مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای سبز امپریالیستی کبوتر ...

سبز امپریالیستی کبوتر تماس صدای خش خش و باد و اعوجاج

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پرندگان
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها تماسپرندگانصدا زدنSulawesi
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0011,0.0013,-0.0034,0.0029,-0.0045,0.0052,-0.0063,0.0074,-0.0218,0.0134,-0.015,0.0102,-0.0138,0.0142,-0.0141,0.0121,-0.0188,0.0191,-0.019,0.0221,-0.0231,0.0259,-0.0303,0.0253,-0.0357,0.0304,-0.0364,0.0524,-0.0511,0.042,-0.062,0.049,-0.0543,0.0468,-0.0503,0.0545,-0.055,0.0425,-0.0543,0.0592,-0.0759,0.0702,-0.078,0.0638,-0.0652,0.0696,-0.1005,0.0748,-0.093,0.0897,-0.1177,0.1335,-0.148,0.1586,-0.1819,0.2157,-0.1524,0.172,-0.1595,0.1669,-0.1599,0.2102,-0.1252,0.1228,-0.1382,0.1295,-0.1177,0.1417,-0.1225,0.1567,-0.1654,0.1519,-0.1922,0.1405,-0.0937,0.0988,-0.1311,0.135,-0.1425,0.1153,-0.1244,0.1311,-0.1335,0.1161,-0.1201,0.1641,-0.1386,0.1606,-0.0985,0.0917,-0.0689,0.0818,-0.0957,0.076,-0.08,0.0972,-0.0953,0.0992,-0.1095,0.1283,-0.1055,0.1161,-0.0555,0.061,-0.0587,0.0484,-0.0386,0.0429,-0.0429,0.0594,-0.0508,0.0507,-0.0516,0.0401,-0.0414,0.0417,-0.0481,0.0421,-0.0414,0.0452,-0.0571,0.0598,-0.0441,0.0385,-0.0485,0.0338,-0.0461,0.0563,-0.054,0.0578,-0.0488,0.083,-0.0469,0.0543,-0.0465,0.0492,-0.0559,0.0515,-0.0485,0.0704,-0.0618,0.0555,-0.0355,0.0421,-0.0343,0.0382,-0.0461,0.0433,-0.0481,0.0378,-0.0524,0.0602,-0.0437,0.0504,-0.0481,0.0539,-0.0473,0.0535,-0.037,0.046,-0.0433,0.0429,-0.0315,0.0417,-0.0481,0.0551,-0.0485,0.0413,-0.0532,0.0492,-0.0414,0.0409,-0.0496,0.0587,-0.052,0.0602,-0.037,0.0382,-0.0492,0.0492,-0.052,0.0732,-0.0465,0.0342,-0.0469,0.05,-0.0351,0.0362,-0.0347,0.0291,-0.0532,0.057,-0.0449,0.0594,-0.0623,0.0823,-0.0957,0.0917,-0.1193,0.1161,-0.1347,0.137,-0.089,0.0913,-0.0658,0.0862,-0.0749,0.1031,-0.0953,0.1153,-0.1296,0.1409,-0.1634,0.1464,-0.1957,0.2248,-0.1933,0.1889,-0.1331,0.1335,-0.1685,0.1287,-0.1878,0.1716,-0.1721,0.1614,-0.1299,0.1263,-0.1772,0.1189,-0.126,0.1562,-0.1177,0.1102,-0.0886,0.0811,-0.113,0.1204,-0.0795,0.0823,-0.0859,0.1055,-0.1276,0.124,-0.167,0.1417,-0.1922,0.1645,-0.1095,0.1299,-0.0969,0.1,-0.0854,0.0783,-0.0599,0.076,-0.0579,0.0594,-0.0752,0.0681,-0.0749,0.076,-0.0973,0.0669,-0.0808,0.0815,-0.0996,0.1008,-0.0642,0.0646,-0.0709,0.0688,-0.0713,0.0779,-0.1284,0.1141,-0.1516,0.1665,-0.1398,0.1559,-0.1429,0.1555,-0.167,0.1645,-0.1406,0.1586,-0.1764,0.1708,-0.0638,0.0728,-0.0485,0.0614,-0.1473,0.1704,-0.1713,0.1638,-0.1811,0.144,-0.1508,0.1335,-0.15,0.183,-0.1953,0.1594,-0.0693,0.0917,-0.0867,0.0755,-0.1248,0.1248,-0.1382,0.1429,-0.1362,0.1374,-0.1229,0.1094,-0.1386,0.1137,-0.0508,0.0638,-0.0795,0.0515,-0.0996,0.1015,-0.1174,0.1039,-0.0918,0.098,-0.0784,0.0897,-0.0583,0.0728,-0.0717,0.0736,-0.0646,0.0488,-0.0536,0.0626,-0.0528,0.0661,-0.0339,0.0421,-0.0351,0.0275,-0.0296,0.0389,-0.0426,0.0334,-0.0374,0.0378,-0.0406,0.0472,-0.0496,0.0519,-0.054,0.0657,-0.0547,0.0641,-0.039,0.0421,-0.0422,0.0464,-0.0418,0.0437,-0.0307,0.0346,-0.0366,0.035,-0.041,0.0488,-0.0355,0.0319,-0.0327,0.026,-0.0284,0.0405,-0.0418,0.0374,-0.061,0.0555,-0.063,0.0629,-0.0382,0.0515,-0.0418,0.0429,-0.03,0.0326,-0.041,0.0433,-0.0315,0.0464,-0.0343,0.0319,-0.0473,0.0417,-0.0378,0.0307,-0.0339,0.0405,-0.0488,0.0574,-0.0784,0.0677,-0.0949,0.0834,-0.0453,0.0448,-0.0508,0.048,-0.093,0.0846,-0.1185,0.1015,-0.1126,0.1216,-0.1272,0.1405,-0.1866,0.1677,-0.124,0.124,-0.0623,0.0582,-0.0993,0.1394,-0.1646,0.1606,-0.2193,0.1779,-0.2005,0.1965,-0.1658,0.1641,-0.1107,0.1137,-0.0669,0.0673,-0.1174,0.1004,-0.1425,0.1433,-0.1827,0.1842,-0.1744,0.1807,-0.1898,0.2205,-0.091,0.0925,-0.0752,0.0827,-0.1111,0.0925,-0.1441,0.1267,-0.1485,0.1516,-0.1477,0.1385,-0.0819,0.0818,-0.0627,0.0783,-0.0898,0.1023,-0.0729,0.0795,-0.0756,0.083,-0.0795,0.0827,-0.0898,0.0956,-0.0587,0.0519,-0.0536,0.0504,-0.0414,0.0531,-0.0595,0.0468,-0.0363,0.0448,-0.0414,0.0524,-0.0603,0.0476,-0.0386,0.0492,-0.0547,0.0539,-0.0496,0.0732,-0.052,0.0539,-0.052,0.0582,-0.0756,0.0744,-0.0579,0.0527,-0.0481,0.0685,-0.0752,0.0622,-0.0666,0.0779,-0.1284,0.1531,-0.0429,0.072,-0.0469,0.0425,-0.0709,0.0949,-0.176,0.1783,-0.1981,0.248,-0.2256,0.2547,-0.2965,0.2886,-0.3252,0.3382,-0.3327,0.3287,-0.3303,0.2693,-0.1118,0.0952,-0.1083,0.1346,-0.2059,0.2811,-0.326,0.5,-0.3268,0.3319,-0.3327,0.3583,-0.3438,0.3566,-0.3733,0.3685,-0.1107,0.1098,-0.1075,0.1012,-0.1981,0.2515,-0.2268,0.2689,-0.2119,0.2535,-0.1996,0.2449,-0.2595,0.2752,-0.0532,0.0622,-0.0681,0.0665,-0.0669,0.1008,-0.0642,0.0846,-0.0599,0.0673,-0.0571,0.0468,-0.0599,0.0504,-0.0673,0.0511,-0.039,0.0433,-0.0603,0.0421,-0.0555,0.0519,-0.0512,0.0476,-0.0579,0.0445,-0.0449,0.0382,-0.0532,0.061,-0.0512,0.0484,-0.039,0.0484,-0.0406,0.0385,-0.0359,0.037,-0.0359,0.035,-0.0406,0.0358,-0.0453,0.0299,-0.0307,0.0378,-0.03,0.0326,-0.0378,0.0409,-0.0469,0.0614,-0.0508,0.0429,-0.0524,0.0421,-0.0693,0.0476,-0.0426,0.0366,-0.1087,0.1098,-0.1418,0.1059,-0.0614,0.0437,-0.0709,0.0795,-0.1004,0.1272,-0.1366,0.12,-0.1485,0.1657,-0.1532,0.1346,-0.1319,0.122,-0.1544,0.1512,-0.1933,0.1846,-0.1937,0.1397,-0.1071,0.1134,-0.139,0.1043,-0.1803,0.1826,-0.2481,0.2173,-0.1752,0.2043,-0.1453,0.1763,-0.2249,0.1531,-0.1252,0.1051,-0.0721,0.0681,-0.1339,0.1318,-0.1756,0.1255,-0.1524,0.137,-0.1323,0.1287,-0.1473,0.1137,-0.0859,0.1445,-0.0871,0.0775,-0.0752,0.0594,-0.0461,0.0567,-0.0587,0.0598,-0.0658,0.096,-0.0831,0.0669,-0.0457,0.0433,-0.0579,0.0598,-0.0669,0.083,-0.0677,0.0917,-0.0547,0.076,-0.0496,0.0578,-0.0768,0.0638,-0.1181,0.0909,-0.0595,0.0732,-0.0441,0.0574,-0.05,0.0488,-0.089,0.089,-0.1087,0.0988,-0.1189,0.1094,-0.1477,0.1401,-0.1662,0.1649,-0.0827,0.0704,-0.0681,0.0846,-0.1288,0.1358,-0.1579,0.1744,-0.1615,0.1562,-0.1665,0.1657,-0.1705,0.1996,-0.0878,0.0787,-0.0749,0.0764,-0.1229,0.1287,-0.1571,0.1575,-0.2095,0.2271,-0.2024,0.1956,-0.1713,0.1575,-0.0713,0.0795,-0.0677,0.0629,-0.1099,0.122,-0.1079,0.1122,-0.1418,0.148,-0.1563,0.1543,-0.1544,0.1464,-0.0965,0.072,-0.0564,0.05,-0.0559,0.0834,-0.0725,0.0815,-0.078,0.1035,-0.0969,0.0984,-0.1189,0.1082,-0.0669,0.0842,-0.0721,0.0696,-0.0547,0.0704,-0.061,0.0669,-0.0544,0.0563,-0.0721,0.074,-0.0623,0.0574,-0.0965,0.1078,-0.1504,0.1476,-0.1299,0.0925,-0.1512,0.1559,-0.178,0.1941,-0.1311,0.1425,-0.1508,0.1701,-0.1063,0.1283,-0.1272,0.1429,-0.2044,0.1795,-0.2134,0.1992,-0.2044,0.1602,-0.1453,0.148,-0.1134,0.1047,-0.0949,0.1126,-0.1662,0.1437,-0.1315,0.1177,-0.0989,0.1134,-0.0847,0.0878,-0.0819,0.0638,-0.1008,0.0771,-0.0937,0.0874,-0.0918,0.0728,-0.1024,0.1149,-0.0717,0.074,-0.0618,0.0751,-0.0741,0.0728,-0.0496,0.0488,-0.0504,0.0547,-0.0382,0.0342,-0.0469,0.0425,-0.0485,0.0488,-0.0737,0.0787,-0.0721,0.0913,-0.0618,0.0547,-0.0623,0.0716,-0.0441,0.0421,-0.0544,0.0456,-0.0496,0.0425,-0.0496,0.0456,-0.0437,0.0401,-0.0374,0.0358,-0.0307,0.0326,-0.0366,0.0366,-0.03,0.0299,-0.039,0.0358,-0.0335,0.0323,-0.0402,0.0401,-0.037,0.0342,-0.037,0.0393,-0.0363,0.0437,-0.0429,0.0401,-0.0363,0.0378,-0.0378,0.035,-0.0473,0.0401,-0.0532,0.037,-0.0555,0.0445,-0.0559,0.0468,-0.0429,0.0531,-0.0386,0.0374,-0.0473,0.0511,-0.0433,0.0484,-0.0732,0.0736,-0.0689,0.0764,-0.1004,0.0925,-0.126,0.1157,-0.1071,0.1259,-0.1087,0.0932,-0.1055,0.113,-0.0835,0.0905,-0.1118,0.0988,-0.1008,0.1043,-0.1193,0.0901,-0.1244,0.1059,-0.104,0.0815,-0.1,0.1051,-0.1103,0.1067,-0.076,0.0941,-0.0713,0.0665,-0.0732,0.0626,-0.0784,0.0886,-0.0528,0.0582,-0.0607,0.0692,-0.0547,0.0669,-0.0579,0.0598,-0.0551,0.0587,-0.1544,0.1189,-0.1441,0.0945,-0.0492,0.0456,-0.0551,0.0646,-0.1288,0.089,-0.1343,0.1114,-0.1583,0.1366,-0.1524,0.1622,-0.1362,0.1342,-0.1579,0.1389,-0.25,0.1771,-0.167,0.1287,-0.0571,0.0685,-0.1264,0.1027,-0.2469,0.1988,-0.1784,0.1562,-0.1461,0.1291,-0.1386,0.1204,-0.2319,0.1787,-0.1012,0.1232,-0.0835,0.0827,-0.1563,0.1185,-0.1358,0.1429,-0.1638,0.159,-0.126,0.1244,-0.1571,0.1728,-0.08,0.0937,-0.0658,0.0661,-0.0886,0.0893,-0.0961,0.1173,-0.1201,0.1141,-0.1185,0.1141,-0.0953,0.0823,-0.0981,0.0834,-0.0749,0.0661,-0.0835,0.0768,-0.0591,0.0744,-0.0721,0.0771,-0.0867,0.0827,-0.1052,0.0846,-0.0638,0.0622,-0.063,0.0657,-0.078,0.0673,-0.0677,0.0448,-0.037,0.0433,-0.0382,0.0405,-0.0516,0.0582,-0.0394,0.0358,-0.0351,0.0315,-0.0327,0.0378,-0.0276,0.0315,-0.0374,0.0287,-0.0304,0.0338,-0.0264,0.0311,-0.0292,0.0319,-0.0335,0.033,-0.0485,0.0511,-0.0583,0.0515,-0.0614,0.0649,-0.0689,0.0618,-0.0937,0.0846,-0.1083,0.1196,-0.1386,0.1377,-0.0902,0.0988,-0.0591,0.0736,-0.0713,0.0751,-0.0488,0.0405,-0.1063,0.1055,-0.1103,0.1027,-0.0555,0.0614,-0.0717,0.0768,-0.1138,0.0842,-0.1422,0.1338,-0.1162,0.1236,-0.156,0.1539,-0.1583,0.1335,-0.1898,0.1819,-0.0945,0.098,-0.0654,0.085,-0.1539,0.1653,-0.215,0.1897,-0.1843,0.1842,-0.2186,0.2268,-0.163,0.1531,-0.0839,0.0992,-0.091,0.0886,-0.1355,0.1303,-0.1689,0.1476,-0.1894,0.1771,-0.1851,0.1823,-0.2473,0.2275,-0.093,0.1055,-0.0795,0.0893,-0.1229,0.1374,-0.1685,0.1385,-0.1087,0.1965,-0.0981,0.1035,-0.0969,0.0984,-0.0859,0.0893,-0.0902,0.1134,-0.128,0.1413,-0.1252,0.1236,-0.0945,0.0901,-0.0732,0.0669,-0.0461,0.0468,-0.0496,0.0563,-0.0508,0.0594,-0.0465,0.0594,-0.0583,0.0799,-0.0835,0.0823,-0.065,0.0673,-0.0819,0.0803,-0.0957,0.096,-0.0658,0.0775,-0.0575,0.0653,-0.1197,0.087,-0.0937,0.1114,-0.0926,0.0815,-0.0827,0.0815,-0.0717,0.0681,-0.0693,0.0633,-0.0564,0.0594,-0.0571,0.0531,-0.0693,0.0587,-0.0725,0.0629,-0.052,0.0638,-0.0544,0.0539,-0.054,0.0535,-0.0469,0.0539,-0.054,0.0539,-0.0741,0.0626,-0.0555,0.0515,-0.0595,0.0716,-0.1134,0.0968,-0.0933,0.0858,-0.0666,0.0653,-0.0614,0.0646,-0.0603,0.0527,-0.0614,0.0696,-0.0398,0.0445,-0.0488,0.05,-0.0579,0.057,-0.0725,0.0629,-0.0827,0.0799,-0.078,0.0901,-0.0843,0.0909,-0.0737,0.0901,-0.0772,0.0681,-0.0677,0.0685,-0.0492,0.0602,-0.0528,0.0476,-0.0666,0.0677,-0.0784,0.0815,-0.0768,0.0692,-0.0564,0.0921,-0.0492,0.0429,-0.0485,0.0476,-0.0374,0.0323,-0.0343,0.0326,-0.054,0.0618,-0.0323,0.0311,-0.0528,0.0464,-0.0544,0.0649,-0.0819,0.0764,-0.0347,0.0543,-0.0481,0.0311,-0.0445,0.0421,-0.0559,0.0657,-0.041,0.0559,-0.0418,0.072,-0.0532,0.0476,-0.0717,0.0677,-0.0804,0.0917,-0.0867,0.0764,-0.0551,0.0555,-0.0564,0.0559,-0.0414,0.0567,-0.0547,0.0527,-0.0607,0.0716,-0.0469,0.0626,-0.0437,0.0657,-0.0839,0.0602,-0.0709,0.0646,-0.052,0.0559,-0.0492,0.0484,-0.0815,0.0925,-0.0705,0.087,-0.0669,0.0677,-0.0784,0.0823,-0.065,0.0602,-0.0677,0.0744,-0.0941,0.1145,-0.1099,0.0984,-0.0937,0.0909,-0.0945,0.1082,-0.1126,0.1185,-0.1048,0.0929,-0.0918,0.1067,-0.0957,0.0795,-0.0737,0.0751,-0.1166,0.1236,-0.1362,0.1331,-0.1103,0.1043,-0.0756,0.0901,-0.0642,0.0692,-0.0555,0.0496,-0.0481,0.0409,-0.0473,0.0519,-0.0614,0.0559,-0.0579,0.0614,-0.0524,0.0618,-0.0725,0.0728,-0.0768,0.0744,-0.0441,0.0448,-0.0449,0.0417,-0.0394,0.0389,-0.0386,0.0472,-0.037,0.0382,-0.0296,0.0303,-0.0311,0.0382,-0.0363,0.0445,-0.0378,0.037,-0.0524,0.046,-0.0414,0.0405,-0.0331,0.037,-0.0414,0.057,-0.0323,0.037,-0.0378,0.0535,-0.0359,0.0374,-0.0426,0.0539,-0.0532,0.0543,-0.0477,0.0515,-0.0607,0.0641,-0.0776,0.0854,-0.0926,0.1071,-0.0749,0.0755,-0.1288,0.1193,-0.1044,0.1193,-0.1209,0.0984,-0.1048,0.1122,-0.0627,0.0704,-0.063,0.072,-0.0607,0.0606,-0.039,0.0429,-0.0406,0.0448,-0.0422,0.0427,-0.0358,0.0407,-0.0446,0.0348,-0.0429,0.0436,-0.0308,0.0331,-0.0283,0.0313,-0.034,0.0231,-0.0311,0.0252,-0.0248,0.0293,-0.0247,0.0248,-0.0284,0.0264,-0.0308,0.0276,-0.0278,0.0208,-0.0235,0.0359,-0.0254,0.0281,-0.0257,0.0286,-0.0254,0.0253,-0.0207,0.0226,-0.026,0.0263,-0.0221,0.0229,-0.0232,0.0227,-0.018,0.0165,-0.0206,0.0201,-0.0188,0.0191,-0.0171,0.0147,-0.0194,0.0154,-0.0177,0.0193,-0.0169,0.017,-0.0166,0.0123,-0.0108,0.0144,-0.012,0.0138,-0.0113,0.0126,-0.0122,0.0116,-0.0086,0.0087,-0.0082,0.0081,-0.0058,0.0079,-0.0049,0.004,-0.0023,0.0022,-0.0011,0.0009,-0.0002,0.0004,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:45
سبز امپریالیستی کبوتر تماس صدای خش خش و باد و اعوجاج
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn