مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node103059

Sound design multimedia chime accent with delay harmony
دسته بندی: کلید و دکمه
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۴ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0093,0.0396,-0.0603,0.1013,-0.2191,0.1818,-0.1816,0.1133,-0.187,0.3041,-0.1471,0.1477,-0.2281,0.2222,-0.1641,0.1796,-0.2066,0.2939,-0.1114,0.0971,-0.2035,0.2599,-0.2096,0.2133,-0.1594,0.1879,-0.1835,0.1327,-0.2444,0.2865,-0.1749,0.1792,-0.2282,0.1195,-0.1781,0.1544,-0.3106,0.2531,-0.1285,0.1211,-0.2074,0.1483,-0.1753,0.1535,-0.1984,0.1685,-0.1145,0.1092,-0.1602,0.0971,-0.2342,0.1662,-0.2193,0.2038,-0.1068,0.1229,-0.219,0.1557,-0.2268,0.1682,-0.1712,0.2301,-0.0871,0.0922,-0.1842,0.1456,-0.0924,0.1294,-0.1066,0.0766,-0.1012,0.1451,-0.1075,0.1283,-0.1445,0.0957,-0.1102,0.098,-0.0668,0.1113,-0.0501,0.0622,-0.0437,0.0493,-0.0055,0.0188,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.012,0.0613,-0.1294,0.088,-0.117,0.0972,-0.0858,0.1282,-0.1308,0.1089,-0.1248,0.0608,-0.0835,0.1216,-0.0952,0.0984,-0.1125,0.0673,-0.1215,0.088,-0.0738,0.086,-0.1082,0.0926,-0.0855,0.0546,-0.089,0.1118,-0.1472,0.1562,-0.1742,0.1597,-0.1636,0.0891,-0.1204,0.1381,-0.1437,0.1667,-0.1284,0.137,-0.0954,0.079,-0.1398,0.1138,-0.1139,0.1388,-0.1986,0.1122,-0.0902,0.0665,-0.1167,0.1624,-0.1539,0.1539,-0.158,0.1093,-0.0837,0.0504,-0.1409,0.1572,-0.1851,0.1293,-0.1237,0.0584,-0.1205,0.1105,-0.1675,0.1235,-0.1241,0.1093,-0.1078,0.0855,-0.1239,0.0898,-0.161,0.1387,-0.1059,0.1084,-0.0742,0.0899,-0.1203,0.1199,-0.1329,0.1163,-0.0891,0.0934,-0.0771,0.0693,-0.0853,0.0967,-0.1044,0.0828,-0.0655,0.0536,-0.0758,0.1028,-0.0707,0.0901,-0.0756,0.0609,-0.0994,0.0701,-0.0779,0.0782,-0.0474,0.0415,-0.0348,0.044,-0.031,0.0347,-0.0039,0.0097,0,0,0,0,-0.0042,0.0008,-0.0616,0.0556,-0.119,0.0877,-0.0698,0.0963,-0.1174,0.1165,-0.0941,0.0694,-0.1139,0.1098,-0.0856,0.0824,-0.1036,0.0876,-0.1106,0.0607,-0.0598,0.0812,-0.0946,0.0842,-0.0991,0.0593,-0.0747,0.0776,-0.0748,0.1023,-0.1409,0.1196,-0.1429,0.1164,-0.0653,0.0923,-0.1147,0.097,-0.17,0.1687,-0.1021,0.118,-0.067,0.1065,-0.1836,0.1199,-0.1821,0.1376,-0.0878,0.0983,-0.0601,0.0922,-0.1969,0.1218,-0.1158,0.1047,-0.0604,0.0938,-0.0963,0.0979,-0.1435,0.139,-0.1029,0.0749,-0.0675,0.0776,-0.1047,0.1208,-0.1232,0.1265,-0.1423,0.1117,-0.0892,0.1013,-0.1475,0.1381,-0.1624,0.1329,-0.0447,0.0913,-0.1493,0.1521,-0.1186,0.1055,-0.1109,0.1376,-0.0577,0.0788,-0.1007,0.1239,-0.1024,0.0933,-0.0766,0.067,-0.0787,0.0594,-0.0613,0.0488,-0.0692,0.0938,-0.0686,0.0818,-0.0632,0.0603,-0.0911,0.0634,-0.0708,0.0706,-0.0393,0.0401,-0.0238,0.0317,-0.0283,0.0118,-0.0028,0,0,0,0,0,0,0,-0.0021,0.0002,-0.0222,0.0202,-0.0427,0.0316,-0.0247,0.0343,-0.0416,0.0422,-0.0336,0.0237,-0.0411,0.0388,-0.0309,0.0292,-0.0373,0.0317,-0.0401,0.0229,-0.0209,0.0293,-0.0346,0.0309,-0.0363,0.0216,-0.0282,0.0367,-0.0228,0.0381,-0.0444,0.0277,-0.0405,0.035,-0.0421,0.0547,-0.0404,0.0404,-0.0482,0.0399,-0.059,0.0378,-0.0358,0.0651,-0.0294,0.0182,-0.0567,0.048,-0.0433,0.0493,-0.0339,0.0444,-0.0387,0.0306,-0.0535,0.0465,-0.0394,0.0507,-0.0271,0.035,-0.0524,0.0323,-0.0401,0.0701,-0.0335,0.0296,-0.0378,0.0327,-0.0385,0.0429,-0.043,0.0548,-0.0422,0.0298,-0.0338,0.0243,-0.0343,0.0386,-0.0406,0.0542,-0.0161,0.0351,-0.0344,0.0362,-0.0458,0.0464,-0.0317,0.0536,-0.0276,0.0197,-0.0472,0.0497,-0.0271,0.0369,-0.0245,0.0263,-0.0234,0.0338,-0.0247,0.0297,-0.0326,0.0216,-0.0255,0.0224,-0.0148,0.025,-0.0108,0.0144,-0.0101,0.0115,-0.0013,0.0042,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0012,0.0001,-0.0132,0.0122,-0.0256,0.019,-0.0146,0.0204,-0.0249,0.0255,-0.02,0.0137,-0.0247,0.0232,-0.0184,0.0174,-0.0223,0.0191,-0.0242,0.016,-0.0124,0.0175,-0.0207,0.0187,-0.0219,0.0139,-0.0143,0.0363,-0.0343,0.0394,-0.0258,0.0129,-0.0377,0.0355,-0.0329,0.0398,-0.0238,0.0299,-0.026,0.0169,-0.0238,0.0278,-0.032,0.0297,-0.0238,0.0193,-0.0163,0.006,-0.0194,0.0253,-0.0237,0.0293,-0.0222,0.0176,-0.0115,0.0104,-0.026,0.0341,-0.0268,0.0326,-0.0318,0.0135,-0.0178,0.0199,-0.0351,0.0379,-0.03,0.0203,-0.0179,0.0102,-0.0379,0.0257,-0.0252,0.0257,-0.0215,0.0157,-0.0113,0.0097,-0.0269,0.0189,-0.0195,0.0318,-0.0194,0.0152,-0.0157,0.0149,-0.0134,0.0242,-0.0205,0.0236,-0.0132,0.0105,-0.0151,0.0172,-0.0141,0.0203,-0.0148,0.018,-0.0195,0.0132,-0.0153,0.0149,-0.0087,0.0097,-0.0065,0.0087,-0.0061,0.007,-0.0007,0.0019,0,0,0,0,0,0,-0.0005,0.0007,-0.0059,0.0055,-0.0112,0.0083,-0.0065,0.009,-0.0108,0.0112,-0.0087,0.0052,-0.011,0.0101,-0.008,0.0075,-0.0099,0.0084,-0.0107,0.0077,-0.0055,0.0075,-0.0098,0.0084,-0.0074,0.0058,-0.0072,0.0099,-0.0087,0.0116,-0.0116,0.0121,-0.0097,0.0086,-0.0111,0.0111,-0.0216,0.0183,-0.0212,0.0129,-0.0083,0.0109,-0.0184,0.0142,-0.0151,0.0128,-0.0116,0.0078,-0.0066,0.0089,-0.0161,0.0093,-0.0108,0.0095,-0.0064,0.0055,-0.0071,0.0123,-0.0138,0.0084,-0.0099,0.0106,-0.0056,0.0081,-0.0065,0.0138,-0.0178,0.0107,-0.0118,0.0084,-0.0092,0.0122,-0.0101,0.012,-0.0166,0.0111,-0.0091,0.0047,-0.0107,0.0106,-0.0149,0.0115,-0.0123,0.0086,-0.0065,0.0085,-0.0115,0.0094,-0.0117,0.0097,-0.0092,0.0063,-0.0071,0.0057,-0.0083,0.0052,-0.0067,0.009,-0.0063,0.0079,-0.0065,0.0058,-0.0085,0.0059,-0.0067,0.0065,-0.0036,0.0038,-0.0028,0.0031,-0.0026,0.0011,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0005,-0.003,0.0028,-0.0057,0.0043,-0.0033,0.0046,-0.0054,0.0057,-0.0045,0.0027,-0.0056,0.0051,-0.004,0.0038,-0.005,0.0043,-0.0054,0.0039,-0.0028,0.0038,-0.0049,0.0043,-0.004,0.003,-0.003,0.003,-0.0077,0.0049,-0.0051,0.0051,-0.0069,0.0074,-0.0056,0.0046,-0.0073,0.0043,-0.0068,0.0062,-0.0056,0.0065,-0.0035,0.002,-0.0071,0.0051,-0.0074,0.0052,-0.0032,0.0054,-0.0049,0.0022,-0.0072,0.0075,-0.0057,0.0047,-0.0039,0.0063,-0.0052,0.0047,-0.0065,0.0068,-0.0045,0.0045,-0.0036,0.0033,-0.0053,0.0036,-0.0046,0.0058,-0.0061,0.0051,-0.0044,0.0039,-0.0059,0.0038,-0.0072,0.0076,-0.0031,0.004,-0.0056,0.0029,-0.0065,0.0066,-0.0048,0.0061,-0.0028,0.0042,-0.0057,0.0048,-0.0054,0.0061,-0.002,0.0045,-0.0024,0.0036,-0.0032,0.004,-0.0039,0.0027,-0.0031,0.0028,-0.0022,0.003,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0014,-0.0002,0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0003,-0.0013,0.0016,-0.0024,0.0018,-0.0014,0.0019,-0.0022,0.0024,-0.0019,0.0011,-0.0023,0.0021,-0.0017,0.0016,-0.0021,0.0018,-0.0023,0.0017,-0.0014,0.0017,-0.0024,0.0021,-0.0039,0.0027,-0.0022,0.0018,-0.0028,0.0022,-0.0018,0.0028,-0.0033,0.0028,-0.0019,0.0013,-0.0025,0.0023,-0.0018,0.0027,-0.0031,0.0022,-0.001,0.0009,-0.0019,0.002,-0.0024,0.0025,-0.0024,0.002,-0.0011,0.0007,-0.0025,0.0029,-0.0025,0.0029,-0.002,0.0027,-0.0012,0.0013,-0.0027,0.0029,-0.0019,0.0022,-0.0013,0.0007,-0.0019,0.0017,-0.0026,0.0025,-0.0012,0.0019,-0.0017,0.001,-0.0015,0.0017,-0.0024,0.0028,-0.0016,0.0022,-0.0015,0.0006,-0.0019,0.0022,-0.0022,0.0024,-0.001,0.0007,-0.0014,0.0013,-0.0012,0.0018,-0.0013,0.0016,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0013,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0006,0,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0017,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0011,-0.001,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Sound design multimedia chime accent with delay harmony
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم