مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node104838

Sound design radio accent with an impact, stab with delay
دسته بندی: کلید و دکمه
مدت زمان: ۰:۰۳
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.094,0.1118,-0.044,0.1323,-0.0681,0.1352,-0.1565,0.0911,-0.1278,0.0855,-0.0981,0.0839,-0.05,0.1272,-0.0905,0.1401,-0.1507,0.1228,-0.1545,0.0597,-0.1167,0.132,-0.0274,0.2156,-0.1202,0.1021,-0.0988,0.1263,-0.142,0.0995,-0.0934,0.1029,-0.1048,0.1177,-0.1032,0.0887,-0.1311,0.1239,-0.0598,0.1215,-0.0838,0.0798,-0.119,0.0598,-0.1209,0.0748,-0.0853,0.0805,-0.0894,0.0908,-0.1025,0.0875,-0.0778,0.0984,-0.1383,0.0469,-0.0896,0.1058,-0.0984,0.0902,-0.0668,0.1041,-0.114,0.1039,-0.0978,0.1025,-0.1089,0.1058,-0.0817,0.1103,-0.1043,0.0893,-0.1259,0.0884,-0.0393,0.1596,-0.0884,0.1087,-0.1571,0.0916,-0.1455,0.0784,-0.0788,0.0936,-0.0867,0.1097,-0.0529,0.151,-0.1868,0.0964,-0.1725,0.0312,-0.1165,0.1344,-0.0758,0.1993,-0.0578,0.1637,-0.0958,0.1255,-0.1486,0.0943,-0.0941,0.1254,-0.0635,0.2053,-0.1013,0.0986,-0.1452,0.1002,-0.2113,0.0657,-0.1254,0.1214,-0.108,0.1201,-0.0745,0.1117,-0.0657,0.1235,-0.1643,0.0682,-0.0994,0.0986,-0.1371,0.0903,-0.0686,0.1502,-0.0584,0.1293,-0.178,0.1397,-0.1646,0.0305,-0.0981,0.0604,-0.0769,0.1519,-0.0195,0.1467,-0.0677,0.149,-0.1335,0.0323,-0.1145,0.0846,-0.0873,0.1419,-0.0186,0.1398,-0.1129,0.0975,-0.1211,0.077,-0.1483,0.0337,-0.1179,0.1838,-0.0606,0.1948,-0.0424,0.1703,-0.117,0.0762,-0.1672,0.0668,-0.1102,0.1313,-0.1462,0.1439,-0.0779,0.187,-0.1491,0.1272,-0.1171,0.135,-0.1631,0.0889,-0.1027,0.115,-0.0786,0.1708,-0.0878,0.1158,-0.1837,0.0942,-0.1432,0.1071,-0.1734,0.1212,-0.1374,0.1027,-0.072,0.1524,-0.1188,0.1102,-0.1416,0.0989,-0.1301,0.0565,-0.0768,0.1618,-0.0353,0.1869,-0.078,0.134,-0.1262,0.0615,-0.1722,0.0836,-0.1611,0.0921,-0.1072,0.1282,-0.1123,0.172,-0.1611,0.0524,-0.1678,0.1016,-0.1596,0.0767,-0.0223,0.1804,-0.0887,0.1313,-0.1162,0.1343,-0.1076,0.0974,-0.1382,0.0889,-0.0975,0.1098,-0.098,0.0826,-0.132,0.097,-0.0773,0.0985,-0.1162,0.0921,-0.0949,0.0815,-0.0877,0.1197,-0.1012,0.1317,-0.0441,0.1269,-0.1216,0.0695,-0.1397,0.0898,-0.1172,0.1033,-0.1307,0.0851,-0.103,0.1162,-0.1049,0.1502,-0.156,0.1044,-0.1682,0.0544,-0.1004,0.1435,-0.1124,0.1226,-0.0648,0.1426,-0.1073,0.1051,-0.0925,0.1201,-0.0917,0.093,-0.147,0.1104,-0.0922,0.0816,-0.0803,0.0697,-0.0904,0.1303,-0.1253,0.1022,-0.2005,0.1456,-0.1482,0.0854,-0.1051,0.1538,-0.0697,0.0968,-0.0975,0.1207,-0.1196,0.0716,-0.1331,0.11,-0.0565,0.1368,-0.0803,0.1254,-0.0907,0.0973,-0.1306,0.1068,-0.1921,0.1011,-0.067,0.097,-0.0761,0.1201,-0.0756,0.1024,-0.076,0.111,-0.1796,0.048,-0.0598,0.1038,-0.1313,0.1277,-0.0658,0.1422,-0.0731,0.1115,-0.1138,0.0934,-0.1088,0.0625,-0.0799,0.0749,-0.091,0.1299,-0.1059,0.1117,-0.1261,0.0977,-0.1507,0.0744,-0.131,0.0923,-0.0737,0.0993,-0.0623,0.1278,-0.1092,0.098,-0.1335,0.1263,-0.1162,0.1108,-0.1019,0.0947,-0.0826,0.1498,-0.0737,0.0755,-0.1446,0.0743,-0.155,0.0559,-0.1227,0.1062,-0.0762,0.1442,-0.0457,0.15,-0.1382,0.0365,-0.1391,0.0313,-0.1115,0.062,-0.0855,0.0982,-0.0513,0.0748,-0.0787,0.0556,-0.1096,0.0653,-0.082,0.0569,-0.0771,0.0968,-0.0576,0.116,-0.0608,0.0843,-0.065,0.0761,-0.0753,0.0593,-0.0843,0.0539,-0.0317,0.0774,-0.0464,0.1003,-0.0883,0.072,-0.0882,0.0477,-0.096,0.0442,-0.0772,0.078,-0.0191,0.0837,-0.0338,0.052,-0.0888,0.0384,-0.0821,0.0488,-0.0936,0.0366,-0.0345,0.097,-0.1014,0.0965,-0.0639,0.0987,-0.0957,0.039,-0.0784,0.0968,-0.0435,0.0812,-0.0846,0.0948,-0.0977,0.0999,-0.108,0.0441,-0.0861,0.0687,-0.0541,0.0813,-0.0395,0.0957,-0.0769,0.0767,-0.0729,0.0491,-0.0798,0.0369,-0.0863,0.0763,-0.0523,0.1014,-0.0641,0.0926,-0.1102,0.0605,-0.0731,0.0332,-0.0708,0.0631,-0.0631,0.0664,-0.0398,0.0904,-0.0819,0.0622,-0.054,0.0788,-0.0504,-0.0007,-0.0641,0.036,-0.0177,0.0673,-0.087,0.0598,-0.0728,0.0047,-0.0591,0.0346,-0.0313,0.0487,-0.0151,0.0603,-0.0775,0.0693,-0.0817,0.0506,-0.0617,0.0253,-0.0442,0.0455,-0.0213,0.0779,-0.0183,0.0508,-0.076,0.0787,-0.0473,0.0241,-0.0593,0.0596,-0.0295,0.0447,-0.0574,0.0454,-0.0574,0.0515,-0.0242,0.0453,-0.0278,0.0325,-0.046,0.0436,-0.0559,0.0538,-0.0534,0.0354,-0.0361,0.0386,-0.0875,0.0538,-0.0375,0.0612,-0.0537,0.0359,-0.0462,0.0667,-0.0355,0.048,-0.06,0.0386,-0.0557,0.0629,-0.0628,0.0366,-0.0516,0.0386,-0.0376,0.064,-0.0393,0.0421,-0.0544,0.0411,-0.0472,0.0409,-0.0435,0.0333,-0.0479,0.0586,-0.0315,0.0458,-0.0438,0.0445,-0.0604,0.0497,-0.0381,0.0476,-0.0353,0.0467,-0.0378,0.0404,-0.0401,0.0423,-0.0457,0.043,-0.0343,0.053,-0.0387,0.0005,-0.0434,0.0217,-0.0171,0.026,-0.045,0.0316,-0.0493,0.0107,-0.0274,0.027,-0.0166,0.0284,-0.0088,0.0266,-0.028,0.0285,-0.0388,0.0249,-0.0339,0.0081,-0.0307,0.0296,-0.0099,0.0387,0.0011,0.0289,-0.0354,0.0431,-0.0302,0.0073,-0.035,0.0275,-0.0173,0.0171,-0.0182,0.0201,-0.0257,0.025,-0.0012,0.0294,-0.025,0.0157,-0.0339,0.016,-0.025,0.0236,-0.0167,0.0282,-0.0139,0.0201,-0.0452,0.0277,-0.0274,0.0286,-0.0276,0.0142,-0.0215,0.0335,-0.0042,0.0355,-0.0414,0.0247,-0.0299,0.0305,-0.033,0.0133,-0.0173,0.0209,-0.0148,0.0345,-0.0117,0.0225,-0.0286,0.0196,-0.0299,0.0093,-0.0244,0.0088,-0.021,0.023,-0.003,0.0261,-0.0226,0.0259,-0.0375,0.0198,-0.0184,0.0171,-0.0116,0.0278,-0.0144,0.0289,-0.0115,0.0203,-0.0315,0.0155,-0.0192,0.0184,-0.0164,0.0069,-0.0122,0.0185,-0.0014,0.0179,-0.025,0.0136,-0.0341,-0.0007,-0.0206,0.01,0.0028,0.0193,0.0001,0.0201,-0.0155,0.0158,-0.0353,0.0034,-0.0206,0.0004,-0.0156,0.0131,0.0005,0.0292,0.0032,0.0237,-0.0301,0.0248,-0.0193,-0.0045,-0.0174,0.0176,-0.0027,0.0156,-0.0086,0.0157,-0.0139,0.0114,-0.008,0.0127,-0.0102,0.0067,-0.0127,0.0094,-0.0107,0.0152,-0.0119,0.0112,-0.0092,0.0089,-0.0231,0.0112,-0.0095,0.0154,-0.0118,0.0102,-0.01,0.0123,-0.0061,0.0178,-0.0199,0.0064,-0.0142,0.0147,-0.0148,0.0092,-0.0107,0.0111,-0.0073,0.0167,-0.011,0.0077,-0.0126,0.0104,-0.0112,0.0071,-0.0107,0.0089,-0.0101,0.0139,-0.0054,0.0119,-0.0139,0.0076,-0.0166,0.0104,-0.0063,0.0111,-0.0053,0.0131,-0.0091,0.0139,-0.0114,0.0072,-0.0131,0.0088,-0.0074,0.0118,-0.0069,0.0071,-0.007,0.0075,-0.0067,0.0061,-0.0052,0.0057,-0.0151,0.0019,-0.0083,0.0053,0.0007,0.0098,-0.0046,0.0104,-0.007,0.0052,-0.0137,0.0036,-0.0076,0.0023,-0.0064,0.0077,-0.0011,0.0118,0.0014,0.0098,-0.0113,0.0109,-0.0063,0,-0.0087,0.0072,-0.0021,0.0061,-0.0027,0.0061,-0.0064,0.0058,-0.0021,0.0065,-0.006,0.0027,-0.0072,0.0043,-0.0051,0.0066,-0.005,0.0057,-0.0037,0.0058,-0.0115,0.0063,-0.0056,0.0072,-0.0056,0.0044,-0.0051,0.0048,-0.0017,0.0087,-0.0056,0.0055,-0.0102,0.0074,-0.0072,0.0039,-0.0047,0.0045,-0.0039,0.0079,-0.0037,0.0043,-0.0065,0.0044,-0.0063,0.005,-0.005,0.0032,-0.0051,0.0058,-0.0012,0.0059,-0.006,0.0048,-0.0083,0.0049,-0.0031,0.005,-0.0023,0.0058,-0.004,0.0065,-0.0037,0.0039,-0.0069,0.004,-0.0036,0.0055,-0.0038,0.0025,-0.0034,0.0038,-0.0015,0.0039,-0.0027,0.0031,-0.0078,0.0003,-0.0048,0.001,0.0008,0.0049,-0.0008,0.0049,-0.0024,0.0031,-0.008,0.0016,-0.0043,0.0006,-0.0035,0.0034,-0.0001,0.0066,0.001,0.0058,-0.0065,0.0057,-0.004,-0.0008,-0.0042,0.0039,-0.0008,0.0031,-0.001,0.0034,-0.0033,0.0027,-0.0021,0.0031,-0.0026,0.0008,-0.0032,0.0021,-0.0025,0.0034,-0.0028,0.0024,-0.002,0.0027,-0.0056,0.0029,-0.0036,0.0037,-0.0028,0.0023,-0.0024,0.0021,-0.0011,0.0044,-0.0022,0.0029,-0.0047,0.0036,-0.0035,0.0021,-0.0031,0.0022,-0.0015,0.0041,-0.0022,0.0019,-0.003,0.002,-0.0028,0.0025,-0.0025,0.0019,-0.0024,0.003,-0.0007,0.0029,-0.0031,0.002,-0.0038,0.0024,-0.0015,0.0026,-0.0011,0.0024,-0.002,0.0033,-0.0023,0.0016,-0.0032,0.002,-0.0019,0.0028,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0018,-0.0012,0.0019,-0.0009,0.0014,-0.0038,0.0009,-0.0022,0.0002,0.0001,0.0024,-0.0001,0.0025,-0.0015,0.0013,-0.0036,0.0013,-0.002,0.0004,-0.0018,0.0018,-0.0001,0.0031,0.0005,0.0026,-0.0029,0.0027,-0.0017,-0.0002,-0.0022,0.0015,-0.0005,0.0018,-0.0005,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0004,-0.0016,0.001,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0028,0.0015,-0.0024,0.0018,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0022,-0.0007,0.0015,-0.0024,0.0018,-0.0017,0.001,-0.0015,0.001,-0.0005,0.002,-0.0009,0.001,-0.0015,0.001,-0.0015,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0012,0.0014,-0.0002,0.0014,-0.0015,0.0011,-0.0019,0.0011,-0.0008,0.0012,-0.0005,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.001,0.0008,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.001,-0.0003,0.0007,-0.0019,0.0007,-0.0012,-0.0001,-0.0003,0.0012,0.0001,0.0012,-0.0006,0.0007,-0.0019,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.001,0.0009,0,0.0016,0.0003,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0012,-0.0002,-0.001,0.0007,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0011,-0.0003,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0005,0,-0.0002,0.0006,0,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0005,0,0.0008,0.0001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,0,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Sound design radio accent with an impact, stab with delay
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم