مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node103581

Sound design radio accent with an impact and burst and delay
دسته بندی: کلید و دکمه
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0554,0.0737,-0.1183,0.1181,-0.073,0.1138,-0.0339,0.1548,-0.1304,0.0716,-0.1652,0.0929,-0.1007,0.2125,-0.1186,0.1095,-0.1272,0.1344,-0.1743,0.0505,-0.1449,0.145,-0.0872,0.1318,-0.0234,0.1396,-0.1161,0.1599,-0.1288,0.0636,-0.1172,0.1,-0.0787,0.1474,-0.1714,0.0942,-0.2033,0.1327,0.0119,0.1925,-0.0865,0.1112,-0.2191,0.0404,-0.0856,0.1268,-0.108,0.2339,-0.1046,0.0672,-0.1603,0.0948,-0.109,0.0622,-0.1147,0.0751,-0.1112,0.1459,-0.0477,0.1232,-0.0639,0.1533,-0.1223,0.0497,-0.108,0.1201,-0.0768,0.1597,-0.0732,0.0919,-0.1039,0.0805,-0.0765,0.1086,-0.1463,0.0521,-0.1408,0.0634,-0.0554,0.1078,-0.0569,0.1335,-0.0841,0.1352,-0.1618,0.0638,-0.1283,0.1566,-0.0894,0.1115,-0.1019,0.0922,-0.1926,0.0922,-0.023,0.1743,-0.1357,0.1404,-0.093,0.1024,-0.1285,0.0907,-0.0868,0.1054,-0.0973,0.0928,-0.0834,0.1532,-0.0392,0.1633,-0.155,0.1022,-0.1962,0.1229,-0.1006,0.1868,-0.2009,-0.0088,-0.1932,0.102,-0.0548,0.1317,-0.0803,0.1806,-0.1835,0.0673,-0.1364,0.0992,-0.0914,0.1066,-0.1129,0.1761,-0.097,0.0959,-0.0881,0.0708,-0.0862,0.1918,-0.1718,0.1381,-0.1012,0.0841,-0.1555,0.1274,-0.1969,0.0073,-0.0651,0.235,-0.0876,0.1593,-0.1706,0.0439,-0.1567,0.0852,-0.0871,0.218,-0.0654,0.0606,-0.0764,0.1208,-0.0944,0.1241,-0.1284,0.1049,-0.1214,0.075,-0.0998,0.1122,-0.1011,0.081,-0.1071,0.146,-0.1284,0.0706,-0.1284,0.123,-0.0342,0.1304,-0.1166,0.1196,-0.1428,0.1274,-0.0761,0.0939,-0.1215,0.0693,-0.1001,0.1196,-0.0766,0.0942,-0.0704,0.1362,-0.0843,0.0525,-0.1104,0.1288,-0.1389,0.1071,-0.0872,0.0559,-0.1572,0.0841,-0.0192,0.1657,-0.1062,0.111,-0.1318,0.0795,-0.0931,0.1063,-0.0704,0.1161,-0.0955,0.054,-0.0967,0.0306,-0.0609,0.1257,-0.0688,0.1186,-0.162,0.0974,-0.0701,0.1791,-0.156,0.1099,-0.1905,0.103,-0.0771,0.1103,-0.0663,0.1252,-0.124,0.0972,-0.0859,0.122,-0.1057,0.1405,-0.1253,0.1443,-0.0675,0.1075,-0.0737,0.1039,-0.1737,0.0837,-0.2054,0.1039,-0.0684,0.1064,-0.0897,0.1329,-0.1746,0.0167,-0.1417,0.1268,-0.02,0.2144,-0.0803,0.0653,-0.1297,0.0518,-0.0667,0.1906,-0.0982,0.0719,-0.0855,0.0848,-0.1072,0.1091,-0.1227,0.1131,-0.1256,0.0585,-0.0964,0.0868,-0.0707,0.0873,-0.0818,0.1555,-0.111,0.0968,-0.113,0.1391,-0.0484,0.1148,-0.1156,0.031,-0.0692,0.1074,-0.095,0.062,-0.0983,0.053,-0.1105,0.0424,-0.0968,0.0962,-0.0695,0.1231,-0.0721,0.1106,-0.0897,0.1233,-0.1304,0.1211,-0.0657,0.053,-0.1483,0.0212,-0.0639,0.1077,-0.0422,0.1276,-0.0874,0.0674,-0.1127,0.0964,-0.0513,0.084,-0.0751,0.0751,-0.0707,0.0512,-0.1025,0.075,-0.0242,0.1128,-0.1161,0.0939,-0.0466,0.1132,-0.1018,0.0801,-0.1669,0.0594,-0.066,0.1032,-0.0496,0.0742,-0.1024,0.098,-0.0808,0.0782,-0.0693,0.0518,-0.0866,0.1124,-0.0605,0.0522,-0.0988,0.0843,-0.0941,0.09,-0.1379,0.096,-0.0648,0.0505,-0.0514,0.0695,-0.103,0.0548,-0.1044,0.0698,-0.0108,0.1181,-0.0676,0.0778,-0.0798,0.0291,-0.0792,0.0511,-0.0971,0.099,-0.0589,0.0804,-0.0411,0.0768,-0.073,0.0916,-0.088,0.0571,-0.0859,0.05,-0.0813,0.0502,-0.0477,0.0836,-0.0684,0.0543,-0.1024,0.0722,-0.0202,0.0873,-0.0817,0.056,-0.0701,0.0558,-0.0574,0.0814,-0.0685,0.0826,-0.097,0.0474,-0.0867,0.0772,-0.016,0.1147,-0.0624,0.0394,-0.0623,0.0457,-0.0606,0.0587,-0.0842,0.031,-0.0475,0.0573,-0.0733,0.0372,-0.0288,0.0767,-0.0608,0.1013,-0.0869,0.0502,-0.0346,0.1065,-0.0748,0.0835,-0.0688,0.0658,-0.0795,0.0239,-0.0225,0.1036,-0.058,0.0824,-0.0776,0.0634,-0.071,0.0633,-0.0868,0.017,-0.0595,0.0587,-0.0367,0.0726,-0.0402,0.088,-0.0438,0.0399,-0.0599,0.0472,-0.0515,0.0717,-0.0449,0.0316,-0.0487,0.0835,-0.0784,0.0599,-0.0477,0.077,-0.0763,0.0529,-0.0331,0.0609,-0.0662,0.0296,-0.0945,0.0242,-0.0342,0.0972,-0.0546,0.075,-0.0517,0.0344,-0.0613,0.0336,-0.0681,0.0539,-0.0392,0.0599,-0.0596,0.0509,-0.0448,0.0325,-0.0369,0.05,-0.0571,0.041,-0.0553,0.0231,-0.0708,0.0745,-0.0806,0.0735,-0.0573,0.0355,-0.0262,0.0607,-0.0891,0.0732,-0.0763,0.0257,-0.0482,0.0491,-0.054,0.0464,-0.0353,0.0773,-0.1037,0.0457,-0.0377,0.0706,-0.0622,0.0591,-0.0769,0.0509,-0.0381,0.0585,-0.0487,0.039,-0.0416,0.0414,-0.0803,0.0447,-0.0515,0.0669,-0.0341,0.065,-0.07,0.0358,-0.0506,0.0724,-0.0352,0.0594,-0.0497,0.0427,-0.07,0.0334,-0.0555,0.0753,-0.0181,0.0697,-0.0375,0.0523,-0.0649,0.0587,-0.0599,0.0438,-0.0644,0.0321,-0.0265,0.0583,-0.0753,0.0656,-0.0404,0.0593,-0.0648,0.0278,-0.0405,0.0493,-0.0466,0.0381,-0.0594,0.0386,-0.0354,0.0564,-0.032,0.0983,-0.0493,0.0435,-0.0478,0.0258,-0.038,0.0199,-0.048,0.0159,-0.042,0.0493,-0.0465,0.0507,-0.071,0.0276,-0.0353,0.0304,-0.0481,0.056,-0.0426,0.0638,-0.0394,0.0518,-0.027,0.0337,-0.041,0.0452,-0.0361,0.0261,-0.0286,0.0225,-0.0312,0.0614,-0.0645,0.0291,-0.0495,0.0394,-0.0347,0.022,-0.0157,0.0474,-0.0567,0.028,-0.0473,0.0285,-0.0325,0.0336,-0.0249,0.0475,-0.0556,0.0188,-0.0612,0.0348,-0.0274,0.0367,-0.055,0.0246,-0.0217,0.0396,-0.0198,0.0382,-0.0292,0.0215,-0.0456,0.0349,-0.0368,0.0293,-0.0108,0.0443,-0.0279,0.0207,-0.0353,0.0351,-0.0116,0.0419,-0.0338,0.0238,-0.0459,0.0172,-0.0362,0.0242,-0.008,0.049,-0.0191,0.0194,-0.0238,0.0324,-0.0346,0.0143,-0.0423,0.0276,-0.0258,0.025,-0.0422,0.0258,-0.0174,0.039,-0.0214,0.0181,-0.0327,0.0166,-0.0229,0.029,-0.0297,0.0177,-0.0253,0.0147,-0.0171,0.066,-0.0343,0.0296,-0.0318,0.0151,-0.0166,0.0121,-0.0327,0.0088,-0.024,0.0297,-0.0011,0.0339,-0.0397,0.0139,-0.0181,0.0186,-0.0226,0.0284,-0.0182,0.0209,-0.0249,0.0335,-0.027,0.0193,-0.0282,0.0234,-0.02,0.0212,-0.0255,0.0159,-0.0242,0.0403,-0.0275,0.0387,-0.0437,0.0132,-0.017,0.0137,-0.0154,0.0311,-0.028,0.0213,-0.0319,0.0141,-0.0181,0.0214,-0.0267,0.0359,-0.0147,0.0168,-0.0364,0.0148,-0.0027,0.0217,-0.0332,0.0192,-0.0228,0.0214,-0.0224,0.0258,-0.0101,0.0153,-0.0185,0.0206,-0.0282,0.0092,-0.0155,0.024,-0.0127,0.0164,-0.0195,0.0152,-0.0135,0.0251,-0.0158,0.0153,-0.0199,0.0099,-0.0322,0.0127,-0.0228,0.0282,-0.0109,0.0172,-0.0185,0.0189,-0.0221,0.006,-0.0187,0.0172,-0.0244,0.0187,-0.0323,0.0186,-0.0199,0.0228,-0.0085,0.0208,-0.0229,0.0117,-0.0104,0.0162,-0.0179,0.0064,-0.0199,0.009,-0.0078,0.0384,-0.0119,0.0313,-0.015,0.0141,-0.0169,0.008,-0.0128,0.0088,-0.0196,0.0195,-0.0013,0.0176,-0.0251,0.0161,-0.0197,0.0122,-0.0112,0.0163,-0.0112,0.012,-0.0098,0.0242,-0.017,0.0079,-0.0157,0.0083,-0.0127,0.0125,-0.0151,0.009,-0.0072,0.0137,0.0003,0.0197,-0.0239,0.0047,-0.0081,0.0099,-0.009,0.0144,-0.0108,0.0068,-0.0104,0.0103,-0.0051,0.0101,-0.0103,0.0081,-0.0083,0.012,-0.0145,0.0096,-0.0086,0.0093,-0.0084,0.0067,-0.0119,0.0078,-0.0059,0.0105,-0.0047,0.0057,-0.0083,0.0067,-0.01,0.0093,-0.0083,0.0092,-0.0066,0.0067,-0.0082,0.0078,-0.0061,0.0101,-0.0056,0.0063,-0.0078,0.004,-0.0132,0.0047,-0.0065,0.0092,-0.0048,0.0099,-0.0028,0.007,-0.0088,0.0029,-0.0077,0.0063,-0.0106,0.0045,-0.0028,0.0076,-0.0112,0.0102,-0.0046,0.007,-0.0071,0.0027,-0.0034,0.0068,-0.0068,0.0044,-0.0065,0.0039,-0.0036,0.0076,-0.0039,0.0148,-0.0081,0.0063,-0.0067,0.0031,-0.0049,0.0029,-0.0079,0.0047,-0.0005,0.0071,-0.0077,0.0075,-0.0093,0.0049,-0.0051,0.0038,-0.004,0.0064,-0.0027,0.0083,-0.007,0.004,-0.0042,0.0042,-0.0067,0.0054,-0.0058,0.0038,-0.0059,0.0045,-0.0041,0.0089,-0.0096,0.0052,-0.004,0.0034,-0.0047,0.0038,-0.0027,0.0063,-0.005,0.0047,-0.0057,0.0052,-0.0047,0.0024,-0.0027,0.0058,-0.0069,0.0032,-0.0045,0.0037,-0.0033,0.0047,-0.005,0.0047,-0.0034,0.0045,-0.0022,0.0039,-0.0034,0.0033,-0.0047,0.0047,-0.004,0.0032,-0.0029,0.0045,-0.0038,0.0043,-0.004,0.005,-0.003,0.0026,-0.0033,0.0036,-0.0065,0.0014,-0.004,0.0029,-0.0021,0.0047,-0.0018,0.0025,-0.0029,0.0034,-0.0042,0.0028,-0.0044,0.002,-0.0021,0.004,-0.0058,0.0033,-0.002,0.0049,-0.0038,0.003,-0.0028,0.0024,-0.0036,0.003,-0.0031,0.0015,-0.0035,0.0018,-0.001,0.0071,-0.0034,0.0029,-0.003,0.0024,-0.0029,0.0007,-0.0035,0.0013,-0.001,0.0036,-0.0027,0.0033,-0.0044,0.0022,-0.0014,0.0017,-0.0021,0.003,-0.0023,0.0041,-0.0031,0.0041,-0.0015,0.0017,-0.0029,0.0025,-0.0025,0.0015,-0.0028,0.002,-0.0014,0.0037,-0.0031,0.0022,-0.0043,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.001,0.0026,-0.0017,0.0021,-0.0021,0.0014,-0.0018,0.0023,-0.0019,0.0022,-0.0014,0.0013,-0.0026,0.0018,-0.0014,0.0018,-0.0021,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0004,0.0019,-0.0015,0.0011,-0.0017,0.0017,-0.0016,0.0009,-0.0011,0.0018,-0.0009,0.0017,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.0021,-0.0014,0.0013,-0.0024,0.0006,-0.0018,0.0008,-0.0007,0.0018,-0.0008,0.0017,-0.001,0.0013,-0.0017,0.0005,-0.0012,0.0011,-0.0018,0.0014,-0.0022,0.0014,-0.0009,0.0019,-0.0008,0.0014,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0005,-0.0005,0.0029,-0.0006,0.0012,-0.0014,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0014,0.0005,-0.0011,0.0014,-0.0002,0.0013,-0.0017,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0016,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0016,-0.0003,0.0014,-0.0017,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.001,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,0,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Sound design radio accent with an impact and burst and delay
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم