مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node105424

Sounds of pots being banged around in kitchen

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها ضربضربهضربه زدنانفجارماهیتابهگلدانbangingتابهگلدان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0005,0.0007,-0.0014,0.0003,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0021,-0.002,0.0007,-0.0011,0.0007,0,0.0024,-0.002,0.0006,-0.002,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.0018,-0.0013,0.0004,-0.0016,0.0019,-0.0006,0.0017,-0.002,0.0003,-0.0015,0.0017,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0014,0.0008,-0.0017,0.0009,-0.0005,0.0024,-0.0022,0.0015,-0.0024,0.0006,-0.0941,0.1069,-0.1028,0.1065,-0.0746,0.1202,-0.1332,0.1397,-0.1049,0.1192,-0.164,0.1192,-0.1275,0.106,-0.0644,0.111,-0.1512,0.077,-0.1746,0.1359,-0.1298,0.0915,-0.1754,0.243,-0.1225,0.1676,-0.0674,0.0958,-0.1687,0.1745,-0.1323,0.1681,-0.0804,0.1079,-0.1246,0.0641,-0.0816,0.1419,-0.0773,0.048,-0.0809,0.0835,-0.0854,0.095,-0.0531,0.0629,-0.087,0.076,-0.0727,0.0792,-0.0528,0.0663,-0.0865,0.0593,-0.062,0.0696,-0.0933,0.0759,-0.0447,0.0527,-0.0471,0.0741,-0.0646,0.071,-0.0379,0.043,-0.0308,0.0331,-0.0344,0.0467,-0.0665,0.0743,-0.0553,0.0438,-0.0508,0.0401,-0.0366,0.0398,-0.0314,0.0279,-0.0307,0.0318,-0.0348,0.0367,-0.0403,0.0306,-0.0531,0.0562,-0.0502,0.0466,-0.0339,0.0389,-0.0278,0.0418,-0.0502,0.046,-0.0418,0.0559,-0.0367,0.0449,-0.0319,0.0145,-0.0288,0.04,-0.0369,0.0296,-0.0285,0.0277,-0.0268,0.0299,-0.0288,0.0336,-0.0358,0.0309,-0.0382,0.0166,-0.0271,0.0369,-0.0478,0.0346,-0.039,0.0315,-0.0312,0.0339,-0.0197,0.0217,-0.0219,0.026,-0.0259,0.0219,-0.0342,0.0352,-0.0164,0.0261,-0.0204,0.0206,-0.0142,0.0134,-0.0179,0.0238,-0.0147,0.0116,-0.016,0.0231,-0.0215,0.0112,-0.0155,0.0166,-0.0149,0.0201,-0.0167,0.01,-0.0137,0.0189,-0.0117,0.0218,-0.0184,0.0072,-0.0116,0.0122,-0.0068,0.0121,-0.0114,0.0072,-0.0108,0.0115,-0.0128,0.0098,-0.0107,0.0177,-0.0227,0.0123,-0.0153,0.0218,-0.0109,0.0159,-0.022,0.0148,-0.0257,0.0207,-0.0266,0.0235,-0.018,0.0237,-0.0155,0.0148,-0.0094,0.0172,-0.0155,0.0138,-0.0175,0.0217,-0.0189,0.0159,-0.0223,0.013,-0.0407,0.0289,-0.0319,0.034,-0.0485,0.0466,-0.0397,0.0543,-0.0367,0.034,-0.0285,0.0209,-0.0472,0.0594,-0.0845,0.1029,-0.1005,0.0458,-0.0997,0.0889,-0.056,0.0785,-0.0823,0.1037,-0.1143,0.0662,-0.0746,0.1048,-0.0695,0.0826,-0.1009,0.0891,-0.0556,0.0936,-0.0465,0.0598,-0.0632,0.0665,-0.0712,0.0447,-0.0559,0.039,-0.0847,0.0691,-0.065,0.0479,-0.0547,0.0461,-0.0489,0.0349,-0.031,0.042,-0.0522,0.0506,-0.0378,0.0507,-0.0419,0.0484,-0.0474,0.0497,-0.0399,0.042,-0.0206,0.0416,-0.0255,0.0211,-0.0338,0.0429,-0.0441,0.0549,-0.0632,0.0576,-0.0364,0.0562,-0.0351,0.0466,-0.033,0.0462,-0.0568,0.0389,-0.046,0.0344,-0.0227,0.0515,-0.0672,0.0588,-0.0883,0.0835,-0.0632,0.0349,-0.0537,0.0616,-0.0737,0.0509,-0.0394,0.0524,-0.0266,0.026,-0.0313,0.0235,-0.0283,0.0237,-0.0405,0.0408,-0.0582,0.0559,-0.0611,0.0451,-0.0529,0.0421,-0.0758,0.0581,-0.0773,0.0634,-0.0507,0.0591,-0.0379,0.0421,-0.0398,0.0312,-0.0298,0.0417,-0.0477,0.0448,-0.0453,0.0415,-0.0443,0.0232,-0.0364,0.0344,-0.0527,0.05,-0.0262,0.0283,-0.045,0.0277,-0.0498,0.0561,-0.0491,0.0428,-0.0381,0.0312,-0.0478,0.051,-0.0807,0.0663,-0.0904,0.0776,-0.0927,0.0686,-0.0808,0.1048,-0.0547,0.0985,-0.0976,0.0655,-0.0474,0.0645,-0.079,0.0499,-0.0708,0.0644,-0.0181,0.0368,-0.0343,0.0363,-0.0314,0.0415,-0.0222,0.0298,-0.0292,0.0262,-0.0335,0.0303,-0.0271,0.0286,-0.0249,0.016,-0.0215,0.0306,-0.0226,0.0321,-0.0294,0.0514,-0.0519,0.039,-0.0313,0.0336,-0.0417,0.0529,-0.0506,0.0441,-0.0301,0.0442,-0.054,0.0442,-0.0659,0.0422,-0.037,0.0332,-0.0262,0.0444,-0.0284,0.0335,-0.042,0.0415,-0.0426,0.0526,-0.0602,0.054,-0.0593,0.0426,-0.0433,0.0521,-0.0356,0.0454,-0.0341,0.0348,-0.0372,0.0227,-0.0185,0.0218,-0.0137,0.0123,-0.0102,0.0095,-0.0108,0.0105,-0.0307,0.0248,-0.0816,0.0547,-0.0722,0.0885,-0.0437,0.0691,-0.0595,0.0783,-0.0705,0.076,-0.0551,0.0472,-0.1056,0.105,-0.0697,0.0952,-0.0721,0.078,-0.0831,0.0682,-0.0722,0.0807,-0.0631,0.0619,-0.0448,0.0621,-0.06,0.0344,-0.0524,0.0536,-0.049,0.0618,-0.059,0.0444,-0.0425,0.0522,-0.0592,0.0486,-0.0269,0.0315,-0.0387,0.0416,-0.0552,0.0243,-0.0365,0.0358,-0.0424,0.0371,-0.0407,0.0398,-0.0356,0.0395,-0.0369,0.0311,-0.0324,0.0334,-0.0347,0.0156,-0.016,0.0155,-0.0221,0.0217,-0.0192,0.0173,-0.0254,0.021,-0.0162,0.0219,-0.0154,0.025,-0.0215,0.0294,-0.031,0.0195,-0.0176,0.0268,-0.019,0.0244,-0.022,0.0206,-0.0149,0.0173,-0.0146,0.0198,-0.0159,0.0145,-0.022,0.0131,-0.0219,0.0226,-0.0194,0.0169,-0.0284,0.0162,-0.0237,0.0238,-0.0179,0.017,-0.0196,0.0209,-0.0192,0.0245,-0.0219,0.0184,-0.0154,0.0178,-0.0217,0.0254,-0.0129,0.0132,-0.0092,0.0171,-0.0153,0.0148,-0.0183,0.0174,-0.0093,0.0088,-0.0099,0.0139,-0.0163,0.0131,-0.0081,0.013,-0.0088,0.0077,-0.0069,0.0062,-0.012,0.0129,-0.0114,0.0103,-0.007,0.0085,-0.0106,0.012,-0.0108,0.0102,-0.0092,0.0083,-0.0135,0.0111,-0.0125,0.0095,-0.0053,0.0115,-0.0091,0.0086,-0.0093,0.0089,-0.0052,0.0081,-0.0072,0.007,-0.0102,0.0079,-0.0055,0.0136,-0.0122,0.0087,-0.0126,0.0083,-0.008,0.0044,-0.0051,0.0121,-0.0111,0.0107,-0.0129,0.012,-0.0089,0.0082,-0.0048,0.0067,-0.0033,0.0046,-0.0061,0.0038,-0.0024,0.0066,-0.0069,0.0058,-0.0049,0.0024,-0.0014,0.0036,-0.0046,0.0032,-0.0039,0.003,-0.0035,0.0048,-0.0035,0.0024,-0.0059,0.0042,-0.0041,0.0051,-0.0039,0.0063,-0.0054,0.0031,-0.0038,0.0015,-0.0089,0.0497,-0.2146,0.1761,-0.1892,0.1738,-0.2851,0.2029,-0.1842,0.2004,-0.1807,0.1743,-0.1106,0.1546,-0.1648,0.2082,-0.2321,0.1178,-0.1202,0.1531,-0.1125,0.1504,-0.1179,0.0805,-0.0827,0.0628,-0.0681,0.0712,-0.0684,0.0732,-0.0493,0.05,-0.0726,0.0681,-0.0474,0.0445,-0.0401,0.0713,-0.0515,0.077,-0.0403,0.0597,-0.0492,0.0544,-0.0473,0.0468,-0.0428,0.054,-0.0423,0.0432,-0.0542,0.0437,-0.0309,0.0382,-0.034,0.0316,-0.0379,0.0241,-0.0272,0.0545,-0.0318,0.0249,-0.023,0.0272,-0.0232,0.0232,-0.026,0.0316,-0.0293,0.0224,-0.0291,0.0286,-0.0152,0.028,-0.0223,0.0212,-0.0243,0.0157,-0.0195,0.0297,-0.0251,0.0213,-0.0171,0.0207,-0.0169,0.0206,-0.0296,0.018,-0.0157,0.0183,-0.0151,0.0133,-0.0173,0.0163,-0.0155,0.0153,-0.0231,0.0084,-0.0112,0.0109,-0.0125,0.0111,-0.0114,0.0154,-0.0839,0.1267,-0.2701,0.301,-0.3724,0.3002,-0.4273,0.3716,-0.4511,0.4402,-0.2698,0.3494,-0.2378,0.286,-0.2896,0.3446,-0.3502,0.234,-0.1266,0.1161,-0.0962,0.1505,-0.1227,0.1605,-0.1832,0.1664,-0.226,0.208,-0.1954,0.1251,-0.1506,0.1328,-0.1445,0.1371,-0.224,0.2743,-0.2022,0.1152,-0.1888,0.2141,-0.1717,0.1011,-0.2186,0.183,-0.209,0.1478,-0.2215,0.1868,-0.1809,0.2362,-0.2483,0.225,-0.2402,0.1543,-0.1722,0.18,-0.1233,0.0658,-0.069,0.1293,-0.164,0.1596,-0.1549,0.1905,-0.2202,0.1911,-0.156,0.1963,-0.2084,0.3353,-0.282,0.2131,-0.3068,0.2364,-0.2315,0.2088,-0.217,0.1865,-0.2401,0.1884,-0.2525,0.2597,-0.2699,0.2601,-0.2432,0.252,-0.1639,0.1258,-0.1369,0.0968,-0.0655,0.1442,-0.1683,0.1443,-0.0868,0.1286,-0.0922,0.106,-0.1281,0.1043,-0.1258,0.1083,-0.1101,0.1155,-0.054,0.0863,-0.073,0.0908,-0.0569,0.04,-0.0491,0.03,-0.0763,0.0783,-0.0663,0.0703,-0.0842,0.0744,-0.0417,0.0503,-0.057,0.0679,-0.0525,0.0561,-0.0569,0.0449,-0.0453,0.067,-0.0555,0.0567,-0.0497,0.054,-0.0344,0.0515,-0.0356,0.0475,-0.0379,0.0383,-0.0208,0.0396,-0.0294,0.0508,-0.0556,0.068,-0.0446,0.0398,-0.0341,0.0314,-0.0397,0.0603,-0.0436,0.0327,-0.0278,0.0454,-0.0239,0.0401,-0.0311,0.0226,-0.0207,0.0247,-0.0332,0.0376,-0.0315,0.0228,-0.0418,0.0526,-0.0173,0.0122,-0.0282,0.0279,-0.0194,0.0166,-0.0163,0.0213,-0.0322,0.0449,-0.0244,0.0248,-0.0396,0.0198,-0.0246,0.0185,-0.0155,0.0392,-0.0283,0.0292,-0.0341,0.0376,-0.0231,0.0208,-0.0235,0.0237,-0.0143,0.0222,-0.0217,0.0225,-0.021,0.0235,-0.0201,0.0264,-0.0227,0.0212,-0.0184,0.0233,-0.0119,0.0174,-0.026,0.0114,-0.0691,0.0663,-0.1012,0.1184,-0.1283,0.1175,-0.1418,0.1385,-0.1862,0.1146,-0.2117,0.1845,-0.0957,0.1411,-0.1759,0.1773,-0.18,0.1865,-0.1346,0.1575,-0.3728,0.1794,-0.2422,0.2694,-0.1732,0.1259,-0.1062,0.0914,-0.0942,0.1461,-0.1101,0.1471,-0.1213,0.0804,-0.106,0.0839,-0.1361,0.1509,-0.1542,0.0918,-0.0815,0.1746,-0.1221,0.0957,-0.0457,0.1017,-0.0875,0.0938,-0.0907,0.1338,-0.098,0.1079,-0.0478,0.0784,-0.0833,0.0723,-0.0858,0.0882,-0.1141,0.0969,-0.0662,0.043,-0.0533,0.0416,-0.0548,0.0503,-0.0674,0.0594,-0.0752,0.052,-0.0491,0.0446,-0.0268,0.0313,-0.0583,0.0371,-0.0616,0.0668,-0.0369,0.057,-0.0325,0.0316,-0.0361,0.0626,-0.0477,0.0631,-0.0694,0.0722,-0.0513,0.064,-0.0445,0.0482,-0.0654,0.042,-0.0298,0.0508,-0.0423,0.0241,-0.0617,0.0741,-0.0571,0.0655,-0.0977,0.0663,-0.0836,0.0863,-0.0772,0.0743,-0.1499,0.0696,-0.1431,0.1106,-0.0825,0.106,-0.0532,0.0928,-0.0777,0.0916,-0.0835,0.11,-0.0387,0.0376,-0.0707,0.0518,-0.0948,0.0667,-0.0458,0.0561,-0.0478,0.0494,-0.0548,0.058,-0.0442,0.0575,-0.0614,0.0143,-0.0623,0.0855,-0.0737,0.0678,-0.0445,0.049,-0.0753,0.0639,-0.0533,0.0546,-0.0306,0.0233,-0.0343,0.0349,-0.038,0.0382,-0.0419,0.028,-0.0302,0.0508,-0.0299,0.0363,-0.0376,0.0205,-0.0253,0.0321,-0.0426,0.0448,-0.0341,0.0405,-0.0162,0.014,-0.0094,0.0238,-0.0137,0.0182,-0.024,0.0148,-0.0222,0.0191,-0.0125,0.0154,-0.012,0.018,-0.0165,0.0187,-0.019,0.0137,-0.0135,0.0245,-0.0159,0.0171,-0.0244,0.0262,-0.0165,0.023,-0.012,0.0139,-0.0155,0.018,-0.0107,0.0176,-0.0104,0.0079,-0.0181,0.0116,-0.0188,0.0195,-0.0112,0.0191,-0.0116,0.0089,-0.0136,0.0096,-0.0102,0.0122,-0.0135,0.0059,-0.0089,0.0085,-0.0063,0.0138,-0.0041,0.0081,-0.0081,0.0047,-0.0092,0.0096,-0.0091,0.0069,-0.0119,0.0065,-0.009,0.0101,-0.0056,0.0072,-0.0051,0.0065,-0.0125,0.0042,-0.0044,0.0073,-0.006,0.0154,-0.0104,0.0065,-0.0141,0.0145,-0.0137,0.0083,-0.007,0.0083,-0.0133,0.0137,-0.006,0.0069,-0.0083,0.0094,-0.0092,0.0062,-0.0085,0.0071,-0.0056,0.0063,-0.0074,0.0112,-0.0106,0.0057,-0.0061,0.007,-0.0035,0.003,-0.0066,0.005,-0.0085,0.004,-0.0054,0.0071,-0.0071,0.006,-0.0063,0.0029,-0.0067,0.0081,-0.0063,0.0042,-0.0039,0.0026,-0.0052,0.0035,-0.0039,0.0052,-0.0047,0.0055,-0.0043,0.0041,-0.0042,0.0025,-0.0036,0.005,-0.0028,0.0035,-0.0024,0.0028,-0.0029,0.0038,-0.0059,0.0032,-0.0029,0.0025,-0.0021,0.0062,-0.0036,0.003,-0.0052,0.0033,-0.0041,0.0033,-0.0022,0.0021,-0.002,0.0034,-0.005,0.0022,-0.0028,0.0024,-0.0017,0.0038,-0.0043,0.0014,-0.0035,0.0031,-0.0027,0.0045,-0.0034,0.0018,-0.0035,0.0026,-0.0035,0.0056,-0.0022,0.0041,-0.0045,0.0012,-0.0037,0.0029,-0.0025,0.0044,-0.0028,0.0028,-0.003,0.0018,-0.0016,0.0035,-0.0009,0.0027,-0.0036,0.0017,-0.0038,0.0016,-0.0018,0.0029,-0.0018,0.0018,-0.0027,0.002,-0.002,0.0027,-0.0026,0.0034,-0.0025,0.0019,-0.0028,0.0028,-0.0008,0.0016,-0.0028,0.002,-0.0024,0.0026,-0.0022,0.0025,-0.0024,0.0025,-0.0017,0.0011,-0.0013,0.002,-0.0014,0.0021,-0.0007,0.0009,-0.0018,0.0007,-0.0019,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0028,0.002,-0.0024,0.0018,-0.0011,0.0015,-0.0018,0.0009,-0.0018,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0026,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0012,-0.0006,0,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.001,-0.0013,0.0005,-0.0003,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0011,0.0004,-0.0007,0.001,-0.0004,0.0011,-0.0012,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0006,-0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0001,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0006,-0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,0,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0014]
در حال بارگذاری
0:02
Sounds of pots being banged around in kitchen
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۱۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم