مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای استخر توپ ضربه تک

استخر, توپ, تک, تاثیر,
دسته بندی: استخر
مدت زمان: ۰:۰۱
نوع: 44kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۰۷ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0529,0.0544,-0.041,0.0374,-0.03,0.037,-0.0409,0.0259,-0.0171,0.0137,-0.0055,0.002,-0.0091,0.0093,-0.006,0.0097,-0.0069,0.0073,-0.0093,0.0019,-0.0096,0.0066,-0.0036,0.0067,-0.0001,0.0056,-0.0043,0.0033,-0.0034,0.0091,-0.0057,0.0014,-0.01,0.0037,-0.008,0.0055,-0.006,0.0043,-0.0033,0.0054,-0.0026,0.0055,-0.0045,0.004,-0.0079,0.0009,-0.0069,0.0021,-0.0035,0.0027,-0.0023,0.0052,-0.0031,0.0053,-0.0022,0.0013,-0.0037,0.001,-0.0017,0.0022,-0.0048,0.0019,-0.0049,0.0032,-0.0047,0.0017,-0.0021,0.003,-0.0012,0.0018,-0.0024,0.0013,-0.0014,0.0022,-0.0018,0.0024,-0.001,0.0035,-0.0008,0.0011,-0.0021,0.0009,-0.0036,0.0011,-0.0028,0.0009,-0.0019,0.0019,-0.0003,0.0034,-0.0005,0.0022,-0.0015,0.0018,-0.0015,0.0005,-0.0038,0,-0.0011,0.0021,-0.0002,0.0023,-0.0008,0.0025,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0011,-0.0014,0.0023,-0.0008,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0025,0.0005,-0.0004,0.0008,0.0003,0.0014,-0.0005,0.0009,-0.0003,0.0018,-0.0012,-0.0003,-0.0012,0.0003,-0.0008,0.0012,0.0001,0.0019,-0.0011,0.0007,-0.0013,0,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0007,-0.0005,0.0021,-0.0005,0.0015,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0006,-0.0012,0,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0048,0.0006,-0.007,0.0067,-0.0046,0.0047,-0.0049,0.0021,-0.0042,0.0016,-0.004,0.0039,0.0016,0.0053,-0.0027,0.0035,-0.0031,0.0025,-0.0027,0.0009,-0.0036,-0.0002,-0.0014,0.0015,-0.0007,0.0031,0.0014,0.0046,-0.0005,0.0029,-0.003,0.0004,-0.0046,-0.0005,-0.0017,0.0005,-0.0008,0.0007,0,0.0041,-0.0005,0.003,-0.0024,0,-0.0022,0.0006,-0.0024,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0025,0.0008,0.0027,0,0.0026,-0.0023,0,-0.0037,-0.0021,-0.0026,0.0017,0.0018,0.0049,0.0011,0.0048,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0022,-0.0005,-0.0034,-0.0008,-0.0015,0.0015,0.0009,0.003,0.0003,0.0033,0.0002,0.0024,-0.0016,0.0014,-0.0042,-0.0012,-0.0033,-0.0003,-0.0003,0.0019,0.0018,0.0026,0.0005,0.0018,0,0.0015,-0.0011,0.0007,-0.0019,-0.0011,-0.0016,-0.0002,-0.001,0.0007,0.0008,0.0019,0.0003,0.0016,-0.0012,0.0008,-0.0012,0,-0.0008,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0016,0.0009,0.0019,-0.0037,0.0012,-0.0055,0.0035,-0.0014,0.0017,-0.0006,0.0033,-0.0047,0.0037,-0.0021,0.0034,0,0.0038,-0.0029,0.0017,-0.0022,0.001,-0.0023,-0.0008,-0.0014,-0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0001,0.0024,0.0009,0.0022,0.0003,0.0023,-0.0016,0.0006,-0.0011,-0.0002,-0.0027,-0.0009,-0.0011,0.0003,0,0.0014,0.0002,0.0012,0.0001,0.0008,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0015,0.0007,-0.0015,0.0011,-0.0005,0.0016,-0.0006,0.0018,-0.0012,0.0008,-0.0012,-0.0007,-0.0006,0.0013,0.0009,0.0019,0,0.0009,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0013,-0.0007,-0.0013,0.0003,-0.0001,0.0013,0.0004,0.0016,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0014,-0.0003,-0.0016,0.0009,0.0001,0.0009,0,0.0005,-0.0002,0.0006,0.0003,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.001,-0.0001,-0.0012,-0.0009,-0.0009,-0.0001,-0.0001,0.0014,0.0009,0.0017,0.0003,0.0017,-0.0002,0.0004,-0.0013,-0.0003,-0.0014,-0.0011,-0.001,0.0002,0.0002,0.0015,0.0006,0.001,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0013,-0.0002,-0.0011,-0.0004,-0.0003,0.0009,0.0001,0.0005,-0.0001,0.0003,0.0001,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0007,-0.0002,0.0008,-0.0009,-0.0002,-0.0008,-0.0005,-0.0005,0.0004,0.0002,0.0004,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0014,0.0002,0.0011,-0.0007,0.0002,-0.0014,-0.0008,-0.0011,0,0,0.0008,0.0003,0.0006,0,0.0007,-0.001,0.0001,-0.0011,0,0,0.0016,-0.0553,0.0586,-0.0514,0.0331,-0.0552,0.0616,-0.0432,0.055,-0.0234,0.0169,-0.0141,0.0054,-0.0041,0.0076,-0.0051,0.0046,-0.0074,0.003,-0.0101,0.0031,-0.0041,0.0041,-0.0115,0.0081,-0.0063,0.0081,-0.0069,0.0072,-0.0105,0.012,-0.0092,0.0058,-0.0075,0.0055,-0.005,0.0014,-0.0073,0.0058,-0.0045,0.0089,-0.0033,0.0059,-0.005,0.0064,-0.0052,0.0024,-0.004,0.0024,-0.0055,0.0036,-0.0056,0.0061,-0.0054,0.0057,-0.0081,0.009,-0.003,0.004,-0.004,0.004,-0.0031,0.0014,-0.0031,0.0043,-0.0035,0.0018,-0.0022,0.0018,-0.0033,0.0045,-0.0028,0.0027,-0.002,0.0029,-0.0032,0.0022,-0.0045,0.0015,-0.0037,0.0039,-0.0016,0.0029,-0.0025,0.0059,-0.0016,0.0033,-0.0025,0.0003,-0.0024,0.001,-0.0027,0.0029,-0.0019,0.0045,-0.0017,0.0022,-0.0038,0.0042,-0.0032,0.0016,-0.004,0.0019,-0.0026,0.0029,-0.0005,0.0029,-0.0017,0.0026,-0.0037,0.0013,-0.0024,0.0003,-0.0027,0.0031,-0.0009,0.0024,-0.0003,0.0024,-0.0033,0.0016,-0.0032,0.0029,-0.0031,0.0011,-0.0023,0.003,-0.0024,0.0011,-0.001,0.0038,0.0005,0.0039,-0.0037,0.0013,-0.0036,0.0003,-0.0031,0,-0.0016,0.0031,0.0003,0.0047,-0.0019,0.0027,-0.0013,0.0007,-0.0043,0.001,-0.0027,0.0014,-0.0018,0.0009,-0.0002,0.0012,-0.0002,0.0041,-0.0003,0.0015,-0.0014,0.0018,-0.0056,0.0018,-0.002,0,-0.0015,0.001,-0.0012,0.0021,-0.0002,0.0025,-0.0006,0.0022,-0.0013,0.0025,-0.0023,-0.0007,-0.0023,-0.0003,-0.0011,0.0009,0.0006,0.0023,0.0002,0.0012,-0.0001,0.0016,-0.0015,0.0002,-0.0019,0.0001,-0.0013,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0015,-0.0006,0.0017,-0.0018,0.0025,-0.0023,0.0012,-0.0023,0.0007,-0.0003,0.0015,-0.0011,0.0011,-0.002,0.0008,-0.0011,0.0003,0,0.0024,0.0014,0.0032,-0.0003,0.0013,-0.0037,-0.0004,-0.0036,-0.0015,-0.0018,0.0014,0.0013,0.0027,0.002,0.0031,0.0011,0.0026,-0.0026,0.0011,-0.0027,-0.0015,-0.0024,-0.0006,-0.0009,0.001,0.0001,0.0014,0.0002,0.0018,0.0009,0.0018,-0.0007,0.0015,-0.0014,0.0004,-0.002,-0.0012,-0.0027,-0.0016,-0.0018,0.001,0.0006,0.0039,-0.0009,0.0083,-0.0093,0.0117,-0.007,0.0079,-0.0049,0.0027,-0.0072,-0.0012,-0.0012,0.0075,-0.0043,0.0095,-0.0078,0.0095,-0.0049,0.0051,-0.0029,0.0043,-0.0057,0.0016,-0.0056,0.0065,-0.0099,0.004,-0.0109,0.0158,-0.0054,0.0048,-0.0025,0.0029,-0.0065,0.0084,-0.0071,0.0067,-0.0014,0.0042,-0.0037,0.0037,-0.0036,0.0037,-0.004,0.0022,-0.0072,0.0037,-0.0052,0.0058,-0.0011,0.0053,-0.0033,0.0048,-0.0017,0.0021,-0.0053,0.0042,-0.0052,0.0028,-0.0039,0.0023,-0.0005,0.002,-0.0009,0.0034,-0.0042,0.0039,-0.0026,0.0015,-0.0029,-0.0005,-0.0029,0.0014,-0.0011,0.0017,-0.0009,0.0021,-0.0018,0.0034,-0.002,0.0042,-0.0021,0,-0.004,0.0037,-0.0038,0.0048,-0.002,0.0018,-0.0009,0.0018,-0.0018,0.0033,-0.0018,0.0014,-0.0015,-0.0002,-0.0014,0.0009,-0.0008,0.0018,-0.0019,0.0017,0.0003,0.0012,0.0001,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0003,-0.0025,0.0006,-0.0024,0.0007,0,0.0006,0,0.0017,-0.002,0.0022,-0.0008,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0017,-0.0004,-0.0013,0.0011,-0.0003,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0013,0.0013,-0.0005,0.001,-0.0024,0.0011,-0.0017,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0011,-0.0001,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0012,-0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0002,0.0008,0,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0014,0.0017,-0.0019,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.001,0,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0007,0,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0004,0.0001,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004,0,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,0,0.0001,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0]
در حال بارگذاری
0:01
استخر, توپ, تک, تاثیر,
نوع فایل
audio/mpeg, 44kHz,16bit
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم