مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای node23229

Wine glasses hitting, toast, sloppy

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: آشپزخانه
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها شیشهلیوان شرابشیشه جلنگ جلنگ صدا کردنشیشه تینگ
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0131,0.0196,-0.2076,0.409,-0.3736,0.4363,-0.4223,0.5,-0.4485,0.3494,-0.3391,0.2696,-0.3012,0.2578,-0.2658,0.2776,-0.2721,0.308,-0.2224,0.222,-0.2857,0.2735,-0.2342,0.2569,-0.2204,0.315,-0.2323,0.1682,-0.1845,0.1994,-0.1929,0.1882,-0.2368,0.2152,-0.1449,0.1229,-0.1154,0.1574,-0.123,0.1714,-0.1906,0.1428,-0.1244,0.1352,-0.1236,0.1268,-0.1008,0.1447,-0.3288,0.4482,-0.2289,0.2744,-0.272,0.3108,-0.1285,0.1902,-0.1779,0.3619,-0.2151,0.2182,-0.2283,0.2188,-0.1497,0.2439,-0.2907,0.3738,-0.2917,0.23,-0.3281,0.2869,-0.1664,0.1246,-0.32,0.4567,-0.2737,0.3019,-0.2499,0.309,-0.2935,0.2189,-0.2058,0.2387,-0.1809,0.2416,-0.2001,0.2687,-0.2444,0.1508,-0.1937,0.132,-0.164,0.2229,-0.1757,0.1579,-0.1354,0.1911,-0.499,0.3742,-0.4781,0.4733,-0.3629,0.4627,-0.2965,0.3857,-0.2788,0.3545,-0.3077,0.3508,-0.2942,0.4385,-0.2268,0.3076,-0.1843,0.2013,-0.2393,0.1959,-0.2647,0.2492,-0.1839,0.3456,-0.206,0.1622,-0.1723,0.1563,-0.2392,0.1615,-0.1307,0.2292,-0.1247,0.1214,-0.1252,0.1075,-0.1479,0.1395,-0.1382,0.1377,-0.0987,0.0959,-0.1263,0.1079,-0.1294,0.0971,-0.1068,0.1205,-0.0915,0.1073,-0.1371,0.1059,-0.1487,0.1404,-0.0778,0.1591,-0.0931,0.1041,-0.1044,0.095,-0.1086,0.0927,-0.0745,0.0882,-0.07,0.0899,-0.103,0.0652,-0.083,0.1061,-0.0681,0.076,-0.0699,0.0899,-0.0618,0.0466,-0.0596,0.044,-0.044,0.056,-0.0448,0.0589,-0.0585,0.0742,-0.0561,0.0456,-0.046,0.0611,-0.0542,0.0596,-0.0442,0.0461,-0.0538,0.0403,-0.0716,0.0514,-0.0444,0.0407,-0.0508,0.0541,-0.0547,0.0626,-0.064,0.0494,-0.0635,0.0462,-0.0395,0.0605,-0.0395,0.0448,-0.0278,0.0337,-0.0317,0.0308,-0.036,0.0246,-0.0317,0.0282,-0.0201,0.033,-0.0386,0.0246,-0.0267,0.0207,-0.0153,0.0172,-0.0143,0.0171,-0.0188,0.0271,-0.0231,0.0243,-0.0217,0.0246,-0.0212,0.0255,-0.0188,0.0121,-0.0204,0.0191,-0.019,0.0204,-0.0144,0.0192,-0.0176,0.0215,-0.0153,0.0226,-0.0224,0.0137,-0.0128,0.0104,-0.0127,0.011,-0.0105,0.0108,-0.0184,0.0125,-0.011,0.0152,-0.0117,0.0161,-0.0137,0.0101,-0.0087,0.0098,-0.0122,0.0111,-0.0102,0.0173,-0.015,0.0119,-0.0134,0.0138,-0.0089,0.0131,-0.0087,0.0089,-0.0119,0.0097,-0.0062,0.0114,-0.0091,0.0068,-0.0155,0.0113,-0.008,0.0132,-0.0078,0.0105,-0.0103,0.0067,-0.0094,0.0069,-0.0082,0.0057,-0.0053,0.0101,-0.0086,0.0088,-0.0104,0.0085,-0.0109,0.0136,-0.0101,0.0083,-0.0083,0.0059,-0.0073,0.007,-0.0069,0.0073,-0.0059,0.0077,-0.0088,0.0071,-0.0112,0.0071,-0.0081,0.0096,-0.0074,0.0055,-0.0058,0.0034,-0.0077,0.0053,-0.0061,0.0072,-0.0053,0.0045,-0.0078,0.0044,-0.0056,0.0052,-0.0039,0.0049,-0.0043,0.0038,-0.0065,0.0064,-0.0086,0.0042,-0.0048,0.0076,-0.0049,0.0062,-0.0049,0.0044,-0.0058,0.0052,-0.0038,0.0052,-0.0041,0.0063,-0.008,0.0055,-0.0067,0.0065,-0.0049,0.0062,-0.0044,0.0056,-0.0056,0.0042,-0.0058,0.005,-0.004,0.0062,-0.006,0.0053,-0.006,0.0066,-0.0062,0.0067,-0.0037,0.0058,-0.005,0.0044,-0.0064,0.0049,-0.0056,0.006,-0.004,0.0043,-0.0051,0.0044,-0.0064,0.005,-0.0036,0.0059,-0.0029,0.0031,-0.0034,0.0038,-0.0052,0.0048,-0.0044,0.0041,-0.0033,0.0033,-0.0041,0.0028,-0.0045,0.0038,-0.0033,0.0039,-0.0027,0.003,-0.0037,0.0035,-0.0039,0.0035,-0.0017,0.0036,-0.0023,0.0025,-0.0039,0.0032,-0.0037,0.0033,-0.002,0.0033,-0.0017,0.0027,-0.003,0.0025,-0.0031,0.0028,-0.0029,0.0018,-0.0029,0.0023,-0.0032,0.0031,-0.0033,0.002,-0.0026,0.0024,-0.0024,0.0036,-0.0035,0.0039,-0.0038,0.0026,-0.0019,0.0021,-0.0021,0.0038,-0.0038,0.0029,-0.0027,0.0023,-0.0025,0.0028,-0.0031,0.0041,-0.0041,0.0033,-0.0032,0.0025,-0.0019,0.0022,-0.0037,0.0036,-0.0038,0.0037,-0.0021,0.0026,-0.002,0.0033,-0.0032,0.0038,-0.0039,0.0031,-0.003,0.0027,-0.0024,0.0021,-0.003,0.003,-0.004,0.0028,-0.0021,0.0024,-0.0024,0.0023,-0.0033,0.0025,-0.0032,0.0027,-0.002,0.0026,-0.0012,0.0023,-0.0026,0.0025,-0.002,0.0027,-0.0014,0.002,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0021,-0.0019,0.002,-0.0015,0.0021,-0.0012,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.001,-0.002,0.0016,-0.0019,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0015,0.0016,-0.0021,0.0019,-0.002,0.0015,-0.0014,0.0009,-0.0021,0.0018,-0.002,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0017,-0.0017,0.0023,-0.0022,0.0018,-0.0012,0.0016,-0.0016,0.0025,-0.0023,0.0024,-0.0018,0.0021,-0.0012,0.0014,-0.0013,0.0021,-0.0022,0.0023,-0.0013,0.002,-0.001,0.0014,-0.0019,0.0021,-0.0023,0.0021,-0.0018,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0021,0.0018,-0.002,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0015,-0.0019,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0007,0.0014,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.001,0.0007,-0.001,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0014,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.001,-0.001,0.001,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0001,0.0006,-0.0001,0.0007,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0002,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0]
در حال بارگذاری
0:01
Wine glasses hitting, toast, sloppy
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: سه شنبه, ۱۵ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم