مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای زنگ پیامک موبایل ۲

زنگ مصنوعی پیامک موبایل/سمپل صدای کارتونی و بازی

کیفیت: 441kHz, 129bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: موزیکال
تعداد دانلود: 6 بار
برچسب ها صدایموزیکالصدای صفیر های مختلف برای تلفن های موبایل توسط whooshingموبایلمخصوص بازیصدای بازیصدای کارتونیbell sampleپیامک، sms، اس ام اسفضای کارتونیاس ام اس صدابل نمونهپیام هشداراس ام اس هشدارتلفن همراه پیام
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0076,0,0.012,-0.0109,0.0118,-0.0099,0.0157,-0.006,0.0173,-0.0222,0.0112,-0.0164,0.0177,-0.0179,0.0162,-0.0185,0.0281,-0.0365,0.032,-0.0256,0.0375,-0.0265,0.0388,-0.0394,0.024,-0.0215,0.0384,-0.0458,0.0274,-0.0368,0.0604,-0.0614,0.0501,-0.0518,0.0843,-0.0941,0.0895,-0.0857,0.0793,-0.0527,0.0976,-0.0874,0.0643,-0.0615,0.1371,-0.131,0.0784,-0.1279,0.1143,-0.1183,0.114,-0.0849,0.0843,-0.1267,0.3313,-0.1558,0.341,-0.3417,0.3488,-0.3515,0.3497,-0.3354,0.3476,-0.3463,0.3532,-0.3485,0.3044,-0.3439,0.3328,-0.3443,0.3282,-0.3393,0.324,-0.3458,0.292,-0.3072,0.2905,-0.3335,0.2497,-0.2955,0.2376,-0.3425,0.2248,-0.3202,0.271,-0.317,0.2616,-0.3191,0.2573,-0.3396,0.2854,-0.3051,0.245,-0.3399,0.2727,-0.3355,0.2294,-0.2999,0.2354,-0.2953,0.2787,-0.3087,0.2469,-0.3194,0.2305,-0.2671,0.2129,-0.3046,0.201,-0.2648,0.2403,-0.2975,0.2038,-0.2661,0.2101,-0.27,0.1804,-0.2663,0.1738,-0.2282,0.1882,-0.2457,0.1638,-0.2367,0.1899,-0.2368,0.1628,-0.2338,0.1521,-0.1846,0.1902,-0.2452,0.1983,-0.2445,0.1893,-0.2669,0.1927,-0.2617,0.1364,-0.1748,0.2239,-0.2463,0.1358,-0.1557,0.2157,-0.2675,0.2179,-0.2437,0.13,-0.1852,0.1836,-0.23,0.1311,-0.1712,0.2112,-0.2774,0.1657,-0.2487,0.2027,-0.2453,0.2202,-0.2323,0.1902,-0.2167,0.2005,-0.2606,0.0933,-0.1166,0.0831,-0.0833,0.1504,-0.184,0.0957,-0.1022,0.1906,-0.2148,0.1056,-0.1062,0.0376,-0.0452,0.1838,-0.2129,0.1044,-0.1304,0.1807,-0.2261,0.1,-0.099,0.1616,-0.0228,0.2109,-0.2312,0.0869,-0.0886,0.002,-0.0014,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0948,-0.0997,0.2456,-0.2802,0.1412,-0.1311,0.118,-0.2296,0.2181,-0.2724,0.1487,-0.1358,0.1989,-0.1264,0.0513,-0.0458,0.267,-0.2406,0.2105,-0.2157,0.1661,-0.2164,0.2006,-0.2227,0.0844,-0.1122,0.2294,-0.1972,0.162,-0.2257,0.2189,-0.3368,0.2858,-0.2225,0.1509,-0.1478,0.2852,-0.3257,0.1973,-0.2631,0.2804,-0.2777,0.1497,-0.3134,0.1787,-0.1007,0.2474,-0.1201,0.1185,-0.1652,0.3078,-0.1726,0.1497,-0.2745,0.0867,-0.0542,0.0935,-0.0989,0.2107,-0.0802,0.3362,-0.2992,0.1573,-0.149,0.078,-0.0609,0.0451,-0.0666,0.2157,-0.2779,0.3344,-0.293,0.1033,-0.0969,0.1141,-0.0782,0.1127,-0.0947,0.302,-0.2291,0.131,-0.1673,0.0544,-0.0468,0.0958,-0.1011,0.0485,-0.0476,0.1181,-0.1214,0.0514,-0.0367,0.0153,-0.0161,0.0811,-0.0826,0.0517,-0.0392,0.1242,-0.1832,0.0635,-0.0664,0.0267,-0.0397,0.0654,-0.0987,0.0444,-0.0359,0.1402,-0.1705,0.032,-0.0548,0.0309,-0.0311,0.1007,-0.1629,0.0255,-0.0368,0.0897,-0.1358,0.0441,-0.0373,0.0201,-0.0274,0.1584,-0.175,0.0707,-0.0822,0.0993,-0.1275,0.0975,-0.0528,0.108,-0.1338,0.2695,-0.2991,0.1136,-0.1663,0.1032,-0.113,0.0472,-0.066,0.0391,-0.0871,0.3272,-0.3353,0.1807,-0.3276,0.1826,-0.2451,0.0589,-0.1175,0.1421,-0.0726,0.3138,-0.3012,0.2605,-0.2011,0.3345,-0.3388,0.2795,-0.1847,0.0928,-0.0831,0.1482,-0.1922,0.2424,-0.1983,0.3359,-0.3297,0.2011,-0.2019,0.1433,-0.1985,0.1565,-0.1198,0.3358,-0.2271,0.1811,-0.3354,0.1389,-0.1125,0.0463,-0.0347,0.0444,-0.0324,0.306,-0.2147,0.2552,-0.2865,0.0976,-0.0803,0.0758,-0.0276,0.0771,-0.0619,0.3004,-0.2074,0.2047,-0.1157,0.0458,-0.0614,0.0435,-0.053,0.0456,-0.0418,0.177,-0.1499,0.07,-0.0939,0.0312,-0.026,0.088,-0.1163,0.0285,-0.0341,0.0861,-0.1216,0.0477,-0.0571,0.0345,-0.0338,0.0937,-0.1405,0.0266,-0.0319,0.1343,-0.1181,0.051,-0.0395,0.0189,-0.0196,0.131,-0.0863,0.0351,-0.0348,0.0828,-0.0783,0.0735,-0.0182,0.0282,-0.0446,0.135,-0.182,0.0444,-0.0785,0.0756,-0.0466,0.0465,-0.042,0.1175,-0.0843,0.2538,-0.2112,0.1743,-0.1061,0.1517,-0.1753,0.0901,-0.0814,0.1039,-0.2111,0.2385,-0.2318,0.2123,-0.1572,0.176,-0.2009,0.0886,-0.1082,0.1449,-0.173,0.1495,-0.0747,0.2282,-0.2912,0.204,-0.1084,0.0833,-0.1375,0.0472,-0.0379,0.0859,-0.0575,0.2207,-0.267,0.1181,-0.1145,0.0186,-0.0208,0.0261,-0.0248,0.1034,-0.1578,0.1932,-0.1446,0.0437,-0.0406,0.0191,-0.0212,0.0194,-0.0186,0.1357,-0.1113,0.0941,-0.0765,0.0191,-0.0271,0.0232,-0.0345,0.0185,-0.0237,0.0863,-0.0719,0.042,-0.0431,0.0096,-0.0124,0.0363,-0.019,0.0175,-0.0109,0.0328,-0.047,0.0164,-0.0128,0.0048,-0.009,0.0157,-0.0148,0.0249,-0.0058,0.0312,-0.0501,0.0141,-0.0086,0.0127,-0.0106,0.0247,-0.0158,0.0345,-0.0211,0.019,-0.0302,0.0036,-0.0045,0.0302,-0.0495,0.0499,-0.0497,0.0147,-0.0087,0.0099,-0.0071,0.0088,-0.0109,0.0849,-0.0661,0.0939,-0.0718,0.0344,-0.0333,0.0158,-0.017,0.0173,-0.0195,0.1289,-0.1056,0.1033,-0.1307,0.2199,-0.2033,0.1493,-0.1507,0.0639,-0.0427,0.0823,-0.1066,0.0939,-0.0899,0.1934,-0.2121,0.0957,-0.1254,0.0672,-0.0508,0.0393,-0.0417,0.0663,-0.0811,0.1488,-0.1751,0.0727,-0.1127,0.0547,-0.05,0.0649,-0.0464,0.0689,-0.0855,0.1225,-0.1349,0.0557,-0.0538,0.0222,-0.0291,0.0311,-0.024,0.0715,-0.0788,0.0634,-0.0767,0.031,-0.0293,0.018,-0.0134,0.018,-0.0157,0.0296,-0.048,0.0342,-0.0281,0.0123,-0.0127,0.0109,-0.0101,0.0063,-0.005,0.0229,-0.0236,0.0075,-0.0158,0.0036,-0.0037,0.0073,-0.0054,0.0064,-0.0083,0.0397,-0.0267,0.0136,-0.0161,0.0044,-0.0074,0.0056,-0.0055,0.0044,-0.0008,0.0137,-0.0168,0.0057,-0.0044,0.0047,-0.0031,0.0082,-0.0093,0.0053,-0.0041,0.0096,-0.0071,0.0057,-0.0041,0.0046,-0.0045,0.0094,-0.0063,0.0066,-0.0019,0.0034,-0.0058,0.0036,-0.0027,0.0051,-0.0047,0.0167,-0.0092,0.0137,-0.0108,0.0157,-0.0225,0.0145,-0.011,0.007,-0.0086,0.0148,-0.01,0.0172,-0.0133,0.0488,-0.0334,0.034,-0.0295,0.0177,-0.0138,0.0111,-0.0079,0.015,-0.0126,0.0385,-0.0285,0.0184,-0.0282,0.0153,-0.0142,0.0099,-0.0061,0.0087,-0.0061,0.0277,-0.0349,0.0106,-0.0068,0.0049,-0.0033,0.0057,-0.0015,0.0043,-0.0054,0.0206,-0.0203,0.0053,-0.0049,0.002,-0.0015,0.0053,-0.0059,0.0081,-0.0088,0.0105,-0.0109,0.0032,-0.0025,0.003,-0.002,0.0033,-0.0022,0.0057,-0.0046,0.004,-0.0027,0.0016,-0.0006,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0022,-0.0017,0.0015,-0.0021,0.002,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0013,-0.0006,0.0015,-0.0012,0.0015,-0.0011,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.001,-0.0002,0.0008,0,0.0013,0,0.0019,0,0.0013,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
زنگ مصنوعی پیامک موبایل/سمپل صدای کارتونی و بازی
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم