مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node101925

Sound design multimedia accent button with drums and delay
دسته بندی: کلید و دکمه
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱۷ بار
آخرین ویرایش: چهارشنبه, ۲۸ مهر ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.2858,0.0903,-0.3243,0.3384,-0.399,0.3466,-0.2019,0.4188,-0.4321,0.1151,-0.0857,0.4541,-0.4613,0.17,-0.2274,0.4156,-0.4389,0.2103,-0.2142,0.382,-0.295,0.1641,-0.1583,0.2245,-0.1725,0.1721,-0.1282,0.0807,-0.0366,0.0592,-0.0804,0.1205,-0.1377,0.111,-0.1304,0.1535,-0.1568,0.0796,-0.0657,0.0781,-0.0521,0.0651,-0.0618,0.0432,-0.0415,0.0672,-0.0447,0.0558,-0.0544,0.0454,-0.0293,0.0706,-0.0664,0.0235,-0.0491,0.0646,-0.0859,0.0577,-0.0682,0.0599,-0.0428,0.019,-0.0305,0.0372,-0.0408,0.0526,-0.0654,0.0536,-0.066,0.0639,-0.0575,0.0549,-0.0817,0.0556,-0.0514,0.0797,-0.047,0.0394,-0.0154,0.0439,-0.0435,0.0076,-0.0134,0.0382,-0.0235,0.0229,-0.0365,0.0287,-0.0156,0.0309,-0.0281,0.0084,-0.0161,0.0378,-0.0265,0.0173,-0.0357,0.0401,-0.0343,0.0485,-0.0334,0.0287,-0.0159,0.0357,-0.0314,0.0109,-0.01,0.0167,-0.0184,0.013,-0.0214,0.014,-0.0382,0.0311,-0.0358,0.0238,-0.0122,0.0136,-0.0258,0.0115,-0.0107,0.0133,-0.02,0.012,-0.01,0.0126,-0.0053,0.016,-0.0115,0.0107,-0.0126,0.0669,-0.4864,0.39,-0.4036,0.3388,-0.2658,0.2178,-0.1873,0.1408,-0.1943,0.2028,-0.1417,0.1541,-0.1635,0.1535,-0.1399,0.1119,-0.2483,0.2077,-0.2717,0.2346,-0.2106,0.2114,-0.1127,0.1501,-0.0952,0.1037,-0.16,0.1485,-0.1879,0.1898,-0.1756,0.1809,-0.1427,0.1151,-0.0847,0.0625,-0.0775,0.0968,-0.0894,0.1025,-0.1509,0.0957,-0.152,0.1046,-0.0937,0.1102,-0.079,0.1111,-0.1515,0.1577,-0.1624,0.1549,-0.1705,0.1481,-0.1027,0.0667,-0.1348,0.1016,-0.169,0.1761,-0.1891,0.1702,-0.1594,0.1351,-0.0987,0.1036,-0.1777,0.1169,-0.2316,0.1074,-0.2293,0.0977,-0.1255,0.2015,-0.2062,0.1784,-0.2124,0.1781,-0.1871,0.194,-0.2122,0.1585,-0.1337,0.1828,-0.1785,0.0367,-0.087,0.1662,-0.1496,0.0922,-0.1154,0.1719,-0.1475,0.1684,-0.093,0.1176,-0.1218,0.1565,-0.1268,0.0907,-0.1032,0.1327,-0.1366,0.0982,-0.0667,0.0627,-0.0753,0.0967,-0.0537,0.0684,-0.059,0.0519,-0.0432,0.0396,-0.0381,0.0248,-0.0419,0.0415,-0.0519,0.0462,-0.0559,0.0518,-0.0872,0.0532,-0.0485,0.0697,-0.0581,0.0512,-0.0578,0.0425,-0.0618,0.0595,-0.0479,0.0594,-0.0503,0.0549,-0.0707,0.0345,-0.0233,0.0568,-0.0362,0.0127,-0.0331,0.0298,-0.0224,0.0154,-0.0231,0.0141,-0.0212,0.02,-0.0209,0.0194,-0.0138,0.0201,-0.0221,0.0203,-0.0201,0.0216,-0.0169,0.0203,-0.03,0.0227,-0.0151,0.0239,-0.0188,0.0131,-0.0093,0.0188,-0.022,0.0221,-0.0222,0.0172,-0.0199,0.0157,-0.0157,0.0169,-0.0183,0.0126,-0.0207,0.0123,-0.0135,0.0141,-0.0123,0.0147,-0.0107,0.0121,-0.0111,0.0108,-0.0127,0.0132,-0.0099,0.013,-0.0101,0.0122,-0.0092,0.0093,-0.1851,0.147,-0.1543,0.1259,-0.1124,0.1087,-0.0469,0.0751,-0.0684,0.0743,-0.0736,0.0457,-0.0469,0.0567,-0.0489,0.0429,-0.0448,0.0599,-0.0888,0.075,-0.0898,0.0659,-0.0669,0.0759,-0.0286,0.0375,-0.0339,0.0343,-0.0595,0.0634,-0.0649,0.0597,-0.0601,0.0518,-0.0289,0.0185,-0.0246,0.0297,-0.0318,0.0342,-0.0286,0.0259,-0.0468,0.0367,-0.0323,0.03,-0.0262,0.0336,-0.0488,0.0465,-0.0524,0.039,-0.0589,0.0495,-0.0342,0.0296,-0.0279,0.0264,-0.0426,0.0425,-0.057,0.0595,-0.053,0.0556,-0.045,0.0364,-0.0268,0.0343,-0.0529,0.0366,-0.0725,0.0284,-0.0234,0.0628,-0.068,0.0191,-0.0397,0.0573,-0.0688,0.0461,-0.0258,0.0642,-0.0698,0.0478,-0.0543,0.053,-0.0499,0.0414,-0.0394,0.0491,-0.0491,0.0524,-0.0486,0.049,-0.0374,0.0547,-0.0229,0.0503,-0.0376,0.0371,-0.0377,0.0388,-0.0404,0.0439,-0.0314,0.0277,-0.0253,0.0329,-0.0199,0.0179,-0.019,0.0161,-0.0148,0.0179,-0.0114,0.0111,-0.0085,0.0168,-0.0163,0.0099,-0.0145,0.0167,-0.0314,0.0199,-0.0162,0.0223,-0.016,0.0177,-0.0219,0.0122,-0.0171,0.0226,-0.0156,0.0211,-0.0159,0.0208,-0.0134,0.0139,-0.0241,0.0161,-0.0113,0.0133,-0.0092,0.0079,-0.0049,0.0078,-0.0089,0.0051,-0.0037,0.0048,-0.0067,0.0091,-0.0045,0.0039,-0.0036,0.0082,-0.008,0.0046,-0.0055,0.0061,-0.0083,0.0078,-0.0091,0.0077,-0.0046,0.0064,-0.0069,0.0049,-0.0056,0.0064,-0.0081,0.006,-0.0074,0.0057,-0.0063,0.0046,-0.0068,0.0024,-0.006,0.0043,-0.0034,0.0052,-0.0026,0.005,-0.0042,0.0047,-0.005,0.003,-0.0039,0.004,-0.0026,0.0039,-0.0035,0.0041,-0.0039,0.0035,-0.0397,0.0335,-0.0567,0.0465,-0.0453,0.0394,-0.0314,0.024,-0.0217,0.0237,-0.0246,0.0224,-0.0142,0.0115,-0.0157,0.0175,-0.015,0.0179,-0.0276,0.0231,-0.0271,0.024,-0.0209,0.0237,-0.0122,0.0132,-0.0084,0.0108,-0.0173,0.0204,-0.0202,0.0181,-0.0191,0.0184,-0.0154,0.0111,-0.0096,0.0066,-0.0077,0.0107,-0.0097,0.0103,-0.014,0.0117,-0.0081,0.0102,-0.0108,0.0098,-0.0156,0.0105,-0.0159,0.0146,-0.0154,0.016,-0.0183,0.0126,-0.0113,0.0072,-0.0127,0.0132,-0.0181,0.0187,-0.0193,0.0176,-0.0143,0.0147,-0.0099,0.0116,-0.0168,0.0116,-0.0227,0.0101,-0.0133,0.0191,-0.0126,0.0188,-0.0218,0.0175,-0.0206,0.0168,-0.0156,0.0201,-0.0212,0.0166,-0.0127,0.0171,-0.0173,0.0084,-0.004,0.0156,-0.0156,0.0082,-0.0114,0.0166,-0.0154,0.0174,-0.0102,0.0115,-0.0111,0.0165,-0.0121,0.0118,-0.01,0.0134,-0.0127,0.0094,-0.0079,0.006,-0.0079,0.0103,-0.0063,0.0054,-0.0063,0.0056,-0.0047,0.0037,-0.0035,0.0051,-0.0036,0.0048,-0.005,0.0057,-0.0049,0.006,-0.0097,0.0069,-0.0051,0.0042,-0.0066,0.0057,-0.0043,0.0055,-0.0054,0.007,-0.0051,0.0049,-0.003,0.0061,-0.0071,0.0044,-0.0031,0.005,-0.0034,0.0025,-0.0024,0.0029,-0.0027,0.0021,-0.0027,0.0015,-0.0022,0.0026,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.0023,-0.0023,0.0019,-0.0019,0.0016,-0.0017,0.0025,-0.0026,0.0021,-0.0015,0.0023,-0.0021,0.0018,-0.0015,0.0016,-0.0026,0.0017,-0.0021,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0018,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0021,0.0014,-0.0009,0.0014,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0014,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0187,0.0146,-0.0148,0.0128,-0.0111,0.0075,-0.0046,0.0074,-0.0067,0.0076,-0.0077,0.0045,-0.0048,0.0056,-0.0047,0.0042,-0.0085,0.0055,-0.0086,0.0076,-0.0064,0.0068,-0.0069,0.0072,-0.0029,0.0033,-0.0035,0.0047,-0.0059,0.0068,-0.0064,0.0059,-0.0061,0.0051,-0.0033,0.002,-0.0026,0.003,-0.0028,0.0036,-0.0026,0.0024,-0.0045,0.0037,-0.0036,0.0029,-0.0027,0.0021,-0.0047,0.0049,-0.0051,0.0053,-0.0059,0.0045,-0.0036,0.0034,-0.0029,0.0035,-0.0042,0.0043,-0.0061,0.0057,-0.0046,0.0057,-0.0033,0.0036,-0.0054,0.0036,-0.0043,0.0036,-0.0072,0.003,-0.0022,0.0061,-0.0069,0.002,-0.0048,0.0055,-0.0065,0.0063,-0.0049,0.0063,-0.0067,0.0049,-0.0054,0.0054,-0.0031,0.0049,-0.0045,0.0029,-0.0049,0.0052,-0.0048,0.0055,-0.0039,0.0053,-0.0035,0.0052,-0.0038,0.0036,-0.0038,0.0042,-0.004,0.003,-0.0032,0.0027,-0.0025,0.0033,-0.002,0.0017,-0.002,0.0015,-0.0015,0.0018,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0019,-0.0031,0.0019,-0.0016,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.002,0.0013,-0.0017,0.0022,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0019,-0.0013,0.0014,-0.0022,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0041,0.0032,-0.0053,0.0043,-0.0042,0.0037,-0.0028,0.0022,-0.002,0.0022,-0.0023,0.0021,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0017,-0.0014,0.0016,-0.0025,0.0022,-0.0025,0.0022,-0.002,0.0021,-0.001,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0015,0.002,-0.0018,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0008,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0016,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0015,0.001,-0.002,0.001,-0.0011,0.0017,-0.0019,0.0007,-0.0018,0.0015,-0.0017,0.0013,-0.0005,0.0017,-0.0018,-0.0001,-0.0005,0.0015,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0015,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0014,-0.001,0.001,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Sound design multimedia accent button with drums and delay
نام افکت صوتی

node101925

دسته بندی
کلید و دکمه
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم