مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node100859

Sound design multimedia chime accent with delay
دسته بندی: کلید و دکمه
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱۱ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.4525,0.2771,-0.3143,0.366,-0.4011,0.3405,-0.2376,0.3696,-0.356,0.3325,-0.2664,0.3992,-0.3434,0.3246,-0.2542,0.3187,-0.3006,0.3156,-0.2307,0.2123,-0.2038,0.3406,-0.1292,0.2057,-0.1781,0.2625,-0.1298,0.2389,-0.2073,0.2023,-0.1496,0.2212,-0.2103,0.1537,-0.1568,0.2068,-0.1901,0.1968,-0.1734,0.1407,-0.1622,0.1634,-0.1454,0.1386,-0.1698,0.1546,-0.1307,0.1471,-0.1536,0.1365,-0.1219,0.1554,-0.1464,0.1367,-0.1118,0.1657,-0.1457,0.1514,-0.1293,0.1058,-0.0974,0.1409,-0.099,0.0838,-0.0799,0.1213,-0.0745,0.0658,-0.0733,0.0891,-0.0592,0.0737,-0.0692,0.082,-0.0607,0.085,-0.0695,0.0769,-0.0594,0.075,-0.0649,0.0772,-0.0674,0.0683,-0.0477,0.0716,-0.0745,0.0584,-0.0431,0.0684,-0.0736,0.0449,-0.0418,0.0607,-0.0629,0.0522,-0.0491,0.0349,-0.0393,0.048,-0.0433,0.0319,-0.0394,0.051,-0.0396,0.0435,-0.0435,0.0511,-0.0308,0.0497,-0.0431,0.0445,-0.0338,0.0541,-0.0336,0.053,-0.033,0.0352,-0.0342,0.0476,-0.0266,0.037,-0.2622,0.2524,-0.3445,0.2571,-0.2278,0.245,-0.2787,0.2606,-0.26,0.2254,-0.1953,0.2674,-0.2408,0.2271,-0.1362,0.2316,-0.2128,0.1848,-0.149,0.2331,-0.1492,0.2205,-0.1213,0.2423,-0.1263,0.1797,-0.0979,0.1717,-0.1396,0.1438,-0.1003,0.1566,-0.1453,0.107,-0.1076,0.1454,-0.1404,0.0866,-0.1123,0.1367,-0.1218,0.1065,-0.1206,0.1131,-0.1288,0.1035,-0.0893,0.1138,-0.1244,0.1048,-0.0776,0.1076,-0.1143,0.0982,-0.0742,0.1183,-0.1102,0.0926,-0.07,0.1115,-0.0968,0.0981,-0.0651,0.0646,-0.0825,0.0842,-0.0559,0.0449,-0.0549,0.0623,-0.0387,0.0504,-0.0512,0.0562,-0.0377,0.0475,-0.045,0.0573,-0.0406,0.0524,-0.0466,0.053,-0.0517,0.0427,-0.0443,0.0498,-0.0514,0.033,-0.0426,0.0487,-0.0534,0.0297,-0.0346,0.0426,-0.0446,0.0278,-0.0334,0.0377,-0.0323,0.0334,-0.0258,0.0252,-0.0311,0.0352,-0.0269,0.028,-0.0314,0.0342,-0.0255,0.0345,-0.028,0.0303,-0.0198,0.0367,-0.0263,0.0245,-0.0221,0.0355,-0.024,0.0325,-0.0168,0.0257,-0.0504,0.2283,-0.3128,0.2347,-0.2093,0.2244,-0.2509,0.2377,-0.1713,0.1955,-0.2321,0.243,-0.2143,0.206,-0.1361,0.2108,-0.1869,0.166,-0.1432,0.2107,-0.1355,0.1295,-0.1124,0.2183,-0.0896,0.1264,-0.1168,0.1626,-0.082,0.1299,-0.1264,0.1411,-0.132,0.0944,-0.0967,0.1312,-0.1276,0.0697,-0.0992,0.1234,-0.1103,0.0881,-0.1068,0.1036,-0.1052,0.0928,-0.1144,0.1036,-0.0994,0.0923,-0.1109,0.0986,-0.1026,0.0889,-0.0675,0.1089,-0.0991,0.0832,-0.064,0.1026,-0.0853,0.071,-0.0593,0.0904,-0.0729,0.0763,-0.0501,0.0562,-0.0493,0.0568,-0.0341,0.0468,-0.0459,0.0517,-0.0336,0.0454,-0.0396,0.0529,-0.0363,0.0481,-0.0413,0.0465,-0.0338,0.0485,-0.0461,0.0455,-0.0269,0.0314,-0.0459,0.0441,-0.0475,0.0235,-0.0316,0.0385,-0.0396,0.0239,-0.0296,0.0339,-0.0287,0.0169,-0.0272,0.0302,-0.0278,0.0195,-0.0247,0.032,-0.028,0.0311,-0.0232,0.0321,-0.0252,0.0276,-0.0186,0.0338,-0.0236,0.0222,-0.0199,0.0324,-0.019,0.0238,-0.0216,0.0297,-0.024,0.0238,-0.1155,0.0791,-0.0682,0.0763,-0.0944,0.077,-0.055,0.0821,-0.088,0.0688,-0.0473,0.0851,-0.0789,0.0737,-0.0689,0.0557,-0.0519,0.0741,-0.0485,0.0459,-0.0478,0.0774,-0.0383,0.0422,-0.0426,0.0566,-0.0313,0.0541,-0.046,0.0439,-0.037,0.0496,-0.0471,0.0463,-0.0446,0.0238,-0.0345,0.0428,-0.0381,0.0262,-0.0396,0.036,-0.0307,0.0341,-0.0438,0.0371,-0.0372,0.0348,-0.0432,0.0358,-0.0305,0.032,-0.0404,0.0394,-0.0385,0.0297,-0.0226,0.0369,-0.0329,0.0281,-0.0212,0.0325,-0.0284,0.0216,-0.0176,0.0273,-0.0194,0.0133,-0.0179,0.0199,-0.0121,0.0175,-0.0169,0.0164,-0.0146,0.0173,-0.0126,0.0162,-0.0154,0.0145,-0.0121,0.0166,-0.0169,0.013,-0.0105,0.0158,-0.0166,0.0114,-0.012,0.0152,-0.0167,0.0134,-0.0139,0.0088,-0.0119,0.0112,-0.01,0.0098,-0.01,0.0099,-0.0085,0.0063,-0.0102,0.0105,-0.0076,0.0087,-0.0102,0.0107,-0.0087,0.0087,-0.007,0.0114,-0.0082,0.0078,-0.0076,0.0109,-0.0066,0.0086,-0.0077,0.0099,-0.0052,0.0084,-0.0656,0.0461,-0.041,0.0466,-0.0529,0.0445,-0.0281,0.0493,-0.0489,0.041,-0.0325,0.0508,-0.0447,0.0402,-0.0308,0.0441,-0.0388,0.044,-0.028,0.0264,-0.0277,0.0457,-0.0186,0.0254,-0.0247,0.0336,-0.017,0.0323,-0.0262,0.0265,-0.0201,0.0293,-0.0273,0.0196,-0.0194,0.0272,-0.026,0.0253,-0.0203,0.017,-0.0225,0.0212,-0.0192,0.0193,-0.0243,0.0213,-0.0161,0.0194,-0.0237,0.0196,-0.0167,0.0206,-0.0219,0.0183,-0.0132,0.0227,-0.021,0.0213,-0.0178,0.0154,-0.0117,0.0189,-0.0153,0.0118,-0.0102,0.0158,-0.0104,0.0079,-0.0102,0.0119,-0.007,0.0091,-0.0095,0.0108,-0.0075,0.0108,-0.0083,0.0097,-0.0086,0.0094,-0.0082,0.01,-0.0095,0.0078,-0.0061,0.0094,-0.0094,0.007,-0.0064,0.0089,-0.0096,0.0055,-0.0066,0.0079,-0.008,0.0067,-0.0058,0.0054,-0.0058,0.006,-0.0049,0.0047,-0.0059,0.0064,-0.0049,0.0053,-0.0058,0.0062,-0.0035,0.0065,-0.0052,0.0053,-0.0048,0.0069,-0.0043,0.0065,-0.0039,0.0047,-0.0044,0.006,-0.0031,0.0048,-0.0192,0.0196,-0.0287,0.0199,-0.0174,0.019,-0.0234,0.0211,-0.0215,0.0171,-0.0139,0.0219,-0.0196,0.0166,-0.0103,0.019,-0.0171,0.0133,-0.0118,0.0189,-0.0118,0.0098,-0.0102,0.0197,-0.01,0.0145,-0.0108,0.0137,-0.0114,0.0111,-0.0079,0.0125,-0.0117,0.0086,-0.0083,0.0118,-0.0111,0.007,-0.0088,0.0109,-0.0096,0.0083,-0.0098,0.009,-0.0107,0.0085,-0.007,0.0091,-0.0105,0.0087,-0.0058,0.009,-0.0098,0.0079,-0.0056,0.0098,-0.0093,0.0071,-0.0052,0.0092,-0.0078,0.0082,-0.0049,0.0052,-0.0067,0.0069,-0.0046,0.0037,-0.0044,0.0051,-0.0029,0.0038,-0.0042,0.0046,-0.0029,0.0036,-0.0036,0.0046,-0.0032,0.0041,-0.0038,0.0042,-0.0042,0.0032,-0.0033,0.004,-0.0041,0.0024,-0.0032,0.0038,-0.0041,0.0025,-0.0029,0.0034,-0.0034,0.0022,-0.0027,0.0028,-0.0025,0.0025,-0.0021,0.0021,-0.0025,0.0026,-0.0021,0.0022,-0.0025,0.0026,-0.0019,0.0027,-0.0022,0.0022,-0.0015,0.0029,-0.002,0.002,-0.0017,0.0028,-0.0019,0.0025,-0.0013,0.0021,-0.0021,0.01,-0.0146,0.0099,-0.009,0.0104,-0.0118,0.0091,-0.0067,0.011,-0.0109,0.0114,-0.01,0.0064,-0.0054,0.0099,-0.0087,0.0072,-0.0065,0.0098,-0.0059,0.0058,-0.006,0.0102,-0.004,0.0054,-0.0056,0.0075,-0.0037,0.0061,-0.0059,0.0065,-0.006,0.0044,-0.0043,0.0061,-0.0057,0.0034,-0.0043,0.0056,-0.0049,0.004,-0.005,0.0046,-0.0046,0.0043,-0.0053,0.0046,-0.0043,0.0043,-0.0052,0.0045,-0.0048,0.004,-0.0027,0.0049,-0.0046,0.0035,-0.0026,0.0046,-0.0038,0.003,-0.0024,0.0041,-0.0033,0.0033,-0.0022,0.0034,-0.0022,0.0026,-0.0017,0.0019,-0.002,0.0023,-0.0014,0.002,-0.0018,0.0023,-0.0016,0.002,-0.0018,0.002,-0.0015,0.0021,-0.002,0.002,-0.0011,0.0015,-0.002,0.0018,-0.002,0.001,-0.0014,0.0017,-0.0016,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0012,-0.001,0.001,-0.0062,0.0042,-0.0038,0.0044,-0.005,0.0041,-0.0027,0.0046,-0.0045,0.0036,-0.0025,0.0048,-0.0042,0.0041,-0.0032,0.003,-0.0036,0.0041,-0.0024,0.0024,-0.0024,0.0042,-0.0015,0.0022,-0.0023,0.0031,-0.0015,0.0029,-0.0024,0.0023,-0.0017,0.0026,-0.0024,0.0025,-0.0023,0.0013,-0.0018,0.0023,-0.002,0.0014,-0.002,0.0018,-0.0016,0.0018,-0.0022,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0021,0.0018,-0.0014,0.0017,-0.002,0.002,-0.0019,0.0014,-0.001,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.001,0.0017,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0026,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0021,0.0017,-0.0011,0.002,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.002,-0.0018,0.0015,-0.001,0.0018,-0.0015,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0018,-0.0006,0.0009,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0012,-0.001,0.001,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
Sound design multimedia chime accent with delay
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم