مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای moleskine نوت بوک کوچک تبدیل صفحات و خواندن

Moleskine نوت بوک کوچک تبدیل صفحات و خواندن
دسته بندی: سایر اشیاء
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۳۰ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0021,0.0017,-0.0054,0.0045,-0.0137,0.0099,-0.0063,0.0064,-0.0076,0.0102,-0.0076,0.0069,-0.0087,0.0087,-0.0542,0.0928,-0.0566,0.0831,-0.0035,0.0051,-0.0054,0.0059,-0.0098,0.0056,-0.0245,0.0397,-0.0105,0.0096,-0.0442,0.0277,-0.0091,0.0149,-0.0218,0.0231,-0.0138,0.0157,-0.0136,0.0154,-0.0209,0.0194,-0.0194,0.0203,-0.0179,0.0206,-0.0298,0.0233,-0.0159,0.0201,-0.0241,0.022,-0.0161,0.0122,-0.0216,0.0131,-0.0085,0.0124,-0.0082,0.0073,-0.0098,0.0087,-0.0067,0.008,-0.0076,0.0077,-0.0067,0.0055,-0.0066,0.0061,-0.0041,0.0048,-0.0061,0.0052,-0.0031,0.0034,-0.0028,0.0039,-0.0034,0.0032,-0.0029,0.0039,-0.0027,0.0037,-0.0039,0.0029,-0.0031,0.0023,-0.0024,0.0031,-0.0028,0.0037,-0.0032,0.0027,-0.0039,0.0019,-0.0022,0.0027,-0.002,0.0025,-0.002,0.0018,-0.0033,0.0024,-0.0025,0.002,-0.0015,0.002,-0.0014,0.002,-0.002,0.0014,-0.0018,0.0028,-0.0024,0.0019,-0.0029,0.0018,-0.0033,0.0018,-0.0029,0.0027,-0.003,0.0033,-0.0036,0.0032,-0.0039,0.0037,-0.0045,0.0047,-0.0056,0.0048,-0.0029,0.0041,-0.0026,0.0032,-0.0174,0.008,-0.0033,0.0076,-0.0052,0.0065,-0.0054,0.0026,-0.007,0.0062,-0.0079,0.0097,-0.0071,0.0112,-0.0133,0.0113,-0.011,0.0135,-0.0094,0.0072,-0.0057,0.0072,-0.0056,0.0055,-0.0076,0.0061,-0.0253,0.0211,-0.0347,0.0393,-0.0272,0.0232,-0.0243,0.0176,-0.0253,0.0259,-0.0164,0.0143,-0.0093,0.0111,-0.006,0.006,-0.0028,0.0033,-0.0023,0.0024,-0.0026,0.0021,-0.0022,0.0014,-0.0049,0.0049,-0.004,0.0039,-0.0023,0.0026,-0.0043,0.0035,-0.0055,0.0047,-0.006,0.0051,-0.0111,0.0061,-0.005,0.0067,-0.0048,0.0047,-0.0047,0.0069,-0.0053,0.0045,-0.0034,0.0033,-0.0033,0.0041,-0.0038,0.0026,-0.0021,0.0031,-0.0018,0.002,-0.021,0.0239,-0.0156,0.0188,-0.0054,0.006,-0.0034,0.004,-0.0035,0.0045,-0.0037,0.0037,-0.0022,0.003,-0.003,0.0033,-0.0026,0.0023,-0.0019,0.002,-0.0023,0.0017,-0.0018,0.0018,-0.0021,0.0016,-0.0024,0.0018,-0.0018,0.0011,-0.0028,0.0019,-0.0017,0.0021,-0.002,0.0017,-0.0029,0.0023,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0027,0.0014,-0.0019,0.0026,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0023,0.0018,-0.0021,0.0026,-0.0018,0.0025,-0.0017,0.0017,-0.0027,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0022,0.0019,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0023,-0.0025,0.0025,-0.0031,0.0025,-0.0035,0.0046,-0.0031,0.0043,-0.0022,0.0027,-0.003,0.0031,-0.0027,0.0043,-0.0021,0.0027,-0.0025,0.0029,-0.0017,0.002,-0.0027,0.0023,-0.0037,0.0031,-0.004,0.0028,-0.0041,0.004,-0.0053,0.0055,-0.0058,0.0054,-0.0065,0.0068,-0.0053,0.0065,-0.0138,0.0116,-0.0012,0.0024,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0016,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.0022,-0.0015,0.0019,-0.0029,0.0027,-0.0025,0.0033,-0.0026,0.0031,-0.0032,0.0032,-0.0045,0.0053,-0.0046,0.004,-0.0055,0.0045,-0.006,0.004,-0.0038,0.0052,-0.0054,0.005,-0.0043,0.0061,-0.0081,0.0061,-0.0091,0.007,-0.0094,0.0088,-0.009,0.007,-0.0068,0.0042,-0.0089,0.0121,-0.0078,0.0087,-0.0104,0.0083,-0.0394,0.0413,-0.0108,0.0089,-0.0059,0.0058,-0.0068,0.004,-0.0039,0.0039,-0.003,0.003,-0.0013,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0231,0.0132,-0.0036,0.0029,-0.0181,0.0128,-0.003,0.0023,-0.004,0.0027,-0.0027,0.0033,-0.001,0.0017,-0.002,0.002,-0.0013,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0045,0.0024,-0.0016,0.0019,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0009,-0.003,0.0034,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0104,0.0098,-0.0032,0.0035,-0.0024,0.0024,-0.0041,0.0036,-0.0039,0.0037,-0.0021,0.0019,-0.0011,0.0015,-0.004,0.004,-0.0037,0.0062,-0.0046,0.004,-0.0085,0.0071,-0.0046,0.0076,-0.008,0.0124,-0.0345,0.0303,-0.0102,0.0135,-0.018,0.0281,-0.008,0.0083,-0.0068,0.0064,-0.0135,0.0105,-0.0114,0.0132,-0.0186,0.0176,-0.0278,0.0281,-0.0236,0.0194,-0.0143,0.0146,-0.0086,0.0114,-0.0103,0.0118,-0.008,0.009,-0.0084,0.0095,-0.0085,0.0085,-0.0078,0.0066,-0.0059,0.0078,-0.0049,0.0039,-0.005,0.0048,-0.0043,0.0035,-0.0035,0.0034,-0.0025,0.0042,-0.0033,0.0027,-0.0029,0.0031,-0.0026,0.0032,-0.0032,0.0026,-0.0021,0.0027,-0.0032,0.0026,-0.0034,0.0018,-0.002,0.0023,-0.0036,0.0022,-0.0166,0.0109,-0.0146,0.0181,-0.0175,0.019,-0.0054,0.0059,-0.0038,0.0046,-0.0031,0.0043,-0.0031,0.0029,-0.0022,0.0028,-0.0027,0.0028,-0.0021,0.0027,-0.0028,0.0022,-0.0025,0.0031,-0.0023,0.0033,-0.003,0.0025,-0.0034,0.0031,-0.0026,0.0029,-0.0098,0.0057,-0.0049,0.0051,-0.0043,0.0042,-0.0039,0.0031,-0.0043,0.0027,-0.0047,0.0027,-0.0042,0.0049,-0.0051,0.0069,-0.0038,0.0058,-0.0046,0.0047,-0.005,0.0045,-0.0048,0.004,-0.0044,0.0036,-0.0032,0.0029,-0.0027,0.0038,-0.0042,0.0061,-0.006,0.0045,-0.0036,0.0028,-0.0025,0.0034,-0.0028,0.0029,-0.002,0.0027,-0.0014,0.0027,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.0028,0.0021,-0.0027,0.0025,-0.002,0.0022,-0.0032,0.002,-0.0016,0.0015,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0085,0.0102,-0.0052,0.0036,-0.0025,0.003,-0.0022,0.0021,-0.0019,0.0016,-0.0023,0.0024,-0.0028,0.0025,-0.0022,0.0022,-0.0028,0.0022,-0.0021,0.0023,-0.0023,0.0025,-0.0018,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0068,0.0063,-0.0048,0.0054,-0.0061,0.005,-0.0037,0.0029,-0.0038,0.003,-0.002,0.0019,-0.0015,0.0018,-0.001,0.0012,-0.0017,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0019,-0.0019,0.0019,-0.0021,0.0018,-0.0022,0.0025,-0.0023,0.0031,-0.0053,0.002,-0.0024,0.0042,-0.0033,0.0032,-0.0038,0.0038,-0.0026,0.0038,-0.0033,0.0028,-0.0036,0.0033,-0.0033,0.0026,-0.0009,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0023,0.0027,-0.0024,0.0042,-0.0015,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0027,0.0022,-0.0036,0.0033,-0.004,0.0048,-0.0048,0.0047,-0.0052,0.0051,-0.0038,0.0043,-0.0052,0.0036,-0.0073,0.0061,-0.006,0.0055,-0.0056,0.005,-0.0065,0.0078,-0.0088,0.0115,-0.0125,0.0106,-0.0087,0.0087,-0.012,0.0123,-0.0099,0.0088,-0.0089,0.0078,-0.0051,0.0064,-0.0059,0.0052,-0.004,0.003,-0.0037,0.0038,-0.0032,0.0034,-0.002,0.0021,-0.0021,0.0026,-0.0016,0.0029,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.0012,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Moleskine نوت بوک کوچک تبدیل صفحات و خواندن
برچسب ها
magazine دفتر کتاب
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم