مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای نر به اجرا درخواهد آمد تنها ...

نر تاثیر تک خر خر کردن. پردازش صدای انسان.
مدت زمان: ۰:۰۴
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0021,0.0014,-0.006,0.0061,-0.0135,0.0125,-0.0183,0.0309,-0.0352,0.022,-0.0331,0.0435,-0.0276,0.0384,-0.032,0.037,-0.0415,0.0232,-0.1141,0.1081,-0.0833,0.0772,-0.1818,0.1893,-0.1443,0.111,-0.2581,0.2847,-0.1677,0.1479,-0.0745,0.0941,-0.0828,0.063,-0.134,0.1304,-0.0908,0.1379,-0.0727,0.0666,-0.0947,0.1033,-0.108,0.1141,-0.1044,0.1118,-0.0702,0.1108,-0.0932,0.1673,-0.1167,0.1304,-0.1134,0.0893,-0.0639,0.0668,-0.1894,0.1396,-0.1211,0.1756,-0.0984,0.0912,-0.1849,0.1604,-0.1288,0.1169,-0.0881,0.1606,-0.1151,0.1255,-0.1612,0.1288,-0.1666,0.1252,-0.1259,0.1213,-0.1293,0.1608,-0.2509,0.1849,-0.1582,0.1857,-0.1185,0.1276,-0.19,0.1864,-0.1588,0.2074,-0.1282,0.1779,-0.0957,0.151,-0.2005,0.2347,-0.1544,0.177,-0.1161,0.1727,-0.1235,0.1343,-0.1987,0.2419,-0.0824,0.1329,-0.129,0.1158,-0.1036,0.1662,-0.1596,0.2229,-0.1456,0.1351,-0.1378,0.1945,-0.1921,0.1485,-0.1136,0.1458,-0.1585,0.1009,-0.1845,0.1904,-0.2042,0.2077,-0.1431,0.1116,-0.1978,0.1815,-0.1939,0.2313,-0.1864,0.2948,-0.1435,0.1521,-0.3115,0.3297,-0.1792,0.2587,-0.3067,0.3478,-0.1611,0.1869,-0.3356,0.3442,-0.2196,0.3445,-0.2836,0.3413,-0.2533,0.2531,-0.3967,0.4197,-0.2919,0.3514,-0.2488,0.2739,-0.4278,0.4503,-0.4057,0.3568,-0.2961,0.3642,-0.3503,0.2833,-0.2672,0.2954,-0.3261,0.3586,-0.3019,0.3248,-0.2251,0.2099,-0.3372,0.3132,-0.3597,0.3352,-0.3929,0.3853,-0.3774,0.3473,-0.2992,0.3397,-0.3274,0.3208,-0.3235,0.2957,-0.2936,0.3177,-0.223,0.3218,-0.3741,0.319,-0.3913,0.3829,-0.1686,0.1587,-0.1746,0.2614,-0.3922,0.3207,-0.2737,0.3437,-0.1987,0.1356,-0.2201,0.2437,-0.4521,0.3677,-0.3695,0.3375,-0.1474,0.1747,-0.2452,0.1919,-0.4403,0.3299,-0.2919,0.2686,-0.1665,0.1212,-0.1778,0.1473,-0.4395,0.2626,-0.25,0.249,-0.1434,0.1136,-0.1499,0.1877,-0.3756,0.2178,-0.2676,0.2228,-0.208,0.1547,-0.1232,0.1907,-0.1397,0.2089,-0.2611,0.3069,-0.2575,0.2824,-0.1197,0.1283,-0.4442,0.2952,-0.2266,0.2743,-0.2822,0.3558,-0.1492,0.1915,-0.3354,0.3078,-0.2691,0.3602,-0.3866,0.4014,-0.3304,0.2894,-0.4091,0.362,-0.266,0.2935,-0.2857,0.3044,-0.1958,0.1308,-0.1236,0.2518,-0.3198,0.1817,-0.27,0.2647,-0.2155,0.1692,-0.2852,0.2346,-0.214,0.2733,-0.2389,0.2628,-0.2573,0.2015,-0.1801,0.2111,-0.1348,0.2329,-0.1023,0.1033,-0.1322,0.1356,-0.1822,0.247,-0.1891,0.22,-0.1839,0.2576,-0.2012,0.2006,-0.1683,0.2132,-0.1632,0.101,-0.0776,0.1379,-0.1104,0.1459,-0.1469,0.2619,-0.0582,0.1158,-0.0585,0.1627,-0.0983,0.083,-0.1448,0.2402,-0.0743,0.106,-0.0862,0.132,-0.0917,0.0866,-0.1142,0.1341,-0.1036,0.1399,-0.0778,0.1145,-0.1153,0.1815,-0.0967,0.0833,-0.0779,0.0833,-0.0927,0.1072,-0.1249,0.1287,-0.093,0.0916,-0.0944,0.0538,-0.0473,0.0752,-0.0781,0.0676,-0.0737,0.0941,-0.0814,0.0793,-0.084,0.0601,-0.1077,0.0929,-0.1104,0.0734,-0.0789,0.0686,-0.1142,0.0956,-0.0847,0.0753,-0.0607,0.0705,-0.0625,0.0579,-0.0927,0.0664,-0.0758,0.0673,-0.0866,0.0787,-0.0676,0.1052,-0.0786,0.0779,-0.1308,0.0867,-0.0342,0.0567,-0.0641,0.0792,-0.0812,0.0571,-0.0701,0.0888,-0.1342,0.1161,-0.1183,0.0637,-0.1067,0.0938,-0.0907,0.0975,-0.0598,0.0462,-0.1073,0.1075,-0.0659,0.0886,-0.0769,0.1316,-0.1241,0.1024,-0.0809,0.0663,-0.1221,0.0952,-0.0882,0.0766,-0.078,0.0916,-0.0707,0.0611,-0.0891,0.0787,-0.103,0.0981,-0.087,0.0756,-0.1313,0.075,-0.1033,0.0971,-0.0647,0.0496,-0.0868,0.0656,-0.0611,0.0705,-0.0844,0.0795,-0.0857,0.0625,-0.0478,0.0558,-0.0841,0.0571,-0.0939,0.0796,-0.0602,0.0649,-0.0603,0.0544,-0.0407,0.0395,-0.0326,0.0492,-0.0504,0.053,-0.0561,0.0556,-0.0402,0.0293,-0.0242,0.0226,-0.0276,0.0311,-0.0346,0.0274,-0.043,0.0445,-0.0533,0.0536,-0.0522,0.0391,-0.0329,0.0287,-0.0424,0.042,-0.0405,0.031,-0.0502,0.0334,-0.033,0.0387,-0.0381,0.0496,-0.025,0.0261,-0.0288,0.0305,-0.0365,0.0209,-0.0368,0.028,-0.041,0.024,-0.0363,0.0237,-0.0362,0.0259,-0.0337,0.019,-0.0428,0.0322,-0.0204,0.0173,-0.0303,0.0217,-0.0252,0.0178,-0.035,0.0307,-0.0224,0.0196,-0.0434,0.0342,-0.0209,0.0214,-0.0284,0.0186,-0.0119,0.0133,-0.0125,0.0158,-0.017,0.0197,-0.0283,0.0304,-0.0276,0.0214,-0.0191,0.0224,-0.0251,0.0192,-0.0147,0.0154,-0.0137,0.0131,-0.0186,0.015,-0.0159,0.0151,-0.0135,0.0138,-0.0231,0.023,-0.0135,0.0162,-0.0203,0.0117,-0.0132,0.0112,-0.0109,0.0104,-0.0103,0.0164,-0.0095,0.0107,-0.0082,0.0134,-0.01,0.0168,-0.0103,0.0104,-0.0084,0.0095,-0.0127,0.0114,-0.0126,0.0121,-0.0087,0.0092,-0.006,0.0063,-0.0098,0.0108,-0.0095,0.0096,-0.0066,0.0078,-0.0092,0.008,-0.0115,0.0112,-0.0089,0.0094,-0.0108,0.0134,-0.0107,0.0088,-0.0096,0.0076,-0.0102,0.0079,-0.0078,0.0118,-0.007,0.0071,-0.0084,0.012,-0.0078,0.009,-0.0111,0.0097,-0.0063,0.0089,-0.0121,0.0109,-0.0118,0.0085,-0.009,0.0101,-0.0128,0.0084,-0.0133,0.0097,-0.0096,0.0116,-0.0061,0.0056,-0.0133,0.0073,-0.0079,0.0095,-0.0119,0.0116,-0.0106,0.0114,-0.0114,0.0097,-0.0082,0.0078,-0.0084,0.006,-0.0103,0.0143,-0.0124,0.0077,-0.0081,0.0105,-0.0124,0.01,-0.0105,0.0109,-0.0107,0.0109,-0.0093,0.0104,-0.0104,0.009,-0.0067,0.0076,-0.0072,0.0058,-0.0049,0.0067,-0.0103,0.0099,-0.0092,0.0077,-0.0085,0.0075,-0.0068,0.0056,-0.0089,0.0107,-0.0091,0.0075,-0.0076,0.0094,-0.0064,0.0079,-0.0059,0.0043,-0.0067,0.0064,-0.0063,0.0071,-0.0077,0.0064,-0.0078,0.0054,-0.008,0.0082,-0.0063,0.0046,-0.0079,0.0081,-0.0094,0.0078,-0.0078,0.008,-0.0058,0.006,-0.0045,0.0045,-0.0056,0.0077,-0.007,0.0044,-0.005,0.0067,-0.0067,0.0036,-0.0067,0.0062,-0.007,0.0058,-0.0107,0.0083,-0.0108,0.008,-0.0117,0.0089,-0.0077,0.008,-0.0057,0.0062,-0.0106,0.0074,-0.0088,0.0054,-0.0056,0.0042,-0.0071,0.007,-0.0065,0.0039,-0.0044,0.0058,-0.0046,0.0046,-0.0066,0.0057,-0.0081,0.0051,-0.0101,0.0102,-0.005,0.0063,-0.0055,0.0044,-0.0029,0.0019,-0.0038,0.0041,-0.0054,0.004,-0.0048,0.0038,-0.0051,0.0049,-0.0037,0.0041,-0.0047,0.0063,-0.0062,0.0058,-0.0053,0.0038,-0.0036,0.0036,-0.0047,0.0045,-0.0051,0.0037,-0.0055,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0034,0.0033,-0.0027,0.0021,-0.0021,0.0031,-0.0027,0.0021,-0.0031,0.0026,-0.0021,0.0019,-0.0022,0.0025,-0.0045,0.0043,-0.0029,0.0019,-0.0016,0.0021,-0.0018,0.0021,-0.0025,0.0025,-0.002,0.0018,-0.0019,0.0027,-0.0019,0.0013,-0.0017,0.0018,-0.001,0.0019,-0.0016,0.0019,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0015,0.0013,-0.002,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.002,0.0019,-0.002,0.0015,-0.0016,0.0013,-0.0022,0.0016,-0.0017,0.0017,-0.0023,0.0018,-0.0016,0.0028,-0.002,0.0019,-0.0022,0.0028,-0.0028,0.0015,-0.0021,0.0015,-0.002,0.0018,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.0021,-0.0017,0.0022,-0.0019,0.0021,-0.0021,0.0018,-0.0015,0.0019,-0.0016,0.0024,-0.0027,0.0024,-0.0013,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0019,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0015,-0.0019,0.0022,-0.0021,0.0014,-0.0019,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0017,0.0022,-0.0019,0.0013,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0017,-0.001,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0017,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0013,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.001,0.001,-0.001,0.001,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.0014,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0011,0.001,-0.001,0.001,-0.0016,0.001,-0.0007,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
نر تاثیر تک خر خر کردن. پردازش صدای انسان.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم