مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node107734

Digging in an ice machine then dumping ice in glass

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: اداره
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها یخدستگاهdigحفر، کندن زمینیخ ماشین
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0012,0.0008,-0.0019,0.0017,-0.0024,0.0021,-0.0016,0.0012,-0.0007,0.0015,-0.0018,0.002,-0.0067,0.0071,-0.0081,0.0088,-0.0067,0.0077,-0.0104,0.0033,-0.0081,0.0055,-0.0054,0.0047,-0.0054,0.0037,-0.0043,0.0053,-0.0067,0.0037,-0.0044,0.0028,-0.0036,0.0048,-0.0018,0.0036,-0.0018,0.0063,-0.0007,0.0047,-0.0027,0.0033,0.0002,0.0052,-0.002,0.0038,-0.0008,0.0028,-0.001,0.003,-0.0039,0.0011,-0.0047,0.0018,-0.0029,0.0013,-0.0041,0.0004,-0.0038,0.0004,-0.0021,0.002,-0.0038,0.0002,-0.0017,0.0028,-0.0027,0.0016,-0.0043,-0.0004,-0.0027,0.0013,-0.0027,0.0019,-0.0026,0.0016,0,0.0036,-0.0012,0.0035,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0033,-0.0004,0.0022,0.0004,0.0036,0.0034,0.0068,0.0019,0.0045,0.0004,0.0054,-0.0071,0.0129,-0.0057,0.0099,0.0017,0.0061,0.0026,0.0066,0.0011,0.0047,0.0004,0.0051,-0.0031,0.0014,-0.0047,0.002,-0.0006,0.0018,0.0002,0.0025,0.0005,0.0028,-0.0002,0.0027,-0.0036,0.0001,-0.003,-0.0016,-0.0026,-0.0002,-0.0019,0.0003,-0.0033,0.0054,-0.0667,0.058,-0.0605,0.072,-0.037,0.0483,-0.0398,0.0389,-0.0536,0.0446,-0.0234,0.0379,-0.0511,0.1077,-0.1345,0.1013,-0.0722,0.1206,-0.1086,0.0905,-0.0681,0.086,-0.1584,0.0986,-0.0674,0.0791,-0.089,0.0534,-0.0707,0.0661,-0.0575,0.0405,-0.0529,0.0322,-0.0387,0.0273,-0.0435,0.0167,-0.0384,0.0111,-0.0236,0.029,-0.0308,0.0209,-0.0296,0.0145,-0.0145,0.0113,-0.0105,0.0104,-0.0041,0.0162,-0.0092,0.0114,-0.0035,0.0082,-0.0031,0.0105,-0.0083,0.008,-0.0039,0.0092,-0.0062,0.0127,-0.0037,0.008,-0.0047,0.0088,-0.0055,0.0074,-0.0083,0.0087,-0.0123,0.0053,-0.0109,0.0079,-0.0052,0.0077,-0.0077,0.014,-0.0093,0.0056,-0.0088,0.005,-0.0026,0.0064,-0.0121,0.0044,-0.1803,0.0303,-0.2706,0.4821,-0.2708,0.4805,-0.4096,0.0486,-0.2553,0.3688,-0.145,0.2906,-0.1774,0.1465,-0.2164,0.0824,-0.0486,0.2328,-0.3062,0.2155,-0.3309,0.2313,-0.214,0.4408,-0.2863,0.1579,-0.1559,0.2348,-0.1268,0.1621,-0.1339,0.0703,-0.1401,0.0789,-0.0258,0.1068,-0.1171,0.0698,-0.0665,0.0371,-0.05,0.0652,-0.0214,0.0651,-0.0757,0.023,-0.0431,0.0521,-0.0341,0.0735,-0.0656,0.0385,-0.0731,0.1073,-0.0783,0.1245,-0.0835,0.1241,-0.1134,0.0509,-0.0793,0.0717,-0.056,0.1278,-0.0739,0.0443,-0.0774,0.0536,-0.1153,0.1148,-0.0727,0.1085,-0.0977,0.0828,-0.0762,0.0843,-0.0527,0.0748,-0.0727,0.0301,-0.0661,0.0376,-0.0493,0.0784,-0.0712,0.0707,-0.0484,0.0314,-0.0846,0.0695,-0.0479,0.0801,-0.0682,0.0484,-0.086,0.0877,-0.0651,0.0884,-0.0862,0.0271,-0.0744,0.0822,-0.0532,0.1141,-0.0645,0.0467,-0.0735,0.0522,-0.0597,0.11,-0.117,0.063,-0.0939,0.0715,-0.0843,0.0779,-0.1138,0.0989,-0.1115,0.1063,-0.1613,0.1373,-0.1516,0.1505,-0.1046,0.1089,-0.0578,0.1358,-0.1199,0.0751,-0.058,0.1059,-0.0853,0.0743,-0.0933,0.1723,-0.1492,0.1269,-0.2154,0.1869,-0.121,0.2017,-0.2376,0.1422,-0.1586,0.156,-0.1523,0.1197,-0.1359,0.1141,-0.2266,0.1576,-0.1357,0.1429,-0.1467,0.0955,-0.1569,0.0995,-0.0448,0.0827,-0.157,0.0986,-0.1036,0.1028,-0.1757,0.1269,-0.1703,0.1242,-0.1693,0.1757,-0.1403,0.1015,-0.143,0.1192,-0.1996,0.0857,-0.1217,0.1368,-0.1322,0.0779,-0.0911,0.108,-0.1229,0.0991,-0.0922,0.0976,-0.1148,0.0884,-0.1219,0.1882,-0.1756,0.1285,-0.0974,0.1216,-0.1745,0.1086,-0.2789,0.2334,-0.2139,0.2459,-0.2843,0.2455,-0.2079,0.2092,-0.1912,0.2095,-0.1514,0.1652,-0.1615,0.1149,-0.1173,0.1711,-0.1401,0.0706,-0.1044,0.1559,-0.1637,0.1665,-0.1502,0.1086,-0.1026,0.137,-0.1065,0.1149,-0.1029,0.0758,-0.0929,0.1012,-0.0785,0.0683,-0.0819,0.0721,-0.0607,0.0753,-0.0833,0.0719,-0.0885,0.183,-0.1387,0.0891,-0.0894,0.097,-0.0719,0.1051,-0.0625,0.0433,-0.0689,0.0784,-0.0495,0.0595,-0.0636,0.0543,-0.0399,0.0513,-0.0401,0.0504,-0.0481,0.0368,-0.0397,0.0455,-0.0325,0.039,-0.0506,0.0446,-0.0704,0.0851,-0.0777,0.0851,-0.0821,0.0643,-0.0916,0.073,-0.1164,0.1147,-0.1019,0.0948,-0.0871,0.1352,-0.1196,0.0981,-0.0898,0.063,-0.1357,0.1178,-0.0775,0.1001,-0.0966,0.1138,-0.123,0.1436,-0.1539,0.1899,-0.1109,0.1163,-0.0901,0.1342,-0.0962,0.1221,-0.0781,0.1059,-0.1199,0.1483,-0.1024,0.1149,-0.1322,0.1302,-0.1179,0.1259,-0.1042,0.0816,-0.0779,0.1278,-0.0936,0.0754,-0.0692,0.1131,-0.0896,0.0797,-0.1305,0.1217,-0.1159,0.1795,-0.1594,0.3004,-0.299,0.2849,-0.2111,0.2257,-0.283,0.2049,-0.2635,0.161,-0.0963,0.1732,-0.1426,0.0595,-0.0613,0.1314,-0.1073,0.0692,-0.0932,0.0739,-0.112,0.1189,-0.0722,0.1302,-0.1041,0.0762,-0.0628,0.1029,-0.0848,0.0523,-0.0308,0.0865,-0.0944,0.0538,-0.05,0.1139,-0.1469,0.1562,-0.1377,0.091,-0.062,0.0879,-0.0984,0.0789,-0.0594,0.074,-0.0797,0.0414,-0.0425,0.0496,-0.0614,0.0568,-0.0571,0.0438,-0.0361,0.0715,-0.0475,0.0893,-0.0746,0.0833,-0.0943,0.0755,-0.078,0.0879,-0.0689,0.1103,-0.0758,0.0944,-0.0587,0.0618,-0.0757,0.0662,-0.102,0.0715,-0.0698,0.0826,-0.1012,0.1268,-0.1191,0.0956,-0.16,0.1536,-0.1719,0.1738,-0.1207,0.1397,-0.0887,0.1118,-0.0989,0.0951,-0.0845,0.1029,-0.0807,0.0945,-0.0976,0.1036,-0.1452,0.1455,-0.1183,0.1168,-0.0601,0.0601,-0.0497,0.0852,-0.0606,0.0753,-0.0741,0.0588,-0.0748,0.0532,-0.0701,0.0683,-0.0816,0.0475,-0.0599,0.0604,-0.0851,0.0554,-0.0738,0.107,-0.0727,0.0654,-0.0398,0.0557,-0.0443,0.0328,-0.062,0.0379,-0.0429,0.0301,-0.0372,0.0271,-0.0253,0.0324,-0.1527,0.1433,-0.14,0.1532,-0.1464,0.1179,-0.078,0.0918,-0.1091,0.0858,-0.0409,0.087,-0.1065,0.0702,-0.074,0.0578,-0.0789,0.0604,-0.0649,0.0593,-0.0673,0.0391,-0.1434,0.1384,-0.1848,0.2375,-0.088,0.1034,-0.0823,0.0941,-0.0862,0.0712,-0.1232,0.1153,-0.0883,0.0744,-0.094,0.1301,-0.1052,0.0752,-0.0694,0.051,-0.0694,0.0714,-0.048,0.06,-0.0482,0.0598,-0.0448,0.0452,-0.025,0.0334,-0.0353,0.0351,-0.4125,0.3021,-0.0866,0.1117,-0.1061,0.1013,-0.0558,0.0904,-0.0658,0.0506,-0.0597,0.0498,-0.0855,0.0658,-0.0588,0.0641,-0.0427,0.0339,-0.0234,0.0234,-0.0184,0.021,-0.0178,0.0204,-0.019,0.0205,-0.0209,0.0158,-0.0143,0.0116,-0.01,0.0099,-0.0135,0.0065,-0.0095,0.0117,-0.0351,0.0231,-0.0154,0.0185,-0.0174,0.0174,-0.0276,0.0132,-0.0318,0.0211,-0.0187,0.0257,-0.0247,0.0224,-0.0141,0.0182,-0.0124,0.0176,-0.0157,0.0176,-0.0174,0.0197,-0.024,0.0215,-0.028,0.0166,-0.0145,0.0185,-0.0116,0.0134,-0.015,0.0126,-0.013,0.0082,-0.0096,0.0118,-0.0131,0.0135,-0.0097,0.0125,-0.0079,0.0087,-0.0074,0.0121,-0.0103,0.0071,-0.015,0.0121,-0.0141,0.026,-0.0243,0.0283,-0.0168,0.0194,-0.016,0.0116,-0.0143,0.0101,-0.0094,0.0084,-0.006,0.0065,-0.0141,0.0155,-0.0101,0.0146,-0.0098,0.0128,-0.0229,0.0114,-0.0169,0.0134,-0.0134,0.0136,-0.0096,0.0088,-0.01,0.0077,-0.009,0.0125,-0.0137,0.0106,-0.0129,0.0058,-0.0066,0.008,-0.0088,0.0065,-0.0051,0.0087,-0.0099,0.0053,-0.0073,0.0062,-0.0093,0.0107,-0.0075,0.0074,-0.0041,0.0056,-0.0051,0.006,-0.0068,0.0056,-0.0066,0.0046,-0.0054,0.0036,-0.007,0.0036,-0.007,0.0015,-0.0026,0.0025,-0.003,0.0045,-0.001,0.0067,-0.0004,0.0066,-0.0058,0.0027,-0.0021,0.0033,-0.0077,0.0039,-0.0083,0.0061,-0.0054,0.0105,-0.0031,0.0067,-0.0048,0.0083,-0.0003,0.0049,-0.0044,0.0038,-0.0015,0.0051,-0.001,0.0053,-0.0006,0.0054,-0.0007,0.0075,-0.0032,0.0048,-0.0035,0.0045,-0.0039,0.0033,-0.0064,0.0012,-0.0054,0.0009,-0.0041,-0.0002,-0.0064,-0.0006,-0.0056,-0.0016,-0.0033,0.001,-0.0035,-0.001,-0.0039,0.0001,-0.0045,-0.0001,-0.006,-0.0008,-0.0035,0.0002,-0.0021,0.0005,-0.0023,0.0012,0.0004,0.0029,-0.0012,0.0027,-0.001,0.0023,0.002,0.0033,0.001,0.0029,0.0021,0.0042,0.0032,0.0047,0.0009,0.0033,-0.0002,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0028,-0.0014,-0.003,-0.0008,-0.0098,0.0035,-0.0095,0.0045,-0.0049,0.0049,-0.003,0.0012,-0.0037,0.0007,-0.0019,0.0027,-0.0016,0.0018,-0.0013,0.0022,0.0002,0.0026,-0.0008,0.0022,0.0007,0.0028,0.0004,0.0031,-0.0017,0.0014,-0.0007,0.0024,-0.0004,0.0017,-0.0011,0.0009,0.0002,0.0026,-0.0008,0.0023,0.0001,0.0017,-0.0001,0.0017,-0.0014,0.0005,-0.001,-0.0001,-0.001,-0.0001,-0.0031,-0.001,-0.0032,-0.0012,-0.0022,-0.0011,-0.0021,-0.0011,-0.002,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0022,-0.0008,-0.0017,-0.0002,-0.0022,-0.0008,-0.0021,0.0003,0.0003,0.0012,0.0002,0.0016,0.0002,0.003,0.0024,0.003,0.0014,0.0027,0.002,0.004,0.0014,0.0039,0.0004,0.0016,0.0009,0.0023,0.0001,0.0025,0.0001,0.0019,0.0018,0.0035,0,0.0034,-0.0029,0.0014,-0.0075,0.0017,-0.0116,-0.004,-0.0134,-0.0103,-0.0139,-0.0073,-0.0131,-0.0053,-0.0103,0.0062,-0.0039,0.0072,-0.0014,0.0054,-0.0174,0.0204,-0.0048,0.0092,-0.0123,0.0133,-0.0068,0.0046,-0.0105,0.0174,-0.0164,0.0202,-0.0029,0.0129,-0.006,0.0139,-0.0294,0.0149,-0.0169,0.0239,-0.0145,0.0116,-0.0115,0.0057,-0.015,0.014,-0.0137,0.0166,-0.0133,0.0103,-0.014,0.0105,-0.0112,0.0084,-0.2499,0.2274,-0.2722,0.2919,-0.1734,0.2194,-0.0895,0.0955,-0.0761,0.0947,-0.149,0.067,-0.1249,0.1332,-0.1258,0.1363,-0.0999,0.1253,-0.0539,0.0349,-0.0427,0.0309,-0.0609,0.0591,-0.039,0.0351,-0.0272,0.0363,-0.0241,0.0353,-0.1086,0.0957,-0.0797,0.0868,-0.0353,0.0494,-0.0473,0.0481,-0.0189,0.0217,-0.0184,0.0245,-0.0247,0.0243,-0.0344,0.0268,-0.0242,0.0294,-0.0236,0.0132,-0.0441,0.0383,-0.0439,0.0361,-0.019,0.0278,-0.0225,0.0302,-0.0315,0.0396,-0.0234,0.0256,-0.0157,0.0255,-0.1296,0.0691,-0.153,0.1092,-0.0349,0.0679,-0.0833,0.0858,-0.0618,0.0629,-0.0449,0.0459,-0.0781,0.0729,-0.0722,0.0712,-0.067,0.0557,-0.0833,0.0575,-0.0643,0.0276,-0.0477,0.039,-0.0642,0.0444,-0.0649,0.0852,-0.0318,0.0312,-0.0406,0.0334,-0.0414,0.0566,-0.0725,0.0692,-0.1229,0.1156,-0.0725,0.0674,-0.0546,0.05,-0.0478,0.0486,-0.0456,0.0538,-0.0548,0.0475,-0.0546,0.0494,-0.0514,0.0395,-0.0871,0.0776,-0.0436,0.0478,-0.1277,0.1189,-0.0981,0.0936,-0.0703,0.0541,-0.0695,0.0576,-0.0351,0.0488,-0.0308,0.0275,-0.0374,0.025,-0.0624,0.0354,-0.0291,0.0267,-0.0356,0.0292,-0.0471,0.0514,-0.036,0.0415,-0.0532,0.0477,-0.0348,0.0431,-0.0301,0.0448,-0.0671,0.0674,-0.0449,0.0601,-0.0305,0.0259,-0.1883,0.2398,-0.0811,0.0721,-0.0501,0.0585,-0.038,0.0377,-0.0283,0.031,-0.0284,0.029,-0.0515,0.042,-0.0632,0.0572,-0.0379,0.0222,-0.0182,0.0186,-0.0121,0.0089,-0.0193,0.0175,-0.0138,0.0139,-0.0096,0.0155,-0.022,0.0219,-0.0088,0.0122,-0.0081,0.0083,-0.0088,0.0089,-0.0514,0.0895,-0.0782,0.0508,-0.0248,0.0179,-0.0098,0.0155,-0.0119,0.0072,-0.0125,0.0252,-0.0231,0.0293,-0.0246,0.0222,-0.0119,0.0081,-0.0075,0.0072,-0.0096,0.0081,-0.0094,0.007,-0.0067,0.0074,-0.0089,0.005,-0.0029,0.007,-0.0049,0.0042,-0.0051,0.0057,-0.0032,0.0072,-0.0175,0.0131,-0.0088,0.0089,-0.0058,0.0071,-0.0051,0.0059,-0.0032,0.004,-0.0045,0.0043,-0.0039,0.0049,-0.0065,0.006,-0.0056,0.0038,-0.0058,0.0036,-0.0039,0.0031,-0.0038,0.0015,-0.0037,0.0033,-0.0033,0.0021,-0.0045,0.002,-0.0023,0.0023,-0.0006,0.002,-0.0182,0.0139,-0.0093,0.015,-0.0056,0.0057,-0.0026,0.003,-0.0016,0.0022,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.0032,-0.0004,0.0035,-0.0032,0.0026,-0.0018,0.0024,-0.002,0.0033,-0.0047,0.0026,-0.0025,0.0016,-0.0019,0.0015,-0.0017,-0.0003,-0.0012,0.0007,-0.0014,0,-0.0019,0.0006,-0.0006,0.0011,-0.0012,0.0002,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.0014,-0.0033,0.0024,-0.0011,0.0024,-0.0005,0.0015,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0015,-0.0008,0.0009,-0.001,0,-0.0003,0.0008,-0.0002,0.0007,-0.0003,0.0006,0.0003,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0001,0.0007,0.0005,0.0011,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0008,-0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0009,-0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,-0.0002,-0.0007,0,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0003,0.0003,0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0039,0.0019]
در حال بارگذاری
0:03
Digging in an ice machine then dumping ice in glass
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۲۴ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم