0021,0.0074,-0.0011,0.0057,-0.0011,0.0055,0,0.0034,-0.0019,0.0035,-0.0039,0.0013,-0.0036,0.0009,-0.0044,0,-0.0085,0.0023,-0.006,0,-0.0073,0,-0.0066,0,-0.0084,0,-0.0081,0,-0.0075,0,-0.0063,0,-0.0074,0,-0.0066,0.0005,-0.0074,0.0027,-0.0049,0.0013,-0.0034,0.0034,-0.0032,0.0025,-0.0027,0.0031,-0.0029,0.0018,-0.0024,0.0014,-0.0031,0.0003,-0.0062,0,-0.0054,0,-0.0056,0,-0.0061,0,-0.006,0,-0.0057,0.0012,-0.0051,0.0014,-0.0038,0.0024,-0.0025,0.0034,-0.0008,0.0045,-0.0013,0.0056,0,0.005,0,0.0055,0,0.0074,0,0.0064,0,0.0075,0,0.0061,0,0.0052,0,0.0057,0,0.0041,0,0.0046,0,0.0051,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0047,0,0.0058,0,0.0056,0,0.0061,0,0.0039,0,0.0052,0,0.0036,0,0.0039,-0.0014,0.0026,-0.0016,0.0013,-0.002,0,-0.0035,0,-0.0035,0,-0.0042,0,-0.0038,0.0002,-0.0032,0.0008,-0.0032,0.0016,-0.0035,0.0004,-0.0022,0.0003,-0.0019,0.0004,-0.0023,0,-0.004,0.0006,-0.0029,0,-0.0021,0.0001,-0.0029,0.0005,-0.0033,0,-0.0049,0,-0.0041,0,-0.0051,0,-0.0055,0,-0.0062,0,-0.0048,0,-0.0056,0,-0.004,0.0006,-0.0036,0.0021,-0.0023,0.0016,-0.0017,0.0021,0,0.003,0,0.0038,0,0.0029,-0.0001,0.0031,0,0.0031,0,0.003,-0.0014,0.002,-0.0021,0.0032,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0018,-0.0007,0.002,-0.0015,0.0018,-0.0013,0.0025,-0.0013,0.0029,0,0.0019,-0.0011,0.0024,0,0.0033,-0.0007,0.003,0,0.0032,0,0.0028,0,0.0025,0,0.0021,-0.0004,0.0019,-0.0017,0.0015,-0.0014,0.0003,-0.0028,0,-0.0023,0,-0.0028,0,-0.0029,0.0007,-0.0021,0.0012,-0.0024,0.0015,-0.0016,0.0023,-0.0008,0.0027,0,0.0026,-0.0001,0.0029,0,0.002,-0.0005,0.0016,-0.0005,0.0016,-0.0008,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0015,0.0004,-0.0016,0,-0.0015,0.0005,-0.0017,0.0007,-0.0015,0.0013,-0.001,0.0006,-0.0022,0.0014,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0015,-0.0003,0.0014,-0.0002,0.0016,-0.0006,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0015,0.0008,-0.0018,0.0003,-0.0027,0,-0.0028,0,-0.003,0,-0.0027,0,-0.0029,0,-0.0024,0,-0.0024,0.0012,-0.0018,0.0013,-0.0018,0.0022,-0.0013,0.0025,0,0.0026,0,0.0027,0,0.0028,0,0.0026,0,0.0015,-0.0005,0.0015,-0.0009,0.0012,-0.0015,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0015,0.0004,-0.0016,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0004,0.0015,0,0.0019,-0.0002,0.0025,0,0.0018,0,0.0021,0,0.0016,0,0.0022,0,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0005,-0.0017,0,-0.002,0,-0.0027,0,-0.0023,0,-0.002,0,-0.002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
زنگ SMS ,پیامک تلفن همراه
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم