مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای سه پنجه دارکوب ...

سه پنجه دارکوب پراکنده درام. برخی از زمینه محیط

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پرندگان
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها پرندگانKazakhstanضرب آرامdrumming
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0003,0.0002,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0019,-0.0025,0.0029,-0.0027,0.0034,-0.0039,0.0043,-0.0032,0.0028,-0.0055,0.0051,-0.0047,0.0048,-0.0055,0.0057,-0.0056,0.0054,-0.0058,0.0062,-0.0064,0.0064,-0.0058,0.0061,-0.0044,0.0045,-0.005,0.0038,-0.0096,0.01,-0.0107,0.0127,-0.0101,0.0082,-0.0107,0.0101,-0.0105,0.0114,-0.0073,0.0083,-0.0076,0.0089,-0.0103,0.0129,-0.0067,0.0071,-0.163,0.1656,-0.0323,0.0364,-0.2324,0.2724,-0.2472,0.3238,-0.2725,0.344,-0.1686,0.1992,-0.2763,0.3608,-0.3034,0.379,-0.0682,0.09,-0.2809,0.3745,-0.3789,0.5,-0.0824,0.0801,-0.3398,0.3967,-0.3418,0.4286,-0.117,0.1127,-0.3407,0.4965,-0.3297,0.4232,-0.0917,0.0887,-0.0637,0.0706,-0.0348,0.0348,-0.0269,0.0247,-0.0288,0.0314,-0.0212,0.0216,-0.0202,0.0208,-0.0173,0.0206,-0.0166,0.0181,-0.0152,0.0184,-0.0144,0.0139,-0.0143,0.015,-0.0144,0.0127,-0.0081,0.0087,-0.0133,0.0127,-0.0119,0.012,-0.0112,0.0101,-0.0083,0.0085,-0.0087,0.0083,-0.0132,0.0135,-0.0189,0.0179,-0.0131,0.014,-0.0121,0.0112,-0.009,0.0107,-0.007,0.0053,-0.0086,0.0066,-0.0068,0.0069,-0.0073,0.0063,-0.01,0.0072,-0.0087,0.008,-0.0065,0.0064,-0.0078,0.006,-0.0071,0.0077,-0.0102,0.009,-0.0063,0.0062,-0.006,0.0063,-0.0078,0.0077,-0.0176,0.0199,-0.0064,0.007,-0.0071,0.006,-0.0135,0.0145,-0.0142,0.0143,-0.007,0.0064,-0.0057,0.0068,-0.0069,0.006,-0.0122,0.0109,-0.0062,0.0059,-0.0068,0.0072,-0.0059,0.0066,-0.0095,0.01,-0.0082,0.007,-0.0068,0.006,-0.0059,0.0067,-0.0091,0.0076,-0.007,0.006,-0.0068,0.0071,-0.0094,0.0084,-0.0063,0.0062,-0.0063,0.0065,-0.0055,0.0056,-0.007,0.0069,-0.0064,0.0065,-0.0066,0.0066,-0.0102,0.0109,-0.0102,0.0109,-0.009,0.0095,-0.0074,0.0076,-0.0092,0.0086,-0.0085,0.0093,-0.0128,0.0125,-0.0132,0.0147,-0.0099,0.0112,-0.0094,0.0105,-0.0074,0.0075,-0.0064,0.0061,-0.0053,0.0062,-0.0134,0.0118,-0.0122,0.0112,-0.0111,0.0094,-0.0061,0.0067,-0.0105,0.0081,-0.0051,0.0071,-0.0054,0.0055,-0.0046,0.0061,-0.0074,0.0093,-0.0048,0.0053,-0.0078,0.0093,-0.0067,0.0068,-0.012,0.0092,-0.0063,0.0072,-0.0047,0.0061,-0.0059,0.0065,-0.0125,0.0072,-0.0085,0.0059,-0.0069,0.0064,-0.0065,0.0067,-0.0072,0.0053,-0.0071,0.0063,-0.0085,0.0088,-0.0086,0.0089,-0.0136,0.013,-0.0111,0.0128,-0.0142,0.0124,-0.013,0.0115,-0.0099,0.0101,-0.0102,0.0098,-0.0099,0.009,-0.0078,0.0092,-0.0148,0.0153,-0.0217,0.0204,-0.0167,0.017,-0.0062,0.0085,-0.008,0.0078,-0.0144,0.0123,-0.0167,0.0143,-0.0167,0.0173,-0.0187,0.02,-0.0078,0.0082,-0.0092,0.0097,-0.0168,0.0199,-0.0133,0.0134,-0.0214,0.0224,-0.0096,0.0103,-0.0217,0.0232,-0.0228,0.0201,-0.0157,0.0153,-0.0081,0.0078,-0.0072,0.0076,-0.0068,0.007,-0.0058,0.006,-0.0084,0.0082,-0.0062,0.0068,-0.0056,0.0052,-0.006,0.0073,-0.0064,0.0065,-0.007,0.0066,-0.0063,0.007,-0.006,0.0052,-0.0134,0.0123,-0.0057,0.0058,-0.007,0.0053,-0.0097,0.0107,-0.0079,0.0066,-0.0061,0.006,-0.006,0.0072,-0.0066,0.006,-0.0048,0.0067,-0.0058,0.0057,-0.006,0.0059,-0.0119,0.013,-0.0135,0.0121,-0.2362,0.2833,-0.2453,0.3143,-0.0742,0.0864,-0.2768,0.3294,-0.2521,0.3315,-0.2592,0.3464,-0.2049,0.2048,-0.2641,0.3582,-0.2818,0.3582,-0.0848,0.0907,-0.2578,0.3448,-0.2559,0.3248,-0.1069,0.0986,-0.2831,0.3772,-0.2848,0.3765,-0.1132,0.1144,-0.254,0.3179,-0.2151,0.242,-0.1914,0.1753,-0.2571,0.3273,-0.0875,0.1039,-0.1997,0.2533,-0.1657,0.1728,-0.0517,0.0548,-0.0305,0.0318,-0.0188,0.0202,-0.021,0.0186,-0.0135,0.0138,-0.0199,0.0185,-0.0178,0.0195,-0.0175,0.0153,-0.0107,0.0116,-0.0103,0.0089,-0.0091,0.0096,-0.0118,0.0086,-0.0119,0.0101,-0.0076,0.0068,-0.0093,0.0078,-0.007,0.0097,-0.0075,0.007,-0.0087,0.0078,-0.0065,0.0065,-0.008,0.0069,-0.0099,0.0101,-0.0149,0.0158,-0.0174,0.016,-0.0113,0.0134,-0.0123,0.0148,-0.0103,0.0098,-0.0155,0.0158,-0.0247,0.0244,-0.0227,0.0222,-0.0228,0.021,-0.0234,0.0238,-0.0207,0.0207,-0.0073,0.0092,-0.0135,0.0128,-0.0153,0.0168,-0.0166,0.0145,-0.015,0.0168,-0.0143,0.0129,-0.0102,0.008,-0.0085,0.0092,-0.0079,0.0069,-0.0211,0.0257,-0.0088,0.0078,-0.0078,0.0077,-0.0073,0.0065,-0.0107,0.0082,-0.0056,0.0055,-0.0066,0.0057,-0.0054,0.0052,-0.0059,0.0073,-0.006,0.0053,-0.0076,0.0078,-0.0072,0.0061,-0.0065,0.0072,-0.0055,0.0053,-0.0079,0.0072,-0.0065,0.0061,-0.0072,0.0069,-0.0081,0.0067,-0.0061,0.0066,-0.006,0.006,-0.0055,0.0058,-0.0125,0.0147,-0.0085,0.0077,-0.0069,0.0076,-0.007,0.007,-0.0071,0.0077,-0.007,0.0061,-0.0058,0.0051,-0.0064,0.0059,-0.0049,0.0071,-0.0064,0.0055,-0.0057,0.0072,-0.0064,0.0062,-0.0095,0.0092,-0.0068,0.0071,-0.0054,0.0055,-0.006,0.0064,-0.0056,0.0069,-0.0064,0.0051,-0.0046,0.0058,-0.0067,0.0069,-0.0122,0.0121,-0.0096,0.0107,-0.0075,0.0074,-0.007,0.0058,-0.0155,0.0181,-0.007,0.0064,-0.0054,0.0059,-0.0063,0.0058,-0.0125,0.0116,-0.0089,0.0117,-0.0163,0.0156,-0.0125,0.0127,-0.0149,0.0157,-0.0072,0.0061,-0.0089,0.0061,-0.0194,0.0193,-0.0214,0.0211,-0.0255,0.0234,-0.0086,0.0073,-0.0085,0.0097,-0.0112,0.0115,-0.0076,0.0078,-0.0066,0.0067,-0.0065,0.0068,-0.0063,0.0062,-0.0145,0.0151,-0.0195,0.0184,-0.0186,0.0193,-0.0162,0.0183,-0.0168,0.0175,-0.0075,0.0072,-0.0229,0.0224,-0.0261,0.0268,-0.0217,0.0211,-0.02,0.0197,-0.0082,0.0074,-0.0119,0.0118,-0.0209,0.0215,-0.023,0.0203,-0.0077,0.0097,-0.0158,0.0225,-0.0163,0.0139,-0.0127,0.0127,-0.0106,0.0132,-0.0122,0.0103,-0.0162,0.0141,-0.0137,0.014,-0.0086,0.0086,-0.0062,0.0073,-0.0063,0.0067,-0.0048,0.0064,-0.0078,0.0068,-0.01,0.009,-0.0076,0.0075,-0.0065,0.0063,-0.0089,0.009,-0.0098,0.0087,-0.0074,0.0064,-0.0056,0.0057,-0.0076,0.0061,-0.0058,0.0063,-0.0074,0.0069,-0.0071,0.0068,-0.0059,0.0051,-0.0064,0.0056,-0.0058,0.0066,-0.0062,0.0072,-0.0064,0.0057,-0.0072,0.0068,-0.0069,0.0058,-0.1761,0.1989,-0.0404,0.0432,-0.2481,0.3112,-0.2721,0.3601,-0.2374,0.3004,-0.0814,0.0906,-0.2399,0.3308,-0.2597,0.3293,-0.0876,0.0844,-0.2645,0.3161,-0.2638,0.3591,-0.0784,0.08,-0.2697,0.3546,-0.2349,0.3256,-0.0805,0.0666,-0.2365,0.336,-0.2474,0.2889,-0.0767,0.0841,-0.0439,0.0426,-0.0296,0.0333,-0.0238,0.0206,-0.0205,0.0215,-0.0229,0.0214,-0.018,0.0211,-0.0254,0.0197,-0.0192,0.025,-0.0127,0.0154,-0.0111,0.0097,-0.0147,0.0136,-0.0131,0.0153,-0.0116,0.0125,-0.0114,0.0115,-0.0107,0.011,-0.0064,0.0059,-0.0076,0.0102,-0.0067,0.007,-0.0064,0.0067,-0.0073,0.0067,-0.0062,0.0062,-0.0064,0.0058,-0.0061,0.0062,-0.0058,0.0051,-0.0075,0.0063,-0.0078,0.008,-0.0056,0.0053,-0.0073,0.0054,-0.0075,0.0076,-0.007,0.0064,-0.0074,0.0062,-0.0077,0.0082,-0.0095,0.0054,-0.0069,0.0068,-0.0066,0.007,-0.007,0.0067,-0.0055,0.0063,-0.0059,0.0053,-0.0059,0.0055,-0.0065,0.0056,-0.0073,0.0052,-0.0068,0.0071,-0.0062,0.0063,-0.0053,0.0061,-0.0067,0.006,-0.0062,0.0055,-0.0056,0.0054,-0.0053,0.0077,-0.006,0.0056,-0.0059,0.0059,-0.0082,0.0088,-0.0065,0.0063,-0.0066,0.0069,-0.0096,0.0088,-0.007,0.0083,-0.0066,0.0076,-0.0055,0.0058,-0.0068,0.0058,-0.012,0.0107,-0.0123,0.0121,-0.0134,0.0138,-0.0113,0.0114,-0.0183,0.0178,-0.0166,0.0158,-0.0067,0.0066,-0.0067,0.0073,-0.0101,0.0124,-0.0129,0.0137,-0.0123,0.0135,-0.0132,0.0129,-0.0084,0.0074,-0.0071,0.0064,-0.0071,0.0068,-0.0058,0.0052,-0.0056,0.0066,-0.0074,0.0074,-0.0099,0.0077,-0.0074,0.0071,-0.0064,0.0063,-0.006,0.0057,-0.0063,0.0066,-0.0068,0.0068,-0.0064,0.0069,-0.0057,0.0058,-0.0051,0.0055,-0.0054,0.0049,-0.0063,0.0051,-0.006,0.0059,-0.0062,0.008,-0.0065,0.0059,-0.0066,0.0063,-0.0057,0.0053,-0.0062,0.0059,-0.0063,0.0047,-0.0056,0.0062,-0.0141,0.0181,-0.0053,0.006,-0.0066,0.0095,-0.0056,0.0058,-0.0069,0.006,-0.0058,0.0046,-0.0067,0.0087,-0.0072,0.0076,-0.0078,0.0061,-0.0064,0.0065,-0.0063,0.0055,-0.0063,0.0055,-0.0075,0.0068,-0.006,0.0067,-0.0051,0.0046,-0.0052,0.006,-0.01,0.0066,-0.0066,0.0076,-0.0061,0.0069,-0.007,0.0063,-0.0062,0.0063,-0.007,0.0066,-0.0049,0.0059,-0.005,0.0067,-0.0064,0.0077,-0.0042,0.0052,-0.006,0.0061,-0.0067,0.0064,-0.005,0.0048,-0.0053,0.0057,-0.0062,0.0063,-0.0069,0.0059,-0.0059,0.0067,-0.0065,0.0077,-0.01,0.0092,-0.0104,0.0105,-0.0077,0.0078,-0.0069,0.006,-0.007,0.0074,-0.0099,0.0085,-0.0058,0.005,-0.0058,0.0066,-0.0074,0.0066,-0.006,0.0056,-0.006,0.006,-0.0073,0.0051,-0.0056,0.0061,-0.0052,0.005,-0.0051,0.0069,-0.0053,0.0055,-0.0067,0.008,-0.0073,0.0056,-0.0144,0.0135,-0.0133,0.0125,-0.0129,0.0113,-0.0065,0.0079,-0.0083,0.0083,-0.0143,0.0132,-0.2011,0.2287,-0.045,0.05,-0.2064,0.2481,-0.2434,0.3184,-0.2625,0.3586,-0.0647,0.071,-0.2945,0.3801,-0.2856,0.3847,-0.2408,0.3453,-0.2564,0.3413,-0.3044,0.4079,-0.2699,0.3606,-0.0901,0.0959,-0.3054,0.4105,-0.2371,0.3442,-0.101,0.0987,-0.0491,0.0536,-0.0263,0.0261,-0.0242,0.0271,-0.0186,0.0188,-0.0229,0.0225,-0.0197,0.0185,-0.0179,0.0169,-0.0157,0.0152,-0.0179,0.0231,-0.017,0.0208,-0.0161,0.0155,-0.0159,0.0137,-0.0155,0.0168,-0.0225,0.0207,-0.0088,0.0103,-0.0082,0.0094,-0.0117,0.0122,-0.0101,0.0105,-0.01,0.0092,-0.007,0.0078,-0.0093,0.0098,-0.0072,0.0085,-0.0099,0.0082,-0.0102,0.0076,-0.009,0.0074,-0.0084,0.0091,-0.0055,0.0061,-0.007,0.0082,-0.0054,0.0064,-0.0058,0.007,-0.0084,0.0084,-0.0079,0.0077,-0.005,0.0059,-0.0064,0.0064,-0.0066,0.0065,-0.0058,0.0054,-0.0077,0.0078,-0.0053,0.0055,-0.0057,0.0063,-0.0068,0.0074,-0.0067,0.0057,-0.0066,0.0049,-0.0058,0.0065,-0.0056,0.0061,-0.0063,0.0061,-0.0066,0.0065,-0.0058,0.0061,-0.0059,0.0053,-0.0067,0.0062,-0.0059,0.0049,-0.0056,0.0061,-0.0056,0.007,-0.0057,0.0049,-0.0051,0.0066,-0.006,0.0045,-0.0058,0.0067,-0.0052,0.0056,-0.0058,0.0069,-0.0065,0.007,-0.0058,0.0065,-0.0082,0.005,-0.0054,0.005,-0.005,0.0056,-0.0051,0.006,-0.0087,0.0084,-0.0055,0.0057,-0.006,0.0056,-0.0055,0.0056,-0.0054,0.0055,-0.0061,0.0047,-0.0043,0.0049,-0.0061,0.0054,-0.0073,0.0064,-0.0052,0.0061,-0.006,0.0061,-0.0066,0.006,-0.005,0.0058,-0.0065,0.0054,-0.006,0.0057,-0.0061,0.0073,-0.0077,0.0052,-0.0057,0.0058,-0.0051,0.0064,-0.0048,0.0059,-0.0052,0.0057,-0.0065,0.006,-0.0061,0.0072,-0.0069,0.0057,-0.0077,0.0079,-0.0055,0.0062,-0.0051,0.0074,-0.0058,0.0065,-0.0061,0.0061,-0.005,0.0058,-0.0061,0.0053,-0.0063,0.0068,-0.0074,0.0086,-0.0058,0.0064,-0.0073,0.0064,-0.0087,0.0093,-0.006,0.0048,-0.0047,0.0077,-0.0061,0.0054,-0.0078,0.0081,-0.0056,0.009,-0.0076,0.0063,-0.0052,0.0064,-0.0058,0.0081,-0.0066,0.0053,-0.0068,0.0064,-0.0056,0.0064,-0.0057,0.0067,-0.007,0.0063,-0.0066,0.0059,-0.0101,0.0106,-0.0053,0.0068,-0.0064,0.0054,-0.0054,0.0054,-0.0059,0.0055,-0.0096,0.0095,-0.0069,0.0051,-0.0057,0.0052,-0.0058,0.007,-0.0049,0.0049,-0.0058,0.005,-0.0047,0.0056,-0.0052,0.0054,-0.0051,0.0059,-0.005,0.005,-0.006,0.0056,-0.0081,0.0065,-0.0065,0.0075,-0.0071,0.0051,-0.0062,0.0055,-0.0051,0.0057,-0.0056,0.0062,-0.0061,0.0057,-0.0046,0.0056,-0.0064,0.0066,-0.0056,0.0056,-0.0071,0.0061,-0.0069,0.0054,-0.0071,0.0065,-0.0068,0.0065,-0.0082,0.0066,-0.0059,0.0065,-0.0062,0.0058,-0.0056,0.0063,-0.0067,0.0072,-0.0083,0.0077,-0.0058,0.0052,-0.0068,0.0061,-0.1687,0.2042,-0.2252,0.2748,-0.2491,0.2995,-0.1008,0.1177,-0.2904,0.3632,-0.2561,0.3461,-0.0857,0.0785,-0.2681,0.3522,-0.2467,0.3452,-0.2597,0.1836,-0.27,0.3563,-0.2739,0.3591,-0.2849,0.3704,-0.1163,0.1213,-0.2452,0.328,-0.2634,0.3107,-0.0863,0.0785,-0.23,0.2759,-0.2464,0.3304,-0.0862,0.0807,-0.049,0.0488,-0.0294,0.0219,-0.0279,0.0337,-0.0283,0.0375,-0.0269,0.0225,-0.0263,0.0313,-0.0191,0.021,-0.0179,0.0159,-0.0305,0.028,-0.0304,0.0268,-0.0293,0.0276,-0.0227,0.0212,-0.0096,0.0086,-0.0102,0.0104,-0.0118,0.0146,-0.0133,0.0099,-0.0192,0.0187,-0.0205,0.0203,-0.0235,0.0229,-0.0133,0.0144,-0.0083,0.0059,-0.0057,0.0071,-0.0057,0.0072,-0.0055,0.0039,-0.0068,0.0071,-0.0074,0.0073,-0.0053,0.005,-0.0038,0.0039,-0.0033,0.0034,-0.0037,0.0032,-0.0035,0.0035,-0.0021,0.0025,-0.0024,0.0022,-0.0017,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:50
سه پنجه دارکوب پراکنده درام. برخی از زمینه محیط
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn