مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای رنگ پریده آبی پادشاه آهنگ ...

رنگ پریده آبی پادشاه متوسط دور آهنگ.

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: پرندگان
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها آواز خواندنترانهپرندگانآواز پرندگانSulawesi
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0016,0.0019,-0.0018,0.0018,-0.0013,0.0012,-0.0015,0.0012,-0.0038,0.0045,-0.0044,0.0052,-0.0026,0.0034,-0.0054,0.0053,-0.0063,0.0078,-0.0026,0.0025,-0.003,0.0023,-0.0025,0.0028,-0.0088,0.0096,-0.0079,0.0083,-0.0047,0.0042,-0.0031,0.0037,-0.0143,0.0102,-0.0123,0.0114,-0.0064,0.0071,-0.0069,0.0059,-0.0046,0.0052,-0.0041,0.0039,-0.0045,0.0047,-0.0137,0.0122,-0.0086,0.0068,-0.0072,0.0064,-0.0073,0.0088,-0.0121,0.0119,-0.0071,0.0088,-0.0306,0.0334,-0.0146,0.0183,-0.0138,0.0176,-0.0222,0.0266,-0.0125,0.0157,-0.02,0.0182,-0.0085,0.0098,-0.0072,0.009,-0.012,0.0113,-0.0103,0.0117,-0.0089,0.0075,-0.0195,0.0219,-0.0131,0.0106,-0.0205,0.0123,-0.0096,0.0126,-0.0102,0.0093,-0.0143,0.0158,-0.0171,0.0175,-0.0345,0.0313,-0.0594,0.0611,-0.064,0.064,-0.06,0.0628,-0.08,0.0724,-0.2563,0.2533,-0.2098,0.214,-0.1507,0.1475,-0.0974,0.0897,-0.1305,0.1184,-0.2394,0.2559,-0.1926,0.2038,-0.1757,0.1741,-0.0901,0.0888,-0.246,0.24,-0.2889,0.3039,-0.1923,0.1996,-0.1608,0.1666,-0.0928,0.0972,-0.0491,0.0503,-0.0278,0.0277,-0.0212,0.0257,-0.0427,0.0393,-0.0348,0.0313,-0.0217,0.0198,-0.0173,0.0199,-0.0124,0.0163,-0.0135,0.0124,-0.0117,0.0131,-0.0179,0.0201,-0.0126,0.0119,-0.0081,0.0075,-0.0214,0.0206,-0.0234,0.0282,-0.0173,0.0203,-0.0185,0.0162,-0.0258,0.0318,-0.0191,0.0147,-0.0104,0.0087,-0.0079,0.0092,-0.017,0.0154,-0.0257,0.0283,-0.017,0.0147,-0.0107,0.0105,-0.0088,0.0094,-0.0336,0.0268,-0.0146,0.0163,-0.0146,0.0135,-0.0126,0.0107,-0.0092,0.0104,-0.0085,0.0079,-0.0097,0.0087,-0.0102,0.0081,-0.0078,0.0083,-0.0102,0.0091,-0.0108,0.0131,-0.0255,0.0192,-0.0789,0.0816,-0.0889,0.0948,-0.115,0.1165,-0.0825,0.0906,-0.1315,0.1393,-0.2433,0.2326,-0.2098,0.2204,-0.1586,0.1486,-0.0812,0.0876,-0.213,0.2108,-0.282,0.2713,-0.2051,0.2034,-0.1717,0.1714,-0.0939,0.0888,-0.1587,0.1621,-0.3144,0.3159,-0.2649,0.2708,-0.1652,0.1636,-0.1421,0.1464,-0.0637,0.0645,-0.0286,0.0283,-0.0226,0.022,-0.0126,0.0143,-0.0109,0.012,-0.0115,0.0109,-0.0098,0.0094,-0.0107,0.0095,-0.0101,0.0097,-0.0107,0.0119,-0.0136,0.0139,-0.009,0.0089,-0.012,0.0089,-0.0118,0.0101,-0.0084,0.008,-0.0069,0.0073,-0.0075,0.0104,-0.0084,0.0083,-0.0079,0.0075,-0.0108,0.0113,-0.0136,0.0123,-0.008,0.0098,-0.0092,0.0098,-0.008,0.0096,-0.0072,0.0074,-0.009,0.009,-0.0088,0.0098,-0.015,0.0155,-0.0278,0.0311,-0.0138,0.0165,-0.0133,0.0142,-0.0103,0.0125,-0.0158,0.0169,-0.0257,0.0254,-0.0188,0.0193,-0.0194,0.0126,-0.0106,0.0093,-0.0126,0.0164,-0.0094,0.0093,-0.01,0.0087,-0.0078,0.0092,-0.0094,0.0124,-0.0114,0.0144,-0.0103,0.0101,-0.0173,0.0177,-0.0096,0.0101,-0.0088,0.0108,-0.01,0.0117,-0.0117,0.0103,-0.0103,0.0131,-0.0096,0.0103,-0.0079,0.0082,-0.0134,0.0132,-0.0197,0.0271,-0.0555,0.0541,-0.049,0.051,-0.058,0.0628,-0.0423,0.0449,-0.1285,0.1401,-0.1861,0.184,-0.1657,0.163,-0.1315,0.1306,-0.1176,0.118,-0.2079,0.2108,-0.3391,0.3365,-0.2837,0.3037,-0.2199,0.2191,-0.1535,0.1449,-0.2532,0.2476,-0.3891,0.3686,-0.3364,0.3374,-0.1711,0.1857,-0.0817,0.0979,-0.2833,0.2738,-0.402,0.3982,-0.3544,0.3525,-0.1855,0.1875,-0.0912,0.1033,-0.0444,0.0431,-0.0309,0.0308,-0.0215,0.0211,-0.0138,0.0129,-0.0126,0.0105,-0.0089,0.0106,-0.0077,0.009,-0.0072,0.0082,-0.011,0.0118,-0.023,0.0241,-0.0255,0.0257,-0.0179,0.0182,-0.0137,0.0136,-0.0114,0.0142,-0.0092,0.0094,-0.0074,0.008,-0.0087,0.0082,-0.0077,0.0088,-0.0088,0.0102,-0.0082,0.0085,-0.0086,0.0096,-0.0074,0.007,-0.0059,0.0061,-0.0071,0.006,-0.0106,0.0087,-0.0063,0.0071,-0.007,0.0065,-0.0065,0.0074,-0.0069,0.0074,-0.0069,0.0068,-0.0067,0.0059,-0.0133,0.0083,-0.0065,0.007,-0.0072,0.0074,-0.0079,0.0068,-0.008,0.0076,-0.0072,0.0064,-0.0113,0.0087,-0.0123,0.0083,-0.008,0.0086,-0.0102,0.0118,-0.0104,0.0111,-0.0105,0.0089,-0.009,0.0089,-0.0074,0.0076,-0.0084,0.0085,-0.0097,0.0106,-0.0115,0.0121,-0.0106,0.0119,-0.0087,0.011,-0.0107,0.0102,-0.0098,0.0091,-0.0082,0.0091,-0.011,0.0099,-0.0076,0.0091,-0.0119,0.0186,-0.009,0.01,-0.0083,0.0099,-0.0152,0.0166,-0.0182,0.02,-0.0531,0.0497,-0.1413,0.1418,-0.1314,0.1277,-0.0715,0.0696,-0.0596,0.0541,-0.4101,0.409,-0.3665,0.3682,-0.2776,0.2907,-0.1059,0.1075,-0.1888,0.1973,-0.4742,0.5,-0.3203,0.3258,-0.2837,0.2857,-0.1442,0.1458,-0.1898,0.1987,-0.376,0.3828,-0.4109,0.3992,-0.2497,0.2458,-0.1219,0.1283,-0.0596,0.0694,-0.0435,0.0362,-0.0305,0.0291,-0.0174,0.0155,-0.0163,0.0168,-0.0138,0.0151,-0.0272,0.028,-0.0301,0.0268,-0.0296,0.0331,-0.0252,0.0271,-0.022,0.0211,-0.0136,0.0148,-0.0154,0.0168,-0.0148,0.0109,-0.0132,0.0146,-0.014,0.0117,-0.0091,0.0107,-0.013,0.0132,-0.0073,0.0086,-0.0085,0.007,-0.0177,0.0214,-0.0204,0.0143,-0.0108,0.0106,-0.0088,0.0094,-0.0139,0.0185,-0.0081,0.0089,-0.0076,0.0078,-0.0081,0.0092,-0.0085,0.0083,-0.0087,0.0099,-0.0123,0.0123,-0.0124,0.0112,-0.0107,0.013,-0.0083,0.008,-0.0069,0.0065,-0.0068,0.0079,-0.0069,0.0086,-0.007,0.0129,-0.0081,0.0101,-0.0082,0.0082,-0.0202,0.0237,-0.037,0.035,-0.0234,0.0217,-0.109,0.1037,-0.1426,0.1467,-0.1333,0.1344,-0.1067,0.1069,-0.1455,0.1432,-0.3708,0.3651,-0.3354,0.3419,-0.2004,0.1988,-0.1073,0.107,-0.0981,0.0999,-0.3656,0.3674,-0.3084,0.3111,-0.22,0.2217,-0.1112,0.1152,-0.1577,0.1672,-0.4549,0.4494,-0.4125,0.4132,-0.242,0.2384,-0.1609,0.1697,-0.0586,0.0661,-0.0433,0.0388,-0.0186,0.0194,-0.019,0.0159,-0.0129,0.0114,-0.0099,0.0089,-0.0074,0.0088,-0.009,0.0088,-0.0101,0.0087,-0.0141,0.0143,-0.0197,0.0172,-0.0174,0.0186,-0.0185,0.0194,-0.0131,0.0156,-0.0115,0.0113,-0.0091,0.0091,-0.0083,0.0087,-0.009,0.0087,-0.0085,0.0087,-0.0098,0.0103,-0.0105,0.0104,-0.0111,0.0094,-0.0092,0.0087,-0.0102,0.0093,-0.0098,0.0079,-0.0079,0.0077,-0.0071,0.0073,-0.0084,0.0093,-0.0072,0.007,-0.0074,0.009,-0.0067,0.0083,-0.0149,0.0153,-0.0129,0.0144,-0.0107,0.0107,-0.0091,0.0088,-0.0086,0.0077,-0.0189,0.0194,-0.0501,0.0499,-0.064,0.0674,-0.0366,0.0363,-0.0253,0.0232,-0.0201,0.0152,-0.0123,0.0121,-0.0086,0.0086,-0.0103,0.0103,-0.0111,0.0091,-0.0069,0.0076,-0.0096,0.0079,-0.007,0.0087,-0.0108,0.0082,-0.008,0.0085,-0.0204,0.0178,-0.0264,0.0231,-0.0478,0.0484,-0.1341,0.1274,-0.1055,0.101,-0.0957,0.0954,-0.0551,0.0536,-0.2411,0.2487,-0.3143,0.317,-0.2121,0.2095,-0.1563,0.1463,-0.0775,0.0813,-0.3398,0.335,-0.3839,0.3897,-0.263,0.2661,-0.1604,0.1534,-0.096,0.107,-0.3546,0.3867,-0.4105,0.4289,-0.2886,0.2865,-0.2336,0.2293,-0.1095,0.1152,-0.0551,0.0554,-0.0298,0.0312,-0.0222,0.0183,-0.0136,0.0138,-0.0128,0.0112,-0.0106,0.0111,-0.0083,0.0085,-0.0082,0.0081,-0.0094,0.0088,-0.0103,0.0107,-0.0106,0.0106,-0.011,0.0137,-0.0121,0.0113,-0.0105,0.01,-0.0072,0.0076,-0.0086,0.0063,-0.0086,0.0091,-0.0096,0.0082,-0.0103,0.0073,-0.008,0.008,-0.0092,0.0094,-0.0086,0.0068,-0.0079,0.0088,-0.0159,0.0169,-0.0511,0.0528,-0.0495,0.0444,-0.0283,0.0279,-0.0229,0.0207,-0.0207,0.0221,-0.0143,0.0133,-0.0151,0.0147,-0.0119,0.013,-0.014,0.0112,-0.0189,0.0155,-0.0167,0.0155,-0.0136,0.012,-0.016,0.0193,-0.0225,0.0222,-0.0214,0.0191,-0.023,0.0228,-0.0244,0.0224,-0.0238,0.0232,-0.0183,0.0155,-0.0136,0.0151,-0.0106,0.012,-0.0113,0.0112,-0.0124,0.0142,-0.0187,0.0198,-0.0188,0.021,-0.0546,0.0503,-0.0717,0.0718,-0.039,0.0394,-0.0285,0.023,-0.0158,0.0154,-0.011,0.0116,-0.029,0.0276,-0.0916,0.0946,-0.1409,0.1449,-0.1456,0.1306,-0.0805,0.0739,-0.1646,0.1638,-0.1657,0.1862,-0.1031,0.1075,-0.0669,0.0651,-0.1798,0.1771,-0.1515,0.1647,-0.1057,0.0998,-0.1514,0.1491,-0.0682,0.0686,-0.1752,0.179,-0.1891,0.1716,-0.088,0.0815,-0.0425,0.0483,-0.0215,0.0233,-0.0136,0.0156,-0.0216,0.0218,-0.0306,0.0293,-0.0951,0.0945,-0.1443,0.1387,-0.0947,0.0997,-0.1088,0.1124,-0.0774,0.0777,-0.314,0.3081,-0.2899,0.2843,-0.1748,0.1731,-0.1147,0.1133,-0.1694,0.1682,-0.372,0.3778,-0.3308,0.3279,-0.2155,0.2085,-0.1281,0.1347,-0.1785,0.1858,-0.3885,0.3874,-0.3271,0.3229,-0.2145,0.2122,-0.1127,0.1109,-0.1436,0.1415,-0.3937,0.3901,-0.3644,0.369,-0.2123,0.2152,-0.1358,0.1388,-0.0493,0.0502,-0.0392,0.029,-0.0247,0.0252,-0.0668,0.0662,-0.0745,0.0746,-0.0452,0.0456,-0.025,0.0261,-0.0202,0.0201,-0.0208,0.0212,-0.0152,0.0168,-0.0161,0.0155,-0.0181,0.0146,-0.0549,0.047,-0.0181,0.0182,-0.0149,0.0148,-0.0088,0.0105,-0.0106,0.0091,-0.0115,0.0116,-0.0115,0.0101,-0.0093,0.0101,-0.0414,0.0426,-0.0668,0.0638,-0.0427,0.041,-0.0302,0.0296,-0.0164,0.0181,-0.0116,0.0122,-0.0117,0.0124,-0.0139,0.0119,-0.0114,0.0114,-0.0185,0.0209,-0.0119,0.0102,-0.0134,0.0099,-0.0141,0.018,-0.013,0.0107,-0.0104,0.01,-0.0103,0.0101,-0.0104,0.0106,-0.039,0.0375,-0.1064,0.1022,-0.0649,0.0621,-0.0371,0.0369,-0.0239,0.0202,-0.0201,0.022,-0.0124,0.0113,-0.0124,0.0157,-0.0091,0.0117,-0.0081,0.0096,-0.011,0.0198,-0.016,0.0151,-0.0256,0.0278,-0.0187,0.0167,-0.1322,0.1353,-0.1003,0.0993,-0.0818,0.0785,-0.0434,0.045,-0.1297,0.1319,-0.2712,0.2653,-0.2287,0.2309,-0.1595,0.1605,-0.0805,0.0865,-0.2773,0.2846,-0.425,0.4088,-0.2434,0.2246,-0.2354,0.211,-0.0995,0.1193,-0.3372,0.3416,-0.4426,0.4474,-0.2561,0.257,-0.2268,0.2252,-0.0874,0.0936,-0.0825,0.0768,-0.0496,0.0495,-0.0215,0.025,-0.0184,0.0156,-0.009,0.0106,-0.0336,0.0402,-0.0246,0.0222,-0.0513,0.0555,-0.0553,0.0538,-0.0276,0.0276,-0.0247,0.0204,-0.0125,0.0139,-0.0094,0.0132,-0.012,0.0085,-0.0086,0.0078,-0.0129,0.0097,-0.0081,0.0093,-0.0078,0.0071,-0.0067,0.0064,-0.0087,0.0075,-0.0065,0.0071,-0.0079,0.0087,-0.0074,0.0081,-0.0078,0.0086,-0.007,0.0073,-0.0103,0.0094,-0.0114,0.012,-0.0123,0.0118,-0.0102,0.0117,-0.0088,0.0089,-0.0077,0.0079,-0.0096,0.0097,-0.0086,0.0104,-0.009,0.0083,-0.0092,0.011,-0.0093,0.01,-0.0231,0.0204,-0.0099,0.0102,-0.0094,0.008,-0.0196,0.0188,-0.0382,0.0374,-0.0427,0.0394,-0.0304,0.0278,-0.0365,0.0348,-0.1275,0.1312,-0.1397,0.1368,-0.1135,0.1067,-0.0636,0.065,-0.041,0.0469,-0.0234,0.0176,-0.0125,0.0156,-0.0094,0.0088,-0.0073,0.009,-0.0073,0.0072,-0.0078,0.0075,-0.0077,0.0069,-0.0115,0.008,-0.0105,0.0095,-0.0107,0.0104,-0.0085,0.0093,-0.0083,0.009,-0.0105,0.0146,-0.0119,0.0115,-0.0116,0.0106,-0.0098,0.0106,-0.0098,0.0084,-0.0086,0.0086,-0.0195,0.0249,-0.0095,0.0078,-0.0077,0.0079,-0.007,0.0091,-0.0069,0.0076,-0.0079,0.0078,-0.0076,0.0088,-0.0067,0.0072,-0.0073,0.0065,-0.0067,0.0081,-0.0078,0.0085,-0.0104,0.0116,-0.0093,0.0114,-0.0094,0.0099,-0.0099,0.0104,-0.0131,0.0132,-0.0101,0.0098,-0.0109,0.0082,-0.0078,0.0084,-0.0077,0.0067,-0.009,0.0069,-0.0072,0.0078,-0.0072,0.0076,-0.0072,0.0073,-0.0064,0.0081,-0.0074,0.0074,-0.0873,0.0796,-0.1142,0.1083,-0.0679,0.0803,-0.0518,0.0464,-0.0273,0.0313,-0.0188,0.0188,-0.0133,0.015,-0.0202,0.0227,-0.0686,0.0684,-0.0352,0.0374,-0.0248,0.0221,-0.0462,0.0485,-0.0322,0.0326,-0.022,0.0242,-0.0169,0.0192,-0.0844,0.0964,-0.0984,0.0972,-0.0706,0.0759,-0.0407,0.0402,-0.0313,0.0307,-0.0182,0.0162,-0.0128,0.0116,-0.0096,0.0116,-0.0124,0.0144,-0.0267,0.028,-0.0224,0.0219,-0.0136,0.0142,-0.0113,0.0104,-0.0133,0.0124,-0.0115,0.0092,-0.0145,0.0172,-0.0163,0.0158,-0.0141,0.0173,-0.0108,0.0115,-0.0099,0.0087,-0.0407,0.0457,-0.1369,0.1428,-0.1856,0.1671,-0.1159,0.1158,-0.0646,0.0697,-0.0815,0.0786,-0.0804,0.095,-0.0832,0.0876,-0.0787,0.0884,-0.1165,0.0881,-0.0932,0.0803,-0.0636,0.0725,-0.0401,0.0459,-0.0257,0.0222,-0.0133,0.014,-0.0107,0.0109,-0.0522,0.0511,-0.0986,0.1136,-0.0779,0.0783,-0.0549,0.0491,-0.0284,0.0302,-0.0215,0.0264,-0.0095,0.0103,-0.0074,0.0079,-0.007,0.0054,-0.0041,0.0039,-0.0039,0.0042,-0.0035,0.0038,-0.0033,0.0031,-0.0034,0.0031,-0.003,0.0029,-0.0035,0.0031,-0.0037,0.0034,-0.0039,0.0025,-0.0019,0.0021,-0.0021,0.0019,-0.0019,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0017,-0.0016,0.0016,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:00
رنگ پریده آبی پادشاه متوسط دور آهنگ.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn