مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node101775

Sound design multimedia chime accent, soft chord with vibrato

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: کلید و دکمه
تعداد دانلود: 13 بار
برچسب ها طراحی صداصدا تاکیدترتیب زنگ های موسیقیچند رسانه ایوبطراحی وب سایتنرمچوردvibrato
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0928,0.1001,-0.0921,0.0977,-0.0914,0.0948,-0.0906,0.0923,-0.09,0.091,-0.0897,0.0917,-0.0901,0.0929,-0.0912,0.0943,-0.0923,0.0961,-0.0939,0.0991,-0.0958,0.1017,-0.0987,0.1044,-0.1013,0.1067,-0.104,0.1084,-0.1055,0.1097,-0.2124,0.2175,-0.2063,0.2207,-0.2154,0.2229,-0.2151,0.2179,-0.2144,0.2195,-0.2096,0.2163,-0.2086,0.2028,-0.1979,0.2102,-0.203,0.2068,-0.1942,0.2016,-0.1868,0.1925,-0.1792,0.1847,-0.1811,0.1773,-0.1768,0.1801,-0.1698,0.1762,-0.1699,0.1744,-0.169,0.1732,-0.1565,0.1715,-0.1695,0.1722,-0.1705,0.1727,-0.1722,0.1763,-0.1736,0.181,-0.1815,0.1867,-0.1723,0.1853,-0.1882,0.1939,-0.1939,0.2009,-0.1976,0.201,-0.202,0.2045,-0.1984,0.2063,-0.2017,0.2069,-0.2006,0.2083,-0.3103,0.3146,-0.3082,0.3112,-0.2976,0.2531,-0.2644,0.305,-0.2876,0.2929,-0.2718,0.2692,-0.2457,0.2372,-0.225,0.1951,-0.2337,0.2033,-0.2265,0.1801,-0.2132,0.2085,-0.2324,0.222,-0.238,0.2379,-0.2396,0.2456,-0.1216,0.1965,-0.2422,0.2494,-0.2447,0.2538,-0.2472,0.2587,-0.2508,0.2616,-0.2295,0.1651,-0.2489,0.2621,-0.2345,0.2542,-0.2245,0.2325,-0.1939,0.2424,-0.2328,0.25,-0.2567,0.271,-0.1878,0.2557,-0.2694,0.2884,-0.2733,0.2933,-0.2723,0.2916,-0.2673,0.2145,-0.2055,0.2853,-0.2577,0.2747,-0.2416,0.261,-0.2169,0.2429,-0.2007,0.1965,-0.1848,0.2188,-0.1701,0.2095,-0.1708,0.1827,-0.1673,0.2089,-0.1749,0.2104,-0.1897,0.2226,-0.1616,0.1967,-0.1999,0.2302,-0.2069,0.2362,-0.2119,0.242,-0.2151,0.2478,-0.2139,0.1277,-0.2172,0.2513,-0.2101,0.246,-0.2084,0.228,-0.2172,0.2184,-0.2011,0.2347,-0.2189,0.2424,-0.2133,0.2242,-0.2003,0.2435,-0.2121,0.248,-0.2276,0.2514,-0.1949,0.2085,-0.2316,0.2484,-0.2277,0.2407,-0.2188,0.2286,-0.1829,0.2132,-0.2063,0.1542,-0.1917,0.1929,-0.1899,0.1654,-0.1747,0.1572,-0.1855,0.167,-0.1764,0.1727,-0.1634,0.1766,-0.1593,0.1781,-0.1799,0.1788,-0.199,0.1922,-0.2128,0.202,-0.1413,0.2095,-0.2238,0.1867,-0.2298,0.2126,-0.2295,0.2077,-0.2217,0.192,-0.2242,0.1911,-0.2289,0.1825,-0.2277,0.1579,-0.2199,0.1911,-0.1985,0.1909,-0.2039,0.1841,-0.2025,0.1653,-0.1739,0.1755,-0.21,0.1845,-0.2086,0.1891,-0.2027,0.1875,-0.1832,0.1514,-0.195,0.1829,-0.1853,0.1753,-0.1731,0.1633,-0.1664,0.1469,-0.166,0.1228,-0.167,0.1269,-0.1653,0.0988,-0.16,0.1265,-0.1512,0.1336,-0.172,0.1602,-0.189,0.1821,-0.1274,0.1712,-0.2015,0.198,-0.2086,0.2075,-0.2101,0.2115,-0.2057,0.2004,-0.1948,0.2089,-0.1943,0.1991,-0.1749,0.181,-0.1736,0.1545,-0.1419,0.1423,-0.1552,0.1476,-0.1512,0.1497,-0.1236,0.1674,-0.1633,0.168,-0.167,0.1732,-0.1664,0.1743,-0.147,0.1428,-0.1628,0.1724,-0.1568,0.1681,-0.1486,0.1617,-0.1413,0.1524,-0.1363,0.1228,-0.1216,0.1389,-0.1004,0.1397,-0.1009,0.1121,-0.1055,0.1487,-0.1184,0.1548,-0.1387,0.1592,-0.1087,0.1659,-0.1534,0.1755,-0.1623,0.1859,-0.1652,0.1908,-0.1627,0.1837,-0.1449,0.1904,-0.1536,0.1843,-0.138,0.1717,-0.1384,0.1528,-0.1324,0.1546,-0.1302,0.1604,-0.1326,0.1621,-0.1271,0.139,-0.1196,0.1577,-0.1139,0.1493,-0.123,0.1394,-0.1223,0.1309,-0.1171,0.141,-0.1174,0.1403,-0.1185,0.1374,-0.0986,0.1318,-0.1166,0.0956,-0.1226,0.1228,-0.1298,0.1152,-0.1214,0.1266,-0.1339,0.1286,-0.1344,0.1398,-0.1349,0.1475,-0.1365,0.1502,-0.1361,0.1355,-0.129,0.1468,-0.1422,0.1443,-0.132,0.1416,-0.1488,0.1464,-0.1499,0.1435,-0.1452,0.1348,-0.1393,0.1309,-0.1427,0.1289,-0.1453,0.12,-0.1417,0.1157,-0.1321,0.1133,-0.1336,0.1129,-0.1228,0.112,-0.108,0.1082,-0.1114,0.1015,-0.1055,0.0911,-0.1126,0.0917,-0.1166,0.0975,-0.0911,0.0895,-0.1179,0.1015,-0.1168,0.1027,-0.1129,0.1005,-0.1181,0.0996,-0.1179,0.0954,-0.125,0.0923,-0.1273,0.0892,-0.1241,0.095,-0.1248,0.0916,-0.1216,0.0941,-0.1218,0.1109,-0.1039,0.1198,-0.1304,0.1182,-0.1334,0.124,-0.1315,0.1245,-0.125,0.0876,-0.1233,0.1204,-0.117,0.1111,-0.1005,0.097,-0.1023,0.0791,-0.0898,0.0589,-0.0877,0.0692,-0.0831,0.0687,-0.0764,0.0781,-0.0778,0.0902,-0.0867,0.0856,-0.0926,0.0945,-0.0648,0.0928,-0.0958,0.0976,-0.0965,0.1003,-0.0948,0.1004,-0.0981,0.0975,-0.0975,0.0539,-0.0885,0.0906,-0.0808,0.0818,-0.0764,0.0804,-0.0808,0.0888,-0.0732,0.0921,-0.0781,0.0906,-0.065,0.103,-0.0875,0.1061,-0.092,0.1019,-0.092,0.1033,-0.088,0.0902,-0.0843,0.1006,-0.0825,0.0941,-0.0696,0.0842,-0.0741,0.0747,-0.0626,0.0799,-0.0629,0.0745,-0.061,0.0775,-0.0638,0.0697,-0.0632,0.0782,-0.0578,0.0765,-0.0664,0.0728,-0.0718,0.0762,-0.0743,0.075,-0.0723,0.0767,-0.0803,0.0784,-0.0701,0.078,-0.0778,0.0604,-0.0717,0.074,-0.079,0.0773,-0.0661,0.0881,-0.0824,0.0906,-0.082,0.0873,-0.0851,0.0891,-0.0854,0.0792,-0.0798,0.0871,-0.07,0.0815,-0.0817,0.0737,-0.079,0.0692,-0.0761,0.067,-0.0764,0.069,-0.0672,0.0635,-0.0595,0.0643,-0.0592,0.0628,-0.063,0.0588,-0.0642,0.0612,-0.0573,0.0632,-0.064,0.0609,-0.0664,0.0599,-0.0603,0.0599,-0.0636,0.0582,-0.0553,0.0484,-0.0508,0.054,-0.0565,0.0624,-0.0534,0.0577,-0.0601,0.0689,-0.0607,0.0673,-0.0654,0.0566,-0.066,0.0674,-0.0629,0.0635,-0.0661,0.055,-0.0663,0.061,-0.0641,0.0595,-0.0672,0.0549,-0.0635,0.0535,-0.0515,0.0498,-0.0538,0.0466,-0.0489,0.0486,-0.05,0.0506,-0.0492,0.0506,-0.0487,0.0449,-0.0503,0.0441,-0.0486,0.0414,-0.0414,0.0357,-0.0437,0.0367,-0.044,0.0348,-0.0452,0.0333,-0.0481,0.0376,-0.045,0.0331,-0.0444,0.037,-0.037,0.0374,-0.0423,0.0451,-0.0339,0.0493,-0.0461,0.0492,-0.0476,0.0468,-0.0499,0.0471,-0.0525,0.038,-0.0508,0.045,-0.0446,0.0404,-0.0439,0.0377,-0.0427,0.0333,-0.0463,0.0444,-0.0448,0.0451,-0.0372,0.0401,-0.0287,0.0393,-0.0298,0.0404,-0.0321,0.034,-0.0326,0.0405,-0.0315,0.038,-0.0342,0.0349,-0.0347,0.0336,-0.0318,0.0312,-0.032,0.0276,-0.027,0.0247,-0.028,0.0325,-0.0307,0.0369,-0.0318,0.0335,-0.0332,0.0374,-0.0259,0.0355,-0.0323,0.032,-0.0361,0.0371,-0.0393,0.0391,-0.0395,0.0338,-0.045,0.0379,-0.0391,0.034,-0.0455,0.0335,-0.0402,0.0309,-0.0314,0.0316,-0.0276,0.0377,-0.0331,0.0394,-0.0323,0.0371,-0.0358,0.0373,-0.0351,0.0322,-0.0319,0.0315,-0.0273,0.0288,-0.0312,0.0259,-0.0317,0.0261,-0.0321,0.0264,-0.0345,0.0294,-0.0336,0.0296,-0.0293,0.0264,-0.0235,0.0271,-0.0241,0.0262,-0.0265,0.0278,-0.0264,0.031,-0.0309,0.0322,-0.0282,0.0285,-0.0333,0.0308,-0.0328,0.0283,-0.0296,0.0247,-0.0269,0.0259,-0.0317,0.032,-0.0297,0.0282,-0.034,0.0354,-0.0324,0.0351,-0.0273,0.0312,-0.0245,0.0298,-0.0218,0.0273,-0.0231,0.0233,-0.0228,0.0258,-0.024,0.0252,-0.0247,0.0232,-0.0242,0.0198,-0.0215,0.0185,-0.0203,0.0165,-0.0157,0.0178,-0.0172,0.022,-0.0182,0.024,-0.0174,0.0201,-0.0188,0.0235,-0.019,0.0212,-0.0182,0.0176,-0.0176,0.0191,-0.0193,0.0187,-0.021,0.0147,-0.0237,0.0199,-0.0195,0.0196,-0.0237,0.0191,-0.0208,0.0177,-0.0157,0.0173,-0.0138,0.0174,-0.0161,0.0209,-0.0154,0.0217,-0.0181,0.0198,-0.0185,0.0165,-0.0173,0.0149,-0.0147,0.0123,-0.0146,0.0117,-0.0146,0.0119,-0.0164,0.0143,-0.0168,0.0155,-0.0154,0.015,-0.0125,0.0123,-0.0093,0.0131,-0.0087,0.0108,-0.0096,0.0128,-0.011,0.0134,-0.0126,0.0131,-0.0146,0.0109,-0.0151,0.0119,-0.0129,0.01,-0.0138,0.0095,-0.0132,0.0131,-0.0153,0.0159,-0.0137,0.0128,-0.0155,0.017,-0.0138,0.0162,-0.0135,0.0139,-0.012,0.0129,-0.0136,0.0131,-0.0143,0.0109,-0.0163,0.0132,-0.0139,0.0122,-0.0168,0.011,-0.0154,0.0103,-0.0126,0.0086,-0.0099,0.0101,-0.0103,0.0113,-0.01,0.012,-0.0112,0.0119,-0.0114,0.0106,-0.011,0.0108,-0.0098,0.0089,-0.0103,0.0076,-0.0114,0.0087,-0.0124,0.0099,-0.0142,0.0117,-0.0151,0.0126,-0.0121,0.0103,-0.0145,0.0125,-0.0125,0.0113,-0.0095,0.0109,-0.0107,0.0123,-0.0121,0.0129,-0.0101,0.0116,-0.0128,0.0124,-0.0123,0.011,-0.0109,0.0095,-0.0104,0.0088,-0.0118,0.011,-0.0107,0.0094,-0.0124,0.0121,-0.012,0.012,-0.0106,0.0111,-0.0085,0.0096,-0.0067,0.0086,-0.0061,0.0078,-0.0067,0.0081,-0.0077,0.0086,-0.0083,0.0085,-0.0082,0.0066,-0.0081,0.0079,-0.0076,0.0069,-0.0072,0.0071,-0.0078,0.009,-0.0088,0.0105,-0.007,0.0086,-0.009,0.011,-0.0084,0.0105,-0.0071,0.0093,-0.0063,0.0083,-0.0064,0.0074,-0.0074,0.0063,-0.0084,0.008,-0.007,0.0079,-0.0086,0.0073,-0.0078,0.0066,-0.0063,0.006,-0.0048,0.0056,-0.0048,0.0072,-0.005,0.0076,-0.0048,0.0073,-0.005,0.0065,-0.0048,0.0055,-0.0049,0.0053,-0.0044,0.0042,-0.0043,0.0042,-0.0053,0.0045,-0.0059,0.0051,-0.006,0.0055,-0.0043,0.0046,-0.0055,0.0053,-0.0045,0.0048,-0.0033,0.0056,-0.0039,0.0045,-0.0045,0.006,-0.0055,0.0058,-0.006,0.0051,-0.0045,0.004,-0.0057,0.0032,-0.0048,0.004,-0.0053,0.005,-0.0044,0.0038,-0.0055,0.0055,-0.0051,0.0054,-0.0042,0.0048,-0.0036,0.0038,-0.0032,0.0034,-0.0037,0.0037,-0.0044,0.0036,-0.0037,0.0033,-0.0047,0.0031,-0.0047,0.003,-0.0043,0.0028,-0.0036,0.0023,-0.0032,0.0031,-0.0035,0.0038,-0.0037,0.0041,-0.0038,0.0034,-0.0038,0.0041,-0.0031,0.0038,-0.0036,0.0032,-0.0038,0.0029,-0.0044,0.0035,-0.0051,0.0041,-0.0054,0.0044,-0.0042,0.0032,-0.0053,0.0043,-0.0047,0.004,-0.0037,0.0034,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0036,-0.0029,0.0036,-0.0035,0.0034,-0.0033,0.0031,-0.0029,0.0026,-0.0028,0.0023,-0.0032,0.0028,-0.0029,0.0024,-0.0035,0.0033,-0.0036,0.0035,-0.0035,0.0034,-0.0031,0.0027,-0.0027,0.0032,-0.0025,0.0028,-0.0022,0.0025,-0.0025,0.0028,-0.0027,0.0029,-0.0027,0.0023,-0.0029,0.0029,-0.0027,0.0026,-0.0026,0.0025,-0.0029,0.003,-0.0032,0.0034,-0.0025,0.0028,-0.0033,0.0036,-0.0031,0.0035,-0.0026,0.0031,-0.0021,0.0027,-0.002,0.0022,-0.0018,0.0021,-0.002,0.0021,-0.0018,0.0021,-0.0021,0.002,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0014,0.0019,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0023,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0022,-0.0015,0.002,-0.0015,0.0017,-0.0012,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0016,-0.002,0.0018,-0.0014,0.0017,-0.0019,0.0018,-0.0016,0.0016,-0.0012,0.0018,-0.001,0.0014,-0.0011,0.0019,-0.0014,0.0019,-0.0015,0.0017,-0.0011,0.0014,-0.0015,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.001,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0013,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0012,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
Sound design multimedia chime accent, soft chord with vibrato
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۱۸ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم