مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node108378

Sounds of pots being banged around in kitchen

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها ضربضربهضربه زدنانفجارماهیتابهگلدانbangingتابهگلدان
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0013,-0.0003,0.0018,-0.0009,0.0006,-0.0025,0.0005,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0015,-0.0022,0.0021,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0019,-0.0005,0.0022,-0.0017,0.0011,-0.001,0.003,-0.0012,0.0027,-0.0033,0.0025,-0.0041,0.0028,-0.0048,0.003,-0.0025,0.0037,-0.004,0.0056,-0.0098,0.0088,-0.0073,0.011,-0.0057,0.0084,-0.0083,0.0053,-0.0056,0.0035,-0.0129,0.0128,-0.0161,0.0129,-0.0187,0.0158,-0.0155,0.0157,-0.0139,0.0111,-0.0095,0.0128,-0.0216,0.0243,-0.0192,0.0192,-0.0216,0.0274,-0.0316,0.0258,-0.0318,0.0338,-0.0326,0.0367,-0.0372,0.0358,-0.0402,0.0479,-0.0311,0.045,-0.0345,0.0452,-0.0444,0.0351,-0.0309,0.0253,-0.044,0.0352,-0.0267,0.0247,-0.0325,0.0313,-0.021,0.0258,-0.025,0.027,-0.0251,0.0262,-0.0206,0.0168,-0.0211,0.0316,-0.0205,0.0214,-0.0275,0.0227,-0.0976,0.1072,-0.1018,0.1429,-0.1725,0.1221,-0.1151,0.1622,-0.1697,0.1358,-0.0928,0.1481,-0.1062,0.0995,-0.1103,0.1036,-0.1014,0.094,-0.108,0.1106,-0.0901,0.1033,-0.0808,0.0493,-0.0733,0.0805,-0.0771,0.0846,-0.0471,0.0851,-0.054,0.043,-0.0538,0.0708,-0.052,0.0478,-0.0389,0.0469,-0.0392,0.0382,-0.0394,0.0442,-0.0253,0.0458,-0.0551,0.0287,-0.0282,0.0296,-0.0309,0.0277,-0.0311,0.0391,-0.032,0.0262,-0.0241,0.0219,-0.0252,0.0275,-0.0226,0.0234,-0.0276,0.0284,-0.0232,0.0186,-0.019,0.0155,-0.0193,0.0162,-0.0224,0.0165,-0.0169,0.0095,-0.013,0.0171,-0.0122,0.0171,-0.0126,0.0145,-0.0176,0.0117,-0.0092,0.0106,-0.0086,0.0114,-0.0133,0.0117,-0.0116,0.012,-0.0141,0.0164,-0.0114,0.0118,-0.0174,0.0143,-0.0125,0.016,-0.0113,0.0094,-0.0112,0.011,-0.0079,0.0102,-0.0098,0.0077,-0.0087,0.0083,-0.0055,0.0104,-0.0095,0.0055,-0.0087,0.0085,-0.0101,0.0079,-0.0486,0.1188,-0.1132,0.1197,-0.1548,0.1514,-0.1226,0.1102,-0.1621,0.1498,-0.1203,0.134,-0.11,0.1038,-0.091,0.1059,-0.1013,0.1158,-0.0979,0.0834,-0.1021,0.1102,-0.0611,0.0602,-0.0659,0.079,-0.0632,0.063,-0.0721,0.0561,-0.0589,0.0675,-0.0555,0.054,-0.0375,0.0611,-0.0577,0.0522,-0.0452,0.0269,-0.0392,0.0447,-0.0333,0.039,-0.0357,0.026,-0.0316,0.0322,-0.0534,0.0556,-0.0501,0.0402,-0.0618,0.0478,-0.0559,0.077,-0.077,0.0598,-0.0411,0.0394,-0.0282,0.0372,-0.032,0.0306,-0.0292,0.0356,-0.0458,0.0436,-0.0446,0.0419,-0.0391,0.034,-0.0428,0.0423,-0.032,0.0324,-0.0307,0.0385,-0.0248,0.0176,-0.0312,0.0214,-0.0204,0.0212,-0.0599,0.0564,-0.0544,0.0622,-0.1025,0.092,-0.0718,0.1024,-0.1006,0.0755,-0.0693,0.1003,-0.1405,0.1074,-0.102,0.093,-0.2431,0.1494,-0.2113,0.1055,-0.1718,0.2548,-0.152,0.1484,-0.1365,0.1366,-0.1415,0.1435,-0.148,0.1417,-0.1539,0.1476,-0.1292,0.1534,-0.147,0.1004,-0.1644,0.1246,-0.1505,0.0786,-0.1078,0.1465,-0.1118,0.0916,-0.0812,0.0735,-0.0876,0.1168,-0.0894,0.0913,-0.1022,0.1127,-0.1533,0.1579,-0.1476,0.1124,-0.1912,0.1649,-0.1771,0.1564,-0.1933,0.1798,-0.1599,0.197,-0.184,0.1668,-0.1333,0.0977,-0.1636,0.1196,-0.2172,0.2074,-0.1518,0.1465,-0.1789,0.1722,-0.1434,0.1454,-0.4028,0.2746,-0.3734,0.4097,-0.4091,0.4081,-0.4119,0.4133,-0.4074,0.4134,-0.4135,0.4119,-0.4077,0.4217,-0.4146,0.4092,-0.3924,0.4081,-0.4154,0.4078,-0.4093,0.4149,-0.4108,0.4107,-0.407,0.3795,-0.3959,0.4048,-0.4056,0.3957,-0.4094,0.2897,-0.4099,0.3948,-0.4105,0.4006,-0.2402,0.3478,-0.2732,0.3186,-0.2677,0.2851,-0.2939,0.2786,-0.2446,0.2503,-0.211,0.3284,-0.2567,0.3082,-0.2718,0.3,-0.4128,0.3214,-0.3124,0.4157,-0.4066,0.4144,-0.3906,0.4071,-0.4142,0.4131,-0.3852,0.4129,-0.4154,0.3648,-0.389,0.4116,-0.4097,0.3749,-0.4067,0.4133,-0.3627,0.3563,-0.4016,0.3568,-0.242,0.3572,-0.2682,0.1977,-0.3025,0.2219,-0.2438,0.3328,-0.2376,0.2387,-0.149,0.2336,-0.2266,0.209,-0.1434,0.169,-0.0998,0.1789,-0.1348,0.1284,-0.1793,0.1625,-0.1275,0.1466,-0.1667,0.0955,-0.102,0.1325,-0.111,0.107,-0.1115,0.1034,-0.1291,0.0959,-0.1088,0.0835,-0.0853,0.078,-0.0952,0.0427,-0.0655,0.0676,-0.0572,0.0941,-0.0795,0.1044,-0.0645,0.0564,-0.0409,0.0394,-0.0424,0.071,-0.0531,0.0526,-0.0509,0.0264,-0.0415,0.0326,-0.0484,0.0387,-0.0427,0.0518,-0.0594,0.0466,-0.0612,0.0344,-0.0524,0.0437,-0.0403,0.039,-0.0335,0.037,-0.0311,0.0287,-0.029,0.0372,-0.0293,0.0267,-0.0955,0.0505,-0.0688,0.0707,-0.0622,0.0788,-0.1068,0.0682,-0.0591,0.0529,-0.0882,0.0788,-0.0935,0.0739,-0.0632,0.0904,-0.0971,0.069,-0.0947,0.0873,-0.0781,0.1109,-0.0801,0.0853,-0.0673,0.1046,-0.0857,0.0584,-0.0913,0.0977,-0.1102,0.1104,-0.1429,0.0939,-0.1647,0.1271,-0.126,0.1186,-0.1503,0.175,-0.1591,0.2065,-0.2002,0.1605,-0.2029,0.1791,-0.1421,0.1408,-0.123,0.1057,-0.1116,0.1761,-0.1332,0.1493,-0.1448,0.1444,-0.12,0.1253,-0.1096,0.0974,-0.1166,0.1216,-0.1224,0.0903,-0.0995,0.1091,-0.0934,0.0946,-0.0763,0.0731,-0.0762,0.0841,-0.0856,0.0841,-0.099,0.1171,-0.072,0.0684,-0.0898,0.082,-0.0789,0.0719,-0.1026,0.0661,-0.0665,0.1094,-0.0606,0.1001,-0.0848,0.0506,-0.0762,0.0521,-0.0605,0.0588,-0.0682,0.0688,-0.0727,0.0472,-0.0466,0.0558,-0.0552,0.0381,-0.067,0.0521,-0.0601,0.0477,-0.0464,0.0467,-0.0323,0.0477,-0.0369,0.0248,-0.0582,0.04,-0.0417,0.0403,-0.0372,0.0301,-0.036,0.0418,-0.0418,0.027,-0.0284,0.0294,-0.0311,0.0335,-0.0356,0.0336,-0.0279,0.0274,-0.0367,0.0365,-0.0252,0.0243,-0.0269,0.0179,-0.0292,0.0246,-0.0277,0.0225,-0.0207,0.0317,-0.0249,0.0383,-0.0343,0.0257,-0.0382,0.0325,-0.033,0.0443,-0.0358,0.0262,-0.0331,0.0202,-0.0377,0.0298,-0.0478,0.0571,-0.0507,0.0448,-0.0621,0.069,-0.0351,0.0293,-0.0435,0.0446,-0.0492,0.0562,-0.0495,0.0537,-0.0478,0.0449,-0.0283,0.0349,-0.029,0.0398,-0.0259,0.0291,-0.0253,0.0324,-0.0323,0.0189,-0.0268,0.0299,-0.0303,0.023,-0.0259,0.0237,-0.0106,0.0231,-0.0278,0.0206,-0.0246,0.0155,-0.0382,0.046,-0.0593,0.048,-0.0456,0.0401,-0.0397,0.0346,-0.0264,0.0275,-0.0328,0.0232,-0.0305,0.0276,-0.0283,0.0469,-0.0394,0.0529,-0.1529,0.0531,-0.0714,0.0569,-0.0706,0.0528,-0.0456,0.064,-0.0471,0.037,-0.0504,0.0574,-0.0304,0.0837,-0.1054,0.0379,-0.1095,0.1079,-0.049,0.0657,-0.0792,0.06,-0.0662,0.0567,-0.0581,0.0371,-0.0298,0.0657,-0.0452,0.0583,-0.0553,0.0666,-0.0352,0.052,-0.0567,0.0389,-0.0455,0.0449,-0.0397,0.0402,-0.0526,0.0601,-0.0428,0.055,-0.0409,0.0422,-0.0407,0.0453,-0.0384,0.049,-0.0522,0.0423,-0.0479,0.0322,-0.0249,0.041,-0.0334,0.0432,-0.0601,0.0319,-0.0542,0.0395,-0.0445,0.0414,-0.0391,0.0289,-0.029,0.0222,-0.0234,0.0369,-0.0169,0.0208,-0.0238,0.0203,-0.0202,0.0167,-0.0254,0.0294,-0.0239,0.0192,-0.0233,0.0152,-0.0245,0.0306,-0.0287,0.031,-0.0282,0.0246,-0.0277,0.0279,-0.0279,0.0284,-0.0226,0.0269,-0.0202,0.0225,-0.0146,0.0161,-0.0155,0.0193,-0.0161,0.0254,-0.027,0.021,-0.0247,0.0192,-0.0175,0.0147,-0.0211,0.0182,-0.0229,0.0143,-0.0147,0.0169,-0.0112,0.0202,-0.0099,0.017,-0.0238,0.021,-0.0156,0.0174,-0.0169,0.0083,-0.0155,0.0212,-0.0183,0.0255,-0.0159,0.0195,-0.0188,0.0202,-0.0173,0.0141,-0.0157,0.0152,-0.0155,0.0146,-0.0165,0.0175,-0.019,0.0193,-0.329,0.2116,-0.3521,0.4123,-0.3965,0.4044,-0.3671,0.413,-0.3316,0.3994,-0.4083,0.3485,-0.4169,0.3899,-0.3261,0.3266,-0.2974,0.3637,-0.3456,0.2832,-0.3257,0.2988,-0.1738,0.2194,-0.1858,0.1556,-0.1573,0.1921,-0.246,0.3189,-0.2432,0.1241,-0.175,0.2644,-0.1483,0.1794,-0.1913,0.2158,-0.1473,0.1918,-0.1139,0.1102,-0.1674,0.1419,-0.1344,0.1315,-0.1089,0.1041,-0.1214,0.1352,-0.0713,0.0902,-0.1056,0.0753,-0.1107,0.0881,-0.0816,0.0866,-0.0781,0.0741,-0.0735,0.0789,-0.097,0.0714,-0.0591,0.0556,-0.0842,0.0694,-0.068,0.066,-0.0598,0.0561,-0.0795,0.0486,-0.0537,0.0557,-0.0499,0.0477,-0.0598,0.0568,-0.0557,0.0351,-0.0489,0.0453,-0.0541,0.0382,-0.0528,0.0663,-0.0456,0.0522,-0.0455,0.0307,-0.0482,0.0362,-0.0245,0.0334,-0.0302,0.032,-0.0314,0.0246,-0.0347,0.0313,-0.0208,0.0321,-0.0288,0.0196,-0.0285,0.0251,-0.0217,0.0243,-0.0247,0.0171,-0.0225,0.0166,-0.0134,0.0147,-0.0154,0.0182,-0.0184,0.0149,-0.0207,0.014,-0.0103,0.0125,-0.0116,0.0113,-0.0115,0.0126,-0.012,0.0111,-0.0132,0.0095,-0.0125,0.0099,-0.0257,0.0189,-0.021,0.0204,-0.0185,0.029,-0.0178,0.0204,-0.0203,0.018,-0.0233,0.0189,-0.0291,0.0283,-0.0212,0.0155,-0.0198,0.0206,-0.0105,0.0206,-0.0168,0.0149,-0.0137,0.0142,-0.0162,0.0108,-0.0213,0.016,-0.0276,0.023,-0.0289,0.0252,-0.02,0.03,-0.0173,0.0233,-0.0169,0.0168,-0.0159,0.0138,-0.0231,0.033,-0.0388,0.0272,-0.0266,0.028,-0.0319,0.0289,-0.0233,0.0335,-0.036,0.0228,-0.0247,0.0376,-0.0394,0.0196,-0.0232,0.0194,-0.0316,0.0195,-0.0348,0.0317,-0.0716,0.0747,-0.0792,0.0618,-0.0925,0.077,-0.0682,0.0753,-0.08,0.0715,-0.0727,0.0567,-0.0558,0.0679,-0.0627,0.073,-0.0786,0.0497,-0.0689,0.0637,-0.0645,0.0709,-0.0595,0.0565,-0.0615,0.0564,-0.0553,0.043,-0.1841,0.1298,-0.2067,0.2068,-0.3179,0.1867,-0.1738,0.1371,-0.1649,0.1359,-0.1113,0.13,-0.142,0.1566,-0.0994,0.0892,-0.088,0.1097,-0.177,0.1268,-0.2431,0.2366,-0.2286,0.2465,-0.2861,0.2702,-0.3558,0.3734,-0.2855,0.3053,-0.3313,0.3019,-0.2709,0.2682,-0.3087,0.2651,-0.2608,0.3403,-0.2647,0.2511,-0.1893,0.3396,-0.232,0.2716,-0.1757,0.2452,-0.1718,0.1576,-0.1602,0.1958,-0.1393,0.1853,-0.2033,0.1692,-0.2452,0.2708,-0.3999,0.3774,-0.3749,0.2858,-0.3538,0.2869,-0.254,0.262,-0.323,0.2864,-0.2035,0.2201,-0.2292,0.1679,-0.2005,0.1586,-0.1876,0.2064,-0.1427,0.1986,-0.1458,0.2197,-0.1813,0.1608,-0.2737,0.199,-0.189,0.1089,-0.0924,0.1256,-0.1043,0.0856,-0.0924,0.088,-0.1055,0.0898,-0.0744,0.1383,-0.078,0.0768,-0.0738,0.0632,-0.0862,0.1073,-0.0816,0.0708,-0.0766,0.0624,-0.1066,0.0806,-0.1148,0.1222,-0.14,0.137,-0.1505,0.1352,-0.17,0.1371,-0.19,0.1612,-0.1427,0.1788,-0.1649,0.1928,-0.1451,0.1993,-0.1613,0.1415,-0.1368,0.099,-0.1293,0.092,-0.1165,0.0995,-0.093,0.104,-0.0949,0.1144,-0.1075,0.165,-0.108,0.0986,-0.0822,0.1037,-0.1035,0.1118,-0.072,0.0561,-0.062,0.0742,-0.0793,0.048,-0.0522,0.0518,-0.0677,0.0409,-0.0617,0.06,-0.0671,0.0514,-0.0371,0.0577,-0.0421,0.0486,-0.0283,0.0337,-0.0328,0.0322,-0.0362,0.0255,-0.035,0.0384,-0.0321,0.0371,-0.0323,0.0256,-0.0318,0.0336,-0.0323,0.0312,-0.0321,0.0324,-0.0226,0.026,-0.0279,0.0242,-0.0248,0.021,-0.014,0.0181,-0.0163,0.0147,-0.0152,0.0238,-0.0209,0.0204,-0.0129,0.0175,-0.0211,0.0147,-0.0192,0.025,-0.0143,0.0144,-0.0103,0.0148,-0.0116,0.0116,-0.0319,0.0297,-0.0288,0.0266,-0.0496,0.0466,-0.0381,0.0305,-0.0285,0.031,-0.0357,0.0401,-0.0455,0.0314,-0.0358,0.0353,-0.0307,0.0408,-0.0352,0.0263,-0.0332,0.033,-0.0305,0.0282,-0.0271,0.0333,-0.023,0.0264,-0.0268,0.026,-0.0155,0.0213,-0.0246,0.0248,-0.0217,0.0179,-0.0204,0.0151,-0.0204,0.0138,-0.0103,0.018,-0.0158,0.0153,-0.0124,0.0191,-0.0207,0.0116,-0.0078,0.0187,-0.0164,0.0122,-0.0158,0.0085,-0.0113,0.0197,-0.0118,0.0132,-0.0085,0.0129,-0.0095,0.0091,-0.0105,0.0119,-0.0159,0.012,-0.0118,0.0059,-0.0045,0.0083,-0.012,0.0124,-0.0094,0.0101,-0.0082,0.0055,-0.0061,0.0061,-0.0082,0.0041,-0.0039,0.0082,-0.0046,0.0049,-0.0044,0.0033,-0.003,0.0031,-0.0026,0.0044,-0.0021,0.002,-0.0032,0.0027,-0.0017,0.0021,-0.0028,0.0025,-0.0043,0.0008,-0.0021,0.0024,-0.0016,0.0024,-0.001,0.0024,-0.0013,0.0015,-0.0008,0.0017,-0.002,0.0014,-0.0018,0.0011,-0.0018,-0.0005,-0.0019,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0008,0,0.0009,-0.0008,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.001,-0.0002,-0.0006,-0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Sounds of pots being banged around in kitchen
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: یکشنبه, ۱۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم