مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای استخر توپ ضربه تک

استخر توپ رول و ضربه's توپ دیگر
دسته بندی: استخر
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.0157,0.0104,-0.0041,0.0066,-0.0045,0.0034,-0.0035,0.0051,-0.0028,0.0045,-0.0035,0.0045,-0.0032,0.0007,-0.0011,0.0023,-0.0031,0.0025,-0.0026,0.0016,-0.003,0.0011,-0.0024,0.0032,-0.0013,0.0035,-0.0023,0.0035,-0.003,0.0008,-0.0023,0.0002,-0.0008,0.003,-0.0005,0.0032,-0.0024,0.0011,-0.0023,-0.0006,-0.001,0.0025,-0.0004,0.0019,-0.0006,0.0013,-0.0026,0.0002,-0.0019,0.0005,-0.0004,0.002,-0.0016,0.0016,-0.0018,0,-0.0006,0.0022,-0.0008,0.0011,-0.002,0.0006,-0.0012,0.0006,-0.0004,0.0017,-0.0007,0.0014,-0.0014,0.0005,-0.0012,0.0004,0.0001,0.0013,-0.0006,0.0009,-0.0013,0.0002,-0.0006,0.0007,0,0.0012,-0.0011,0.0006,-0.0011,-0.0004,-0.0005,0.001,0.0006,0.0014,-0.0004,0.0012,-0.0014,-0.0005,-0.0017,0,0.0001,0.0013,-0.0001,0.0015,-0.0009,0.0001,-0.0016,-0.0002,-0.0011,0.0014,0.0005,0.0011,-0.0008,0.0005,-0.0013,-0.0002,-0.001,0.0004,0.0004,0.0012,0.0001,0.0011,-0.0013,0.0001,-0.0011,-0.0004,-0.0005,0.0011,0.0005,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0051,0.0038,-0.0146,0.0119,-0.0022,0.0065,-0.0034,0.0036,-0.0034,0.0017,-0.0032,0.0015,-0.0027,0.0031,-0.0009,0.0015,-0.0006,0.0018,-0.0017,0.0014,-0.0022,-0.0002,-0.0014,0.0017,0.0004,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.002,-0.0003,-0.0021,0.0011,0.0003,0.0027,-0.0016,0.0002,-0.0018,-0.0009,-0.0008,0.0014,0,0.0016,-0.0019,0.0008,-0.0017,0.0003,0.0001,0.0009,0,0.0015,-0.0009,0.0006,-0.0014,-0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0006,-0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0011,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,0.0001,0.0008,-0.0038,0.0009,-0.0018,0.0038,-0.0006,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0001,0.0024,-0.0007,0.0024,-0.0018,-0.0008,-0.0018,0.001,0.0007,0.0021,-0.0017,0.0007,-0.1239,0.0578,-0.1412,0.1437,-0.0898,0.0558,-0.0246,0.0165,-0.0201,0.0155,-0.0246,0.0227,-0.0137,0.0142,-0.0076,0.0095,-0.0147,0.0068,-0.0035,0.005,-0.0045,0.0037,-0.0164,0.0095,-0.0051,0.0108,-0.0091,0.0091,-0.0078,0.0131,-0.0183,0.0152,-0.022,0.0116,-0.0244,0.0128,-0.0053,0.0071,-0.0042,0.0047,-0.007,0.0025,-0.0048,0.006,-0.0054,0.0068,-0.0069,0.0037,-0.0052,0.0037,-0.0039,0.0028,-0.0042,0.0043,-0.0076,0.0066,-0.0052,0.0032,-0.004,0.0041,-0.0037,0.0039,-0.0037,0.0053,-0.0029,0.002,-0.0045,0.0031,-0.0018,0.0028,-0.0022,0.0035,-0.0021,0.002,-0.0046,0.0032,-0.0016,0.0042,-0.0046,0.0047,-0.0033,0.0028,-0.0022,0.0013,-0.0031,0.0021,-0.0022,0.003,-0.0018,0.0041,-0.0031,0.0013,-0.0044,0.0005,-0.0007,0.0033,-0.0006,0.0029,-0.0029,-0.0001,-0.0024,0.0019,-0.0007,0.0024,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0008,-0.0013,0.0021,-0.0016,0.0026,-0.0016,0.0022,-0.0019,0.0013,-0.0019,0.0013,-0.0004,0.002,-0.0005,0.0013,-0.0013,0.0007,-0.0017,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0006,-0.0021,0.0005,0,0.0021,-0.0008,0.0016,-0.0022,0.0005,-0.0019,0.0007,0.0003,0.0018,-0.0007,0.0024,-0.0021,0,-0.002,0.0006,0,0.0021,-0.0007,0.0018,-0.0021,-0.0002,-0.0017,0.0014,-0.0002,0.0017,-0.0009,0.0008,-0.0012,-0.0003,-0.0007,0.0009,0.0006,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0018,-0.0003,-0.0006,0.001,-0.0003,0.0018,-0.0012,0.0001,-0.0006,0.0008,0,0.0008,-0.0012,0.0002,-0.0011,0.0007,0.0002,0.0012,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0001,-0.0006,0.0014,-0.0001,0.0015,-0.0013,0.0003,-0.0008,0.0004,0,0.0008,0.0001,0.0008,-0.0006,0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0008,0.0009,0.0004,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.001,0,0,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0011,-0.0002,-0.0007,0.0004,0.0005,0.0008,-0.0003,0.0006,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0005,0.0002,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0006,-0.0003,-0.0006,0.0002,0.0003,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0008,-0.0001,-0.0008,0.0003,0.0003,0.0008,-0.0001,0.0007,-0.0007,-0.0001,-0.0005,0.0003,0,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0001,0.0005,0,0.0005,-0.0003,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0008,-0.0002,-0.0005,0.0004,0.0005,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0018,-0.0009,-0.0012,0.0008,0.0009,0.0023,-0.0004,0.0022,-0.0019,-0.0005,-0.0018,0.0001,0.0001,0.0009,0.0004,0.0011,0.0001,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0007,-0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0009,-0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0012,-0.0001,-0.0014,-0.0001,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,-0.0002,-0.0002,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0013,-0.0002,-0.0013,-0.0002,-0.0002,0.0008,0.0002,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0008,-0.0001,-0.0008,-0.0002,-0.0041,0.0022,-0.0007,0.0019,-0.003,0.0023,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0018,0.0012,-0.0006,0.0012,-0.0005,0.0019,-0.0013,0.0012,-0.0015,-0.0007,-0.0018,0.001,-0.0006,0.0023,-0.0002,0.0019,-0.0013,0.0007,-0.0022,-0.0003,-0.001,0.0006,-0.0001,0.0014,0.0004,0.0013,-0.0011,0.0003,-0.002,0,0,0.0012,0.0006,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0012,0.0002,-0.0005,0.0012,0.0001,0.0011,-0.001,0.001,-0.0014,-0.0009,-0.0014,0.0009,0.0004,0.0016,-0.0005,0.0003,-0.0009,-0.0002,-0.0002,0.0009,-0.0002,0.0003,0,0.0003,0.0002,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0009,0,-0.0005,0.0004,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0008,-0.0003,-0.0003,0.0005,0.0006,0.0012,-0.0004,0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0005,0,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0001,0.0001,0.0008,0.0001,0.0007,-0.0007,0.0001,-0.0006,-0.0003,-0.0003,0.0006,0.0005,0.0008,0,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0004,0,0,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0004,-0.0002,-0.0003,0.0004,0.0004,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0008,-0.0004,-0.0007,0.0001,0.0002,0.001,0.0004,0.001,-0.0008,0.0004,-0.0009,-0.0007,-0.0008,0.0005,0.0005,0.0009,-0.0001,0.0008,-0.0006,-0.0001,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0007,-0.0001,0.0006,-0.0006,-0.0001,-0.0006,0,0.0001,0.0009,0.0002,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0009,-0.0005,-0.0005,0.0007,0.0006,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.0008,-0.0003,-0.0007,0.0002,0.0002,0.0008,0,0.0007,-0.0005,0,-0.0005,0.0001,0.0001,0.0006,0.0001,0.0006,-0.0005,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0006,0.0004,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0.0002,0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0.0002,0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,-0.0001,-0.0002,0.0002,0.0002,0.0003,0,0.0003,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:01
استخر توپ رول و ضربه's توپ دیگر
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم