مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای نر grunts دو بار به عنوان اگر ...

نر grunts دو بار به عنوان اگر راضی
مدت زمان: ۰:۰۲
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۱ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0,-0.0001,0.0005,0.0004,0.0012,0.0005,0.0014,0.001,0.0022,0.0019,0.0031,-0.0281,0.0463,-0.0582,-0.007,-0.0146,0.0465,-0.0088,0.0434,-0.0086,0.0661,-0.0637,-0.0151,-0.095,0.0563,-0.0045,0.0441,-0.0502,0.0415,-0.0759,0.0171,0.0116,0.0322,-0.0108,0.0234,0.0067,0.0209,-0.0047,0.028,-0.0384,0.0413,-0.1682,0.013,0.0051,0.0573,-0.0151,0.0354,-0.0064,0.0395,0.0027,0.0612,-0.1107,0.0566,-0.1823,0.0409,0.0189,0.0765,-0.0183,0.0211,0.0186,0.0456,-0.0332,0.052,-0.1519,-0.0274,-0.0979,0.0648,-0.0135,0.0534,-0.0114,0.0396,0.0122,0.0426,-0.0708,0.0422,-0.1409,0.0088,0.0091,0.0539,-0.0183,0.0261,0.0017,0.0393,-0.0048,0.0443,-0.1262,0.049,-0.1347,0.0419,0.0033,0.0526,-0.015,0.0298,0.0098,0.0491,-0.0254,0.0543,-0.1626,-0.0254,-0.0471,0.0627,-0.0217,0.0514,-0.0107,0.0634,-0.0335,0.07,-0.2113,-0.0401,-0.0345,0.0742,-0.0266,0.0562,-0.0149,0.103,-0.2246,0.1121,-0.2032,0.0582,0.0028,0.0727,-0.0297,0.05,-0.0645,0.1193,-0.214,0.0002,0.0015,0.0711,-0.0377,0.0432,-0.0043,0.1078,-0.2013,0.0853,-0.1309,0.06,-0.0339,0.0639,-0.0314,0.0668,-0.1107,0.0861,-0.1697,0.0223,0.0083,0.0544,-0.0298,0.0188,0.021,0.0649,-0.1247,0.0564,-0.113,0.0449,-0.018,0.043,-0.0184,0.0433,0.0184,0.0477,-0.0913,0.0237,-0.0701,0.0397,-0.0091,0.0262,-0.0083,0.0429,0.0054,0.0404,-0.0763,0.0063,-0.0513,0.0313,-0.007,0.0196,-0.0072,0.0458,0.006,0.0459,-0.0877,0.004,-0.0537,0.0303,-0.0076,0.0187,-0.0067,0.0396,-0.0089,0.0429,-0.0882,-0.01,-0.0328,0.0282,-0.015,0.0104,-0.0027,0.0425,-0.0848,0.0501,-0.1001,0.0221,0,0.0304,-0.0098,0.03,0.0276,0.0591,-0.111,0.0216,-0.0214,0.0284,-0.0178,0.0236,-0.0045,0.0562,-0.1169,0.0614,-0.1039,0.0331,-0.0097,0.033,-0.024,0.0337,-0.03,0.0532,-0.0964,-0.0063,-0.0041,0.0283,-0.0157,0.0115,0.0035,0.0424,-0.0637,0.0326,-0.0602,0.0221,-0.0163,0.0224,-0.0179,0.0336,0.0067,0.0387,-0.048,0.0048,-0.049,0.0234,-0.0229,0.0053,0.0014,0.0272,-0.0063,0.0268,-0.0089,0.0013,-0.0144,0.0085,-0.0332,-0.0033,-0.018,0.028,-0.0047,0.0281,-0.0076,0.0011,-0.0151,0.0296,-0.0303,-0.003,-0.0039,0.0232,-0.0059,0.0184,-0.006,0.0047,-0.0031,0.0042,-0.0033,0.0014,-0.0025,0.0017,-0.0108,0.0252,-0.0449,0.0255,-0.0363,0.0122,-0.0049,0.0204,-0.0101,0.0075,-0.0196,0.0204,-0.0159,0.0023,-0.0248,0.0234,-0.0234,0.0047,0.0006,0.0216,-0.0235,0.0154,-0.0063,0.0055,-0.0058,0.0045,-0.0117,0.0136,-0.0103,0.0011,-0.0033,0.0041,-0.001,0.0037,-0.0003,0.002,-0.0003,0.0022,-0.0005,0.0007,-0.0017,0.0003,-0.0018,-0.0007,-0.0021,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0004,0.0001,0.0004,0.0001,0.0011,0,0.0014,-0.0003,0.001,-0.0005,0.001,0.0007,0.0029,-0.0023,0.0019,-0.0024,-0.0007,-0.0007,0.01,0.0023,0.0165,-0.0721,0.0141,-0.0332,0.052,-0.0124,0.0524,-0.0468,0.0341,-0.0146,0.0467,-0.0459,0.0647,-0.0445,-0.0094,-0.0262,0.0077,-0.0061,0.0192,-0.0144,0.0389,-0.0597,0.0371,-0.0358,0.0314,-0.0194,0.0351,-0.207,0.1271,-0.146,0.1329,-0.1043,0.0831,-0.1209,0.0249,-0.1626,0.1111,-0.0611,0.0826,-0.0326,0.0573,-0.0275,0.0904,-0.0764,0.1128,-0.1364,0.0092,-0.0066,0.0852,-0.0251,0.0423,-0.0607,0.1604,-0.1872,0.01,-0.0336,0.1092,-0.0355,0.0522,-0.0538,0.1904,-0.2381,-0.0056,-0.0181,0.1191,-0.042,0.0904,-0.0269,0.1818,-0.1746,-0.0315,-0.0537,0.0961,-0.0235,0.0917,0.0045,0.1684,-0.1666,0.0031,-0.0776,0.0945,-0.0024,0.0883,0.0092,0.1678,-0.1689,0.0914,-0.1572,0.0548,0.0162,0.0871,0.0184,0.1588,-0.2337,0.1501,-0.2304,0.0077,-0.0249,0.1246,0.0261,0.1637,-0.1794,0.1456,-0.2499,-0.01,-0.0127,0.1146,0.0417,0.167,-0.1441,0.1522,-0.2413,-0.0208,-0.0406,0.1106,0.0462,0.1794,-0.1402,0.1662,-0.2063,-0.0757,-0.0973,0.1004,0.0541,0.1488,-0.0928,0.1605,-0.2331,-0.0851,-0.133,0.1069,0.0533,0.1115,-0.0218,0.1671,-0.2051,-0.0222,-0.1679,0.0598,0.0529,0.0972,0.0422,0.1579,-0.191,0.0411,-0.203,0.0079,-0.0102,0.1041,0.043,0.1563,-0.0898,0.1454,-0.2068,-0.069,-0.0884,0.1096,0.0482,0.1022,0.0001,0.1529,-0.2147,-0.0001,-0.1899,0.0589,0.046,0.1004,0.0409,0.1672,-0.1722,0.0975,-0.2117,-0.0407,-0.0578,0.1099,0.0339,0.111,-0.0411,0.1488,-0.2164,-0.0362,-0.1974,0.0678,0.0516,0.0969,0.0182,0.1535,-0.1576,0.1234,-0.2304,-0.046,-0.0451,0.1054,0.0181,0.102,-0.0019,0.1742,-0.2294,-0.0056,-0.2285,0.063,0.0612,0.1012,0.0074,0.1539,-0.0977,0.1635,-0.2055,-0.0909,-0.1519,0.1032,0.0315,0.1142,0.0129,0.1552,-0.125,0.1277,-0.2184,-0.0572,-0.0593,0.11,0.018,0.1006,0.0198,0.1688,-0.1821,0.0221,-0.2169,0.0173,0.0215,0.0994,0.0149,0.095,-0.0221,0.1708,-0.1869,-0.0227,-0.203,0.0522,0.0435,0.0954,0.0111,0.0795,-0.0272,0.1724,-0.1845,-0.0301,-0.1976,0.0517,0.043,0.0867,0.0104,0.0718,-0.0101,0.1583,-0.1832,-0.011,-0.1916,0.0294,0.0322,0.0887,0.0147,0.0764,0.0298,0.1529,-0.1303,0.0262,-0.1862,-0.0204,-0.0202,0.084,0.0096,0.0835,0.0068,0.1516,-0.1001,0.1396,-0.1879,-0.0919,-0.1186,0.0825,0.0352,0.0925,0.0094,0.0868,-0.0481,0.1322,-0.1895,-0.0531,-0.1798,0.0374,0.0381,0.0877,0.016,0.0709,0.0318,0.1239,-0.1091,0.0914,-0.1722,-0.0999,-0.1116,0.0752,0.0269,0.0857,0.0092,0.0697,-0.0188,0.1208,-0.1448,-0.0223,-0.1661,0.0155,0.0205,0.0898,0.007,0.091,0.0144,0.1191,-0.0865,0.1188,-0.1641,-0.0892,-0.1611,0.0631,0.0454,0.0945,0.0114,0.0544,0.0343,0.1111,-0.1201,0.0414,-0.176,-0.0887,-0.0835,0.09,0.0166,0.0998,0.0053,0.0767,-0.0147,0.0983,-0.1357,-0.0151,-0.1543,-0.0086,-0.0012,0.1043,0.0035,0.0858,0.0106,0.0864,-0.0597,0.0872,-0.1458,-0.0589,-0.1517,0.0424,0.048,0.1002,0.0053,0.0705,0.0207,0.072,-0.057,0.0652,-0.1453,-0.0441,-0.1626,0.0643,0.0569,0.1007,0.0027,0.0548,0.0245,0.0713,-0.0666,0.058,-0.1508,-0.0603,-0.1265,0.0824,0.0398,0.099,-0.0052,0.0436,0.0239,0.0584,-0.0546,0.0326,-0.1116,-0.0533,-0.1368,0.0911,0.0455,0.0962,-0.0041,0.0453,0.0195,0.0508,-0.0488,0.0293,-0.0902,-0.0334,-0.1088,0.0311,0.0339,0.0813,-0.0055,0.0659,0.0102,0.0442,-0.0306,0.0377,-0.0755,-0.0251,-0.0998,0.0031,-0.0042,0.0837,0.0038,0.076,-0.0006,0.0353,-0.0005,0.0375,-0.0697,-0.004,-0.0826,-0.0526,-0.056,0.0608,0.021,0.0706,0.0017,0.0308,0.0032,0.0386,-0.0536,0.0152,-0.0642,-0.047,-0.0681,0.0189,0.0038,0.0592,0.0095,0.0336,0.0165,0.0446,-0.0415,0.032,-0.0633,-0.0327,-0.055,-0.0245,-0.027,0.0542,0.0012,0.058,0.0031,0.041,-0.0144,0.0374,-0.0552,-0.0078,-0.0541,-0.0204,-0.0322,0.0186,0.0044,0.0418,0.0219,0.0361,0.0157,0.0464,-0.0575,0.0255,-0.0589,-0.0164,-0.0454,0.0174,0.0147,0.0485,0.0062,0.0425,0.0071,0.0316,-0.0406,0.0267,-0.0621,-0.0098,-0.0362,-0.0113,-0.0177,0.0292,0.0123,0.0412,-0.0036,0.0325,-0.0335,-0.0055,-0.0417,-0.0002,-0.0051,0.0293,-0.0013,0.0281,-0.002,0.0266,-0.0215,0.023,-0.037,-0.0149,-0.0246,0.0097,-0.0246,0.0017,-0.0085,0.0182,-0.0042,0.0155,0.0007,0.0197,-0.0287,0.0057,-0.0286,0.0136,-0.01,0.0103,-0.0172,0.0318,-0.0024,0.0325,-0.019,0.0163,-0.0154,0.0198,-0.0387,-0.0131,-0.0166,0.0264,-0.0099,0.0181,-0.0111,0.0212,-0.0013,0.0149,-0.0243,-0.0022,-0.0201,0.0166,-0.015,0.0168,-0.015,0.0115,0.0041,0.0151,-0.0017,0.0088,-0.004,0.0079,-0.0171,0.0012,-0.0125,0.0056,-0.0043,0.0043,-0.0001,0.0173,-0.0132,0.011,-0.0152,0.0061,-0.0067,0.0094,-0.0159,-0.0021,-0.0012,0.0118,-0.0029,0.0111,-0.0091,0.0033,-0.0026,0.0074,-0.0123,0.0012,-0.0099,0.0046,-0.0103,0.0099,-0.0037,0.0061,-0.0123,0.0065,-0.001,0.009,-0.0149,-0.0003,-0.0061,0.0082,-0.0031,0.0119,-0.0038,0.0027,-0.0016,0.0063,-0.0066,0.0014,-0.0028,0.0057,-0.0095,0.0049,-0.0057,0.0074,-0.0062,0.006,-0.0075,0.0038,-0.0057,0.0073,-0.0072,0.0051,-0.0019,0.0045,-0.0082,0.0027,0.0004,0.007,-0.0072,0.0049,-0.0035,0.0048,-0.0006,0.0056,-0.0071,0.0006,-0.0019,0.0038,-0.0059,0.0044,-0.0069,0.002,-0.0013,0.0035,-0.0055,0.0026,0.0003,0.0046,-0.0042,0.0024,-0.0045,0.0027,-0.0011,0.0038,-0.0038,0.0015,-0.0004,0.0033,-0.0011,0.0025,-0.0042,-0.0005,-0.0016,0.0034,-0.0019,0.0028,-0.0051,0.0008,-0.0004,0.0026,-0.0018,0.0024,-0.0034,-0.0008,-0.0017,0.0025,-0.0007,0.0029,-0.0031,-0.0002,-0.0014,0.0024,-0.0014,0.0029,-0.0031,-0.0007,-0.0015,0.0019,-0.0012,0.0027,-0.0022,-0.0007,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0017,0,-0.0015,0.0011,-0.0001,0.0016,-0.0013,0.0002,-0.0009,0.0009,0.0002,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0009,-0.0001,-0.0003,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0006,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,0,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
نر grunts دو بار به عنوان اگر راضی
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم