مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node101045

Sound design multimedia chime accent with delay
دسته بندی: کلید و دکمه
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱۲ بار
آخرین ویرایش: پنجشنبه, ۲۹ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0024,0.0016,-0.0035,0.0037,-0.002,0.0022,-0.0053,0.0044,-0.0071,0.0067,-0.0072,0.0085,-0.0086,0.0104,-0.0124,0.0108,-0.0103,0.0106,-0.0138,0.0131,-0.0162,0.0226,-0.0214,0.0133,-0.0166,0.0201,-0.0182,0.0217,-0.0173,0.021,-0.0231,0.0282,-0.0246,0.0324,-0.0394,0.0321,-0.0303,0.0342,-0.0366,0.0466,-0.0464,0.036,-0.0559,0.045,-0.036,0.0554,-0.0495,0.0556,-0.0629,0.0461,-0.0481,0.051,-0.0402,0.0408,-0.0485,0.0623,-0.0573,0.0518,-0.0539,0.0669,-0.0546,0.0555,-0.0703,0.0769,-0.0741,0.0688,-0.086,0.0685,-0.089,0.0943,-0.0818,0.0884,-0.1205,0.0912,-0.1087,0.082,-0.1289,0.1071,-0.1361,0.1027,-0.1224,0.112,-0.1042,0.1013,-0.1249,0.1486,-0.1405,0.1532,-0.1376,0.1347,-0.1309,0.1361,-0.1283,0.1368,-0.1616,0.1098,-0.1625,0.1154,-0.0831,0.1233,-0.1665,0.1305,-0.1616,0.11,-0.1528,0.1879,-0.1705,0.2182,-0.1986,0.1457,-0.161,0.2212,-0.2622,0.1967,-0.2662,0.1579,-0.1908,0.1427,-0.2068,0.1049,-0.2389,0.1523,-0.2352,0.1386,-0.1158,0.1198,-0.221,0.1128,-0.2404,0.1031,-0.1319,0.1097,-0.2041,0.1303,-0.163,0.1051,-0.1123,0.1058,-0.1642,0.0968,-0.1553,0.1227,-0.1379,0.1495,-0.1392,0.1467,-0.1519,0.1474,-0.1185,0.163,-0.1768,0.1731,-0.1628,0.1645,-0.1157,0.1441,-0.1313,0.1394,-0.1068,0.1198,-0.14,0.0999,-0.1012,0.1129,-0.1492,0.1267,-0.1299,0.1375,-0.1063,0.1065,-0.1331,0.1227,-0.1075,0.1781,-0.1308,0.2034,-0.0643,0.0798,-0.1827,0.15,-0.1613,0.103,-0.0873,0.0904,-0.1078,0.1024,-0.1099,0.1046,-0.0741,0.1002,-0.0901,0.0612,-0.1109,0.0795,-0.0654,0.0923,-0.1393,0.0959,-0.1248,0.1082,-0.0586,0.1139,-0.0991,0.0797,-0.0882,0.0834,-0.0694,0.1032,-0.0855,0.0834,-0.0685,0.0689,-0.069,0.0806,-0.0619,0.0632,-0.057,0.0589,-0.0585,0.0641,-0.0435,0.0574,-0.0488,0.0594,-0.052,0.0664,-0.0607,0.0564,-0.06,0.0645,-0.0534,0.0635,-0.0547,0.0648,-0.0519,0.0737,-0.0465,0.0679,-0.0448,0.0356,-0.0337,0.0567,-0.0379,0.0628,-0.0414,0.0469,-0.0559,0.0428,-0.0603,0.0514,-0.0504,0.0683,-0.0748,0.0657,-0.0901,0.0557,-0.0897,0.0567,-0.04,0.062,-0.0806,0.0572,-0.0717,0.0485,-0.0647,0.0416,-0.0611,0.0411,-0.0591,0.0622,-0.0316,0.0375,-0.0671,0.0504,-0.083,0.0582,-0.0385,0.0579,-0.0684,0.0615,-0.0538,0.0611,-0.0564,0.0897,-0.0586,0.0414,-0.0576,0.0627,-0.0714,0.0686,-0.0414,0.065,-0.0658,0.0587,-0.0523,0.0545,-0.0544,0.0399,-0.0358,0.0313,-0.0565,0.0519,-0.0581,0.0728,-0.0426,0.0389,-0.0562,0.0628,-0.0662,0.0462,-0.0245,0.0508,-0.0439,0.0446,-0.0319,0.0543,-0.0241,0.0426,-0.0327,0.0468,-0.0387,0.0328,-0.0387,0.0418,-0.0516,0.0411,-0.0461,0.0427,-0.0404,0.0434,-0.0417,0.04,-0.0571,0.0423,-0.0484,0.0352,-0.0498,0.0457,-0.0349,0.0317,-0.0309,0.0402,-0.0275,0.0283,-0.0519,0.0326,-0.0347,0.0452,-0.043,0.0361,-0.0252,0.0263,-0.0327,0.0305,-0.0382,0.0291,-0.0279,0.0409,-0.0414,0.041,-0.0484,0.0421,-0.0312,0.0399,-0.0357,0.0447,-0.0262,0.0342,-0.0399,0.0357,-0.0476,0.0396,-0.0358,0.0636,-0.0347,0.0542,-0.0357,0.0391,-0.041,0.0485,-0.0429,0.0388,-0.0485,0.041,-0.0327,0.0403,-0.0282,0.0335,-0.0384,0.0318,-0.0305,0.0205,-0.0281,0.0262,-0.0269,0.0306,-0.022,0.0295,-0.0334,0.0345,-0.0323,0.0388,-0.0358,0.0376,-0.0293,0.0369,-0.0271,0.0325,-0.028,0.0235,-0.0359,0.0316,-0.0382,0.028,-0.0382,0.0336,-0.0318,0.0371,-0.0304,0.0316,-0.0495,0.0297,-0.0314,0.0335,-0.0383,0.0244,-0.0384,0.0239,-0.0306,0.0374,-0.0343,0.0381,-0.0307,0.0279,-0.0298,0.0326,-0.0249,0.0346,-0.0197,0.0202,-0.0199,0.0344,-0.0229,0.0368,-0.0154,0.0236,-0.0197,0.0326,-0.0319,0.031,-0.0197,0.019,-0.0233,0.0268,-0.0225,0.0237,-0.0143,0.0224,-0.0186,0.0202,-0.0187,0.0139,-0.0299,0.0206,-0.0277,0.0222,-0.0192,0.0222,-0.0183,0.0177,-0.0195,0.0267,-0.014,0.0215,-0.015,0.0167,-0.0129,0.0187,-0.0127,0.014,-0.0197,0.015,-0.0137,0.0172,-0.0177,0.018,-0.0199,0.0164,-0.0135,0.0164,-0.0178,0.0112,-0.014,0.0158,-0.0181,0.0177,-0.0176,0.0133,-0.02,0.0136,-0.022,0.0145,-0.0222,0.017,-0.0261,0.0227,-0.0197,0.0208,-0.0171,0.0209,-0.0185,0.0242,-0.0125,0.0191,-0.0172,0.0169,-0.0152,0.0156,-0.01,0.0095,-0.0121,0.0128,-0.0119,0.0105,-0.011,0.015,-0.0144,0.009,-0.015,0.0127,-0.0143,0.0088,-0.006,0.0086,-0.0176,0.012,-0.0165,0.0166,-0.0178,0.0076,-0.019,0.0167,-0.0176,0.0134,-0.0148,0.0093,-0.0134,0.0128,-0.0137,0.0099,-0.0141,0.009,-0.0107,0.0089,-0.005,0.0076,-0.0118,0.0067,-0.0077,0.0075,-0.0087,0.0096,-0.0101,0.0095,-0.0099,0.0111,-0.0103,0.0095,-0.0079,0.0122,-0.0124,0.0089,-0.0087,0.0113,-0.0095,0.0112,-0.0069,0.0096,-0.0049,0.0096,-0.0096,0.0101,-0.007,0.0079,-0.0057,0.0075,-0.0074,0.0063,-0.007,0.008,-0.009,0.0123,-0.0074,0.0056,-0.007,0.0063,-0.0089,0.0105,-0.0073,0.0074,-0.0065,0.01,-0.0092,0.0102,-0.0084,0.0054,-0.009,0.0068,-0.0054,0.0065,-0.0072,0.005,-0.0056,0.0078,-0.0072,0.0046,-0.0053,0.0069,-0.0098,0.0068,-0.0069,0.006,-0.0064,0.005,-0.0065,0.0064,-0.0058,0.006,-0.006,0.0051,-0.0065,0.0071,-0.0072,0.0071,-0.0075,0.0056,-0.0095,0.0059,-0.0064,0.0057,-0.0126,0.0068,-0.0071,0.007,-0.0054,0.0055,-0.0056,0.0078,-0.0074,0.0066,-0.0056,0.0085,-0.0069,0.0073,-0.0095,0.0083,-0.0064,0.0051,-0.0064,0.0078,-0.0066,0.0075,-0.0077,0.005,-0.0048,0.0073,-0.0102,0.0052,-0.0094,0.0066,-0.0044,0.0067,-0.0085,0.0066,-0.0047,0.007,-0.0046,0.004,-0.0043,0.0043,-0.0082,0.0054,-0.0057,0.0049,-0.0075,0.0054,-0.0071,0.0044,-0.0054,0.0043,-0.0053,0.0047,-0.0058,0.0065,-0.0045,0.0047,-0.0039,0.0048,-0.0051,0.0057,-0.0041,0.0067,-0.0057,0.0071,-0.0064,0.0064,-0.0045,0.0043,-0.0059,0.0051,-0.0051,0.0052,-0.0041,0.0045,-0.0044,0.0045,-0.0048,0.0042,-0.0063,0.0056,-0.0054,0.0042,-0.0044,0.0051,-0.0051,0.0037,-0.0039,0.0037,-0.0033,0.0028,-0.0039,0.0032,-0.0031,0.0035,-0.0032,0.0032,-0.0038,0.0036,-0.0028,0.0027,-0.0034,0.0034,-0.0035,0.0023,-0.0025,0.0026,-0.0032,0.0029,-0.0032,0.0036,-0.0037,0.003,-0.0033,0.004,-0.0022,0.0038,-0.0023,0.004,-0.0021,0.0033,-0.003,0.0041,-0.0021,0.0025,-0.0031,0.0038,-0.0025,0.002,-0.0026,0.0035,-0.0029,0.0029,-0.0032,0.0038,-0.0024,0.0031,-0.0018,0.0022,-0.0025,0.0017,-0.0022,0.0029,-0.0025,0.002,-0.0022,0.002,-0.0029,0.0022,-0.0027,0.0029,-0.0034,0.0023,-0.0033,0.0033,-0.0026,0.0021,-0.003,0.0026,-0.0038,0.0033,-0.0022,0.0021,-0.0034,0.0039,-0.0036,0.0024,-0.0032,0.0025,-0.0038,0.0023,-0.0031,0.003,-0.0027,0.0029,-0.002,0.0029,-0.0016,0.003,-0.0027,0.0028,-0.0026,0.0033,-0.0023,0.0016,-0.0018,0.0027,-0.0018,0.0026,-0.0021,0.0019,-0.0016,0.0021,-0.0017,0.0014,-0.002,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0021,0.0017,-0.002,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0018,0.0022,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0015,0.0013,-0.0014,0.0016,-0.0009,0.0017,-0.0015,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0016,0.0009,-0.0008,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0018,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Sound design multimedia chime accent with delay
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم