مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node105540

Sounds of pots being banged around in kitchen

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها ضربضربهضربه زدنانفجارماهیتابهگلدانbangingتابهگلدان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0017,-0.0002,0.0017,-0.0025,0.0003,-0.0009,0.0017,-0.0004,0.0019,-0.0026,0.0005,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.001,0.002,-0.0014,0.0004,-0.0017,0.0009,0.0003,0.0028,-0.0019,0.0014,-0.0025,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0016,-0.002,0.0014,-0.0018,0.0005,-0.0008,0.0025,-0.0025,0.0017,-0.0023,0.0004,-0.0004,0.0014,-0.0007,0.0019,-0.0016,0.0003,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0019,0.0011,-0.0013,0.0021,-0.0018,0.003,-0.0016,0.0005,-0.002,0.0015,-0.0018,0.0027,-0.0007,0.0018,-0.0018,0.0008,-0.0009,0.0018,-0.0007,0.001,-0.0017,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0006,0.0014,-0.0015,0.0007,-0.0017,0.0005,-0.0011,0.0016,-0.0008,0.0015,-0.0018,0.0002,-0.0009,0.001,-0.0002,0.0028,-0.0033,0.0003,-0.0006,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0021,0.0011,-0.0022,0.0031,-0.0951,0.0135,-0.4467,0.4175,-0.2908,0.4209,-0.3543,0.404,-0.4386,0.4625,-0.2308,0.3213,-0.2309,0.3568,-0.3673,0.2717,-0.3192,0.3132,-0.3253,0.2834,-0.4325,0.1998,-0.1805,0.2826,-0.2545,0.2869,-0.2313,0.2534,-0.2241,0.2482,-0.1976,0.2773,-0.2715,0.2124,-0.3211,0.2492,-0.3058,0.3241,-0.3167,0.1301,-0.2876,0.2612,-0.3155,0.3247,-0.244,0.2906,-0.2232,0.2759,-0.2074,0.1979,-0.1267,0.1262,-0.1532,0.1266,-0.1987,0.2138,-0.2417,0.2211,-0.2019,0.201,-0.2361,0.2226,-0.2078,0.1665,-0.1517,0.1745,-0.1739,0.1229,-0.1133,0.1867,-0.1207,0.1192,-0.112,0.1351,-0.1125,0.1202,-0.1581,0.0836,-0.0846,0.1173,-0.115,0.1003,-0.1052,0.1071,-0.0585,0.113,-0.0786,0.0719,-0.1177,0.0857,-0.1044,0.1002,-0.0831,0.1,-0.1021,0.0708,-0.0856,0.0895,-0.0939,0.085,-0.0837,0.1006,-0.0826,0.1056,-0.078,0.0875,-0.0721,0.0948,-0.095,0.0731,-0.0723,0.0565,-0.0402,0.0547,-0.0626,0.0652,-0.0516,0.0662,-0.0537,0.0429,-0.0477,0.0518,-0.0485,0.0553,-0.053,0.0555,-0.0556,0.0689,-0.0515,0.0456,-0.0397,0.0401,-0.0398,0.0366,-0.0313,0.0683,-0.0424,0.0258,-0.0395,0.0355,-0.0247,0.0353,-0.0273,0.0244,-0.0353,0.0312,-0.0311,0.0241,-0.0201,0.0148,-0.0196,0.0361,-0.0304,0.0162,-0.0283,0.0221,-0.0186,0.0295,-0.0269,0.022,-0.0211,0.0232,-0.0165,0.0293,-0.0251,0.0323,-0.019,0.0322,-0.0217,0.022,-0.0159,0.0158,-0.0188,0.0172,-0.0168,0.0159,-0.0174,0.025,-0.0144,0.0198,-0.0282,0.0087,-0.0121,0.0406,-0.0131,0.0105,-0.0152,0.0189,-0.0131,0.0171,-0.0114,0.0159,-0.0146,0.0148,-0.0151,0.0198,-0.0178,0.0175,-0.0164,0.0126,-0.0151,0.0116,-0.0135,0.0086,-0.0082,0.0095,-0.0083,0.0124,-0.0159,0.0098,-0.0108,0.0144,-0.0129,0.0083,-0.0132,0.0185,-0.0267,0.0248,-0.0301,0.02,-0.041,0.0331,-0.023,0.0547,-0.023,0.0088,-0.0373,0.0307,-0.0294,0.0366,-0.0203,0.0231,-0.0216,0.0254,-0.0268,0.0222,-0.0203,0.0137,-0.0281,0.0307,-0.028,0.0309,-0.0213,0.0201,-0.0118,0.0112,-0.017,0.0144,-0.018,0.0115,-0.016,0.0214,-0.0301,0.0157,-0.0293,0.009,-0.0106,0.0188,-0.0091,0.0105,-0.0144,0.0115,-0.0153,0.0084,-0.007,0.013,-0.0123,0.0202,-0.0177,0.01,-0.0079,0.006,-0.0039,0.0068,-0.0109,0.0097,-0.0264,0.0289,-0.0179,0.0268,-0.0176,0.0216,-0.0215,0.0184,-0.0175,0.0174,-0.0102,0.0184,-0.0137,0.0154,-0.0152,0.0118,-0.0096,0.0141,-0.0176,0.0133,-0.0168,0.0163,-0.0158,0.0106,-0.0058,0.0121,-0.0095,0.0095,-0.0273,0.0198,-0.0355,0.0328,-0.0317,0.0411,-0.0204,0.0482,-0.0165,0.0459,-0.0506,0.0253,-0.0596,0.0256,-0.0101,0.0284,-0.017,0.0307,-0.025,0.026,-0.065,0.051,-0.0446,0.0443,-0.0606,0.0512,-0.0206,0.0269,-0.0345,0.0244,-0.0379,0.0384,-0.0382,0.0362,-0.0219,0.0267,-0.0231,0.0257,-0.0224,0.0228,-0.0215,0.0142,-0.0182,0.0164,-0.0245,0.0142,-0.0177,0.0235,-0.0181,0.0206,-0.0172,0.0249,-0.0174,0.0181,-0.0102,0.0138,-0.016,0.0081,-0.0068,0.0106,-0.0153,0.0162,-0.0068,0.0099,-0.0157,0.01,-0.0073,0.0167,-0.0085,0.0017,-0.0086,0.0106,-0.0126,0.0131,-0.0098,0.0073,-0.0069,0.0092,-0.0069,0.0115,-0.0096,0.0125,-0.0096,0.0044,-0.0056,0.0069,-0.0056,0.0095,-0.0059,0.0078,-0.005,0.0047,-0.007,0.0069,-0.0081,0.0081,-0.0076,0.0051,-0.0052,0.0059,-0.0032,0.0081,-0.0096,0.0022,-0.0059,0.0077,-0.0054,0.0061,-0.0061,0.0072,-0.007,0.0067,-0.0044,0.005,-0.0045,0.006,-0.0059,0.0038,-0.0073,0.0056,-0.0039,0.0035,-0.0077,0.0039,-0.0055,0.0027,-0.0026,0.0055,-0.0044,0.0035,-0.0047,0.0042,-0.0049,0.0067,-0.0053,0.0042,-0.0018,0.0047,-0.0084,0.0041,-0.0061,0.0038,-0.0022,0.0046,-0.0048,0.0036,-0.0054,0.004,-0.0053,0.0063,-0.0022,0.0042,-0.0067,0.0022,-0.0039,0.0059,-0.0035,0.004,-0.0026,0.0017,-0.0025,0.0027,-0.0012,0.0038,-0.0036,0.0026,-0.0045,0.0028,-0.002,0.0024,-0.0029,0.004,-0.0038,0.0019,-0.0037,0.0017,-0.0016,0.0048,-0.0034,0.002,-0.0035,0.002,-0.0009,0.0052,-0.0017,0.0032,-0.0045,0.0028,-0.0042,0.0021,-0.001,0.0035,-0.0043,0.0013,-0.0028,0.0002,-0.0008,0.0032,-0.0015,0.0022,-0.0224,0.0148,-0.0232,0.0197,-0.018,0.0278,-0.0202,0.0259,-0.0165,0.0185,-0.0239,0.0156,-0.0276,0.022,-0.013,0.0157,-0.0163,0.0162,-0.0116,0.0135,-0.0088,0.008,-0.0115,0.0127,-0.0065,0.0083,-0.0125,0.0118,-0.0072,0.0082,-0.0094,0.0092,-0.0081,0.0073,-0.0117,0.0068,-0.0082,0.0044,-0.0052,0.0038,-0.0051,0.0091,-0.0084,0.0065,-0.0066,0.0058,-0.0065,0.0102,-0.0061,0.0052,-0.0083,0.0034,-0.0055,0.0058,-0.0073,0.0056,-0.0037,0.0031,-0.0045,0.0024,-0.0005,0.0043,-0.0089,0.0052,-0.0028,0.0024,-0.003,0.0051,-0.0067,0.0043,-0.0062,0.0068,-0.01,0.0087,-0.011,0.0117,-0.0099,0.0065,-0.0172,0.0105,-0.0094,0.0075,-0.0076,0.0081,-0.0132,0.0066,-0.0061,0.0154,-0.0084,0.0122,-0.0111,0.009,-0.0095,0.0098,-0.0061,0.007,-0.01,0.0089,-0.0059,0.0044,-0.0061,0.0067,-0.0029,0.0062,-0.0066,0.0038,-0.0053,0.0063,-0.0019,0.0044,-0.004,0.0031,-0.0062,0.0023,-0.003,0.0034,-0.0025,0.0049,-0.0029,0.0012,-0.0058,0.0048,-0.0018,0.0053,-0.0038,0.0027,-0.0047,0.0009,-0.0031,0.0024,-0.0029,0.0041,-0.0046,0.0029,-0.003,0.0021,-0.0028,0.0042,-0.0027,0.0028,-0.0035,0.0023,-0.0025,0.0031,-0.0027,0.0032,-0.0025,0.0024,-0.0029,0.0034,-0.0018,0.0025,-0.0024,0.0018,-0.0028,0.0029,-0.0017,0.0042,-0.0024,0.0039,-0.0032,0.0005,-0.0027,0.0027,-0.0025,0.0029,-0.0024,0.0021,-0.0046,0.0026,-0.0026,0.0042,-0.0026,0.0027,-0.0044,0.0024,-0.0027,0.0034,-0.0023,0.0053,-0.0041,0.0014,-0.0037,0.0025,-0.0044,0.0041,-0.154,0.1206,-0.204,0.1724,-0.1979,0.3024,-0.2798,0.2926,-0.2984,0.3783,-0.4365,0.4352,-0.3723,0.447,-0.1899,0.4089,-0.2874,0.2117,-0.2128,0.1647,-0.1808,0.15,-0.2478,0.2631,-0.2314,0.2268,-0.2317,0.3105,-0.2606,0.1956,-0.2138,0.1481,-0.2033,0.2065,-0.3366,0.2289,-0.2767,0.3264,-0.252,0.2706,-0.1898,0.2767,-0.1799,0.166,-0.1699,0.1531,-0.2532,0.1922,-0.235,0.3248,-0.226,0.2723,-0.1456,0.1525,-0.0981,0.1497,-0.1357,0.1576,-0.1704,0.1767,-0.119,0.1663,-0.1128,0.1462,-0.152,0.1853,-0.1118,0.137,-0.0961,0.0699,-0.0571,0.1601,-0.2097,0.1658,-0.1933,0.1776,-0.2386,0.2025,-0.1289,0.0963,-0.1214,0.2054,-0.1496,0.1702,-0.1971,0.1624,-0.1442,0.1354,-0.209,0.1317,-0.1839,0.1208,-0.1418,0.1595,-0.1498,0.1162,-0.1425,0.1246,-0.1035,0.1862,-0.1255,0.1051,-0.0998,0.0849,-0.0914,0.0651,-0.0886,0.1464,-0.1313,0.1236,-0.1216,0.1558,-0.0867,0.0858,-0.1273,0.0908,-0.0998,0.0728,-0.0798,0.0663,-0.0615,0.0773,-0.0468,0.0601,-0.09,0.0858,-0.132,0.0799,-0.0842,0.078,-0.0753,0.0574,-0.0922,0.0556,-0.0859,0.1207,-0.1675,0.1069,-0.1261,0.1572,-0.1521,0.0635,-0.0912,0.0707,-0.0428,0.0827,-0.1149,0.0746,-0.0706,0.0861,-0.1001,0.1044,-0.0693,0.0733,-0.0458,0.0306,-0.0689,0.0836,-0.0433,0.1082,-0.1035,0.0689,-0.1019,0.092,-0.0475,0.0572,-0.0606,0.0533,-0.0216,0.0559,-0.0425,0.0483,-0.039,0.0618,-0.0523,0.0402,-0.0766,0.0425,-0.0399,0.0526,-0.0378,0.0322,-0.0487,0.0253,-0.0409,0.0574,-0.0394,0.0531,-0.055,0.0555,-0.0526,0.0644,-0.0524,0.0653,-0.0462,0.0559,-0.0369,0.0564,-0.0612,0.0331,-0.0268,0.0535,-0.0383,0.0477,-0.0473,0.0623,-0.0564,0.0516,-0.0439,0.0409,-0.0449,0.0318,-0.0202,0.0318,-0.0292,0.0379,-0.0388,0.0224,-0.0229,0.0539,-0.0359,0.05,-0.0286,0.0335,-0.0468,0.0296,-0.0643,0.0251,-0.0129,0.0508,-0.026,0.0139,-0.0396,0.0454,-0.0325,0.0391,-0.034,0.0245,-0.0343,0.0312,-0.0484,0.0372,-0.0236,0.0402,-0.056,0.0374,-0.0263,0.0339,-0.0176,0.0231,-0.0155,0.0259,-0.0163,0.0214,-0.0305,0.0125,-0.0159,0.0249,-0.0378,0.0226,-0.0361,0.0225,-0.0152,0.0123,-0.001,0.0154,-0.0166,0.0133,-0.0313,0.0159,-0.0121,0.0264,-0.0231,0.0191,-0.0205,0.0072,-0.013,0.0131,-0.0082,0.0139,-0.0162,0.008,-0.0075,0.0104,-0.019,0.0096,-0.0096,0.0164,-0.0095,0.0069,-0.0231,0.016,-0.0122,0.0109,-0.0099,0.0256,-0.0248,0.0035,-0.011,0.0107,-0.0116,0.0116,-0.0119,0.0038,-0.0139,0.0095,-0.0121,0.0067,-0.0061,0.015,-0.0083,0.0024,-0.0111,0.0072,-0.0114,0.0141,-0.0081,0.0118,-0.0085,0.0057,-0.0121,0.0051,-0.008,0.0119,-0.0098,0.0053,-0.0074,0.0047,-0.0114,0.0027,-0.0042,0.0105,-0.0078,0.0049,-0.01,0.0074,-0.0098,0.0048,0.001,0.0098,-0.0078,0.0017,-0.0078,0.0035,-0.002,0.0077,-0.0077,0.0067,-0.0051,0.0045,-0.0037,0.0027,-0.0049,0.0057,-0.0029,0.004,-0.004,0.0037,-0.002,0.002,-0.0025,0.0046,-0.0061,0.0017,-0.0034,0.0022,-0.002,0.0048,-0.005,0.0029,-0.0039,0.0014,-0.0011,0.0053,-0.004,0.0028,-0.0043,0.0017,-0.0023,0.0042,-0.0044,0.0016,-0.0026,0.0014,-0.0035,0.0023,-0.0016,0.0013,-0.0004,0.0017,-0.0039,0.0009,-0.0016,0.0028,-0.0021,0.0031,-0.0024,0.0011,-0.0025,0.0033,-0.0019,0.0035,-0.003,0.0014,-0.0038,0.0027,-0.003,0.0029,-0.0007,0.002,-0.0032,0.0002,-0.0018,0.0027,-0.0017,0.0029,-0.0018,0.0015,-0.0026,0.0011,-0.0011,0.0026,-0.0032,0.0021,-0.0012,0.0017,-0.0029,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0025,0.0019,-0.002,0.0013,-0.0005,0.0014,-0.0004,0.001,-0.0023,0.0009,-0.0008,0.002,-0.001,0.0022,-0.0025,0.0006,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0019,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0015,0.002,-0.0013,0.0014,-0.0019,0.0013,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.0016,-0.0007,0.0014,-0.0012,0.0002,-0.0014,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0017,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0002,0.0018,-0.0018,0.0006,-0.0007,0.0009,0,0.0016,-0.0008,0.0012,-0.0015,0,-0.0002,0.0009,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0012,0.0002,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0014,-0.0014,0.0006,-0.0015,0.0006,-0.0005,0.0015,-0.0013,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.001,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.001,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0003,-0.001,0.0003,0,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0005,0,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0002,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001]
در حال بارگذاری
0:02
Sounds of pots being banged around in kitchen
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۱۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم